Bliv social- og sundhedsassistentelevBliv social- og sundhedsassistentelevVi søger elever til optagelse i marts - Søg herhttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
VintertrafikVintertrafikLæs mere om kommunens vintertjeneste herhttps://www.brk.dk/Borger/Havneogveje/Veje/Sider/Vinter.aspx, https://www.brk.dk/Borger/Havneogveje/Veje/Sider/Vinter.aspx1
kampagnekampagnehttps://www.brk.dk/Borger/stofalkohol/Sider/default.aspx, https://www.brk.dk/Borger/stofalkohol/Sider/default.aspx0
KontanthjælpsloftetKontanthjælpsloftetLæs mere om hvad kontanthjælpsloftet kommer til at betyde for dig. https://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/Ledighed/Sider/Kontanthjælpsloftet.aspx, https://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/Ledighed/Sider/Kontanthjælpsloftet.aspx1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelse 11. januar 2017https://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-11.-januar-2017.aspxLandzonetilladelse 11. januar 2017<p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i planloven:</p><ul><li>Tilbygning eksisterende produktionsbygning på Christiania Bikes, Brogårdsvej 1, 3700 Rønn</li><li>Ændring af ejendomsstatus fra sommerbolig til helårsbolig på Rønnevej 88, 3770 Allinge</li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p> </p><p>En klage skal være modtaget senest onsdag den 8. februar 2017. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.</p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden for 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.</p>
Indsatsplan - jordforurening https://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indsatsplan---jordforurening-.aspxIndsatsplan - jordforurening <p>Høring om indsatsplan for gamle jordforureninger.</p><p>Bornholms Regionskommunes udkast til oversigt over den planlagte indsats i 2017 og kommende år, sendes nu i høring fra den 16. januar til den 13. februar 2017. Oversigten er et udkast til den planlagte offentlige undersøgelses- og afværgeindsats på jordforureningsområdet. Efter høringsperioden justeres planen, og forelægges Teknik- og Miljøudvalget.</p><p>Prioriteringsarbejdet er en proces, hvor nye og gamle sager løbende prioriteres og sættes ind i oversigten. Dette betyder, at årstallet for undersøgelses- eller afværge-/oprensningsindsats kan rykke sig.</p><p>Til kommunens indsats på jordforureningsområdet i 2017, har kommunen i udgangspunktet ca. 1,2 mio. kr. til løn, analyseudgifter, konsulenthjælp mv. Hertil kommer særligt afsatte midler til konkrete afværgeprojekter, som i 2017 formentlig bliver ca. 1,4 mio. kr.</p><p>Hvis du har bemærkninger til indsatsplanen, kan de sendes til <a href="mailto:tm@brk.dk"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">tm@brk.dk</font></span></a> </p><p>Eventuelle spørgsmål kan rettes til Hans Ole Bech på tlf. nr. 56922065.</p><p style="text-align:center;"><span aria-hidden="true"><a href="/Nyheder/Documents/Indsatser%20-%202017%20og%20frem.pdf">Adresseliste for de prioriterede ejendomme kan ses i dette link.</a></span></p>

 Nyheder

 

 

Informationsaften på 10. klasseskolenhttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Informationsaften-på-10.-klasseskolen.aspxInformationsaften på 10. klasseskolen2017-01-15T23:00:00Z<h2>10. KLASSESKOLEN - DEN SIKRE VEJ TIL UDDANNELSE!</h2><p><strong>KOM OG HØR NÆRMERE OM DE FORSKELLIGE UDDANNELSESRETNINGER! </strong></p><p>På 10. klasseskolen vil du opleve et skoleår i et dynamisk ungdoms- og uddannelsesmiljø, som bygger på faglighed, ansvar og medbestemmelse! </p><p>Informationsaften for interesserede elever og forældre </p><p><strong>tirsdag den 24. januar 2017 kl. 19.00</strong> </p><p>på 10. klasseskolen, Vibegårdsvej 5, 3700 Rønne. <br></p>
Indsatsplan - jordforureninghttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Indsatsplan-----jordforurening.aspxIndsatsplan - jordforurening2017-01-15T23:00:00Z<p>Høring om indsatsplan for gamle jordforureninger.</p><p>Bornholms Regionskommunes udkast til oversigt over den planlagte indsats i 2017 og kommende år, sendes nu i høring fra den 16. januar til den 13. februar 2017. Oversigten er et udkast til den planlagte offentlige undersøgelses- og afværgeindsats på jordforureningsområdet. Efter høringsperioden justeres planen, og forelægges Teknik- og Miljøudvalget.</p><p>Prioriteringsarbejdet er en proces, hvor nye og gamle sager løbende prioriteres og sættes ind i oversigten. Dette betyder, at årstallet for undersøgelses- eller afværge-/oprensningsindsats kan rykke sig.</p><p>Til kommunens indsats på jordforureningsområdet i 2017, har kommunen i udgangspunktet ca. 1,2 mio. kr. til løn, analyseudgifter, konsulenthjælp mv. Hertil kommer særligt afsatte midler til konkrete afværgeprojekter, som i 2017 formentlig bliver ca. 1,4 mio. kr.</p><p>Hvis du har bemærkninger til indsatsplanen, kan de sendes til <a href="mailto:tm@brk.dk">tm@brk.dk</a> </p><p>Eventuelle spørgsmål kan rettes til Hans Ole Bech på tlf. nr. 56922065.<br></p><p> </p><p style="text-align:center;"><span aria-hidden="true"><a href="/Nyheder/Documents/Indsatser%20-%202017%20og%20frem.pdf" target="_blank">Adresseliste for de prioriterede ejendomme kan ses i dette link.</a></span></p><blockquote dir="ltr" style="text-align:center;"></blockquote><p style="text-align:center;"><br></p>
Hvad er Bright Green Island for dig ?https://brk.dk/Nyheder/Sider/Hvad-er-Bright-Green-Island-for-dig.aspxHvad er Bright Green Island for dig ?2017-01-15T23:00:00Z<h2>PRESSEMEDDELELSE​</h2><p><strong>På Bornholm vil vi i 2025 være et bæredygtigt, CO2-neutralt øsamfund – fordi vi tror på, at en holdbar fremtid for vores ø handler om klogt og bæredygtigt at udnytte og værne om vores fælles ressourcer. Arbejdsindsatsen kalder vi Bright Green Island - men vi kan ikke gøre det uden dig. Fortæl os i første omgang via Bornholmerpanelet, hvad du synes et bæredygtigt Bornholm bør handle om.</strong></p><p>Grøn el i stikkontakterne og lokale fødevarer på middagsbordet. Virksomheder, der udnytter restprodukter fra produktionen – og dig, der sorterer dit affald eller får efterisoleret dit hus og sparer varmekroner. Bright Green Island handler nemlig om dig og mig, om og hverdagen. Om det vi spiser, det vi forbruger, hvordan vi producerer og hvordan vi omgås hinanden. <br>Og vi er på mange områder allerede godt med.</p><p>”Alle bornholmere er uundværlige i udviklingen af vores ø i en bæredygtig retning. Og når vi i 2017 sætter fornyet fokus på den bæredygtige udvikling, er det vigtigt først at vide, hvor vi står i dag. Derfor inviteres alle bornholmere til i en spørgeskemaundersøgelse at give deres besyv med om, hvad de synes Bright Green Island er – og bør være,” udtaler borgmester Winni Grosbøll.</p><p><strong>Hvad er Bright Green Island for dig?</strong><br>Bright Green Island er vores ø’s fællesbetegnelse for de mange bæredygtige og kloge initiativer til merudnyttelse af vores ressourcer på omsorgsfuld vis for natur og klima – og mennesker. </p><p>”De fleste bornholmere kender nok lidt til Bright Green Island, men hvad vi forbinder med vores bæredygtighedsvision er sikkert lige så forskelligt, som vi bornholmere er,” forklarer Winni Grosbøll. </p><p>”Nogle forbinder det måske med renovering af private hjem, som man kender det fra Bedre Bolig Bornholm-projektet og efteruddannelse af ’grønne håndværkere’ nogle år tilbage. Andre forbinder det måske med den økologiske omstilling i landbruget og de bornholmske fødevareprodukter af høj og berømmet kvalitet. Andre igen forbinder måske Bright Green Island med omstillingen til fossifri energi hos Bornholms Energi og Forsyning, opførelsen af Green Solution House eller med BOFA’s undervisning i affaldssortering eller forsøg med affaldssortering i Hasle.”</p><p>Hun understreger, at mange veje leder til en Bright Green Island, og skal vi skabe et 100 % bæredygtigt samfund, så er det nødvendigt at søge inspiration og skabe udvikling fra mange forskellige kanter samtidig.</p><p>”I 2017 sætter vi gang i en ø-dækkende proces for at løfte Bright Green Island-udviklingen det næste skridt videre. Men inden vi sætter rigtig gang i denne proces, er det klogt at stoppe op og spørge os selv og hinanden: Hvad forbinder vi hver især med Bright Green Island? Hvad ønsker vi at Bright Green Island skal handle om de kommende år?,” spørger hun.</p><p><strong>Du kan også være med</strong><br>Derfor udsendes der en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til Bornholmerpanelet fredag den 20. januar. Her spørges et repræsentativt udsnit af bornholmerne, hvad de mener om Bright Green Island. <br>Hvis du ikke allerede er med i bornholmerpanelet, kan du nå at tilmelde dig denne uge, inden undersøgelsen udsendes.</p><p>Tilmeld dig Bornholmerpanelet her – og få tilsendt spørgsmålene til din mailadresse:<br><a href="/Indflydelse-Politik/Borgerinddragelse/Borgerpanel/Sider/Borgerpanel.aspx">https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Borgerinddragelse/Borgerpanel/Sider/Borgerpanel.aspx</a></p><p>”Resultaterne fra undersøgelsen skal vi bruge som grundlag for de kommende års arbejde med at målrette vores indsatser, så bornholmernes svar bliver en pejling for, hvor Bright Green Island skal hen. Derfor håber vi også, at mange vil have lyst til at deltage i undersøgelsen – for jo flere der deltager, jo bedre et grundlag har vi for at skabe en retning og form på det videre arbejde med Bright Green Island, vi som ø kollektivt bakker op om,” slutter hun. </p><p>Læs mere på <a href="http://www.brightgreenisland.dk/">www.brightgreenisland.dk</a><br></p>
Nyt rygestopkursus for voksnehttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Nyt-rygestopkursus-for-voksne.aspxNyt rygestopkursus for voksne2017-01-10T23:00:00Z<p>​<strong>Kursusstart:</strong> Onsdag den 18. januar 2017 <br><strong>Hvornår:</strong> 5 onsdage fra 16.30-18.30.<br><strong>Sted:</strong> Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1, 3700 Rønne.<br><strong>Rygestoprådgiver:</strong> Mette La Cour</p><p>Det er gratis at deltage. Du bliver guidet hen imod et rygestop af en uddannet rygestoprådgiver. Du får lært dine rygestopvaner at kende, så du lettere kan bryde dem, og du får tips og idéer til, hvordan du tackler rygetrangen, når den opstår.</p><p>Meld dig til rygestopholdet ved at ringe til Aage Larsen, LOF, tlf. 56 97 50 75 eller send en mail på <a href="mailto:bornholm@lof.dk">bornholm@lof.dk</a>. Rygestopholdene udbydes af Bornholms Regionskommune. </p>
Indskrivning til børnehaveklassehttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Indskrivning-til-børnehaveklasse.aspxIndskrivning til børnehaveklasse2017-01-10T23:00:00Z​<p>Så er indskrivningen til børnehaveklasse 2017/2018 i gang.</p><p><strong>Indskrivningen foregår digitalt i perioden 9. januar – 30. januar 2017. </strong></p><p>Forældre til børn født i 2011 (2010) skal give kommunen besked om skoleønske via digital indskrivning. Uanset om barnet skal gå på privatskole, om der bliver søgt om udsættelse af skolestarten eller barnet har brug for specialtilbud.</p><h2>Hvordan?</h2><p>1. <a href="http://www.brk.dk/">www.brk.dk</a> - på forsiden er en boks: Skoleindskrivning 2017/2018 – Log på med Nem-ID.<br>2. Udfyld felterne med alle nødvendige oplysninger vedr. dit barns indskrivning og SFO.<br>3. På sidste skærmbillede trykker du ”godkend”, hvorefter du får en kvittering.</p><p>Primo april 2017 kan du igen logge på <a href="http://www.brk.dk/">www.brk.dk</a> – Skoleindskrivning 2017/2018 – med Nem-ID og se hvilken skole dit barn er indskrevet på.</p><p>Her på hjemmesiden kan du søge mere information omkring indskrivning til børnehaveklasse, udsættelse af skolestarten, privatskole m.m. </p><p><br>Har du yderligere spørgsmål til indskrivningen kan du kontakte Pladsanvisningen Helle Juul på telefon 56 92 30 25 eller Anette Post på telefon 56 92 30 22.</p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

skilt til skole

Skoleindskrivning 2017/2018

Så starter skoleindskrivning til børnehaveklasse.

Klik og log ind med NemID