Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelser pr. 23 november 2021https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-23-november-2021.aspxLandzonetilladelser pr. 23 november 2021<p>​</p><div>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</div><div><br></div><div><ul><li><strong>Udvidelse af sø - Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakirkeby,</strong></li></ul></div><div><br></div><div>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</div><div><br></div><div>En klage skal være modtaget <strong>senest den 21. december 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</div><div><br></div><div>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></div><p><br></p>
Landzonetilladelser pr. 17 november 2021https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-17-november-2021.aspxLandzonetilladelser pr. 17 november 2021<p>​</p><div>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</div><div><br></div><div><ul><li><strong>Genopførsel af sommerhus - Fyrvejen 4, 3730 Nexø,</strong></li><li><strong>E</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>tablering af mile - Fårebyvejen 10, 3720 Aakirkeby,</strong></span></li><li><strong>O</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>pførsel af carport - Langedebyvejen 5, 3730 Nexø,</strong></span></li><li><strong>O</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>pførsel af garage - Poulskervej 1, 3730 Nexø,</strong></span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><strong>E</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>tablering af mile - Ølenevej 63, 3720 Aakirkeby,</strong></span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Udstykning af ejendom - Snorrebakken 58, 3700 Rønne<br></strong></span></li></ul></div><div><br></div><div>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.<br></div><div><br></div><div>En klage skal være modtaget <strong>senest den 15. december 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></div><div><br></div><div>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</div><div><br><br></div><p><br></p>
Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsregulering - Kobbevej 3https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Fremlæggelse-af-Projektforslag-om-vandløbsregulering---Kobbevej-3.aspxFremlæggelse af Projektforslag om vandløbsregulering - Kobbevej 3<p>​</p><div>Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsregulering:</div><div> </div><div><ul><li><strong>Kobbevej 3, 3760 Gudhjem</strong></li></ul></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø & Fritid har den 18. oktober 2021, modtaget en ansøgning fra Sigvard Kruse Serup og Bettina Serup, om etablering af en ny vandløbsstrækning på Kobbevej 3, 3760 Gudhjem, matr. 56c, Østerlarsker. Sigvard Kruse Serup er ejer af ejendommen. </div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune offentliggør hermed en meddelelse om projektet, der er i høring i 4 uger</div><div><br></div><div><strong>Formål</strong></div><div>Formålet med projektet er at føre drænvand og overfladevand, som strømmer til en dam i ejendommens sydvestlige hjørne, videre ca. 70 cm nord for ejendommen, hvor ejerne ønsker at etablere en sø. I den forbindelse, skal der etableres et nyt vandløb mellem hhv. eksisterende dam og den nye sø.   </div><div><br></div><div><strong>Projektforslaget</strong></div><div>Projektforslaget finder du i den blå boks. </div><div>   </div><div><strong>Lovgivning</strong></div><div>Ansøgningen behandles efter vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, der omhandler regulering af vandløb, og § 21, der berører etablering af nye vandløb, samt kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv. BEK nr. 834 af 27/06/2016.</div><div><br></div><div><strong>Høring</strong></div><div>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk</a>.dk eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge. Der skal være anført J. nr. 06.02.00P19-0006 og att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. </div><div><br></div><div>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest den: <strong>15. december 2021.  </strong></div><div><br></div><div>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</div><div><br></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid</div><div><br><br></div><p><br></p>

 Nyheder

 

 

1.540.308 kr. til frivilligt socialt arbejdehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/1.540.308-kr.-til-frivilligt-socialt-arbejde.aspx1.540.308 kr. til frivilligt socialt arbejde2021-11-30T23:00:00Z<p><strong>61 foreninger vil i det kommende år modtage økonomisk støtte til deres frivillige, sociale arbejde på Bornholm. Foreningerne klør på for at tilbyde sociale aktiviteter og fællesskaber til øens borgere.</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Det er godt gang i det frivillige, sociale arbejde på Bornholm. Hele 61 foreninger har i år søgt om økonomisk støtte fra kommunens pulje af de såkaldte "§18-midler", og tilsammen fik foreningerne i denne uge bevilget 1.540.308 kr. til deres aktiviteter i det kommende år. Bevillingerne blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget på deres møde i mandags.</p><p>Der var i alt indkommet 70 ansøgninger til aktiviteter fra de 61 foreninger. Ansøgninger til en samlet sum af 2.798.952 kr. Da "§ 18 puljen" i år er på 1.540.292, så siger det sig selv, at det desværre ikke har været muligt at tilgodese alle ansøgninger med hele beløbet. Udvalget bestræber sig på en fair fordeling af midlerne og håber, at det trods alt er et godt økonomisk grundlag for foreningerne at arbejde videre med i det kommende år.<br></p><p>Formand for Social- og Sundhedsudvalget,<strong> </strong>Bjarne Hartung Kirkegaard siger:<br></p><p><em>"Det frivillige område kan noget helt særligt, som vi skal værne om. Det er samvær, fællesskab og nærvær fra menneske til menneske på en helt anden måde, end hvad vi kan og skal levere i det offentlige. Det er derfor</em><em> med stor glæde, at Social- og Sundhedsudvalget også i år har kunnet uddele paragraf 18 midlerne på årets sidste møde".</em></p><p>Der er ansøgningsfrist til §18-puljen for frivilligt socialt arbejde hvert år den 1. november. Organisationer, foreninger og grupper kan søge om tilskud fra puljen. Læs eventuelt mere om puljen på brk.dk: <a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/sogtilskud/Sider/Frivilligt-socialt-arbejde.aspx">Søg tilskud § 18 midler - frivilligt socialt arbejde (brk.dk)</a><br><br></p><p><a href="/Nyheder/Documents/Oversigt%20frivillige%20sociale%20foreninger%202022%20bevilling%20§%2018.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" /><strong>Oversigt over de 61 foreninger der modtager økonomiske støtte til aktiviteter i 2022 </strong></a><br></p><p><br></p><p><br></p>
Pointer fra borgermødet om energiøhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Pointer-fra-borgermødet-om-energiø.aspxPointer fra borgermødet om energiø2021-11-29T23:00:00Z<p>​<br></p><p><strong>Mandag den 29. november 2021 inviterede Bornholms Regionskommune til borgermøde om etableringen af energiøen i Østersøen. Cirka 130 deltog på mødet på Green Solution House i Rønne for at høre Bornholms Regionskommune, Energistyrelsen, Energinet og Bornholms Energi & Forsyning fortælle om både de politiske aftaler, placeringen af havvindmølleparken udenfor Bornholms kyst, placering og udseende af landanlægget på øen samt de potentialer, energiøen kan have for Bornholm.</strong></p><p> </p><p><strong>Pointer fra Energistyrelsen</strong></p><p>Mads Krogh, kontorchef for energiøer i Energistyrelsen, fremlagde de politiske aftaler, der er lavet om energiøer i Danmark og de mange års arbejde og erfaringer, Energistyrelsen har med omstilling af det danske elsystem.</p><p>Det er politisk besluttet i Folketinget, at en havvindmøllepark på 2 GW skal placeres mindst 20 km sydvest fra Bornholm. Der er mulighed for at udvide havvindmølleparken til 3 GW, men dette kræver en ny politisk beslutning. Ifølge Energistyrelsen vil energiøen kunne levere grøn strøm til to millioner husstande og skal forbindes til Sjælland og Tyskland. Etableringen af energiøen vil give en række udviklingsmuligheder lokalt på Bornholm både økonomisk, kulturelt og turistmæssigt. Ifølge Mads Krogh er det "op til bornholmerne at gribe mulighederne". Energiøen vil ifølge planen være færdig i 2030. Det er endnu ikke afklaret om Bornholm også vil kunne få strøm fra energiøens produktion (blive 'tilkoblet' energiøen), men Mads Krogh lovede en afklaring hurtigst muligt. </p><p>Se eller gense <a href="/Nyheder/PublishingImages/Energistyrelsens%20slides.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Energistyrelsens slides.pdf</a>. </p><p> </p><p><strong>Pointer fra Energinet</strong></p><p>Vicedirektør i Energinet, Marian Kaagh, fokuserede i sit oplæg primært på det vekselstrømsanlæg – også kaldet landanlæg eller transformerstation – som skal opføres et sted på den sydlige del af Bornholm. Marian Kaagh fortalte, at et areal på 90 hektar (svarende til 150 fodboldbaner) afsættes til undersøgelse, og selve anlægget vil fylde cirka 30-50 hektar, når det står færdigt. Højden på anlægget bliver cirka 23-25 meter. </p><p>Hvor vekselstrømsanlægget helt præcis bliver placeret, besluttes først senere i processen og efter en ny høring, hvor Energinet fremlægger konkrete forslag. Det besluttes også først senere, hvordan anlægges kommer til at se ud, men i Energinets slides var der billeder og illustrationer fra andre anlæg til inspiration. Marian Kaagh lagde vægt på, at det er en fælles opgave mellem Energinet og borgerne på Bornholm at finde en god løsning i forbindelse med udformningen af landanlægget.</p><p>Energinet opfordrer borgere til at deltage i afklaringen og deltage på de næste borgermøder om energiøen. De er endnu ikke planlagt, men vil ligge i 2022 og 2023. De vil blive annonceret på www.brk.dk.</p><p>Se eller gense <a href="/Nyheder/PublishingImages/Energinets%20slides.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Energinets slides.pdf</a>.<br></p><p> <br></p><p><strong>Pointer fra Bornholms Regionskommune, Bornholms Energi & Forsyning og Danmarks Tekniske Universitet</strong></p><p>Søren Møller Christensen, leder af Udvikling og Plan hos Bornholms Regionskommune, og Claus M. Andersen, administrerende direktør hos Bornholms Energi & Forsyning, fremlagde mulige potentialer for Bornholm. Med etableringen af energiøen i Østersøen – både etablering af havvindmølleparken og landanlægget - bliver der skabt jobs og erhvervsudvikling. For eksempel er Bornholm ideelt placeret til at blive udskibningshavn og levere yderligere service, hvilket kan skabe nye virksomheder og nye jobs og også øge omsætningen i flere brancher. Dertil kommer fordele for forsyningsområdet, blandt andet kan overskudsvarme fra landanlægget bruges som fjernvarme. </p><p>Se eller gense <a href="/Nyheder/PublishingImages/Bornholms%20Regionskommunes%20slides.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Bornholms Regionskommunes slides.pdf</a>.</p><p> <br></p><p>Professor og leder af Center for Electric Power and Energy fra Danmarks Tekniske Universitet, Jacob Østergaard, var med på en Skype-forbindelse på borgermødet. Men på grund af problemer med skærmen i lokalet kunne Jacob Østergaards slides og billede desværre ikke vises. Du har mulighed for at læse Jacob Østergaards slides nederst i Bornholms Regionskommunes slides.</p><p> </p><p><strong>Se eller gense Energinets borgermøde den 25. november</strong></p><p>Den 25. november 2021 afholdt Energistyrelsen og Energinet et digitalt borgermøde om den overordnede plan for energiøen i Østersøen. Du kan se eller gense deres borgermøde <a href="https://energinet.dk/Om-os/Arrangementer/Miljoevurdering-af-plan-for-Energioe-Bornholm-251121" target="_blank">her</a>.</p><p> <br></p><p><strong>Indsend høringssvar </strong></p><p>Begge borgermøder er blevet afholdt i forbindelse med Energistyrelsens <a href="https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/udbud-paa-havvindmoelleomraadet/danmarks-energioeer-1" target="_blank">aktuelle høring af Miljøvurdering af planen</a> for energiø Bornholm. Der blev på begge møder opfordret til, at alle der har forslag eller ideer, indsender det i form af høringssvar senest 13. december 2021 kl. 12 til Energistyrelsens postkasse: <a href="mailto:hoeringenergioe@ens.dk" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">hoeringenergioe@ens.dk</span></a>.<br></p>
Krav om Coronapas og mundbind på kommunens institutionerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Krav-om-Coronapas-og-mundbind-på-kommunens-institutioner.aspxKrav om Coronapas og mundbind på kommunens institutioner2021-11-29T23:00:00Z<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">For at begrænse s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">mittespredningen af Corona har vores nationale sundhedsmyndigheder besluttet at indføre krav om Coronapas og brug af mundbind på flere steder med virkning fra mandag 29. november. For institutioner under Bornholms Regionskommune gælder derfor følgende regler.</span></p><p><strong>Her skal du vise Coronapas, hvis du kommer på besøg (alle over 15 år)</strong><br><strong> </strong><em>Plejecentre og plejeboliger, </em><em>midlertidige-/</em><em>aflastningspladser, anbringelsessteder og botilbud, tilbud med misbrugsbehandling, områder med genoptræning og vedligeholdelsestræning.</em></p><p>Coronapas skal vises til personalet.<br></p><p><strong>Her skal du bære mundbind (alle over 12 år)</strong><br><strong> </strong><em>Forebyggende og sundhedsfremmende sundhedstilbud, </em><em>midlertidige-/aflastningspladser</em><em>, sygeplejeklinikker, </em><em>sundhedsplejen, </em><em>tandplejeklinikker, </em><em>forebyggende hjemmebesøg </em><em>og genoptræningsfaciliteter.</em></p><p>Der er for nuværende<em> ikke</em> krav om at bære <em>mundbind</em> på botilbud eller plejehjem.<br></p><p>Kravet om forevisning af Coronapas og brug af mundbind er <strong>indtil videre gældende til 10. december 2021</strong>. Derudover er det vigtigt, at vi alle følger Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse og tænke dem ind i alt, hvad vi foretager os – i hjemmet, i det offentlige rum og på arbejdspladsen.<br><br></p>
Unge bornholmere kan fra årsskiftet få løn under SOSU uddannelsehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Unge-bornholmere-fra-18-år-kan-fra-årsskiftet-få-løn-for-at-uddanne-sig-til-social--og-sundhedshjælper-eller-assistent.aspxUnge bornholmere kan fra årsskiftet få løn under SOSU uddannelse2021-11-29T23:00:00Z<p><strong>Unge under 25 år får nu mulighed for at få løn under uddannelse, hvis de fra årsskiftet vælger en social- og sundhedsuddannelse på Bornholm, det har kommunens Social- og Sundhedsudvalg besluttet.</strong><br> <br>Som en af de første kommuner i Danmark vil Bornholms Regionskommune nu betale løn til alle, som vælger en uddannelse i den kommunale plejesektor. For de studerende kan det betyde op til kr. 22.000 om måneden i løn, hvilket er 15.000 kr. mere end SU.<strong> Ordningen træder i kraft fra årsskiftet</strong>, når de nye hold begynder i januar – og uddannelsen indebærer jobgaranti efter endt uddannelse.</p><p>Efter de nuværende regler er der løn under uddannelsen til alle <em>over 25 år</em>, der bliver optaget på Grundforløb 2 og vælger en uddannelse som social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent. Dette er i øjeblikket et landsdækkende initiativ, som skal gøre det mere attraktivt at søge ind på en uddannelse i den kommunale plejesektor, hvor der er mangel på kvalificeret personale. Men dette er <em>ikke</em> tilstrækkeligt til at fylde uddannelserne hos Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Det har de seneste år været tiltagende svært for Bornholms Regionskommune at få besat elevpladserne, som var reserveret til nye social- og sundhedshjælpere.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Formanden for Social- og sundhedsudvalget Bjarne Hartung Kirkegård siger:</p><p>"Nu vælger vi at give løn til alle og altså uanset, om de er over eller under 25 år, og uanset om de vælger en uddannelse som hjælper eller assistent. Efter de nuværende regler må unge under 25 år ellers nøjes med en SU, så længe de er under uddannelse til hjælper eller assistent."<br></p><p>Kommunens servicedirektør Trine Dorow siger: </p><p>"Det er virkelig noget, der betyder noget. Forskellen mellem en SU og så en løn under uddannelsen er på cirka 15.000 kroner. Vi håber på den måde at kunne fylde vores elevpladser og samtidig række ud til de unge, som endnu ikke har fået en uddannelse.  Og sidst men ikke mindst handler det jo om, at sikre borgerne på Bornholm en kompetent, veluddannet døgnpleje."<br></p><p>Sundhedschef Karina Nørby, som er ansvarlig for social- og sundhedseleverne i Bornholms Regionskommune, er overbevist om at initiativet vil gøre en forskel.</p><p>"Der er behov for at gøre noget ekstraordinært, vi skal have uddannet flere til vores mange arbejdspladser indenfor plejeområderne. Med denne løsning har vi nu et godt tilbud til alle, som er over 18 år, og som vil have en uddannelse med fuld løn."</p><p>Kommunens Sundheds- og Ældre centre vil nu sammen med Jobcenter Bornholm og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole markedsføre det nye tilbud intensivt, så flest muligt kommer til at høre om den gode nyhed.<br> <br>Både den faglige organisation, FOA Bornholm og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole bakker op om initiativet. </p><h2>Dagsordenspunktet fra Social- og Sundhedsudvalgets møde<br></h2><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/dagsordenspunkt%20sosu%20elevløn.png" alt="dagsordenspunkt sosu elevløn.png" style="margin:5px;width:603px;" /><br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/sosu%20elevløn2.png" alt="sosu elevløn2.png" style="margin:5px;width:603px;" /><br></p><p><br></p>
Bornholm får et ekstra PCR teststedhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholm-får-et-ekstra-testcenter.aspxBornholm får et ekstra PCR teststed2021-11-25T23:00:00Z<div>Behovet for at blive testet for corona er stort i øjeblikket, hvor smitten stadig stiger. Derfor bliver testkapaciteten på Bornholm nu udvidet, så man fremover kan blive PCR-testet i både Rønne (Ullasvej 39 C), Nexø (Møbelfabrikken) og Tejn (Tejn Medborgerhus).<br></div><div><br></div><div>Det nye PCR-teststed i Tejn ligger på adressen: <strong>Tejn medborgerhus, Nordre Strandvej 31</strong>, 3770 Allinge. Åbningstiden er <strong>tirsdag</strong>, <strong>fredag</strong> og <strong>søndag</strong> <strong>kl. 10.00-16.00.</strong><br></div><div><br></div><div>For at øge kapaciteten ændres åbningsdagene i <strong>Nexø, på Møbelfabrikken</strong>, så de fremover er: <strong>mandag, onsdag, torsdag og lørdag kl 10.00-16.00.</strong><br></div><div><strong><br></strong></div><div><strong>Tejn åbner på tirsdag</strong></div><div>Første testdag i Tejn er tirsdag 30. november, hvor de nye testtider træder i kraft fra uge 48.<br></div><div><div><div>Udover PCR-test, som skal bruges når man har symptomer eller er nær kontakt, er der mulighed for hurtigtest i Rønne, og Region Hovedstaden kigger lige nu på muligheden for at finde endnu et sted, hvor borgerne kan få en hurtigtest.<br></div></div></div><div><br></div><div><span style="color:#af292e;font-family:verdana, arial, sans-serif;font-size:20px;background-color:transparent;">PCR-t</span><span style="color:#af292e;font-family:verdana, arial, sans-serif;font-size:20px;background-color:transparent;">est forudsætter tidsbestilling på <a href="https://www.coronaprover.dk/Home/Welcome" target="_blank">www.coronaprover.dk</a></span></div><div><br></div><div>Her kan du se en <a href="https://www.regionh.dk/Sider/kort.aspx" target="_blank"><strong>oversigt over alle teststeder i Danmark</strong></a> - både PCR og kviktest.<br></div><div>Her ser du kun <a href="https://www.cphmed.com/b2c-home/covid19-kviktestcentre/" target="_blank"><strong>kviktestcentrene</strong></a> der er drevet af Copenhagen Medicals<br></div><div><br></div><p> <br></p>

Kontakt

Kommunens Hygiejneorganisation
mail: corona@brk.dk

Kommunens webside om Corona KLIK HER

Alle TEST-steder KLIK HER

Myndighedernes hotline 
Tlf. 70 20 02 33.
coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.