BornholmerdøgnBornholmerdøgnhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Invitation-til-Bornholmerdøgn.aspx, https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Invitation-til-Bornholmerdøgn.aspx0
sosusosuhttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx0
Nyt pas?Nyt pas?Klik for at bestille og betale dit nye pas. Du skal også bestille en tid til at hente passet. Du kan gøre det hele her på hjemmesiden.https://www.brk.dk/Borger/personligeforhold/Sider/Pas.aspx, https://www.brk.dk/Borger/personligeforhold/Sider/Pas.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Nu har vi samlet alle de grunde og ejendomme vi har til salg ét sted. Klik for at åbne vores ejendomsportal.http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1

 Seneste høringer

 

 

Oprettelse af lokalt naturrådhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Oprettelse-af-lokalt-naturråd.aspxOprettelse af lokalt naturråd<p>18. september 2017​</p><p><strong>Bornholms Regionskommune indkalder medlemmer til </strong><br><strong>oprettelse af lokalt naturråd for Bornholm</strong></p><p><br>Landets kommuner skal ifølge planloven fastsætte retningslinjer i kommuneplanen for varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne og i den forbindelse udpege Grønt Danmarkskort som led i en forstærket indsats for større og bedre sammenhængende naturområder. Grønt Danmarkskort skal bl.a. understøtte opfyldelsen af FN’s og EU´s mål for biodiversitet i 2020.<br><br>Grønt Danmarkskort skal, når det er færdigudpeget, tjene som et strategisk planlægnings- og prioriteringsværktøj, der kan anvendes af både kommuner, staten, foreninger og fonde som grundlag for en prioritering af kommende naturindsatser.<br><br>I forbindelse med denne opgave skal kommunerne oprette lokale naturråd, der skal bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. <br><br><strong>Oprettelse af lokalt naturråd</strong><br>Bornholms Regionskommune skal oprette og stå for sekretariatsbetjening af et lokalt naturråd for Bornholm. De foreninger og organisationer, som kan være repræsenteret, er<br> <br>• Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer <br>• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og <br>• Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.</p><p><br>Relevante foreninger og organisationer kan som udgangspunkt indstille ét medlem og én suppleant til det lokale naturråd. Der gives en frist på 4 uger til at indstille medlemmer og suppleanter. Kommunen træffer herefter beslutning om, hvordan naturrådet sammensættes, idet nedenstående krav skal være opfyldt:<br><br>• Der kan højest være 20 medlemmer i det lokale naturråd. <br>• Det skal tilstræbes, at der i rådet er en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forbindelse med planlægning for natur. Hermed forstås som udgangspunkt en ligelige repræsentation af natur-, miljø- og friluftsinteresser på den ene side og erhvervsinteresser på den anden side. For at sikre dette, kan kommunen beslutte at lade en organisation/forening være repræsenteret af flere personer<br>• I henhold til ligestillingsloven skal der så vidt muligt indstilles både en kvinde og en mand, når organisationer/foreninger indstiller medlemmer og suppleanter.<br><br><strong>Naturrådets opgaver</strong><br>De lokale naturråd er rådgivende ift. kommunernes opgave med at udpege områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Kommunalbestyrelsen er myndighed på kommuneplanlægningen, og de lokale naturråd er ikke tillagt myndighedsbeføjelser og kan ikke nedlægge veto mod kommunalbestyrelsens udpegning af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort.<br><br>Naturrådene skal komme med et forslag til udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. I dette arbejde bør naturrådene på baggrund af bl.a. udtræk fra Digitale Naturkort drøfte:<br><br>• Hvad skal udpeges som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser?<br>• Hvad skal udpeges som potentielle naturområder, der udvider eller skaber sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder?<br>• Hvad skal udpeges som naturområder, som samtidig bidrager til andre formål (synergieffekter)?  <br><br>Bornholms Regionskommune stiller relevant materiale til rådighed for rådets arbejde, herunder relevante udtræk fra Miljøstyrelsens Digitale Naturkort, eksisterende kommuneplanudpegninger og lokale/kommunale naturdata. <br><br>Naturrådet skal være oprettet senest den 15. januar 2018 og have afsluttet sit arbejde senest den 15. juli 2018. På grund af processen med revision af kommuneplanen for Bornholm vil Bornholms Regionskommune dog tilstræbe, at arbejdet med udpegninger til Grønt Danmarkskort for Bornholm afsluttes allerede 1. februar 2018. Kommunen skal inddrage forslag, bemærkninger, udtalelser og herunder eventuelle mindretalsudtalelser fra naturrådet i sit endelige forslag til Grønt Danmarkskort. Bornholms Regionskommune forventer at holde første møde i naturrådet medio november.<br><br><strong>Indstilling af medlemmer</strong><br>Organisationer og foreninger kan indstille hver ét medlem og én suppleant til det lokale naturråd for Bornholm ved at sende en mail med oplysningerne til <a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank">tm@brk.dk</a><br><br><strong>Fristen for at indstille medlemmer er mandag den 16. oktober 2017.</strong><br>Spørgsmål kan rettes til <a href="mailto:katrine.hoest@brk.dk" target="_blank">katrine.hoest@brk.dk</a> , tlf. 56922055 eller 61151771.</p><p> </p><p>Center for Teknik og MIljø</p><p> </p>
Landzonetilladelse pr. 12. september 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-12.-september-2017.aspxLandzonetilladelse pr. 12. september 2017<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelse i henhold til <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176182" target="_blank">§ 35 i planloven:</a></p><p>• <strong>Opsætning af midlertidig pavillon på Kærbygård, Plantagevej 5B, 3700 Rønne</strong></p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget senest torsdag den 10. oktober 2017. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p><p>Center for Teknik og Miljø</p><p> </p>
Råstoftilladelse - Hasle Klinkerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Råstoftilladelse---Hasle-Klinker.aspxRåstoftilladelse - Hasle Klinker<p>11. september 2017</p><p><strong>Afgørelse om tilladelse til råstofindvinding ved Hasle Klinker </strong></p><p>Bornholms Regionskommune, center for Teknik & Miljø, skal hermed orientere om, at der pr. 11. september 2017 er meddelt tilladelse til råstofindvinding af grus, sand og ler på del af matr. nr. 4a, Strandmarken, Hasle Jorder. Tilladelsen gælder fra 25. oktober og 10 år frem og træder dermed i kraft ved udløbsdatoen (25. oktober) for gældende råstoftilladelse. Eventuelle klager skal være afklaret inden tilladelsen kan tages i brug. <br> <br>Råstoftilladelsen er bilagt med afgørelser for dispensation fra fredskovspligt, tilladelse til grundvandssænkning, udledningstilladelse, tilladelse til jorddeponi og afgørelse om ikke-VVM pligt. </p><p>Råstoftilladelsen med bilag kan læses i den røde boks<br>  <br><strong>Klage efter Råstofloven</strong><br>Tilladelsen er givet efter §§ 7 og 10 i råstofloven.<br>Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.</p><p><strong>Klageberettigede er: </strong><br>- adressaten for afgørelsen <br>- offentlige myndigheder <br>- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker <br>- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen <br>- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø <br>- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser <br>- enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen</p><p><strong>Klage efter Planloven</strong><br>Vurderingen af påvirkningen af miljøet er foretaget efter planlovens § 11g og kapitel 3 i VVM-bekendtgørelsen.<br>Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.</p><p><strong>Klageberettigede er: </strong><br>- adressaten for afgørelsen <br>- ejeren(e) af den ejendom, som afgørelsen vedrører  <br>- offentlige myndigheder<br>- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen <br>- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø <br>- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser <br>- enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen</p><p><br><strong>Klage efter Vandforsyningsloven</strong></p><p>Kommunens afgørelser efter Vandforsyningslovens § 26 kan i henhold til lovens § 80 påklages af adressaten og af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Interesseorganisationer er ikke klageberettigede.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Fristen for at klage er 9 oktober - 4 uger fra datoen for offentliggørelsen af tilladelsen på regionskommunens hjemmeside. <br>Hvis du ønsker at klage over råstoftilladelsen, eller andre afgørelser bilagt i råstoftilladelsen, skal du klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen (1. instans), ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening.<br>Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. <br>Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.<br>Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse (1. instans). Denne myndighed videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.<br><br>For yderligere information omkring klage og gebyr, se råstoftilladelsen.</p><p>Jon Munch-Petersen<br>Miljøplanlægger, Råstofsagsbehandler</p>

 Nyheder

 

 

Dialogmøde med frivillige sociale foreningerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Dialogmøde-med-frivillige-sociale-foreninger.aspxDialogmøde med frivillige sociale foreninger2017-09-18T22:00:00Z<p>​Social- og Sundhedsudvalget har afholdt et dialogmøde med frivililge sociale foreninger den 11. september 2017 på Rønne Bibliotek.</p><p>Omkring 20 sociale foreninger var mødt op, og Social- og Sundhedsudvalget var repræsenteret ved formand Bente Helms og Kirsten Wendell.</p><p> </p><p><a href="/Nyheder/Documents/Referat%20fra%20Dialogmøde%20med%20frivillige%20sociale%20foreninger%20og%20Social.pdf" target="_blank">Læs referat fra dialogmødet her </a>(PDF)</p>
Oplæg om unges livsvilkår ved Gundi Schrötter Johannsenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Oplæg-om-unges-livsvilkår-ved-Gundi-Schrötter-Johannsen.aspxOplæg om unges livsvilkår ved Gundi Schrötter Johannsen2017-09-17T22:00:00Z<p>Forgrundsgruppen vedrørende indsats mod psykisk sygdom på Bornholm arrangerer som led i gruppens fokusområde ”Børn og unges trivsel” et oplæg med Gundi Schrötter Johannsen </p><p><strong>Tirsdag den 28. september 2017, kl. 16.30 – 19.30 på Professionshøjskolen UCC, </strong><br><strong>Snorrebakken 66 i Rønne</strong></p><p>Oplægget vil tage udgangspunkt i, hvordan vi kan forstå de nye vilkår og bedst støtte den unge gennem ungdomstidens overgange, samt hvordan vi kan forstå de identitetsstrategier, som unge benytter sig af.</p><p>Målgruppen er alle med interesse i unge og deres livsvilkår, som har lyst til at lade sig inspirere af, hvordan vi bedst kan understøtte de unges trivsel i familien, i skolen, i uddannelseslivet og i livet i øvrigt. </p><p>Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding til Udviklingskonsulent Lulu Jacobsen, Psykiatri og Handicap, <a href="mailto:lulu-ann.jacobsen@brk.dk">lulu-ann.jacobsen@brk.dk</a> telefon 56 92 77 95.<br> <br><strong>Arrangør: Forgrundsgruppen for bedre psykiatri på Bornholm </strong><br></p>
Bornholm bliver første World Craft Regionhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholm-bliver-første-World-Craft-Region.aspxBornholm bliver første World Craft Region2017-09-17T22:00:00Z<p> <strong>Bornholm er som det første område i Europa blevet hædret med den eftertragtede titel "World Craft Region" på grund af sin særlig stærke position inden for kunsthåndværk.</strong></p><p>Bag titlen står World Craft Council (WCC), som er den største internationale organisation for at promovere kunsthåndværk. WCC arbejder non profitable, non govermental og er anekendt af UNESCO.</p><p>Titlen som World Craft Region er hidtil tilfaldet 21 byer og byområder i Asien og i Sydamerika.</p><p>Et godt samarbejde og gedigent forarbejde mellem relevante aktører og ildsjæle har ført til, at også Bornholms Regionskommune ansøgte om den helt særlige status inden for kunsthåndværk, som ingen andre byer eller regioner i Europa hidtil har opnået.</p><p>Forhistorien er kort fortalt, at Timmi B. Kromann samlede et stærkt hold i samarbejde med Bornholms Regionskommune og Arts & Crafts Association Bornholm (ACAB) og fik opbakning fra turismen og erhvervslivet til at skrive en omfattende ansøgning om at blive udvalgt og vurderet til World Craft Region. Udover at være formand for ACAB er Timmi Kromand også Danmarks regionale repræsentant i den europæiske afdeling af WCC og har derved kunnet trække på sit netværk og kendskab til organisationen for at kvalificere forarbejdet.</p><p> <br> <strong>International jury</strong></p><p>På baggrund af ansøgningen gæstede en international jury Bornholm i dagene 21. - 24. august, for at vurdere om øen kunne blive Europas første område, der fik den eftertragtede titel som Word Craft Region på grund af sin særlig stærke position inden for kunsthåndværk.</p><p> </p><p>Juryen der besøgte Bornholm bestod af:</p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Louise Allen, President WCC-Europe</li><li>Hege Henriksen, Director Norwegian Crafts, board member WCC-Europe</li><li>Clive Fiddis, Owner Annadale Brick orks Co Ltd</li><li>Susanne Jøker Johnson, The Royal Academy of Fine Arts and Glass and Ceramic School Bornholm</li></ul><p>Juryen mødtes med en række bornholmske repræsentanter fra kommune, erhvervsliv og naturligvis kunsthåndværkerne – herunder borgmester Winni Grosbøll, viceborgmester Søren Schow, direktør Pernille Bülow, Hjorths Keramikfabrik, Grønbechs Gård, Kunstmusset, Kunstakademiets Designskole på Bornholm, Center for Regional- og Turismeforskning og mange flere.</p><p>Juryens rapport er efterfølgende vurderet af World Crafts Council's hovedbestyrelse, med bestyrelsesformand Rosy Greenlees i spidsen. Der har således ligget en meget grundig vurdering til grund for tildelingen af titlen.</p><p> <br> <strong>Kunsthåndværkernes "Michelin-stjerne"</strong></p><p>Bornholm nyder i forvejen særlig national og international bevågenhed som følge af et stærkt brand, der bygger på unikke oplevelser af høj kvalitet.</p><p>Udover kunsthåndværket, forbindes det bornholmske brand ofte med outdoor-oplevelser langs klippekysten, lokalt producerede kvalitetsfødevarer, gourmetrestauranter, hvoraf en enkelt også i år er blevet belønnet med en Michelin-stjerne, og ikke mindst det årlige Folkemøde i juni. Med hæderen fra World Crafts Council har Bornholm nu modtaget sin egen kunsthåndværker "Michelin-stjerne".</p><p> <br>Danmarks kulturminister, Mette Bock, siger i sin kommentar til den fornemme kunsthåndværkerpris til Bornholm som det første sted i Europa:</p><p>"<em>Det er ualmindelig godt gået, at Bornholm i dag - som det første sted i Europa og som det første øsamfund i verden - hædres internationalt for fremragende kunsthåndværk. Inden for glas, keramik og tekstil har Bornholm fine traditioner og er inde i en spændende udvikling. Anerkendelsen sætter også fokus på Kunstakademiets Designskole på Bornholm, der er i stand til at udklække kunsthåndværkere og kreative talenter af en høj karat. Der er grund til at kippe med flaget for Bornholm!"</em></p><p>Timmi B. Kromann, der også er tekstildesigner og indehaver af KOKOLORES i Svaneke, er rigtig stolt og glad:</p><p> <em>"Som formand i ACAB er jeg i dag rigtig stolt og glad. Med titlen som World Craft Region opnår Bornholm nu international anerkendelse for de stærke kunsthåndværkertraditioner og -miljøer, vi kan præsentere over hele øen.</em></p><p> <em>– I ACAB har vi hele vejen igennem arbejdet for at udvikle kvalitet i bornholmsk kunsthåndværk, så titlen giver os en helt særlig status. Vi er selvfølgelig stolte, fordi vi på Bornholm er de første i Europa til at modtage denne anerkendelse fra World Craft Council."</em></p><p>Også i paraplyorganisationen for markedsføring og udvikling af det bornholmske turismeerhverv, Destination Bornholm, er der stor begejstring:</p><p> <em>"Wow!, udbryder direktøren for Destination Bornholm, Pernille Kofoed Lydolph, da hun får nyheden om, at kunsthåndværkerhæderen netop er tildelt Bornholm. Det glæder mig rigtig meget! Det er en anerkendelse af en af øens styrkepositioner, og det er særdeles velfortjent. Det styrker vores fortælling om Bornholm yderligere og skaber nye perspektiver. Jeg ser frem til at drøfte med ACAB, Regionskommunen og andre gode aktører, hvordan vi får mest muligt ud af tildelingen af den nye titel."</em></p><p><em></em> </p><p> <a href="/Nyheder/Documents/WCC-Program.pdf" target="_blank">Program</a> (pdf)</p><p> <a href="/Nyheder/Documents/WCC_Application_FINAL.pdf" target="_blank">WCC application</a> (pdf)</p><p> <em></em> </p>
Nye biler i kommunenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Nye-biler-i-kommunen.aspxNye biler i kommunen2017-09-17T22:00:00Z<h3>Pressemeddelelse </h3><p>Bornholms Regionskommune har efter et nyligt afholdt EU-udbud, netop indgået kontrakt på køb af 28 nye biler med en option på 10 ekstra biler i kontraktperioden fra 1. januar til 31. december 2017.</p><p>Udbuddet blev vundet af Midtbornholms Auto A/S v/ Jim Maar, som afgav det for Bornholms Regionskommune mest økonomisk fordelagtige bud på en Toyota Yaris 1,0 T2 VAN.</p><p>Hovedparten af bilerne skal benyttes i døgnplejen, hvorfor kravspecifikationer og mindstekrav er udarbejdet i samarbejde med udvalgte ledere og sikkerhedsrepræsentanter for området, som skal anvende bilerne.</p><p>Hovedparten af bilerne bliver leveret og klargjort i uge 37 og 38.</p><p> </p>
Invitation til Fars Køkkenskole i Rønnehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Invitation-til-Fars-Køkkenskole-i-Rønne.aspxInvitation til Fars Køkkenskole i Rønne2017-09-14T22:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune inviterer fædre og deres børn, der går i 2., 3. eller 4. klasse til Fars Køkkenskole. Hvis far ikke har mulighed for at deltage, kan barnet følges med bonusfar, onkel eller bedstefar, men det er kun for mænd og børn.</p><p>Man mødes og laver mad sammen en gang om måneden fra oktober 2017 til februar 2018 fra kl. 16.20-19.00. </p><p>Sjove og dygtige undervisere sætter gang i køkkenløjerne, hvor fædre og børn laver god, sund mad på en sjov måde. Alle kan være med uanset om man aldrig har prøvet at lave mad eller måske ikke lige synes, at det er det letteste i verden. De dygtige kokke skal nok guide alle igennem køkkenjunglen, så alle går fra Fars Køkkenskole med en god oplevelse.</p><p><strong>Fars Køkkenskole tilbydes nu på Åvangsskolen i Rønne med opstart tirsdag den 10. oktober 2017.</strong></p><p>Er I interesseret, så send en mail til <a href="mailto:Nina.Povlsen@brk.dk">Nina.Povlsen@brk.dk</a> med oplysninger om navn på far og barn/børn og klassetrin, adresse, mailadresse samt telefon. Herefter modtager I en mail med svar på, om I er optaget. Der  er plads til 12 fædre og 12-15 børn på hvert hold og der bliver optagelse efter først til mølle princippet.</p><p>Man kan læse mere om projektet på <a href="http://www.farskoekkenskole.dk/" target="_blank">www.farskoekkenskole.dk</a> . For yderligere oplysninger se på <a href="/Borger/sundhedsygdom/sundereliv/Sider/Fars-køkkenskole.aspx" target="_blank">www.brk.dk</a>  eller kontakt Nina Povlsen, tlf. 56 92 12 92.</p><h3>Fortsætterhold på Gaarden</h3><p>For jer, der har deltaget på Fars Køkkenskole, tilbydes et fortsætterhold på Gaarden med start <br>mandag den 30. oktober 2017 kl. 16.30. Tilmelding og flere oplysninger på <a href="http://www.gaarden.nu/" target="_blank">www.Gaarden.nu</a></p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

rotte ved husmur

Har du mistanke om rotter på din ejendom?

Du kan anmelde rotter direkte i vores selvbetjeningssystem her

Anmeld rotter

eller du kan læse mere om rotter og rottebekæmpelse her

Læs om skadedyr