Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelse pr. 19. juli 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-19.-juli-2019.aspxLandzonetilladelse pr. 19. juli 2019<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li><strong>Modelflyveplads på Smørengevejen 19, 3720 Aakirkeby</strong></li></ul><p><br>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 16. august 2019</strong>. </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p>
Vandløbsrestaurering Stenløsevej 11https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Vandløbsrestaurering-Stenløsevej-11.aspxVandløbsrestaurering Stenløsevej 11<p>​</p><p><strong>Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsrestaurering: Stenløsevej 11, 3770 Allinge</strong></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid har den 28. januar 2019, givet tilladelse til at etablere en grøft på ejendommen; </p><ul><li><strong>Stenløsevej 11, </strong><br><strong>3770 Allinge, </strong><br><strong>matrikel 20d, Hovedejerlavet Olsker. </strong><br><br></li></ul><p>Kommunen er i forbindelse med en besigtigelse blevet opmærksom på nye forhold som bevirker, at den oprindelige reguleringstilladelse trækkes tilbage og sagen skal under fornyet behandling.     </p><p>Patrick Steinlein har på vegne af Bornholms Regionskommune og ejeren til Stenløsevej 11, 3770 Allinge, indgivet ansøgningen. Projektet er støttet af biodiversitetspuljen.  </p><p>Bornholms Regionskommune offentliggør hermed forslaget til restaureringsprojektet i 8 uger. </p><p><strong>Formål</strong><br>Formålet med projektet er at genåbne et rørlagt vandløb på ca. 170 m, som forbinder en åben grøft opstrøms<br>og en åben grøft nedstrøms projektområdet. Vand som ledes til grøften fra dræn i nordøst sikrer samtidig, at<br>grøften vil blive vandførende en større andel af året. En genåbning af grøften vil øge biodiversiteten i vandløbet<br>og i den omkringliggende natur.   </p><p><strong>Projektforslaget</strong><br>Projektforslaget og ansøgningen finder du i den blå boks. <br>   <br><strong>Lovgivning</strong><br>Ansøgningen behandles efter Vandløbslovens § 37, der omhandler restaurering af vandløb, LBK nr. 1579 af 26/01/2017 samt Kapitel 7 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016. </p><p><strong>Høring</strong><br>Der er jf. Vandløbsloven, 8 ugers høringsfrist på vandløbsrestaureringsprojekter. <br>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse anført journalnummer til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. </p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <strong>12. september 2019. </strong></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p> </p>
Vandløbsrestaurering Matrikel 28a Hovedejerlavet Ibskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Vandløbsrestaurering-Matrikel-28a-Hovedejerlavet-Ibsker.aspxVandløbsrestaurering Matrikel 28a Hovedejerlavet Ibsker<p>​</p><p><strong>Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsrestaurering: Matrikel 28a, Hovedejerlavet Ibsker</strong></p><p>Center for Natur, Miljø & Fritid har den 28. juni 2019, modtaget en ansøgning om restaurering af et vandløb på ejendommen; </p><ul><li><strong>matrikel nr. 28a, Hovedejerlavet Ibsker</strong>. </li></ul><p>Patrick Steinlein har på vegne af Bornholms Regionskommune og ejeren til matrikel 28a, Hovedejerlavet Ibsker, indgivet ansøgningen, der er støttet af biodiversitetspuljen. Matriklen er ejet af Thor Gunnar Kofoed, Ibskervej 25, 3730 Nexø.   </p><p><strong>Formål</strong><br>Formålet med projektet er at genåbne et 200 m rørlagt stykke af Flisebæk. Vandløbet skal genåbnes fra dammen i skovkanten til Sdr. Årsdalevej. Herudover skal engen omkring vandløbet genetableres. Hensigten er at skabe bedre fysiske forhold for vandløbets dyr og planter samt øget biodiversitet i den omkringliggende eng.  </p><p><strong>Projektforslaget</strong><br>Projektforslaget og ansøgningen finder du i den blå boks. <br>   <br><strong>Lovgivning</strong><br>Ansøgningen behandles efter Vandløbslovens § 37, der omhandler restaurering af vandløb, LBK nr. 1579 af 26/01/2017 samt Kapitel 7 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016. </p><p><strong>Høring</strong><br>Der er jf. Vandløbsloven, 8 ugers høringsfrist på vandløbsrestaureringsprojekter. <br>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse anført journalnummer til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. </p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <strong>12. september 2019.  </strong></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p> </p>

 Nyheder

 

 

Badning frarådes ved Tejn Lagunehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Badning-frarådes-ved-Tejn-Lagune.aspxBadning frarådes ved Tejn Lagune2019-07-18T22:00:00Z<p>​</p><p>Bornholms Regionskommune har d. 18/7-2019 konstateret en forhøjelse af indholdet af E.coli bakterier i badevandet ved Tejn Lagune/indsejlingen til Tejn Havn.<br>Bornholms Regionskommune fraråder badning ved Tejn Lagune/indsejlingen til Tejn Havn, idet der kan være en sundhedsrisiko forbundet med badning ved den berørte strand.</p><p>Kommunen får udtaget en ny prøve af badevandet den 19/7-2019, og følger op på hjemmesiden når resultatet af denne foreligger. Der opstilles skilte ved den berørte strand.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p><br></p>
Insekthotel fra Sandemandsgården til Natur- og Skovbørnehusethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Insekthotel-fra-Sandemandsgården-til-Natur--og-Skovbørnehuset.aspxInsekthotel fra Sandemandsgården til Natur- og Skovbørnehuset2019-07-17T22:00:00Z<p>​<em>I Natur og Skovbørnehuset arbejder vi målrettet med at skabe en rød tråd fra de ældre børnehavebørns overgangsprojekt "Insekthoteller" til de yngste vuggestuebørn.</em></p><p><em>Vi har taget udgangspunkt i Natur, Udeliv og Science, som er et af temaerne i den styrkede pædagogiske læreplan. Vi ser på hvordan vi kan justere vores læringsmiljø i forhold til at inddrage alle børnene i børnehuset i selve projektet. Det er vigtigt for os at børnene føler ejerskab og oplever glæde ved at være en del af det fælles. Vi vil undersøge gennem en hypotese, hvilke dyr der flytter ind i vores insekthoteller ved at placerer hotellerne 4 forskellige steder: højt oppe, lavt, i skyggen og et i solen. Vi tog på tur i vores dejlige skov, som vi har lige udenfor, her samlede vi forskellige ting til at fylde i vores insekthoteller.</em></p><p><em>De ældste børnehavebørn, som allerede havde prøvet at arbejde med insekthoteller gennem overgangsprojektet i samarbejde med naturvejledere fra Natur Bornholm, kunne gå forrest og selv være naturvejledere for de andre børn.</em></p><p><em>Vores fine insekthoteller har vi købt lokalt, som er produceret af Beskæftigelsestilbud og aktivitetstilbuddet Sandemandsgården. Vi var så heldige at brugerne fra Sandmandsgården selv kom forbi Børnehuset for at levere de flotte insekthoteller de havde produceret til os.</em></p><p><em><a href="http://play.tv2bornholm.dk/?area=specifikTV&serienavn=Nyheder&id=762684">Se TV2Bornholms indslag om insekthotel-produktionen</a>.</em></p><p><em>Gennem dette projekt arbejder vi med at give børnene en glæde, legemuligheder og oplevelser i og med naturen. Vi har en undersøgende tilgang som åbner for en aktiv inddragelse af naturen og naturfænomener, som lys, luft, vejrfænomener, krible krable dyr m.m.</em></p><p><em>Kort sagt vi understøtter at børnene får erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen. </em></p>
Udlæg for restancer til Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Udlæg-for-restancer-til-Bornholms-Regionskommune.aspxUdlæg for restancer til Bornholms Regionskommune2019-07-17T22:00:00ZBornholms Regionskommune foretager fra den 24. juli 2019 udlæg for kommunens fortrinsberettigede krav (bl.a. ejendomsskatter), hvor betalingsfristen udløb den 10. juli 2019 eller tidligere, og som inddrives af kommunen, jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.<div><br>Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Betalingskontoret på 5692 1052.<br><p><br></p></div>
Parkurser i efteråret 2019https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Parkurser-i-efteråret-2019.aspxParkurser i efteråret 20192019-07-16T22:00:00Z<p>​Center for Børn og Familie udbyder nye, gratis par-kurser (PREP) i efteråret 2019. </p><p>Læs mere om, hvad PREP-kurset er, samt om tilmelding <a href="/Borger/Familie-boern-unge/Støtte%20og%20rådgivning/Sider/Parrådgivning.aspx" target="_blank">her</a>.</p>
Kommunen udvikler byerne langs med kystenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunen-udvikler-byerne-langs-med-kysten.aspxKommunen udvikler byerne langs med kysten2019-07-11T22:00:00Z<p>​<strong>Kommunen vil udvikle byerne langs med kysterne for at skabe attraktive, kystnære boligområder. Tankerne bag kommuneplanen bliver nu sendt i høring.</strong><br><br>Kommunalbestyrelsen peger i deres strategi for kommuneplan 2020 på nogle områder, som skal være udviklingsområder i kystnærhedszonen. Arealerne bliver dog først til udviklingsområder, når de er blevet optaget i et landsplandirektiv, hvilket forventes at ske i 2021. Herefter kan kommunen tage arealerne i brug til de formål, som den finder nødvendigt og hensigtsmæssigt. Det sker efter den almindelige procedure med arealudlæg i kommuneplanen og herefter lokalplan.<br><br>Udviklingsområderne gør det muligt at fravige fra planlovens princip om, at ny bebyggelse skal placeres bagved eksisterende bebyggelse. Det er den mulighed, som kommunalbestyrelsen vil udnytte til at skabe attraktive, kystnære boligområder.<br><br>Har du en mening, en idé eller et forslag, så send dit høringssvar og gør din indflydelse gældende. Beslutningen om hvilke områder, der skal søges som udviklingsområder træffes først efter behandlingen af høringssvarene.<br><br>Læs strategi for kommuneplan 2020 og <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/">giv dit høringssvar, klik her</a> </p><h2>Høringsperioden slutter 29. august 2019.</h2>

Udstilling: 100% Fremmed?

100 tidligere flygtninge fortæller om at være menneske i Danmark – fremmed eller ej. Flere af dem bor i dag på Bornholm.

Sted: Store Torv i Rønne, Rønne Bibliotek fra 5. juli-19. juli og Gudhjem Havn 21. juli-5. august.

Læs mere her: 100% Fremmed?