Klar til valgKlar til valgVil du f.eks. vide hvem der stiller op? Eller hvor afstemningsstederne er? Klik ind og bliv klar til valget den 21. novemberhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Valg/Sider/Valg.aspx, https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Valg/Sider/Valg.aspx1
Bornholm tæller skridtBornholm tæller skridtDen 6. - 19. november. Vær med og se fremskridtet! Klik for at læse merehttps://www.brk.dk/Nyheder/Documents/Tæl%20skridt%20Bornholm%202017_uge45-46_www.pdf, https://www.brk.dk/Nyheder/Documents/Tæl%20skridt%20Bornholm%202017_uge45-46_www.pdf1
Valg 2017Valg 2017http://www.stem.dk, http://www.stem.dk0
sosusosuhttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx0
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Nu har vi samlet alle de grunde og ejendomme vi har til salg ét sted. Klik for at åbne vores ejendomsportal.http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelse pr. 13. november 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-13.-november-2017.aspxLandzonetilladelse pr. 13. november 2017<p><br>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven :<br></p><p><span aria-hidden="true"></span> </p><ul><li><strong></strong><strong>Ændring af ejendomsstatus fra fritidsbolig til helårsbolig på Klemenskervej 36, 3760 Gudhjem<br></strong></li></ul><p><strong><span aria-hidden="true"></span></strong> </p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 11. december 2017</strong>. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p>Center for Teknik og Miljø<br></p>
Nedrivning af stuehus, Kællingebyvejen 9https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Nedrivning-af-stuehus,-Kællingebyvejen-9.aspxNedrivning af stuehus, Kællingebyvejen 9<p><strong>Nedrivning af stuehus Kællingebyvejen 9, 3720 Aakirkeby</strong></p><p><br>Offentlig bekendtgørelse af ansøgning om nedrivning, jævnfør ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer § 18”</p><p>Teknik & Miljø har den 20-09-2017 modtaget ”Ansøgning om nedrivning af stuehus” på ejendommen:<br></p><ul><li><strong>Kællingebyvejen 9 3720 Aakirkeby, </strong><br><strong>matr.nr. 5a, Pedersker, ejd.nr. 248001, </strong><br><strong>Bygning nr. 1, Stuehus til landbrugsejendom på 288 m2.</strong><br><strong>ejet af Rasmus Kofoed Brunke, Rønnevej 57, 3730 Nexø.</strong><br></li></ul><p><br>I Kulturstyrelsens register over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger i Danmark, har bygningen bevaringsværdien 3.  Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.</p><p>I henhold til kommuneplan 2013 er bygninger med bevaringsværdien 1 - 3 omfattet af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer §6 og §18. Det betyder at nedrivningssagen skal bekendtgøres offentligt og en række råd og foreninger skal høres, i mindst 4 og højst 6 uger. Først herefter kan Teknik & Miljø tage stilling til den ansøgte nedrivning.  </p><p> </p><p><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><strong>Ansøgningen begrundes med følgende: </strong></p><ul><li>Stuehuset ønskes nedrevet og skal ikke genopføres. Tagkonstruktionen er under nedbrydning, pga. mange huller i taget og store utætheder omkring skorstenene. Det er meget energikrævende at opvarme og en istandsættelse vil ikke stå mål med ejendommens værdi. Det er både sikkerheds og sundhedsmæssigt farligt at opholde sig i den eksisterende bolig.</li><li>Der er tale om et stuehus opført i 1864. Huset er ikke blevet løbende vedligeholdt og fremstår utidssvarende med mange små rum og meget nedslidt.</li></ul><p><br>Enhver der måtte have interesse i sagen har mulighed for at fremkomme med en udtalelse, inden der træffes afgørelse om eventuel nedrivningstilladelse.</p><p>Udtalelsen, skal være kommunen i hænde <strong>senest den 18. december 2017</strong>. <br>Udtalelsen kan sendes med almindelig post til :<br><br>Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge <br>eller pr. e-mail til <a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank">tm@brk.dk</a>. <br>I mailen eller brevet skal du henvise til byggesagsnr.: BOM-1780</p><p> </p><p><strong>Lovgrundlag</strong></p><ul><li>Byggeloven LBK nr. 1178 af 23/09/2016  med senere ændringer</li><li>Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer LBK nr 970 af 28/08/2014</li></ul><p><strong></strong> </p><p>Center for Teknik og MIljø</p>
Nedrivning af stuehus, Rønnevej 72https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Nedrivning-af-stuehus.aspxNedrivning af stuehus, Rønnevej 72<p><strong>Nedrivning af stuehus på Rønnevej 72, 3730 Nexø</strong></p><p><br>Offentlig bekendtgørelse af ansøgning om nedrivning, i henhold til <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164397" target="_blank">”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer</a> § 18”<br><br></p><p>Teknik & Miljø har den 20-09-2017 modtaget ”Ansøgning om nedrivning af stuehus” på ejendommen:<br><br><strong>Rønnevej 72 3730 Nexø, matr.nr. 10a, Bodilsker, <br>ejd.nr. 125929, Bygning nr. 1, Stuehus til Landbrugsejendom på 309 m2,</strong><br><strong>ejet af Rasmus Kofoed Brunke, Rønnevej 57, 3730 Nexø.</strong></p><p><br>I Kulturstyrelsens register over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger i Danmark, har bygningen bevaringsværdien 3.  <br>Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.<br></p><p>I henhold til kommuneplan 2013 er bygninger med bevaringsværdien 1 - 3 omfattet af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer §6 og §18. Det betyder at nedrivningssagen skal bekendtgøres offentligt og en række råd og foreninger skal høres, i mindst 4 og højst 6 uger. Først herefter kan Teknik & Miljø tage stilling til den ansøgte nedrivning.  <br></p><p><strong>Ansøgningen begrundes med følgende: </strong><br>Stuehusets udvendige facade er under kraftig nedbrydning, hvor pudslaget falder af bygningen og bindingsværket er med begyndende råd. Tagkonstruktionen er under kraftig nedbrydning, hvilket har resulteret i indtrængende vand til stueplan. Stuehuset er udsat for opstigende fugt fra kælderen, hvor der permanent er stående vand på 30 cm dybde. Desuden er stuehuset meget energikrævende at opvarme. En istandsættelse vil ikke stå mål med ejendommens værdi hverken som udlejningsejendom eller salgsejendom. Det har ligeledes ikke været muligt for ejeren, at finde en lejer og har derfor stået ubeboet i en årrække. Det er både sikkerheds- og sundhedsmæssigt farligt at opholde sig i den eksisterende bolig. Stuehuset ønskes af disse årsager nedrevet.<br><br>Enhver der måtte have interesse i sagen har mulighed for at fremkomme med en bemærkning, inden der træffes afgørelse om eventuel nedrivningstilladelse.</p><p><strong>Bemærkningen, skal være kommunen i hænde senest den 30. november 2017. </strong><br><br> Bemærkningen kan sendes med almindelig post til <br><br>Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge <br>eller pr. e-mail til <a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank">tm@brk.dk</a>. <br><br>I mailen eller brevet skal du henvise til byggesagsnr.: BOM-1779.<br><br>Center for teknik og Miljø<br></p>

 Nyheder

 

 

Puljen til Tilskud til pasning af egne børn er opbrugt for 2018https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Nu-kan-du-få-tilskud-til-pasning-af-egne-børn.aspxPuljen til Tilskud til pasning af egne børn er opbrugt for 20182017-11-15T23:00:00Z<p>Den afsatte pulje som Kommunalbestyrelsen vedtog til budget 2018 er allerede opbrugt.</p><p>Det er derfor ikke længere muligt at ansøge til denne ordning.</p>
Spændende fritidsarbejdehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Spændende-fritidsarbejde.aspxSpændende fritidsarbejde2017-11-14T23:00:00Z<p>Vi søger studerende, der har lyst til at dygtiggøre sig indenfor spørgeskema, mundtlig formidling og notatteknik. </p><h3>Hvad handler det om?</h3><p>Bornholms Regionskommune, Bo42 og Steno Diabetes Center Copenhagen gennemfører i starten af 2018 en spørgeskemaundersøgelse i NordParken i Rønne. Undersøgelsens formål er at fremskaffe viden om beboernes opfattelser af sociale og trivselsrelaterede forhold i NordParken. Resultaterne har betydning for fremtiden, da øget kendskab til beboernes meninger kan bidrage til at øge trivslen og naboskabet i Nordparken. </p><h3>Hvad bliver dine arbejdsopgaver?</h3><p>Det bliver din arbejdsopgave at hjælpe beboerne med at udfylde spørgeskemaer omkring trivsel og fællesskab i Nordparken. Du bliver uddannet over to eftermiddage á 3 timer, og din arbejdstid i forbindelse med spørgeskemaer er på 15 timer i alt. Du bestemmer stort set selv, hvornår du lægger din arbejdstid. Til gengæld får du et gavekort på 750 kr., og ét diplom fra Steno Diabetescenter, hvoraf det fremgår at du har opnået viden og erfaring med formidling, notatteknik og spørgeskemaer. </p><h3>Hvornår: </h3><p>Uddannelsen finder sted i Rønne <strong>tirsdag den 5. og onsdag den 6. december kl. 15-18</strong>.</p><p>Lyder det som noget for dig, så kontakt Nina Povlsen på <a href="mailto:Nina.Povlsen@brk.dk">Nina.Povlsen@brk.dk</a>, telefon 56 92 12 92 eller Marianne Svendsen på <a href="mailto:Marianne.Svendsen@brk.dk">Marianne.Svendsen@brk.dk</a> telefon 56 92 12 96. <br></p>
Leg borgmesterhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Leg-borgmester.aspxLeg borgmester2017-11-13T23:00:00Z<p>​Kommunalvalget er lige om hjørnet, og nu får du mulighed for at lege borgmester for en dag.</p><p>I værktøjet "Leg borgmester" kan du få et overblik over hvor mange udgifter kommuner i Danmark har til hhv. ældreomsorg, kultur, transport og infrastruktur, sundhedsydelser, sport og fritidsområdet samt folkeskolen.</p><p>Du kan også selv ændre på udgifterne. Herved kan du se hvilken kommune der kommer tættest på dine ønsker.</p><p>Link: <a href="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjM4MWExZmEtOTFmZi00ODZiLTg0OGQtZmVkMzIzMjk5MmMyIiwidCI6IjQ0NGZlZDYzLWI0ODgtNGZjMC1hOGVkLWMxNDljYWEzNTE3MCIsImMiOjh9" target="_blank">Leg borgmester</a></p>
Uddeling af kultur- og idrætsprisenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Uddeling-af-kultur--og-idrætsprisen.aspxUddeling af kultur- og idrætsprisen2017-11-09T23:00:00Z<p><strong>​Fredag 24. november bliver det offentliggjort, hvem der løber med Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2017!  </strong></p><p>Igen i år uddeler Fritids- og Kulturudvalget en pris til en eller flere personer, som har ydet en ekstra indsats inden for kultur- og idrætslivet på Bornholm. Med æren og opmærksomheden følger ligeledes et kontantbeløb på maks. 25.000 kr. </p><p>I løbet af efteråret har det været muligt for alle øens borgere, foreninger m.v. at indstille kandidater til prisen. Kommunens kulturelle råd og Idrættens Videns- og Kompetenceråd har dog haft en særlig forpligtelse til at komme med forslag til prismodtagere. </p><p>Prisen uddeles i år blandt otte nominerede:</p><ul><li>Vibeke Eskesen fra Svanekegaardens Kunst- og kulturforening</li><li>Tejn Idrætsforening</li><li>Tekstildesigner Timmi B. Kromann</li><li>Cirkusartist Aslak Gärtner</li><li>Laurids Knage Møller fra filmværkstedet My Way Movie´</li><li>Jens S. Koefoed fra Nyvest Centret</li><li>Christian Terry fra Flowteknik</li><li>Kim Rasmussen fra Tejn IF.</li></ul><p>Prisoverrækkelsen finder sted fredag 24. november 2017 kl. 13.00 i Hasle Kultur- og Medborgerhus og er åben for alle.</p><p>Kultur- og idrætsprisen er stiftet i 2013 af Bornholms Regionskommunes Fritids- og Kulturudvalg for at anerkende personer, der i særlig grad har ydet en ekstraordinær indsats  for det bornholmske kultur- og idrætsliv og for give dem mulighed for at dygtiggøre sig yderligere. </p><p>Læs indstillingerne på <a href="https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2017/InfRef7730.html#BREV2343403">brk.dk</a><br></p>
Valgkort og valglisterhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Valgkort-og-valglister.aspxValgkort og valglister2017-11-08T23:00:00Z<p>​</p><h3>Valg til Bornholms Kommunalbestyrelse og Regionsrådet tirsdag den 21. november 2017</h3><p><br><strong>Valgkort</strong></p><p>Senest torsdag <strong>den 16. november 2017</strong> skal du have modtaget dit valgkort med posten, hvis du er optaget på valglisten. </p><p>Hvis valgkortet ikke er modtaget denne dag eller valgkortet er udfyldt forkert, kan du kontakte Borgercenteret, Landemærket 26, Rønne, tlf. 56 92 12 14 eller 56 92 12 09.</p><p>Valgkortet indeholder oplysning om dit navn og adresse, nummer på valglisten, valgstedets adresse, dag og tid for valget.</p><p>Der sendes alene efter anmodning valgkort til de vælgere, der intet fast opholdssted har, men som efter reglerne i lov om Det Centrale Personregister (CPR) er registreret i kommunen som fraflyttet den tidligere adresse.</p><p>Har du ikke dit valgkort med til afstemningen, kan der udskrives et nyt valgkort på afstemningsstedet. Du skal oplyse sin fødselsdato, og er der tvivl om din identitet, skal du fremvise legitimation.</p><p><br><strong>Valglister</strong><br>Regionskommunen bruger digitale valglister og det betyder,</p><ul><li>at der ikke er valgborde med nummer</li><li>at du frit kan vælge valgbord</li><li>at du bliver hurtigere registreret i valglisten ved at valgkortet bliver scannet</li></ul>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

rotte ved husmur

Har du mistanke om rotter på din ejendom?

Du kan anmelde rotter direkte i vores selvbetjeningssystem her

Anmeld rotter

eller du kan læse mere om rotter og rottebekæmpelse her

Læs om skadedyr