Hav og klipper i efterårssol

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelsehttps://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse.aspxLandzonetilladelse<p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven:</p><ul><li>Opsætning af mast til telekommunikation på Nexøvej 6B, 3720 Aakirkeby </li></ul><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget senest onsdag den 9. november 2016. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.</p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden for 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.</p>
Miljøgodkendelse til Koosgårdhttps://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-Koosgård.aspxMiljøgodkendelse til Koosgård<p>​Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø har i henhold til § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt miljøgodkendelse til den ansøgte udvidelse af svineproduktionen på </p><p><strong>Koosgård, </strong><br><strong>Ibskervej 30, </strong><br><strong>3730 Nexø. </strong></p><p><br>Miljøgodkendelsen muliggør, at svineproduktionen i 2 etaper kan udvides fra 600 årssøer, 19.420 smågrise (7,3 - 32 kg) og 410 polte/slagtesvin (32 – 107 kg) til 1.300 årssøer, 42.400 smågrise (7,2 - 30 kg) og 700 polte/slagtesvin (35 – 107 kg). Dette svarer til en udvidelse fra 240,21 dyreenheder til 500,43 dyreenheder.<br><br>Som led i projektet opføres en ny staldbygning indeholdende farestald, smågrisestald og poltestald nord for det eksisterende anlæg og en ny drægtighedsstald som en tilbygning til den eksisterende staldbygning mod syd. Opbevaringskapaciteten for svinegylle udvides med en forbeholder på 30 m3 og to gyllebeholdere på hver 4.000 m3 på det sted, hvor det oprindelige bygningssæt har ligget. Desuden opføres en ny kornsilo til 17.000 tdr. ved siden af den eksisterende.<br><br>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.<br><br><strong>Offentliggørelse</strong><br>Miljøgodkendelsen vil være tilgængelig på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer" target="_blank">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer</a> fra den 25. oktober 2016, eller den kan rekvireres hos Teknik og Miljø.<br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser. <br><br>En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du finder et direkte link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet med den på-klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.<br><br>Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Natur- og Miljøklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes. <br> <br>Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret betales med et betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnet hjemmeside.</p><p><br><strong>Gebyret tilbagebetales, hvis</strong>: <br>• Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet<br>• Klager ikke er klageberettiget <br>• Natur- og Miljøklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen<br>• Klager får helt eller delvist medhold i klagen</p><p><br>Den 4 ugers klageperiode påbegyndes den 25. oktober 2016 ved annoncering på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer" target="_blank">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer</a> og <strong>udløber den 22. november 2016.</strong></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p><br><strong>Spørgsmål</strong></p><p>Yderligere oplysninger om miljøgodkendelsen kan fås ved henvendelse til Susanne Kjær-Hansen på  tlf. 5692 2058 / 6124 7519 eller på e-mail <a href="mailto:susanne.kjaer-hansen@brk.dk" target="_blank">susanne.kjaer-hansen@brk.dk</a>.</p><p> </p><p> </p>
Forslag til en lokalplan for et sommerhusområde ved Snogebæk https://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-en-lokalplan-for-et-sommerhusområde-ved-Snogebæk-.aspxForslag til en lokalplan for et sommerhusområde ved Snogebæk <p>Den 11. oktober 2016</p><p> </p><p>​Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. september 2016 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 009 og lokalplan nr. 090 i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er fra den 10. oktober til og med den 6. december 2016. <br>Kommuneplantillægget og lokalplanen skal muliggøre at ejendommen på Klynevej i Snogebæk, Balka Strand Familiecamping, kan ændre anvendelse fra campingplads til sommerhusgrunde og en samlet feriehusbebyggelse. </p><p> </p><p><strong>Miljøscreening</strong></p><p>Der er foretaget en screening af lokalplan 076, jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. <br>Konklusionen på screeningen er at lokalplanen ikke indebærer at der skal gennemføres en miljøvurdering, idet lokalplanen kun omfatter et mindre område på lokalt plan, ikke fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, ikke påvirker et udpeget naturbeskyttelsesområde og ikke fastlægger rammer for projekter som må antages at få en væsentlig betydning. </p><p> </p><p><strong>Indsigelsesmulighed  </strong></p><p>Hvis man ønsker at gøre indsigelse mod planforslagene kan indsigelsen fremsendes til:  Bornholms Regionskommune<br>Att: Teknik & Miljø <br>Skovløkken 4 <br>3770 Allinge </p><p>Eller på mail til <a href="mailto:tm@brk.dk">tm@brk.dk</a>. <br>Indsigelsen skal være forsynet med tydelig angivelse af navn og adresse.</p><p>Indsigelser/bemærkninger skal være fremsendt senest <strong>den 6. december 2016</strong>. Indsigelser vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen. <br> <br>Planforslag kan fås ved henvendelse til borgerservice (tlf. 56 92 00 00) eller ses på <a href="http://www.brk.dk/">www.brk.dk</a>.</p><p> </p><p><strong>Retsvirkninger</strong></p><p>Indtil planforslagene er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må ejendomme, der er omfattet af disse ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i de endelige planer. Efter planlovens § 17 gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan dog fortsætte som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af planforslagene og indtil de er endeligt vedtaget, dog højst 1 år fra annonceringsdato.</p><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Efter planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. </p><p>Klagen skal behandles af Natur- og Miljøklagenævnet. Din klage bedes sendt til Teknik og miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge, så vidt muligt elektronisk på <a href="mailto:tm@brk.dk">tm@brk.dk</a>. Klagen skal være modtaget af Teknik & Miljø inden 4 uger fra dags dato. Teknik & Miljø vil derefter videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.</p><p>Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når de har modtaget klagen. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/">www.nmkn.dk</a>.</p><p>Natur- og Miljøklagenævnet kan beslutte at tilbagebetale gebyret, hvis klagen trækkes tilbage eller afgørelsen påtænkes ændret af kommunalbestyrelsen. Gebyret tilbagebetales desuden, hvis den der indbringer klagen får helt eller delvist medhold. </p><p>Ved rettidig klage kan Natur- og Miljøklagenævnet bestemme, at en given tilladelse ikke må udnyttes indtil sagen er afgjort. F.eks. kan nævnet påbyde at et bygge- eller anlægsarbejde, der er igangsat, standses.</p><p>Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, jfr. lovens § 62, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdato.</p>

 Nyheder

 

 

Flygtninge og asylansøgere på Bornholmhttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Flygtninge-og-asylansøgere-på-Bornholm.aspxFlygtninge og asylansøgere på Bornholm2016-10-25T22:00:00Z<h2>​Perspektiver og projekter</h2><p> <br><strong>Mandag 7. november kl. 16-18</strong><br><strong>AOFs lokaler Snorrebakken 58 i Rønne</strong></p><p> <br>Europa har modtaget store flygtningestrømme fra Afrika og Mellemøsten. Det har også berørt Bornholm, hvor vi lige nu har omkring 265 asylansøgere og 275 flygtninge fra Eritrea og Syrien. <br> <br>Kom og bliv klogere på, hvad der rører sig og giv dit bidrag til debatten om, hvilke projekter der kan støtte integrationen. Der vil være fokus på støttemuligheder i EU. </p><p>Røde Kors, Bornholmske Flygtningevenner, Bornholms Regionskommune og Europabevægelsen på Bornholm lægger op til debat.<br> <br>Klokken 18 serveres let forplejning. Klokken 19-21 kan du høre foredraget Flygtninge på Bornholm - en byrde eller en gevinst ved antropolog Ida Folden Brink. </p><p><strong>Tilmelding senest 3. november kl. 12 på </strong><a href="mailto:info@aof-bornholm.dk"><strong>info@aof-bornholm.dk</strong></a><br> <br></p>
Fremgang i trivslen blandt BRK's medarbejderehttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Fremgang-i-trivslen-blandt-BRK's-medarbejdere.aspxFremgang i trivslen blandt BRK's medarbejdere2016-10-25T22:00:00Z<p>Regionskommunens nyeste trivselsundersøgelse viser en forbedring på samtlige måleparametre sammenlignet med undersøgelsen for to år siden. Resultaterne bruges som udgangspunkt for dialog om trivsel og samarbejde på alle arbejdspladser i kommunen.  </p><p>Bornholms Regionskommune gennemfører en trivselsundersøgelse hvert andet år. Formålet er, at få et billede af, hvordan medarbejdere og ledere oplever trivslen på deres fælles arbejdsplads. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde, hjælper og støtter I hinanden på din arbejdsplads og stoler din nærmeste leder på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Sådan lyder nogle af de spørgsmål, medarbejderne har skullet tage stilling til. </p><p>BRK’s trivselsundersøgelse i 2016 viser en forbedring på samtlige måleparametre sammenlignet med undersøgelsen i 2014. Eksempelvis den sociale kapital, som afspejler sammenhængskraften i organisationen målt på tillid, samarbejdsevne og retfærdighed, er gået 4,5 indexpoint frem, hvilket er en ganske pæn fremgang.</p><h2>Dialog om resultaterne</h2><p>Hovedresultaterne er et godt udgangspunkt for dialog i forhold til, hvad der bør arbejdes med. ”De overordnede resultater viser, at trivslen blandt BRK’s medarbejdere samlet set er blevet bedre. Men resultaterne fra de enkelte arbejdspladser vil selvfølgelig variere - nogle steder går det bedre end andre. Derfor skal opfølgningerne på undersøgelsens resultater heller ikke være ens. Der er stadig mange steder, hvor vi fortsat kan forbedre vilkårene for vores medarbejdere”, fortæller Sekretariatschef Steen Birkedal. Sekretariatet rådgiver og servicerer regionskommunens ti centre i forhold til HR-udvikling og ledelsesudvikling. </p><h2>Om BRK’s trivselsundersøgelse</h2><p>Bornholms Regionskommune har gennemført trivselsundersøgelser blandt alle kommunens medarbejdere siden 2010. Undersøgelsen gennemføres hvert andet år og altid i september måned. Trivselsundersøgelsen gennemføres som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, hvor alle fastansatte medarbejdere i BRK får tilsendt en mail med et link til undersøgelsen. I 2016 har 3185 medarbejdere haft mulighed for at besvare trivselsmålingen. I alt 2483 medarbejdere har svaret, hvilket er en svarprocent på 78 %.</p><p><a href="/Om-Kommunen/Organisation/personale/Documents/BRK%20Trivselsundersøgelse%202016.pdf" target="_blank">Læs trivselsundersøgelsen her</a> (PDF)<br></p>
Hvorfor får jeg ingen likeshttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Hvorfor-får-jeg-ingen-likes.aspxHvorfor får jeg ingen likes2016-10-25T22:00:00Z<p>​DR og landets biblioteker sætter i uge 46 og 47 fokus på 'Stop vold mod børn', og vi inviterer derfor til foredrag og spørgeaften med den lokale SSP-medarbejder Dennis Lindholm. Aftenen tager udgangspunkt i børns sociale liv på nettet. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.</p><p>Børn og unges uvidenhed fører til risikoadfærd på de sociale medier - fx. i form af mobning, selfies og nøgenbilleder. Det kan medføre et kaotisk og psykisk meget udsat børne- og ungdomsliv. Samtidig kan forældres manglende viden om deres børns færden på sociale medier danne grobund for mange misforståelser hjemme. Det medfører to talte sprog, og det er et psykisk belastende dilemma for begge parter. Disse stikord er aftenens udgangspunkt, men måske vi når længere omkring børne- og ungeliv.</p><p> </p><p>HVOR: Rønne Bibliotek, Pingels Allé<br>HVORNÅR: Torsdag d. 17. november kl. 19-21<br>BILLETTER: Gratis. Fra 1. november i Børnebiblioteket i Rønne (reservér på tlf. 5692 1800)<br>MÅLGRUPPE: For forældre og andre interesserede</p><p> <br></p>
Forældregrupper tilbydeshttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Forældregrupper-tilbydes.aspxForældregrupper tilbydes2016-10-18T22:00:00Z<p>​Ungerådgivningen på Bornholm tilbyder et gruppeforløb for forældre, som har børn, der har rusmidler tæt inde på livet. </p><p>Vi vil i gruppen dele vores erfaringer og få input og viden om rusmidler og ungdomsliv. <br>Vi mødes for første gang </p><p><strong>onsdag den 9. november 2016, kl. 16.30 – 18.30 i Lille Madsegade 34 i Rønne</strong>.</p><p>Vi kommer til at mødes 4 gange i alt (efterfølgende onsdag den 23. november, den 7. december og den 21. december). </p><p><strong>Sidste frist for tilmelding er den 7. november.</strong> Ring også gerne hvis du har spørgsmål.</p><p>Kontakt: Ungerådgiver Jane Aschlund, mobil 61 13 71 22</p>
Konstitueret kommunaldirektørhttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Konstitueret-kommunaldirektør.aspxKonstitueret kommunaldirektør2016-10-13T22:00:00Z<p>​Kommunalbestyrelsen vedtog på møde torsdag aften d. 13. oktober at udnævne servicedirektør Johannes Nilsson til konstitueret kommunaldirektør i perioden frem til en ny kommunaldirektør er ansat.</p><p>Den videre proces i forhold til ansættelse af en ny kommunaldirektør i Bornholms Regionskommune bliver behandlet på Økonomi- og Planudvalgets møde d. 15. november 2016.   <br></p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

Rotte

Har du problemer med rotter?

Har du set, eller har mistanke om rotter på din ejendom?

Anmeld det nemt på vores digitale løsning, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Anmeld rotter her