Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Ny afgrænsning af Allinges centerområde - forslag og ideer https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ny-afgrænsning-af-Allinges-centerområde--forslag-og-ideer-er-velkomne.aspxNy afgrænsning af Allinges centerområde - forslag og ideer <h2>Der indkaldes hermed ideer og forslag til en påtænkt justering af centerafgræsningen i Allinge. </h2><p>Bornholms Regionskommune er ved at udarbejde en ny bevarende lokalplan for Allinge i samarbejde med repræsentanter for Allinge-Sandvig Byforening. Planen skal erstatte den gældende Lokalplan nr. 30 - Bevarende lokalplan for Sandvig, Allinge, Gudhjem, Melsted, Ypnasted og Bølshaven – for så vidt angår Allinge. </p><p>Som led i arbejdet er der ønske om at justere centerafgrænsningen, så den i højere grad spejler det område, som i dag bliver betragtet som Allinges centerområde. Indenfor centerområdet vil i den nye bevaringsplan gælde mere lempelige bestemmelser for udskiftning af døre og vinduer i stueetagen i bygninger der anvendes til privat -og offentlig service. Udenfor centerområdet vil der fortsat være mulighed for indpasning af mindre erhvervs og privat og offentlig service hvis de naturligt kan indpasses i et boligområde.</p><p>Kortet herunder viser hhv. den gældende afgræsning af centerområdet i Allinge jf. kommuneplan 2013 (gul markering) og forslag til den ny centerafgrænsning (rød markering).</p><p> <img alt="allinge center.PNG" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Ny-afgrænsning-af-Allinges-centerområde--forslag-og-ideer-er-velkomne/allinge%20center.PNG" style="margin:5px;" /></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Ny-afgrænsning-af-Allinges-centerområde--forslag-og-ideer-er-velkomne/Allinge_Centerområde.pdf"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Allinge_Centerområde.pdf</a> (til dowload - stor version.)</p><p>Der gælder følgende for detailhandelen i Allinge jf. kommuneplan 2013:</p><p>- Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål i centerområdet er sat til 5.000 m2.</p><p>- Rammen for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål er sat til 1.300 m2.</p><p>- For dagligvarebutikker gælder, at det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik er 1.500 m2.</p><p>- For udvalgsvarer gælder, at det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik er sat til 500 m2.</p><p>Du kan læse mere om de gældende bestemmelser for butikker i kommuneplan 2013 via denne linkadresse: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/1222"><span style="text-decoration:underline;">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/1222</span></a></p><p>Ifølge planlovens § 23c kan ændringer af kommuneplanen kun ske efter forudgående indkaldelse af ideer og forslag der vedrører den påtænkte ændring. Først derefter kan kommunen indarbejde ændringen i det kommende lokalplanforslag samt et kommuneplantillæg så der kommer overensstemmelse mellem planerne.   </p><p>Hvis du har ideer eller forslag til en anden afgræsning af centerområdet i Allinge eller til de maksimale bruttoetagearealgrænser, så send dem skriftligt gerne via den orange svarknap "din kommentar" på dette site <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=990"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=990</span></a>, alternativt til mailadressen plan@brk.dk eller postadressen: Center for Regional Udvikling, It og sekretariat; Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. </p><h2>Idéer og forslag skal være kommunen i hænde<br>senest tirsdag 26. november 2019.  </h2>
Landzonetilladelser pr. 5. november 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-5.-november-2019.aspxLandzonetilladelser pr. 5. november 2019<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:<br></p><ul><li><strong>Etablering af ferielejlighed - Oksemyrevejen 2, 3740 Svaneke,</strong></li><li><strong>Etablering af sø - Klemenskervej 60, 3782 Klemensker,</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 3. december 2019</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,<br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>
Annonce om landbrugsbyggeri - Krusegårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Annonce-om-landbrugsbyggeri---Krusegård.aspxAnnonce om landbrugsbyggeri - Krusegård<p>​</p><p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §10 i bekendtgørelse nr. 718 af 8. juli 2019 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer forbindelse med følgende projekt:<br></p><ul><li><strong>Forhøjelse af siloer på Krusegård, Knarregårdsvej 15, 3790 Hasle</strong></li></ul><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>. Du logger på med NEM-ID. <br>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">https://naevneneshus.dk/</a></p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra dags dato og udløber dermed 2. december 2019</strong></p><p> </p><p>Center for Regionaludvikling, IT og Sekretariat</p>

 Nyheder

 

 

Kommunen inviterer byggeriets parter til dialogmødehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Invitation-til-byggeriets-parter.aspxKommunen inviterer byggeriets parter til dialogmøde2019-11-13T23:00:00Z<h2>Bornholms Regionskommune inviterer<br>byggeriets parter til dialogmøde.</h2><p>Mandag 25. november 2019 kl. 15.00-16.30.<br> Bornholms Regionskommune, Skovløkken 4, Tejn.<br></p><p><strong>Dagsorden:</strong><strong> </strong></p><ul><li>Velkomst og status ved chef for Center for ejendomme og drift, Bjarne Freund-Poulsen.<br></li><li>Overblik over anlægssager i det kommende år ved Ejendomsservice og driftsplanlæggerne.<br></li><li>Orientering om arbejdet med sociale klausuler og arbejdsklausuler i Bornholms Regionskommune.<br></li><li>Digital Bygnings Data (DBD) nyt udbudsmodul på vej - erstatter Bidex.<br></li><li>BYG 360 Netværk – netværk for cirkulært byggeri ved projektleder, Rocio Paniagua Jensen.<br></li><li>Orientering om muligheder for samarbejde med Virksomhedsservice ved leder, Rikke Holm.<br></li><li>Emner fra salen</li></ul><p> </p><p>Vi glæder os til at se flest mulige gæster.</p>
Ny leverandør af vikarer til sundheds- og ældreområdethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ny-leverandør-af-vikarer-til-sundheds--og-ældreområdet.aspxNy leverandør af vikarer til sundheds- og ældreområdet2019-11-13T23:00:00ZRegionskommunen skifter, som andre steder i landet, leverandør af sundhedsfaglig vikarbistand. Det skyldes, at Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) netop har indgået en ny fireårig aftale.<br><br> I flere år har SOS Vikar leveret vikarer til regionskommunens sundheds- og ældreområder. Men allerede fra udgangen af november er planen, at den nye samarbejdspartner hedder SundVikar. <br><br>På grund af den korte tidsfrist har Bornholms Regionskommune dog imidlertid tilsluttet sig en kortvarig forlængelse af aftalen med SOS Vikar. Det også selv om, at timeprisen i overgangsperioden fra den nuværende til den nye leverandør vil stige en smule.<br><br>Til gengæld betyder det, at skiftet ikke sker midt i højtiden omkring jul og nytår. Samtidig ønsker både sundheds- og ældreområdet, at bruge tiden til at undersøge muligheden for at kunne tilbyde de fuldtidsansatte vikarer hos SOS Vikar en ansættelse i kommunen. Birgit Mortensen, chef for Ældre forklarer:<br><br>"Hvis det kan lade sig gøre at fastansætte nogle af de nuværende SOS Vikarer i kommunen, vil vi udover at kunne mindske det dyre vikarforbrug også kunne yde en bedre service hos de borgere, som vi hjælper i hverdagen. Det vil også kunne styrke trivslen for vores medarbejdere, som har brug for flere fastansatte kolleger."<br><br>Servicedirektør Trine Dorow siger:<br><br>"Vi ser frem til et godt samarbejde med den nye leverandør, men hvis nogen skulle foretrække en fast ansættelse hos os, er vi klar til det. Det vil bestemt hjælpe på manglen på medarbejdere, som vi oplever. Indtil videre har vi bare måttet se i øjnene, at de private vikarbureauer åbenbart kan tilbyde mere attraktive vilkår end os. Men ved sådan et skifte, som vi står overfor, kan der åbne sig nye muligheder. Dem vil vi se, om vi kan udnytte bedst muligt for alle parter."<br>
Hvem får kultur- og idrætsprisen 2019https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Hvem-får-kultur--og-idrætsprisen-2019.aspxHvem får kultur- og idrætsprisen 20192019-11-11T23:00:00Z<p>​</p><p><strong>Kom og vær med, når det bliver offentliggjort, hvem der løber med Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2019. </strong></p><p><strong>Prisen bliver uddelt fredag den 15. november kl. 16.00 på NaturBornholm i Aakirkeby. Alle er velkomne.</strong></p><p>Igen i år uddeler Bornholms Regionskommune en pris til en eller flere personer, som har ydet en ekstra indsats inden for kultur- og idrætslivet på Bornholm. Med æren og opmærksomheden følger ligeledes et kontantbeløb på maks.10.000 kr. </p><p>I løbet af efteråret har det været muligt for øens borgere og foreninger m.v. at indstille kandidater til prisen. Kommunens kulturelle råd og Idrættens Videns- og Kompetenceråd har dog haft en særlig forpligtelse til at komme med forslag til prismodtagere.</p><p> </p><p><strong>Prisen uddeles i år blandt otte nominerede:</strong></p><ul><li>Vibeke Eskesen, Svanekegårdens Kunst- og Kulturforening</li><li>Thomas Stibolt, foreningen Raise Your Horns</li><li>Melanie Hagedorn & Aslak Gärtner, Cirkus i Soldalen</li><li>Preben Kruse Rasmussen, (Foreningen Feriedrenge ved Bornholms Værn)</li><li>Granit Kidz, håndboldhold under Aakirkeby Idrætsforening</li><li>Dennis Gade Kofod, forfatter</li><li>BornholmerGarden</li><li>Foreningen Væftet</li></ul><p><br>Prisen vil blive overrakt af formanden for Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget.</p><p>Kultur- og idrætsprisen er stiftet i 2013 af Bornholms Regionskommunes daværende Fritids- og Kulturudvalg for at anerkende personer, der i særlig grad har ydet en ekstraordinær indsats for det bornholmske kultur- og idrætsliv og for give dem mulighed for at dygtiggøre sig yderligere</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p>
Kommunikationscentret har lukket tirsdag 19. novemberhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunikationscentret-har-lukket-tirsdag-19.-november.aspxKommunikationscentret har lukket tirsdag 19. november2019-11-11T23:00:00Z<p>​Grundet kursus holder Kommunikationscentret lukket tirsdag 19. november.</p>
Kommunen får leder for Byg og Udvikling https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Leder-for-Udvikling-og-Byg-er-ansat-.aspxKommunen får leder for Byg og Udvikling 2019-10-28T23:00:00Z<p>Det bliver 44-årige Søren Møller Christensen, som tiltræder i stillingen den 1. november som leder af områderne Byg og Udvikling. Han kender allerede en del til Bornholms byudvikling, da han har været tilknyttet flere projekter som ekstern konsulent. Blandt andet har han været med til at udvikle Rønnes strategiske udviklingsplan, som nu fortsætter med ham ved roret.</p><p>Claus Munk der er chef for det center, som Søren Møller Christensen bliver en del af, siger:<br> <br><em>"Det har længe været et ønske at styrke netop disse to områder - og få dem tænkt sammen. Det vil give Bornholm et bedre udgangspunkt for at kunne understøtte den udvikling, vi gerne ser. Søren har en stærk profil inden for udvikling, fysisk planlægning, byggeri, personaleledelse og organisationsudvikling, og han bringer et stort netværk med forbindelser til fonde, interesseorganisationer og statslige myndigheder med sig ind i jobbet, jeg glæder mig meget til samarbejdet," </em>siger Claus Munk.</p><p>Nogle af de første vigtige opgaver bliver byfornyelsesprojekterne for Nexø og Åkirkeby, udbygning af samarbejdsfora mellem kommunen, Business Center Bornholm, Destination Bornholm og Erhvervslivet. Ligesom at der skal ske et eftersyn af servicemålene på hele byggesagsområdet.</p><p>Den ny leder for Udvikling og Byg har i mere end 15 år arbejdet med byudvikling og byplanlægning og stået i spidsen for udviklingsprojekter, der har skabt varige forandringer i både kommuner, boligorganisationer og virksomheder. Han ser frem til at starte i det nye job, selvom det indebærer, at han samtidig udtræder af firmaet carlberg/christensens ledelse og ejerkreds. Søren Møller Christensen siger:</p><p><em>"Medarbejderne i Udvikling og Byg er afgørende for den løfterige udvikling, som Bornholm står midt i. Gennem rådgivning, planlægning, samarbejde og myndighedsopgaver udfører de et fagligt arbejde, som er afgørende for den måde Bornholm kan udvikle sig på.</em> <em>Den første tid vil jeg bruge på at sætte mig grundigt i afdelingernes arbejdsopgaver og i dialog med medarbejderne begynde at formulere pejlemærker for afdelingernes udvikling de kommende år. To ting er i den proces afgørende for mig. For det første ligger medarbejdernes arbejdsglæde og faglige trivsel mig meget på sinde. For det andet vil jeg prioritere at opbygge en tillidsfuld dialog med omverdenen i form af borgere, virksomheder og foreninger."</em></p><p>Søren Møller Christensen har boet med sin familie på Bornholm i to år. I den periode har han, udover at være involveret i arbejdet med den strategiske udviklingsplan for Rønne, også arbejdet med at udvikle en plan, der binder Cirkuspladsen i Allinge, Bornholms Idræts & Kulturcenter samt et nyt børnehus sammen. Han holder desuden ofte foredrag, har undervist på Kunstakademiets Arkitektskole samt Københavns Universitet og er censor på Roskilde Universitet Center.</p>