Del på facebook

Søer og vandløb

​​​​Der er næsten 1000 km vandløb på Bornholm. Mere end halvdelen er regulerede småvandløb og grøfter, der ofte tørrer ud om sommeren. Men flere hundrede km er ”rigtige”, funktionelle vandløb med et rigt dyreliv, og ca. 100 km vandløb har en størrelse og kvalitet, så de kan rumme en ørredbestand.

Benyt link i den grå boks i højre side, hvis du har spørgsmål til vandløb og søer.

Vandløb, generelt

Ud over at være levested for dyr og planter har vandløbene en meget vigtig funktion som vandveje, der skal kunne bortlede regnvandet fra dyrkede og bebyggede områder. Det er vandløbsloven, der indeholder de regler, der skal sikre denne funktion. Hovedformålet med loven er at sikre, at vandløbene kan aflede vand uden unødvendige gener for lodsejere m.v., dog med nødvendig hensyntagen til miljøet. Loven gælder for alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger, dræn og også for søer og damme samt for diger og broer og andre anlæg, der berører vandløb.

Bornholms Regionskommune, Natur, Miljø og Fritid er vandløbsmyndighed på Bornholm, og skal som sådan bl.a. godkende alle projekter, der involverer vandløbene som f.eks. regulering, rørlægning, broer m.v.

Således må man ikke uden kommunens godkendelse ændre vandets naturlige afløb til anden ejendom eller hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende arealer. Man må ikke bortlede vandet fra vandløbet, forandre vandstanden eller hindre vandets frie løb, og man må heller ikke anlægge nye vandløb.

Til gengæld har bredejere ret til at aflede drænvand til vandløbet fra almindelig dræning, der er nødvendig for landbrugsdriften. Hvis arealet er omfattet af naturbeskyttelsesloven, skal kommunen dog godkende dræningsprojektet.

Langt hovedparten af vandløbene på Bornholm er private vandløb. Det vil sige, at de lodsejere, der ejer den pågældende strækning, selv har forpligtelsen til at vedligeholde vandløbene, så vandafledningen fungerer.

  

Vandløb, offentlige

 
 
8 km af de 2 åer Byåen i Rønne og Præsteåen i Nylars er såkaldte offentlige vandløb. Det vil sige, at kommunen står for vedligeholdelsen, selv om vandløbene ejes af private lodsejere. For disse strækninger er der et regulativ, der beskriver, hvordan åen skal se ud med hensyn til bredde, vandføringsevne m.v., og det er kommunens forpligtelse at sørge for, at vandløbet er i overensstemmelse med regulativet.
 
Det gælder generelt, at bredejere og brugere af tilgrænsende arealer må finde sig i den færdsel og trafik, der er nødvendig for at vedligeholde et vandløb. De må endvidere finde sig i at modtage det fyld, grøde m.v. der opstår ved almindelig vedligeholdelse. Der er almindeligvis ikke ret til erstatning.
 
 

Vandløb, private

Vedligeholdelse af private vandløb
Vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.
For at sikre en miljømæssig forsvarlig vandløbsvedligeholdelse er følgende bestemmelser fastsat af kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune, der er vandløbsmyndighed:

Grødeslåning skal begrænses til slåning af en bugtet strømrende og afskåren grøde skal optages.
Oprensning må kun omfatte fjernelse af slam og sandbanker, samt grene og dødt plantemateriale. Grovkornet bundmateriale (større end 5 mm) må ikke fjernes. Sten og grus er vigtige levesteder for vandløbets fauna og må derfor ikke fjernes.
 
Grødeslåning og oprensning skal foretages manuelt. Maskinoprensning kan dog tillades efter godkendelse fra Natur, Miljø og Fritid. Med grøde skal forstås den vegetation, der er rodfæstet på vandløbsbunden. Dvs. at skrænter og bredder fortsat kan slås maskinelt i fornødent omfang. Optaget grøde må ikke samles i større bunker, så der opstår ensilagestakke.
 
Indgreb i vandløb, der går videre end ovennævnte bestemmelser, er at betragte som vandløbsregulering og skal på forhånd godkendes af Natur, Miljø og Fritid i regionskommunen.
 
 

Dyrkningsfri bræmmer

Vandløbsloven bestemmer, at der skal være 2 meter dyrkningsfrie bræmmer langs alle naturlige vandløb eller vandløb, der i regionplanen er højt målsat. Dette gælder ligeledes for søer over 100 m2.

De 2 m måles fra vandløbets øverste kant. Skov- og Naturstyrelsen har udgivet en vejledning i, hvordan bræmmen beregnes og hvad der må foregå inden for bræmmen.

Se teksten om bræmmebestemmelser.   


Træer langs vandløb

​​Hvorfor er træer så vigtige for vandløbene? ​

Træer langs vandløb spiller en central rolle i at sikre gode forhold for vandløbet og den tilknyttede biodiversitet. Træerne bidrager bl.a. ved at:

  • Træerne giver skygge til vandløbet. Skygge betyder, at vandtemperaturen er lav, og at vandet hermed kan indeholde mere ilt end varmere vand. Mere ilt i vandet giver bedre levemuligheder for smådyr og fisk. Desuden begrænser skyggen grødevækst i vandløbet.
  • Træerne er med til at skabe god variation i vandløbet og give gode levemuligheder og skjulesteder for såvel smådyr og fisk i vandløbet som flyvende insekter og fugle over vandløbet.
  • Træerne stabiliserer brinkerne og forhindrer erosion og reducerer hermed udledning af sedimenter og næringsstoffer til vandløbet. 

Hvilke regler gælder der for skovning langs vandløb?

Alle de større vandløb på Bornholm og en del af de mindre er beskyttede i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. For de beskyttede vandløb gælder, at vandløbets tilstand ikke må ændres. Træerne langs vandløbene er en integreret del af vandløbene og er derfor underlagt beskyttelsen sammen med vandløbet.

Skovning af vegetationen langs vandløbet kan ændre vandløbets tilstand ved at ændre skyggeforholdene for vandløbet og i nogle tilfælde også ved at påvirke brinken. Derfor skal du være opmærksom på, at skovning langs beskyttede vandløb i udgangspunktet ikke er tilladt. Der kan dog søges dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til f.eks. en udtynding. Hvis der søges om dispensation, vil kommunen foretage en vurdering af, om der kan dispenseres.

Ønsker du at skove omkring et vandløb, skal du derfor tage kontakt til kommunen, så vi kan foretage en konkret vurdering af, hvad der eventuelt kan tillades. Er du i tvivl, om vandløbet er beskyttet, kan du finde informationer om dette på kommunens geografiske kort. Du er også velkommen til at kontakte kommunen.

Hvis det konstateres, at der er skovet tæt på et § 3-beskyttet vandløb uden dispensation, skal Bornholms Regionskommune håndhæve lovgivningen. I grove tilfælde kan kommunen foretage en politianmeldelse, som kan ende med en bødestraf. Det er i udgangspunktet ejers ansvar, at lovgivningen overholdes, men også entreprenører og rådgivere kan risikere bødestraf. 

Hvor henvender jeg mig?

Vil du ansøge om skovning langs et vandløb, eller har du spørgsmål, kan du kontakte Bornholms Regionskommune ved at sende en mail til naturbeskyttelse@brk.dk.

​Søer

Der findes et stort antal søer på Bornholm, de fleste er dog meget små. Således er der kun 14 søer over 3 hektar, og ingen af disse er større end 15 hektar. Størstedelen af søerne er relativt lavvandede, og kun ganske få har en dybde over 2-3 meter.

Søernes næringssaltindhold og biologiske tilstand afhænger bl.a. af de geologiske forhold og oplandets karakter. Således findes der i skovområder på mager jord relativt næringsfattige søer med et veludviklet plante- og dyreliv, mens der i landbrugsområder findes næringsrige søer med dårlige iltforhold og et artsfattigt dyre- og planteliv. Enkelte søer er belastet af spildevandstilførsel via vandløb.
 
De fleste af de større søer er vigtige raste- og fourageringsområder for trækfugle. Af disse kan særligt fremhæves Svinemose, Bastemose, Ølene og Hundsemyre. 

Etablering af en sø

Gravning af en sø i landzone kræver en landzonetilladelse til ændret anvendelse af jorden (Planlovens §35) og kan i særlige tilfælde også kræve en dispensation i forhold til Naturbeskyttelseslovens §3.
Hvis du vil grave en ny sø, skal du skrive til Center for Natur, Miljø og Fritid og beskrive, hvor du vil grave søen, hvor stor søen skal være, hvorfor du vil anlægge den og evt. lidt om beplantningsplaner mm. Du skal vedlægge en skitse med angivelse af, hvor søen skal graves og nummeret på matriklen.
 
Læs mere om ansøgning af landzonetilladelser.

Hvis du har spørgsmål skal du henvende dig til Center for Natur, Miljø og Fritid på telefon 56 92 00 00 eller pr mail nmf@brk.dk.
 

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID.

Henvendelse vedr. vandløb og søer
(Virksomhed)

Henvendelse vedr. vandløb og søer
(Privat)


DP-small.png

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema Vandløbsprojekter

Gem PDF hos dig selv og send den til Natur, Miljø og Fritid