Vil du være vores nye kollega?https://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=149&RootFolder=/SliderVil du være vores nye kollega?https://brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx0
Energiø Bornholmhttps://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=150&RootFolder=/SliderEnergiø BornholmVil du følge med i arbejdet med at gøre Bornholm til Østersøens grønne centrum, så klik på billedethttps://www.energiobornholm.dk/, https://www.energiobornholm.dk/1
Næste stop Bornholm?https://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=141&RootFolder=/SliderNæste stop Bornholm?Klik på billedet og læs mere om dine muligheder for at skabe et helt nyt liv på Bornholmhttps://xn--nstestopbornholm-uob.dk/, https://xn--nstestopbornholm-uob.dk/1

 Seneste høringer og afgørelser

 

 

Landzonetilladelser pr. 6. december 2023https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-6.-december-2023.aspxLandzonetilladelser pr. 6. december 2023<p>​Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p>-          Opsætning af midlertidig telthal på Slamrebjergvej 8, 3730 Nexø</p><p class="MsoBodyText" style="margin-right:10.85pt;line-height:112%;"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;line-height:112%;letter-spacing:0.15pt;"><span style="line-height:112%;"></span></span></font></p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget senest den 3. januar 2024.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a> </p><p>Du logger på med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,</p><p>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>​Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a> </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p>
Miljøtilladelse til Munkhøj, Pederskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøtilladelse-til-Munkhøj,-Pedersker.aspxMiljøtilladelse til Munkhøj, Pedersker<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16b, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16b-miljøtilladelse Munkhøj til godkendelse til kvægproduktion på Munkhøj, Strandvejen 5, 3720 Aakirkeby.</span></p><p>Miljøtilladelsen godkender konvertering af eksisterende produktion, og de eksisterende driftsbygninger efter den nye miljøregulering fra 2017, således at der opnås fleksibilitet ift. dyretyper. Miljøtilladelsen medfører ikke, at der foretages udvendige ændringer af staldanlægget. <br></p><p>Nudrift og ansøgt drift omfatter et samlet produktionsareal 2.143 m². <br></p><p>Gyllen fra produktionen opbevares i eksisterende fortank på ejendommen, og afhentes løbende af Bornholms Bioenergi A/S. Dybstrøelsen køres direkte udfra staldene 2 gange om året.  </p><p>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøtilladelse.<br></p><p><strong>Offentliggørelse</strong></p><p>Miljøtilladelsen vil være tilgængelig på regionskommunens hjemmeside 4. december 2023. Miljøtilladelsen kan ses i den blå boks her på siden.</p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br></p><p><span style="text-decoration:underline;">Klagefristen udløber den 2. januar 2024</span>, dvs. 4 uger fra den 4. december 2023, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på­klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. <br></p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.<br></p><p>​​Klagegebyret tilbagebetales, hvis: <br></p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p>​Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p>
Nu gælder de nye planer for Rønne Havns udvidelse Etape 3 og projektet har fået tilladelsehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Nu-gælder-de-nye-planer-for-Rønne-Havns-udvidelse-Etape-3-og-projektet-har-fået-tilladelse.aspxNu gælder de nye planer for Rønne Havns udvidelse Etape 3 og projektet har fået tilladelse<p>Bornholms Regionskommune har vedtaget Lokalplan nr. 151 og Kommuneplantillæg nr. 19 for 'Nye oplagsarealer samt ny kaj. Planerne blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. november 2023. <br></p><p>Kommunalbestyrelsen gav samtidig tilladelse til projektet og fastsatte, hvilke vilkår projektet skal anlægges og drives efter. Tilladelsen er en §25-tilladelse efter miljøvurderingsloven.<br></p><p>Med planerne og projekttilladelsen muliggør Bornholms Regionskommune, at sydhavnen i Rønne Havn kan udvides, bebygges og anvendes som erhvervshavn.</p><p>Du kan se dokumenterne som Kommunalbestyrelsen vedtog her:</p><ul><li><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=379" target="_blank">Se lokalplanen her</a></span> <br></li><li><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=50" target="_blank">Se kommuneplantillægget her</a></span> </li><li><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/1169122/tilladelse-til-udvidelse-af-roenne-havn-etape-3.pdf" target="_blank">Se projekttilladelsen her</a></span><br></li></ul><p><strong><br></strong></p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Du har mulighed for at klage over vedtagelsen af disse dokumenter. For alle tre dokumenter er klagefristen fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, som er den 1. december 2023.</p><p>For at klage over lokalplan eller kommuneplantillæg skal du indsende din klage til Planklagenævnet. Se vejledning til dette her: <span style="text-decoration:underline;"><a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/Documents/Klagevejledning%20-%20Til%20klager%20over%20planerne.pdf">Klagevejledning til planer</a>.</span><br></p><p>For at klage over projektets tilladelse skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se vejledning til dette her: <span style="text-decoration:underline;"><a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/Documents/klagevejledning%20-%20Til%20klager%20over%20projektets%20tilladelse.pdf" target="_blank">Klagevejledning til projekttilladelse.</a></span><br></p><p>Planerne giver eksempelvis mulighed for områdets generelle anvendelse, bygninger maksimale størrelse og opfyldning af havnebassinet. Projektets tilladelse sætter blandt andet vilkårene for, hvor meget og hvordan Rønne Havn må støje og støve , både under anlæggelsen og under drift. Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet er statslige klagenævn, som håndhæver hver deres lovgivningsområder. Det er derfor ikke muligt at sende en samlet klage.</p><p><strong>Myndigheder og formelle afgørelser</strong></p><p>Bornholms Regionskommune er myndighed for både kommuneplantillæg, lokalplan og landsiden af projektet. Det vil sige de anlægsaktiviteter, der foregår på land, for eksempel nedrivning af eksisterende bygninger og forberedende arbejde på land i forbindelse med udvidelsen. Det gælder også den anlægstrafik på land som arbejdet medfører og alle aktiviteter på land under driften. Det gælder også driften af de nye områder, som vil blive etableret med projektet.</p><p>Trafikstyrelsen er myndighed for vandsiden af projektet. Det vil sige den del, der foregår indenfor havnens moler i form af etablering af nye kajvægge og opfyldning af havnebassinet.</p><p>Bornholms Regionskommune og Trafikstyrelsen har valgt at lave en samlet miljøvurdering af kommuneplantillægget, lokalplanen, tilladelsen til landsiden af projektet og tilladelsen til vandsiden af projektet.</p><p>Trafikstyrelsens afgørelse om tilladelse er også meddelt den 1. december 2023 og kan ses på dette <a href="https://www.trafikstyrelsen.dk/vvm-liste/2023/jul/udvidelse-af-roenne-havn-etape-3-planforslag-tilladelse-og-miljoevurdering" target="_blank">link​</a>.  Afgørelsen kan ikke påklages.<br></p><p><strong>Forudgående høring</strong></p><p>Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende forslag til Lokalplan nr. 151 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 for 'Nye oplagsarealer samt ny kaj' den 29. juni 2023. Planforslagene var sammen med den tilhørende miljørapport og et udkast til projekttilladelsen i høring fra den 7. juli 2023 til den 18. september 2023.</p><p><strong>Baggrundsdokumenter til miljøvurderingsprocessen</strong></p><p>Projekttilladelsen er udarbejdet efter en miljøvurderingsproces. I denne blev der udarbejdet miljøvurdering af både plan og projekt.</p><p><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/379/27873" target="_blank">Du kan se miljøkonsekvensrapporten her.</a></span><br></p><p>Til vedtagelsen af Lokalplan nr. 151, Kommuneplantillæg nr. 19 og projekttilladelse er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der samlet behandler indkomne høringssvar og inddragelse af miljøvurdering i afgørelserne.<br></p><p><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/1169123/sammenfattende-redegoerelse-etape-3-efter-politisk-vedtagelse-i-brk.pdf" target="_blank">​Du kan se den sammenfattende redegørelse her. ​</a></p><p>Miljøvurderingen af 'Udvidelse af Rønne Havn – Etape 3' er foretaget på baggrund af to ansøgninger fra bygherren. En ansøgning til Trafikstyrelsen og en ansøgning til Bornholms Regionskommune. </p><p>Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet på baggrund af et afgrænsningsnotat, der beskriver hvilke påvirkninger på miljøet, der skal inddrages i vurderingen. Udkastet til afgrænsningsnotatet var i offentlig høring i perioden 3. februar 2023 til 17. februar 2023 og Trafikstyrelsen og Bornholms Regionskommune har behandlet og brugt indkomne høringssvar til at udarbejde det endelige afgræsningsnotat.</p><p>Ansøgningerne fra bygherren samt afgrænsningsnotatet kan ses via linket til miljøkonsekvensrapporten.</p><p><strong>Retsvirkninger</strong></p><p>Lokalplanen træder med denne bekendtgørelse i kraft og det betyder, at der ikke retligt eller faktisk må etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40 (Planlovens § 18).</p><p>​​<br><br><br></p>

 Nyheder

 

 

Er du boligejer ændres skatteopkrævningen fra kommunen 1. januarhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Er-du-boligejer-ændres-skatteopkrævningen-fra-kommunen-1.-januar.aspxEr du boligejer ændres skatteopkrævningen fra kommunen 1. januar2023-12-05T23:00:00Z<p><strong>​​​</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Boligejer</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>e har været vant til at betale ejendomsskat til kommunen to gange om året. Det ændrer sig 1. januar, hvor opkrævning af boligskat overgår til staten. Kommunen fortsætter dog med at opkræve ejendomsbidrag, som er et beløb til at dække ydelser fra kommunen, der har med ens ejerbolig at gøre. </strong></span></p><div>1. januar 2024 kommer der nye boligskatteregler. Med de nye regler overgår opkrævning af <em>grundskyld</em> – i daglig tale ejendomsskat – til staten. Det betyder, at ejendomsskat fremover bliver en del af ens løbende skattebetaling hver måned. Ejendomsværdiskat og grundskyld kommer til at fremgå af ens forskuds- og årsopgørelse fra SKAT. Det er ikke en ny skat, men en anden måde at betale skatten på. Hvis du ikke har en forskudsopgørelse, vil du modtage en særskilt opkrævning fra SKAT. <br></div><div><br></div><div><strong>Boligejere får fortsat to årlige opkrævninger fra kommunen</strong></div><div>Boligejere på Bornholm vil også fremover få opkrævninger fra Bornholms Regionkommune to gange om året hhv. i januar og juli. De opkrævninger hedder <em>e</em><em><em>jen</em>domsbidrag</em> og dækker afgifter, gebyrer og bidrag til kommunens ydelser, som har med ens bolig eller ejendom at gøre. I Bornholms Regionskommune indgår miljøafgift, renovation, skorstensfejning og rottebekæmpelse i ejendomsbidraget.<br></div><div><br></div><div>Lige netop rottebekæmpelse er dog ikke med i den første opkrævning af ejendomsbidrag, som boligejere på Bornholm får her ved årsskiftet. Taksten for rottebekæmpelse i 2024 er nemlig ikke politisk besluttet endnu. Når taksten for rottebekæmpelse er besluttet, modtager alle boligejere en ny bidragsbillet af ejendomsbidrag. ​<br></div><div><br></div><div><strong>Lånemuligheder ændrer sig også</strong> <br></div><div>De nye boligskatteregler betyder også, at forskellige lånemuligheder i relation til boligbeskatning ændrer sig. <br></div><div><br></div><div><a href="/Borger/Bolig/Sider/Ejendomsskat.aspx" target="_blank">Læs mere om indefrysningslån og pensionistlån på Bornholms Regionskommunes side om Ejendomsska​</a>t.<br></div><div><br></div><div><a href="https://www.vurderingsportalen.dk/ejerbolig/nye-boligskatteregler-i-2024/overblik-de-nye-boligskatteregler" target="_blank">Få overblik over de nye boligskatteregler pr. 1. januar 2024 på Vurderingsportalen.dk</a>.  </div><div><br></div><div><strong>Hvem skal du henvende dig til med spørgsmål?</strong><br></div><div>Hvis du har spørgsmål til din boligskat fra 2024, så skal du henvende dig til SKAT på telefon 72 22 28 28. </div><div><br></div><div>Du skal fortsat kontakte Bornholms Regionskommune på 56 92 00 00 eller <a href="mailto:%20ejendomsskat@brk.dk" target="_blank">ejendomsskat@brk.dk</a> hvis du har spørgsmål til dit ejendomsbidrag dvs. miljøafgift, renovation, skorstensfejning og rottebekæmpelse. <br></div><div><br><br></div><p><br></p>
Morgenfrisk borgerservice i Nexø holder pause og vender tilbage i martshttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Morgenfrisk-borgerservice-i-Nexø-holder-pause-og-vender-tilbage-i-marts.aspxMorgenfrisk borgerservice i Nexø holder pause og vender tilbage i marts2023-12-04T23:00:00Z<p><span style="">Måske er det vintermørket ... Måske er det fordi, vi er ved at have styr på MitID. Måske fordi vi ikke rejser udenlands i december</span><span class="x1xsqp64 xiy17q3 x1o6pynw x19co3pv xdj266r xcwd3tp xat24cr x39eecv x2b8uid" data-testid="emoji" style="cursor:default;"><span class="xexx8yu xn5pp95 x18d9i69 x2fxd7x x1yqt14a x1bhl96m">&#127876;</span></span><span style="">. I hvert fald har der været under tre borgere hver gang, når vi de sidste uger har åbnet 7:15 om onsdagen i Borgerservice i Nexø. Det hænger ikke sammen med ressourceforbruget, så nu lukker vi forsøget igen. </span><br><br><span style=""><strong>Men!</strong> Til marts åbner vi kl. 7:15 i Borgerservice i <strong>Nexø</strong> igen. For vi ved, at marts er højsæson for pasbestilling </span><span class="x1xsqp64 xiy17q3 x1o6pynw x19co3pv xdj266r xcwd3tp xat24cr x39eecv x2b8uid" data-testid="emoji" style="cursor:default;"><span class="xexx8yu xn5pp95 x18d9i69 x2fxd7x x1yqt14a x1bhl96m">✈️</span></span><span class="x1xsqp64 xiy17q3 x1o6pynw x19co3pv xdj266r xcwd3tp xat24cr x39eecv x2b8uid" data-testid="emoji" style="cursor:default;"><span class="xexx8yu xn5pp95 x18d9i69 x2fxd7x x1yqt14a x1bhl96m">&#128755;</span></span><span class="x1xsqp64 xiy17q3 x1o6pynw x19co3pv xdj266r xcwd3tp xat24cr x39eecv x2b8uid" data-testid="emoji" style="cursor:default;"><span class="xexx8yu xn5pp95 x18d9i69 x2fxd7x x1yqt14a x1bhl96m">&#127774; </span></span><span style="">Og! på Borgerservice i <strong>Rønne</strong> fortsætter vi indtil videre med morgenåbent fra 7:15 om torsdagen. </span><br><br><span style="">Husk du altid skal bestille tid, før du møder op i Borgerservice. Det gør du <a href="https://reservation.frontdesksuite.com/bornholm/tidsbestilling/Home/Index?Culture=da&PageId=6703cf0d-78ff-4f06-aaab-3f44c699789b&ShouldStartReserveTimeFlow=False&ButtonId=00000000-0000-0000-0000-000000000000" target="_blank">via linket her,</a> som du også kan komme til her på forsiden af brk.dk. Du kan også ringe på tlf. 56 92 00 00.</span></p><p><span style=""></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">​​</span></p>
Dialogmøde om skolefravær og skolevægringhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Dialogmøde-om-skolefravær-og-skolevægring.aspxDialogmøde om skolefravær og skolevægring2023-12-04T23:00:00Z<div>​​​Center for Skole holder i morgen et dialogmøde, der sætter fokus på børn og unges oplevelse af at høre til i skolen med anbefalinger til, hvordan skolerne kan arbejde med at nedbringe børn og unges skolefravær.<br></div><div><br></div><div>Elevfraværet er for højt i de bornholmske folkeskoler, og derfor har Center for Skole nedsat et Advisory board til at rådgive sig om, hvordan elevernes tilvær kan øges og fraværet nedbringes. Målet er en kommunal handleplan for skoletilvær og skolefravær, der skal være klar i foråret 2024.</div><div><br></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Dialogmødet åbnes med et oplæg fra Søren Thorborg, der er tidligere skolechef i Køge Kommune og rådgiver ind i arbejdet. Søren Thorborg deler sin viden fra Køge Kommunes projekt <em>”Er du på vej” </em>og arbejdet med at øge børn og unges aktive tilstedeværelse i skolen.</span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div>På mødet inddrages alle parter i og omkring skolen og giver deres perspektiv på, hvad der skal til, for at flere børn og unge får oplevelsen af at høre til og trives i skolen, og hvordan skolerne konkret kan forebygge skolefravær og skolevægring.</div><div><br></div><div><strong>Perspektiverne er:<br></strong><br></div><div><ul><li>Forældre</li><li>Elever</li><li>Ledere og medarbejdere i kommunen</li><li>Bornholms Handicapråd og Ungerådet</li></ul></div><div><br></div><div><strong>Formålet </strong>med mødet er at skabe ramme for dialog og inddrage forskellige stemmer i arbejdet med en handleplan.<br></div><div><br></div><div><div>Morten Riis, forperson for Børne- og Skoleudvalget, Bornholms Regionskommune siger:<br><br></div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><em>”Det er kommunens opgave, at tilbyde alle børn og unge en skolegang, hvor de kan udvikle både deres kompetencer og deres måde at være i livet. Det er afgørende for, at de får et godt liv – både personligt og som borgere i vores demokrati. Jeg er derfor meget glad for, at vi i Børne- og Skoleudvalget, sammen med Center for Skole, har igangsat dette vigtige arbejde med at øge børn og unges tilhørsforhold til skolen, for herigennem at mindske fravær og skolevægring. Kommunen kan ikke alene skabe den positive forandring, vi gerne vil se, og netop derfor ser jeg meget frem til at være i dialog med de forskellige parter i og omkring skolen. Særligt ser jeg frem til at høre forældrenes og elevernes anbefalinger til arbejdet”.</em></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Jesper Stjernfeldt Petri, skolechef i Bornholms Regionskommune supplerer:<br></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><em>”Øens folkeskoler har i det sidste år intensiveret arbejdet med at øge børn og unges tilvær i skolen og nedbringe andelen af børn og unge med fravær og skolevægring. Som en del i dette arbejde har vi nu inviteret skolens mange parter til at indgå i en dialog med os omkring dette vigtige og komplekse emne. Jeg er overbevist om, at vi, på baggrund af dialog og videndeling, vil blive godt klædt på til at lave en god handleplan."</em><br></div><div><br></div><div><strong>De inviterede til mødet er:</strong></div><div><ul><li>Børne og skoleudvalget</li><li>Advisory board for Øget skoletilvær, mindre skolefravær og skolevægring</li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Velfærdsdirektør</span><br></li><li>Skoleledere og mellemledere i Bornholms regionskommune</li><li>Skolebestyrelser, Bornholms regionskommune</li><li>Skoleledere, frie- og privatskoler</li><li>Medarbejdere og ressourcepersoner i og omkring skolen</li><li>Forældre og elever</li><li>Handicapråd og Ungeråd</li></ul></div><div><br></div><div>Program for dialogmødet <a href="/Nyheder/Documents/Invitation%20til%20dialogmøde%20om%20Øget%20skoletilvær%20mindre%20skolefravær%20og%20skolevægring%20den%206.%20december%202023.pdf" target="_blank">Klik her​</a><br><br></div>​<br><br>
Budget 2024 på kommunens hjemmesidehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Budget-2024-på-kommunens-hjemmeside.aspxBudget 2024 på kommunens hjemmeside2023-12-03T23:00:00Z<p>​Det samlede budget kan nu findes på kommunens hjemmeside.<br>Du kan blandt andet finde forudsætningerne for budgettet samt fordelingen af det samlede budget til de enkelte områder.<br></p><p><a href="/Om-Kommunen/Oekonomi/Sider/Budget-2024.aspx">Læs mere om budget 2024</a><br></p>
Sundhedschefen: Hjælp hinanden med at forebygge smittehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Hjælp-hinanden-med-at-forebygge-smitte.aspxSundhedschefen: Hjælp hinanden med at forebygge smitte2023-11-30T23:00:00Z<p>​Kommunens sundhedschef sender en vinterhilsen med en opfordring til, at vi på Bornholm hjælper hinanden med at holde vinterens smitte med influenza og andre virussygdomme nede,​ så flest mulige af os kommer sunde og raske gennem vinteren.<br></p><h2>Forebyg smitte og sygdom med de 5 smitteforebyggende råd<br></h2><p>Typisk for årstiden, oplever vi generelt i samfundet og derved også på Bornholm, at smitten med forskellige luftsvejssygdomme i øjeblikket stiger. Med fokus på de 5 gode smitteforebyggende råd kan vi passe på hinanden og mindske smitte i samfundet. Ved at huske på, at bruge de smitteforebyggende råd, som vi lærte under coronapandemien, kan vi både beskytte os selv og de mennesker, som vi omgiver os med i hverdagen.<br></p><p>Kommunens sundhedschef, Iben Kyhn Riis, siger:<br></p><p><em>"Jeg vil gerne sende en opfordring til alle på øen, om at huske de gode råd i hverdagen, så vi kan gå vinteren i møde, ved at passe godt på hinanden. Ved  at huske hinanden på for eksempel god håndhygiejne og at hoste/nyse i ærmet, kan vi forebygge smitten luftvejssygdomme og med andre smitsomme sygdomme."</em></p><p> </p><p><strong>Det er de velkendte råd fra Sundhedsstyrelsen, som skal genopfriskes:</strong></p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Bliv hjemme, hvis du er syg<br></li><li>Luft ud og skab gennemtræk</li><li>Vask dine hænder eller brug håndsprit</li><li>Gør rent, særligt overflader, som mange rører ved</li><li>Host og nys i ærmet </li></ul><p> </p><p><b>Yderligere information, kontakt<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Iben Kyhn Riis, sundhedschef i Bornholms Regionskommune.<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Mobil: 24 78 63 67.</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">​​</span></p>

​​

Gratis lederuddannelse for frivillige

I 2024 udbyder vi i samarbejde med Frivillig Forum Bornholm en gratis uddannelse til frivillige på Bornholm.
 
Uddannelsen består af online kurser og to workshops i januar og marts 2024. Du kan tilmelde dig alle tre tilbud eller kun dem, du finder relevante.
 
Læs mere Klik her

Følg med i politikernes arbejde

Du finder dagsordener og referater for kommunalbestyrelsens og de politiske udvalgs møder her på hjemmesiden. Gå til dagsordener og referater Klik her

Få besked, når der er nyt
Du kan også tilmelde dig og automatisk få tilsendt en notifikation via mail, når der er nye dagsordener eller referater klar. Klik her for at tilmelde dig.

Bliv vaccineret mod influenza og covid-19

Er du fyldt 65 år? Så får du en invitation til vaccination.
Vinteren nærmer sig, og vi ved, at smitten med influenza og covid-19 kan tage fart.
 
Risikoen for at blive alvorligt syg af begge sygdomme stiger med alderen, og derfor bliver alle over 65 år tilbudt vaccination mod influenza og covid-19.

Læs mere her

De små børns Bornholm

Storskalaprogrammet som har været igang i snart fire år, har positive effekter for både børn, familier og ansatte i Bornholms Regionskommune.

Hent evalueringen fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).   

Under De små børns Bornholm, finder du også en film om programmet.