Energiø Bornholmhttps://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=150&RootFolder=/SliderEnergiø BornholmVil du følge med i arbejdet med at gøre Bornholm til Østersøens grønne centrum, så klik på billedethttps://www.energiobornholm.dk/, https://www.energiobornholm.dk/1
Næste stop Bornholm?https://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=141&RootFolder=/SliderNæste stop Bornholm?Klik på billedet og læs mere om dine muligheder for at skabe et helt nyt liv på Bornholmhttps://xn--nstestopbornholm-uob.dk/, https://xn--nstestopbornholm-uob.dk/1

 Seneste høringer og afgørelser

 

 

Forslag til Forskrift for udendørs musikarrangementerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-Forskrift-for-udendørs-musikarrangementer.aspxForslag til Forskrift for udendørs musikarrangementer<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​​</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Siden foråret 2023 har Bornholms Regionsko</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">mmune arbejdet med en forskrift for udendørs musikarrangementer. I foråret 2023 blev udkastet til forskriften fremlagt i offentlig høring, og der blev afholdt et dialogmøde omkring udkastet.</span></p><p>Efter behandlingen af høringssvarene og bemærkninger fra dialogmødet, samt erfaringer fra sæsonen 2023 udarbejdede Bornholms regionskommune et nyt udkast. </p><p>Der blev i december 2023 afholdt et nyt dialogmøde og et borgermøde, som omhandlede det nye udkast.</p><p>Der er nu udarbejdet endnu et revideret udkast til forskriften for udendørs musikarrangementer, som Center for Natur, Miljø og Fritid fremlægger i offentlig høring inden politisk godkendelse. </p><p>Det reviderede udkast til forskriften for Udendørs musikarrangementer fremlægges i offentlig høring i 2 uger.  Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde senest den 6. maj 2024.</p><p>Bemærkninger og spørgsmål til det reviderede udkast kan sendes pr. e-mail til <a href="mailto:stoej@brk.dk">stoej@brk.dk</a>. Bemærkningerne kan også sendes som alm. brev, til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. </p><p>Det reviderede udkast til forskriften for Udendørs musikarrangementer kan ses i den her på siden.</p><p><span style="text-decoration:underline;">Hvad er nyt</span></p><p>Udendørs musikarrangementer er på nuværende tidspunkt reguleret efter den eksisterende forskrift "Miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Bornholms Regionskommune", som blev godkendt i december 2023. Denne forskrift erstattede den tidligere forskrift "Begrænsning af støj og lugtgener fra restaurationer mv. 2006". Forskriften beskriver ikke rammer og regler omkring udendørs støj.</p><p>For at sikre gennemsigtighed omkring disse rammer har Bornholms Regionskommune udarbejdet et udkast til en forskrift som kun omhandler udendørs musikarrangementer. Hensigten er, at rammer og regler er beskrevet i denne forskrift, som skal være overskuelige og let tilgængelige for alle. Udkastet til forskriften beskriver primært rammerne i dag- og aftenperioden.</p><p>De overordnede ændringer der er foretaget i forhold til udkastet ved første høringsperiode er:</p><ul><li>Generel gennemgang af sproget, for at gøre forskriften nemmere at forholde sig til</li><li>Ændringer af sluttidspunktet for udendørs arrangementer fra kl. 20 til kl. 22</li><li>Præcisering af forhold kommunen forholder sig til ved udendørs musik arrangementer, her i blandt hvordan praksis har været i tidligere år. <br></li></ul><span style="background-color:transparent;color:inherit;">​Center for Natur, Miljø og Fritid​</span><br>
Tilladelse til vandløbsrestaurering på matr. 45a, Østermarie, jf. Vandløbslovenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-vandløbsrestaurering-på-matr.-45a,-Østermarie,-jf.-Vandløbsloven.aspxTilladelse til vandløbsrestaurering på matr. 45a, Østermarie, jf. Vandløbsloven<p>Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til at åbne et rørlagt vandløb på Lyrsbyvej 32, 3751 Østermarie, på matr. 45a, Østermarie i henhold til vandløbslovens § 37 og § 17, LBK nr. 1217 af 25/11/2019. </p><p><strong>Formål</strong></p><p>Formålet med projektet er at åbne et rørlagt vandløb på 65 m, at genslynge strækningen og plante træer langs kronekanten for at bidrage til større biodiversitet.  </p><p>Tilladelsen finder du her: <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Tilladelse%20til%20vandløbsrestaurering%20på%20matr.%2045a%20Østermarie%20jf.%20Vandløbsloven.pdf" target="_blank">Tilladelse</a>​​<br></p><p> </p><p><strong>Klage</strong><strong>  </strong></p><p>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/">Nævnenes hus</a>. Log ind med MitID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest<strong>: 15. maj 2024.</strong><strong>  </strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.<br></p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. <br></p><p>​En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn­digheden bestemmer andet.<br></p><p> </p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p>
Nu gælder de nye planer for Rønne Havns udvidelse Etape 4 og projektet har fået tilladelsehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Nu-gælder-de-nye-planer-for-Rønne-Havns-udvidelse-Etape-4-og-projektet-har-fået-tilladelse.aspxNu gælder de nye planer for Rønne Havns udvidelse Etape 4 og projektet har fået tilladelse<p>​​<br></p><p>Bornholms Regionskommune har vedtaget Lokalplan nr. 158 og Kommuneplantillæg nr. 27 for 'Ny Multifunktionskaj'. Planerne blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2024. </p><p>Kommunalbestyrelsen gav samtidig tilladelse til projektet og fastsatte hvilke vilkår projektet skal anlægges og drives efter. Tilladelsen er en §25-tilladelse efter miljøvurderingsloven.<br></p><p>Med planerne og projekttilladelsen muliggør Bornholms Regionskommune at vesthavnen i Rønne Havn kan udvides, bebygges og anvendes som erhvervshavn.</p><p>Du kan se dokumenterne som Kommunalbestyrelsen vedtog her:</p><ul><li><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=385" target="_blank">Se lokalplanen her</a></span> </li><li><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=54" target="_blank">Se kommuneplantillægget her</a></span><br></li><li><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/l1whiwf5/tilladelse-til-udvidelse-af-roenne-havn-etape-4-inkl-bilag.pdf" target="_blank">Se projekttilladelsen her</a></span><br></li></ul><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Du har mulighed for at klage over vedtagelsen af disse dokumenter. For alle tre dokumenter er klagefristen fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, som er den 19. april 2024.</p><p>For at klage over lokalplan eller kommuneplantillæg skal du indsende din klage til Planklagenævnet. Se vejledning til dette her: <span style="text-decoration:underline;"><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Klagevejledning%20-%20klag%20over%20planerne.pdf" target="_blank">Klagevejledning til planer.</a></span><br></p><p>For at klage over projektets tilladelse skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se vejledning til dette her: <span style="text-decoration:underline;"><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/klagevejledning%20-%20klag%20over%20projektets%20tilladelse.pdf" target="_blank">Klagevejledning til projekttilladelse.</a></span> </p><p>Planerne giver eksempelvis mulighed for områdets generelle anvendelse, bygningers maksimale størrelse og opfyldning af havnebassinet. Projektets tilladelse sætter blandt andet vilkårene for hvor meget og hvordan Rønne Havn må støje og støve, både under anlæggelsen og under drift. Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet er statslige klagenævn som håndhæver hver deres lovgivningsområder. Det er derfor ikke muligt at sende en samlet klage.</p><p><strong>Myndigheder og formelle afgørelser</strong></p><p>Bornholms Regionskommune er myndighed for både kommuneplantillæg, lokalplan og landsiden af projektet. Det vil sige de anlægsaktiviteter, der foregår på land, herunder anlæg af vej og den anlægstrafik på land som arbejdet medfører. Det gælder også driften af de nye områder, som vil blive etableret med projektet. </p><p>Trafikstyrelsen er myndighed for vandsiden af projektet. Det vil sige den del, der foregår indenfor havnens moler i form af etablering af nye kajvægge og opfyldning af havnebassinet.</p><p>Bornholms Regionskommune og Trafikstyrelsen har valgt at lave en samlet miljøvurdering af kommuneplantillægget, lokalplanen, tilladelsen til landsiden af projektet og tilladelsen til vandsiden af projektet.</p><p>Trafikstyrelsens afgørelse om tilladelse er også meddelt den 19. april 2024 og kan ses på dette <a href="https://www.trafikstyrelsen.dk/vvm-liste?categorizations=17383&categorizations=17390" target="_blank">link​</a> . Afgørelsen kan ikke påklages.</p><p><strong>Forudgående høring</strong></p><p>Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende forslag til Lokalplan nr. 158 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 27 for 'Ny multifunktionskaj' den 13. december 2023. Planforslagene var sammen med den tilhørende miljørapport og et udkast til projekttilladelsen i høring fra den 15. december 2023 til den 9. februar 2024.</p><p><strong>Baggrundsdokumenter til miljøvurderingsprocessen</strong></p><p>Projekttilladelsen er udarbejdet efter en miljøvurderingsproces. I denne blev der udarbejdet miljøvurdering af både plan og projekt.</p><p><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/385/33619" target="_blank">Du kan se miljøkonsekvensrapporten her.</a></span><br></p><p> </p><p>Til vedtagelsen af Lokalplan nr. 151, Kommuneplantillæg nr. 19 og projekttilladelse er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der samlet behandler indkomne høringssvar og inddragelse af miljøvurdering i afgørelserne.</p><p> </p><p><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/b1dp3cqp/sammenfattende-redegoerelse-roenne-havn-etape-4.pdf" target="_blank">Du kan se den sammenfattende redegørelse her:</a></span><br></p><p>Miljøvurderingen af 'ny multifunktionskaj' er foretaget på baggrund af to ansøgninger fra bygherren. En ansøgning til Trafikstyrelsen og en ansøgning til Bornholms Regionskommune. </p><p>Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet på baggrund af et afgrænsningsnotat, der beskriver hvilke påvirkninger på miljøet, der skal inddrages i vurderingen. Udkastet til afgrænsningsnotatet var i offentlig høring i perioden 3. februar 2023 til 17. februar 2023 og Trafikstyrelsen og Bornholms Regionskommune har behandlet og brugt indkomne høringssvar til at udarbejde det endelige afgræsningsnotat.</p><p>Ansøgningerne fra bygherren samt afgrænsningsnotatet kan ses via linket til miljøkonsekvensrapporten.</p><p><strong>Retsvirkninger</strong></p><p>Lokalplanen træder med denne bekendtgørelse i kraft og det betyder, at der ikke retligt eller faktisk må etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40 (Planlovens § 18).</p><p><br></p><p>​<br><br></p>

 Nyheder

 

 

Invitation: Kom til vælgermøde forud for EU valget https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kom-til-vælgermøde-forud-for-EU-valget-.aspxInvitation: Kom til vælgermøde forud for EU valget 2024-04-21T22:00:00Z<p>​<img src="/Nyheder/SiteAssets/Sider/Kom-til-vælgermøde-forud-for-EU-valget-/EU%20vælgermøde%2029.4..JPG" alt="EU vælgermøde 29.4..JPG" style="margin:5px;width:603px;" />​<br></p><p><strong>Download</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong> invitationen</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">​</span><a href="/Nyheder/SiteAssets/Sider/Kom-til-vælgermøde-forud-for-EU-valget-/EU_Update_7.pdf" target="_blank" style="background-color:transparent;"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>EU_Update_7.pdf</strong></a><br></p><p>​<br></p>
Skadedyrsgebyret fastsættes og opkræves på ny måde fra og med 2024https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Skadedyrsgebyret-fastsættes-og-opkræves-på-ny-måde-fra-og-med-2024.aspxSkadedyrsgebyret fastsættes og opkræves på ny måde fra og med 20242024-04-18T22:00:00Z<p>Fra 1. januar 2024 bliver gebyret fastlagt ud fra, hvor mange bebyggede kvadratmeter du har på din grund. Tidligere dannede ejendomsværdien grundlag for gebyret. <br></p><p>Det er Miljøministeriet, som forbindelse med de nye regler for opkrævning af ejendomsskatten, også har valgt at ændre på opkrævningsmodellen for skadedyrs- og rottebekæmpelse.<br></p><p>Det vil for langt de fleste ejendomsejere betyde en mindre afgift end i dag. Men for enkelte vil det dog medføre en stigning. <br></p><p><strong>Fuld gennemsigtighed</strong></p><p>I Bornholms Regionskommune har vi fastlagt satsen, således at kommunens samlede udgifter til bekæmpelse af skadedyr og rotter skal dækkes af de indbetalte gebyrer. Viser det sig, at satsen er for høj, justeres den – og hæves, hvis den er for lav. </p><p>Bemærk, hvis der finder et ejerskifte sted i 2024, vil gebyret for hele året blive opkrævet hos ny ejer.<br></p><p><strong>​Sådan beregner du din afgift</strong></p><p>I Bornholms Regionskommune er satsen beregnet til 1,39 kr. pr. kvadratmeter, og du kan selv beregne din kommende afgift. </p><p> </p><p>Eksempel 1: </p><p><em>Hvis du har en bolig på 140 kvadratmeter og en carport med redskabsskur på 25 kvadratmeter, er din samlede bebyggelse på 165 kvadratmeter.</em></p><p><em>Omregnet betyder det, at du i 2024 skal betale 229,35 kr. pr. år i skadedyrs- og rottegebyr. </em></p><p> </p><p>Eksempel 2:</p><p><em>Hvis du har en virksomhed med bebyggede arealer på 1.850 kvadratmeter, som fordeler sig på kontor, fabrik og andre bygninger, skal du i 2024 betaler 2.571,50 kr. pr. år i skadedyrs- og rottegebyr.</em></p><p> </p><p><strong>Om opkrævningen</strong></p><p>I 2024 vil du modtage én opkrævning fra BRK i juni, mens du i 2025 og fremadrettet vil modtage to opkrævninger i hhv. juni og november.</p><p> </p><p><strong>For yderligere information:</strong></p><p>Kan hentes via mail <a href="mailto:Rotter@brk.dk">Rotter@brk.dk</a>   eller</p><p>Rotte tlf. 56922080 mandag d. 22/4 i perioden kl. 8.30 til 14.00  </p><p>onsdag d. 24/4 i perioden kl. 8.30 til 14.00</p><p> </p><p> </p><p><br></p>
Rønne Havn: Første skridt bliver taget til etablering af nyt opmarchområdehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/De-første-skridt-bliver-taget-til-vejomlægningen-af-Vesthavnsvej-og-etablering-af-nyt-opmarchområde.aspxRønne Havn: Første skridt bliver taget til etablering af nyt opmarchområde2024-04-16T22:00:00Z<p>​<br></p><p>I forbindelse med etableringen af vejomlægningen af Vesthavnsvej og det nye opmarchområde bliver de første skridt nu taget. <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Projektet realiserer muligheden for at have flere biler parkeret ved færgelejet.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>I første omgang får det betydning for parkeringspladserne på havnens arealer ved Velkomstcenteret. Parkeringsarealerne skal klargøres til byggeriet i løbet af denne uge, og det betyder, de ikke længere kan anvendes til parkering, og lygtepæle, skilte mm. fjernes fra området.</p><ul><li>​På fredag den 19. april vil betalingsparkeringspladsen ikke længere kunne anvendes og betalingsautomaterne vil allerede blive fjernet onsdag den 17. april.<br></li><li>Den del af parkeringspladsen, der ligger vest for Velkomstcenteret, bliver afspærret til arbejdsplads for entreprenøren bag projektet, Jens Møller Gudhjem.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></li><li>Parkeringspladsen forbeholdt for rejsende flyttes længere nordpå og vil fremover få et nyt særskilt område. I hele byggefasen er der ingen betalingsparkering.<br></li><li>Endelig vil den gamle BAT-parkering i området, som er beliggende mellem Remisevej og Nordre Kystvej, blive genåbnet og kan fremover benyttes af alle.</li></ul><p>​Rønne Havn opfordrer bilister til at finde alternative p-pladser, mens etableringen af det nye opmarchområde pågår.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Henvendelser omkring de ændrede parkeringsforhold kan rettes til Rønne Havn, som administrerer både de nuværende og de kommende midlertidige p-pladse.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Spørgsmål omkring projektet kan rettes til BRK, som er bygherre på vejomlægningen i forbindelse med etablering af det ny opmarchområde ved Rønne Havn.</p><p><strong>​Kontakt:<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Rønne Havn, Jesper Jürgensen, kommunikationschef, </span><a href="mailto:jj@portofroenne.com" style="background-color:transparent;">jj@portofroenne.com</a><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholms Regionskommune Maria Lunde Ørris, projektleder, </span><a href="mailto:Maria.Lunde.Oerris@brk.dk" style="background-color:transparent;">Maria.Lunde.Oerris@brk.dk</a></p><p><br></p><p><img src="/Nyheder/SiteAssets/Sider/De-første-skridt-bliver-taget-til-vejomlægningen-af-Vesthavnsvej-og-etablering-af-nyt-opmarchområde/Rønne%20Havn%20parkeringsarealer3.jpg" alt="Rønne Havn parkeringsarealer3.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br></p><p>​<br><br></p>
Gratis Interrail til unge på 18 århttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Gratis-interrail-til-unge-på-18-år.aspxGratis Interrail til unge på 18 år2024-04-11T22:00:00Z<div>​EU giver alle 18-årige mulighed for at få en gratis interrailbillet, der åbner hele Europa</div><div>op for dig. Der er 36.000 gratis billetter til uddeling. Flere bornholmske 18-årige har allerede</div><div>haft fornøjelsen af dette gode tilbud.<br></div><div><br></div><div>Læs hele pressemeddelelsen her<a href="/Nyheder/SiteAssets/Sider/Gratis-interrail-til-unge-på-18-år/EU_Update_8.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />EU_Update_8.pdf</a><br></div><p><br><br><br></p>
Bornholm kommer med i Rejsekort app i 2025https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholm-kommer-med-på-Rejsekort-app-i-2025.aspxBornholm kommer med i Rejsekort app i 20252024-04-10T22:00:00Z<p></p><p><strong>I denne uge blev Rejsekortet lanceret som en app. Den skal på sigt afløse det fysiske kort og</strong><strong> vil gøre billetkøb til kollektiv transport nemmere og hurtigere. Appen skal nu testes af de første brugere. Bornholm er ikke med i første version, men kan se frem til at komme med i 2025.</strong></p><p>Da Rejsekortet i denne uge lancerede den nye app, som på sigt skal afløse det fysiske rejsekort og gøre det nemmere at købe billet til offentlig trafik, var det uden Bornholm. Der er lige nu også kun tale om lanceringen af en første version af appen, som først skal testes af en mindre andel brugere på 20.000. I løbet af 2024 vil flere brugere kunne komme til, og i 2025 vil appen også kunne anvendes til den offentlige trafik her på øen.<br></p><p>Appen registrerer automatisk, om rejsen foregår med bus, tog, metro eller letbane, og hvilket stoppested eller station rejsen starter og slutter på. Skifter man transportmiddel undervejs, skal man ikke checke ind på ny. Appen reducerer risikoen for at glemme check ud, da den både kan minde brugeren om at checke ud og alternativt checke ud for brugeren, når rejsen er slut.<br></p><p>Helle Munk Ravnborg, der er forperson for Natur-, Miljø- og Planudvalget, ser frem til, at appen også vil inkludere Bornholm, hun siger.<br></p><p><em>“Vi håber på en succesfuld testperiode for det nye digitale rejsekort, så det kan blive rullet ud i hele Danmark, inklusiv på Bornholm, så hurtigt som muligt i 2025. Det bliver et kæmpe plus, både for BAT og for alle dem, der bruger BAT, at blive en del af det nye landsdækkende rejsekort."</em></p><p><strong>Rejsekortets beskrivelse af den første version af Rejsekort appen</strong></p><ul style="list-style-type:disc;"><li>I denne version kan du rejse med appen, hvis du er over 18 år og kan betale med MobilePay.<br></li><li>Check ind og ud sker med et swipe i appen og ikke på de blå Rejsekortstandere.</li><li>Appen registrerer automatisk, om rejsen foregår med bus, tog, metro eller letbane.</li><li>Afregning for dine rejser sker en gang i døgnet via MobilePay.</li><li>Du kan rejse som med det nuværende Rejsekort dvs. hele Danmark samt Øresundstog til Malmö C, Hyllie og Triangeln og buslinje 110 Sønderborg-Flensborg, dog undtagen Bornholm.</li><li>Hvis du glemmer at checke ud, kan appen minde dig om det og endda checke ud for dig, hvis du slår<br></li></ul><p>funktionen Smart check ud til. Derudover bliver rejsende der har glemt check ud, automatisk checket ud hver nat kl. 04.00, hvis de er checket ind inden kl. 22.00.</p><p><strong>Rejsekortets pressemeddelelse om den nye app</strong> <a href="https://www.rejsekort.dk/Presse/Rejsekort-som-app-klar-til-de-foerste-rejsende">Rejsekort som app klar til de første rejsende | rejsekort.dk</a><br></p><p>​</p>

​​

Skoleindskrivning 2024/2025

Det er allerede nu muligt at se, hvilken skole dit barn er indskrevet på til start i 0. klasse for skoleåret 2024/2025.

Log ind med Mit-ID

https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning

Ét skoledistrikt i Rønne

Som en del af budgettet for  2024 besluttede kommunalbestyrelsen at samle de to skoledistrikter i Rønne til ét med virkning fra 1. august 2025.
Høring. To scenarier (A og B) for samlingen er i høring i perioden 1. marts-26. april.
Følg med. Du  kan følge processen og holde dig opdateret på denne side: Skoler Ét skoledistrikt i Rønne (brk.dk)

Du skal ikke stå alene med det, når det er svært

Er du under 18 år og er der noget i din hverdag, som gør, at du har det dårligt. Er du ked af det eller bange meget af tiden? Drikker de voksne derhjemme for meget alkohol? Bliver du, eller nogen tæt på dig, slået? Så skal du ikke stå alene med det.

Klik dig videre og se, hvordan du kan få hjælp

Følg med i politikernes arbejde

Du finder dagsordener og referater for kommunalbestyrelsens og de politiske udvalgs møder her på hjemmesiden. Gå til dagsordener og referater.

Få besked, når der er nyt
Du kan også tilmelde dig og automatisk få tilsendt en notifikation via mail, når der er nye dagsordener eller referater klar. Gå til tilmelding.