Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Indkaldelse af ideer og forslag vedrørende opførelse af trætophytter i Rutsker Højlynghttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-vedrørende-opførelse-af-trætophytter-i-Rutsker-Højlyng.aspxIndkaldelse af ideer og forslag vedrørende opførelse af trætophytter i Rutsker Højlyng<p><br><strong>Høringsperiode 20. november til 4. december 2020</strong></p><p>En bygherre ønsker at etablere 10-12 trætophytter som et overnatningstilbud til turister.</p><p><br>Før kommunalbestyrelsen beslutter, om der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg vil kommunalbestyrelsen gerne have dine idéer og forslag til planlægningen for området.</p><p>Læs hele debatoplægget og indsend dine bemærkninger via dette link:<br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=41" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=41</a> <br><br>Knappen som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger øverst til højre på siden:<br><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kommentar%20knap%20-%20lokalplaner.png" alt="" style="margin:5px;" /><br> </p><p>Bemærkninger kan også sendes med post, ”mrk. Trætophytter” til <br><br>Bornholms Regionskommune, <br>Udvikling og Plan, <br>Ullasvej 23, 3700 Rønne.<br></p><p>Brevet skal være modtaget af kommunen <strong>senest den 4. december 2020</strong>.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat</p>
Offentlig bekendtgørelse: Vedtagelse af lokalplan for Grønbechs Hotel Allingehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Bekendtgørelse-vedtagelse-af-lokalplan-for-Grønbechs-Hotel-Allinge.aspxOffentlig bekendtgørelse: Vedtagelse af lokalplan for Grønbechs Hotel Allinge<p><strong>Vedtagelse af lokalplan nr. 120 for Grønbechs Hotel i Allinge og kommuneplantillæg nr. 038</strong></p><p>Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2020 lokalplan nr. 120 for Grønbechs Hotel og kommuneplantillæg nr. 038. Planerne offentliggøres hermed i dag den 20. november 2020.<br><img alt="grønbechs hotel.png" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Bekendtgørelse-vedtagelse-af-lokalplan-for-Grønbechs-Hotel-Allinge/grønbechs%20hotel.png" style="margin:5px;width:307px;" /></p><p><em>Lokalplanområdet markeret med hvid tone.</em></p><p><span style="font-family:"arial",sans-serif;font-size:10pt;"><font color="#000000">Lokalplanen omfatter et areal i Allinge by</font></span>midte og vil muliggøre en bebyggelsesprocent på 150, en bygningshøjde på 10 m og herudover tillades en tagterrasse.                          </p><p>På baggrund af den offentlige høring af forslaget til lokalplan, er der foretaget enkelte mindre ændringer i den endeligt vedtagne lokalplan. Ændringerne drejer sig om præciseringer af bygningernes udseende primært afstandskrav til facaden på tagterrassen. </p><p>Lokalplanen kan ses via dette link <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=345">klik her</a> </p><p>Kommuneplantillægget kan ses via dette link <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1021">klik her</a> <strong>eller </strong>kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på telefon 56 92 00 00 eller pr. mail: plan@brk.dk</p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br> Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter planlovens § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens §§ 19 eller 40. </p><p>I henhold til planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.</p><p>Jf. planlovens § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br> Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. <br>Klageberettiget er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.</p><p>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> og <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> eller <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p>Jens Kofod, Arkitekt.</p>
Forslag til Bornholms Kommuneplan 2020 - høringhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-Bornholms-Kommuneplan-2020---høring.aspxForslag til Bornholms Kommuneplan 2020 - høring<p>​</p><p>Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til kommuneplan 2020 den 8. oktober 2020. Forslaget sendes i otte ugers offentlig høring i perioden 6. november 2020 til 4. januar 2021. Der er udarbejdet miljørapport til planforslaget. <br><br>Bemærkninger eller indsigelser til forslaget skal være Plan i hænde <strong>senest mandag den 4. januar 2021.</strong><br><br>Se forslag til Kommuneplan 2020<strong>:</strong> <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=24" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=24</a> <br><br>Se forslag til bybeskrivelser: <br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=31" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=31</a> <br><br>Se miljørapporten: <br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1041" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1041</a> <br><br>Du kan indsende dine bemærkninger i et høringssvar via de digitale sider ved at trykke på den orange knap "din kommentar": <br><br><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kommentar%20feldt.PNG" alt="" style="margin:5px;" /></p><p><br>Høringssvar kan også sendes med post, <strong>mrk. kommuneplan</strong> til:  <br></p><ul><li>Udvikling og Plan<br>Ullasvej 23<br>3700 Rønne</li></ul><p>Af høringssvaret skal dit navn og adresse fremgå tydeligt.<br><br>Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Plan i Udvikling og Plan, telefon 56 92 00 00. På bibliotekerne vil forslaget til Kommuneplan 2020 findes i en trykt udgave fra fredag den 13. november 2020.<br></p><p><strong>Primære ændringer siden Kommuneplan 2013<br></strong></p><ul><li>Cykelstier og cykelruter: Målsætningen er ændret til at fokusere på cyklen og andre lette køretøjer som transportmiddel i hverdagen, hvor den før fokuserede på cykelturisme. Der er udpeget ønsker for fremtidige cykelstier.</li><li>Landskab: Landskabsinteresserne er nu udpeget i eget tema med to udpegninger, hhv. ”større sammenhængende landskaber” og ”særligt værdifulde landskaber”.</li><li>Skovrejsning: Temaet er revideret for at understøtte Grønt Danmarkskort og grundvandsbeskyttelsen samt for at tage hensyn til landskabsudpegningerne.</li><li>Grønt Danmarkskort: Naturinteresserne er udpeget og samlet i Grønt Danmarkskort. De nye udpegninger har en større præcision end tidligere udpegninger.</li><li>Lokalsamfund og åbent land: Der er indarbejdet strategiske værktøjer i forhold til udviklingen af de mange lokalsamfund</li><li>Boligudlæg: Der er udtaget boligudlæg ved flere byer.</li><li>Erhvervsudlæg: Der er udlagt nye erhvervsområder ved Rønne på Snorrebakken, mens der i andre byer er udtaget erhvervsudlæg.</li><li>Produktionsvirksomheder: Der er lavet en udpegning af de erhvervsområder, som forbeholdes produktions-, transport- og logistikvirksomheder. Til hvert af disse områder er der udpeget en miljøkonsekvenszone, som skal friholdes for fx boliger.</li><li>Kystplanlægning og klimatilpasning: Der er redegjort for de nye krav i lovgivningen og de primære udfordringer, som Bornholm står over for. Der skal ske et større planlægningsarbejde i det kommende år, som vil medføre et kommuneplantillæg til dette tema.</li><li>Arealreservationer til ferie- og fritidsformål i kystnærhedszonen er reduceret på opfordring fra Erhvervsstyrelsen.</li></ul><p><strong><br>Retsvirkninger</strong><br>Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for ejere og brugere af ejendomme.<br>Men når kommuneplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort kan kommunalbestyrelsen udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne, jf. planlovens § 12, stk. 2 samt udstede forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne, jf. planlovens § 12, stk. 3.<br></p><p>Center for Regional Udvikling. IT´og Sekretariat<br></p>

 Nyheder

 

 

Corona: Sociale tilbud får også besøgsrestriktionerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Corona-Besøgsrestriktioner-for-sociale-tilbud-som-botilbud.aspxCorona: Sociale tilbud får også besøgsrestriktioner2020-11-24T23:00:00Z​Kommunens sociale tilbud, såsom botilbud og væresteder drevet af Center for Psykiatri og Handicap, har i dag modtaget et påbud fra Social- og Indenrigsministeriet om at indføre besøgsrestriktioner. Det sker for at beskytte svage borgere mod Corona-smitte, da smittetrykket i øjeblikket er højt på Bornholm.<br><br>Beboere og pårørende på de berørte institutioner er i øjeblikket ved at blive orienteret om de ændrede besøgsmuligheder.<br><br>Kommunens plejecentre og rehabiliteringscentret, Sønderbo fik i fredags (20.11.2020) også et påbud om at indføre begrænsninger på besøg.<br><br>Se <strong>orienteringen</strong> fra <a href="/Nyheder/Documents/Orientering%20besøgsrestriktioner%20sociale%20tilbud.pdf" target="_blank">Social- og Indenrigsministeriet om restriktionerne</a><p>Se den <strong>lovmæssige </strong><strong>bekendtgørelse</strong> fra <a href="/Nyheder/Documents/Bekendtgørelse%20besøgsrestriktioner%20sociale%20tilbud.pdf" target="_blank">Social- og Indenrigsministeriet om restriktionerne </a></p>
Påbud om midlertidige besøgsrestriktioner på plejecentre og rehabiliteringscenter Sønderbohttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Påbud-om-midlertidige-besøgsrestriktioner.aspxPåbud om midlertidige besøgsrestriktioner på plejecentre og rehabiliteringscenter Sønderbo2020-11-19T23:00:00Z<p>​Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag bedt Bornholms Regionskommune om at sætte midlertidige begrænsninger for besøg på øens plejecentre og rehabiliteringscenteret Sønderbo. Det sker for at mindske smitterisikoen, da der lige nu er et højt antal smittede med Corona (COVID-19) på Bornholm.<br><br>Med virkning fra i dag bliver der lagt begrænsningerne på besøg på øens plejecentre og rehabiliteringscentret Sønderbo. Det sker efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed og skal beskytte ældre, sårbare borgere mod smitte.<br> <br>Det vil fortsat være muligt for én pårørende at mødes med sin kære i dennes bolig. Denne gang vil der også være mulighed for at beboere kan mødes med yderligere to af sine pårørende i et besøgsrum, som plejecentrene har indrettet.<br><br>Beboere og pårørende er ved at blive orienteret direkte om de nye begrænsninger, som har virkning fra i dag.I løbet af weekenden får plejecentrene tilrettet de nye regler endeligt, så de er helt klar mandag morgen.<br><br>Besøgsrestriktionen vil ikke gælde borgere, der skal til genoptræning og andre fagpersoner, rengøringspersonale og teknisk ansatte, der udfører opgaver på plejecentrene.<br><br>Påbuddet gælder indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver besøgsrestriktionerne.</p><p>Se <a href="/Nyheder/Documents/Påbud%20om%20at%20udstede%20midlertidige%20restriktioner%20for%20besøgendes%20adgang%20til%20plejecentre%20mv_.pdf" target="_blank">påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed her</a></p>
Corona: Det mobile testcenter i den kommende ugehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Corona-det-mobile-testcenter-i-den-kommende-uge.aspxCorona: Det mobile testcenter i den kommende uge2020-11-19T23:00:00Z<p>I den kommende uge, uge 48 23.-27. november kommer det mobile testcenter fra Region Hovedstaden også rundt på øen. Her kan du se de steder, den holder:</p><p><strong><strong>Mandag 23/11-20 kl.: 12.30-19.00  Søndergården, Lodsstræde 2, 3700 Rønne.</strong></strong></p><p><strong>Tirsdag 24/11-20 kl.: 12.30-19.00  Valhalla, Midgårdsvej 36, 3700 Rønne.</strong></p><p><strong>Onsdag 25/11-20 kl.: 12.30-19.00  Fælleshûsed, Torneværksvej 53, 3700 Rønne. </strong></p><p><strong>Fredag 27/11-20 kl.: 10.00-13.00  FREM, Brænderigænget 10, Svaneke.</strong></p><p><strong>Alle</strong> kan blive testet <strong>uden</strong> <strong>tidsbestilling</strong> disse steder. Turister og andre uden NemID eller dansk cpr-nr. kan også blive testet.</p>
Corona: Hjælp med at forebygge den stigende smittehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Hjælp-med-at-forebygge-den-stigende-smitte.aspxCorona: Hjælp med at forebygge den stigende smitte2020-11-17T23:00:00Z<p>Smittetallet på Bornholm og i det øvrige Danmark er stigende. Det er afgørende vigtigt, at vi tager situationen alvorligt.</p><p>Bornholm kom nådigt igennem epidemiens første fase i foråret. Det var også glædeligt, at antallet af covid-19-smittede på øen var lavt over sommeren og det tidlige efterår. Men i de seneste dage har antallet af smittede på Bornholm været markant stigende. Det er derfor vigtigt, at bornholmerne nu udviser ekstra stor ansvarlighed, så vi sammen kan bidrage til at bremse smitten. </p><p>Den kollektive ansvarlighed har uden tvivl stor indvirkning på, hvordan vi kommer gennem den nuværende fase af epidemien, hvor vi især skal undgå, at smitten rammer sårbare borgere. Det er nødvendigt, at vi udviser samfundssind og følger de nationale anvisninger. Det kan vi gøre ved at undgå at forsamles på steder, hvor der er mange mennesker, og ved at begrænse samværet med andre mest muligt. Det gælder i arbejdslivet, hvor det er vigtigt at begrænse fysisk mødeaktivitet og fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen til det absolut nødvendige. Og det gælder i fritids- og privatlivet, hvor vi også henstiller til ansvarlig adfærd og opmærksomhed på, hvem og hvor mange man er sammen med.<br></p><p>"Vi er klar til at modtage Covid-patienter på Bornholms Hospital. Men jeg kan ikke opfordre nok til, at vi alle gør en ekstra indsats for at forebygge smitte ved at følge retningslinjerne omkring afstand, afspritning og begrænsning af det sociale liv. Det er vigtigt at huske, at vi alle kan være raske smittebærere og bringe smitten videre til andre, der kan blive alvorligt syge", <strong>understreger Annemarie Hellebek, hospitalsdirektør på Bornholms Hospital</strong>. </p><p><strong>Politidirektør Martin Gravesen supplerer</strong>: "Det er vigtigt, at vi følger Sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Bornholms Politi vil fortsat være meget synlige rundt om på øen, hvor vi henstiller til, at alle udviser ansvarlig adfærd. Hjælp med at holde afstand til andre. Hjælp ved at undlade at tage hele familien med i supermarkeder og butikker, når der skal handles ind. Hjælp ved at spritte af og bruge mundbind."</p><p><br></p>
Corona: Nyt fra kommunenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Corona-Nyt-fra-kommunen.aspxCorona: Nyt fra kommunen2020-11-16T23:00:00Z​Set i lyset af de stigende smittetal med 49 tilfælde indenfor de sidste syv dage på Bornholm iværksætter vi som kommune nu en række tiltag med det formål at bidrage til at bremse hastigheden af smitten op. Smitten har fortsat ikke ramt tilbud til sårbare borgere, men er koncentreret omkring enkelte arbejdspladser samt børnefamilier, hvor vi har set egentlige udbrud på friskoler samt enkelte tilfælde på folkeskoler.<div> </div><div>Der iværksættes nu systematisk test hver 2. uge af kommunale medarbejdere på sundheds-, ældre- og socialområdet frem for i dag hver 6. uge. Denne opfordring følger af anbefalingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og er iværksat straks i dag.</div><div> </div><div>Skulle smittetallene fortsat stige, må næste indgreb fra Styrelsen for Patientsikkerheds side forventes at være besøgsrestriktioner på institutioner med sårbare borgere: plejecentre og tilbud til borgere med handicap etc. Det ønsker vi at undgå.</div><div> </div><div>Der er nationalt åbnet op for indendørs besøgsmuligheder på plejecentre under bestemte forhold, og både på plejecentre og i vores tilbud til borgere med handicap etc. er vi meget tæt på at have mulighed for at kunne tilbyde besøg – også selvom der skulle komme besøgsrestriktioner i borgers egen bolig.</div><div> </div><div>Situationen er alvorlig, og vi kan ikke indskærpe den generelle appel nok, om at følge de nationale anvisninger, tage situationen alvorligt og sørge for at begrænse interaktion mellem mennesker mest muligt med afstand, afspritning, mundbind og lignende.</div><div> </div><div>Ud over ovenstående har vi i BRK i dag besluttet at gøre følgende:<br></div><ul><li>Bad og omklædning i kommunale haller ophører, og de selvejende haller opfordres til at gøre lige så</li><li>Alle foreninger opfordres til at begrænse interaktionen mest muligt, herunder at overveje fx at sætte aktiviteter på pause i et par uger</li><li>Rengøringsniveauet i kommunale dagtilbud og på skoler øges til niveauet fra foråret</li><li>Ved besøg på plejecentre og andre tilbud med sårbare borgere indskærpes afspritning og anvendelse af værnemidler (fx masker), og antallet af personer på tilbuddene i øvrigt reduceres mest muligt</li><li>Besøgende på plejecentre og andre tilbud med sårbare borgere opfordres til kun at komme, hvis de ikke i tvivl, om hvorvidt de er raske</li><li>Folkeskolerne begrænser interaktionen mellem elever mest muligt under hensyntagen til de nationale bekendtgørelser om at opretholde undervisningen</li><li>Friskolerne opfordres til ligeledes at begrænse interaktion blandt eleverne mest muligt</li><li>Alle - særligt administrativt ansatte - i kommunen skal begrænse fysisk mødeaktivitet og fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen til det absolut nødvendige</li></ul><div> </div><div>Tiltagene gælder ind til andet besluttes og meldes ud.</div>

Coronavirus

Myndighedernes hotline  
Tlf. 70 20 02 33. coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.
Bornholms Politi
Tlf. 56 90 14 48.

Kommunens Hygiejneorganisation
mail: corona@brk.dk
Kommunens side om Corona

Ny grøn tilskudspulje

Nu kan man søge tilskud til grønne, innovative projekter, som kan sætte yderligere skub i den bæredygtige omstilling på Bornholm. Pengene kommer fra EU-prisen, som Bornholm fik tildelt tidligere på året for at være EUs grønneste ø.

Læs mere og gå til ansøgningsskemaet klik her

1. ansøgningsrunde
slutter 15. december.