Jolle

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelsehttps://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse27072016.aspxLandzonetilladelse<p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven:</p><ul><li>Etablering af minigolfbane og sø på Gudhjemvej 27, 3760 Gudhjem</li></ul><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget senest onsdag den 24. august 2016. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.</p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden for 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.</p>
Miljøgodkendelse til Brogård, Pederskerhttps://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-Brogård,-Pedersker.aspxMiljøgodkendelse til Brogård, Pedersker<p><strong>Afgørelse om miljøgodkendelse til Brogård, Søndre Landevej 73, Pedersker, 3720 Aakirkeby</strong><br></p><p>Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø har i henhold til § 12, stk. 2 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt miljøgodkendelse til </p><p><strong>Brogård, Søndre Landevej 73, Pedersker, 3720 Aakirkeby. </strong></p><p>Miljøgodkendelsen muliggør, at svineproduktionen kan udvides fra den nuværende lovlige produktion på 3.000 producerede slagtesvin (32-107 kg), svarende til 76,92 DE til 8.000 producerede slagtesvin (30-115 kg), svarende til 236,62 DE. Udvidelsen vil foregå i eksisterende stalde, der dels ombygges indvendigt og dels udnyttes mere effektivt.<br><br>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.</p><p><br><strong>Offentliggørelse</strong><br>Miljøgodkendelsen vil være tilgængelig på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer" target="_blank">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer</a> fra den 22. juli 2016, eller den kan rekvireres i papirform. </p><p><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser. <br><br>En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du finder et direkte link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet med den på-klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.<br><br>Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Natur- og Miljøklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.  <br><br>Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret betales med et betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnet hjemmeside.<br><br>Gebyret tilbagebetales, hvis: </p><p>• Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet<br>• Klager ikke er klageberettiget <br>• Natur- og Miljøklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen<br>• Klager får helt eller delvist medhold i klagen</p><p><br>Den 4 ugers klagefrist påbegyndes den 22. juli 2016 ved annoncering på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer" target="_blank">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer</a> og udløber den 19. august 2016.<br><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p><br><strong>Spørgsmål</strong><br>Yderligere oplysninger om miljøgodkendelsen kan fås ved henvendelse til Susanne Kjær-Hansen på tlf. 5692 2058 / 6124 7519 eller på e-mail <a href="mailto:susanne.kjaer-hansen@brk.dk" target="_blank">susanne.kjaer-hansen@brk.dk</a>.</p><p> </p><p>Center foe Teknik og miljø</p>
Forslag til afgørelse om § 11-miljøgodkendelse i høringhttps://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-afgørelse-om-§-11-miljøgodkendelse-i-høring.aspxForslag til afgørelse om § 11-miljøgodkendelse i høring<p> </p><p>​Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø har i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug udarbejdet et forslag til § 11-miljøgodkendelse til ejendommen:</p><p><br><strong>Lyngtofte, Søndre Lyngvej 1, 3782 Klemensker</strong></p><p><br>Miljøgodkendelsen muliggør, at minkproduktionen kan udvides fra 550 årstæver svarende til 18,97 dyreenheder til 3.000 årstæver svarende til 103,45 dyreenheder. <br>Forslaget til § 11-miljøgodkendelse fremlægges i offentlig høring i 6 uger og kan findes på denne side til højre for nyheden. </p><p><br>Bemærkninger til miljøgodkendelsen skal sendes til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge eller til <a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank">tm@brk.dk</a> og skal være Teknik og Miljø i hænde <strong>senest den 2. september 2016. </strong></p><p><br>Efterfølgende vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet, og der vil blive taget stilling til, om § 11-miljøgodkendelsen kan vedtages endeligt.<br>Spørgsmål til miljøgodkendelsen kan rettes til Susanne Kjær-Hansen, tlf.: 5692 2058 eller e-mail <a href="mailto:susanne.kjaer-hansen@brk.dk" target="_blank">susanne.kjaer-hansen@brk.dk</a>.</p><p> </p><p>Center for Teknik og Miljø</p><p> </p>

 Nyheder

 

 

Blågrønalger, badning og Facebook!https://brk.dk/Nyheder/Sider/Blågrønalger,-badning-og-Facebook!.aspxBlågrønalger, badning og Facebook!2016-07-24T22:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune opfordrer alle badegæster til at glæde sig over Bornholms fantastisk gode badestrande med sand og klipper. Meget positivt er det også, at det bornholmske badevand er uden brandmænd.</p><p> </p><p>I disse dage sker der en opblomstring af blågrønalger i Østersøen, og algerne rammer derfor nogle steder Bornholms kyster. </p><p>Blågrønalger er så små, at man ikke kan se dem med det blotte øje. Men når der er mange af dem, er de til gengæld ganske tydelige, fordi de enten farver vandet, danner plamager på overfladen eller fnug i vandet. Blågrønalger er i virkeligheden ikke en alge, men en form for bakterier, der kaldes cyanobakterier.</p><p>Mange blågrønalger danner giftstoffer og kan derfor give en forgiftning, hvis man sluger meget vand med mange alger i. Det er dog yderst sjældent, at man ser alvorlige tilfælde af forgiftning hos mennesker. I sjældne tilfælde kan man dog opleve symptomer som eksem, mavekramper, diarre, opkastninger og svimmelhed.</p><p> </p><p>Når der er mange blågrønalger i vandet, kommer de i kontakt med huden, når man bader. I nogle tilfælde kan det give hudirritation og udslæt.</p><p><strong>Baderåd</strong></p><ul><li>Du kan roligt bade, hvis vandet er nogenlunde klart!</li><li>Undgå at børn, voksne og hunde sluger vand, hvis vandet er farvet blågrønt, grønbrunt, brunt eller gult, hvis der er plamager på overfladen eller, hvis der er mange fnug i vandet!</li><li>Hvis vandet er uklart på grund af blågrønalger, kan man ofte finde andre badestrande indenfor kort afstand, hvor der er færre alger.</li></ul><p> </p><p>Bornholms Regionskommune vil opfordre til, at mange er aktive på Facebook-siden "Bornholmerstrande". Her kan man melde ind, hvor der ikke er alger, sådan at andre kan se, hvor de kan finde en badestand med gode forhold.</p><p> </p><p>Bornholms Regionskommune</p><p>Teknik og Miljø</p><p> </p>
Markant fremgang i antallet af ansøgninger til de videregående uddannelser på Bornholmhttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Markant-fremgang-i-antallet-af-ansøgninger-til-de-videregående-uddannelsesr-på-Bornholm.aspxMarkant fremgang i antallet af ansøgninger til de videregående uddannelser på Bornholm2016-07-10T22:00:00Z<p><strong>Jubel hos Kommunen</strong></p><p>Markant fremgang i antallet af ansøgninger til de videregående uddannelser på Bornholm fremkalder optimisme, ja nærmest jubel, hos både øens arbejdsmarkedschef og formanden for kommunens Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg</p><p><em>– Hold da op, det er dejligt! De gode resultater har krævet vedholdende og opsøgende arbejde, og nøj, hvor er det her rigtig rart. Lækkert!</em></p><p>Sådan udbryder Lotte Helms (V), formand for BRK's Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg, da hun bliver præsenteret for en dugfrisk opgørelse over antallet af ansøgninger til de videregående uddannelser på Bornholm her lige op til sommerferien. </p><p><strong>Rekordstor søgning</strong><br> Opsummeringen er foretaget den 7. juli af specialkonsulent Bo Rosendahl i kommunens afdeling for uddannelse og erhvervsudvikling. Den viser, at der i år har været rekordstor søgning til snart sagt alle de videregående uddannelser på Bornholm:</p><p>Antallet af studerende, der har søgt studiet som pædagog på UCC som 1. prioritet, er i år steget til hele 35 personer imod 23 i 2015. Antallet, der på samme uddannelsessted har søgt ind som 1. prioritet på læreruddannelsen er steget med hele 90 procentpoint, fra 10 studerende sidste år til 19 i år. Sygeplejerskeuddannelsen har i år 40 ansøgere imod 38 sidste år. Uddannelsen på Cphbusiness til serviceøkonom holder knap status quo med 12 ansøgere i år, imod 15 sidste år. Og på Designskolen i Nexø er der tydelig fremgang at spore. Appelsinen i turbanen er dog to helt nye uddannelser på Bornholm.</p><p><strong>Rettet mod det private erhvervsliv</strong><br> Det er nemlig især de 16 unge, der i år har søgt ind som 1. prioritet på den nye uddannelse under Cphbusiness på Bornholm som finansøkonom og de 12, der søger maskinmesteruddannelsen på Campus, som får superlativerne frem: </p><p><em>– Det er rigtig glædeligt, at de unge nu søger ind på uddannelser, der retter sig mod det private erhvervsliv. Det har vores lokale virksomheder stor gavn af, og det giver god grund til optimisme for øens udvikling på sigt</em>, mener arbejdsmarkedschef i Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Allan Westh. </p><p>Lotte Helms er helt enig. Og hun er sikker på, at samtlige lokalpolitikere i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget deler glæden over de flotte tal:</p><p><em>– Det her viser, at det giver rigtig god mening, når vi har formået at koble en styrkelse af erhverv og beskæftigelse tæt sammen med de videregående uddannelser her på øen. Den tværgående indsats kommer ikke kun kommunen og virksomhederne til gavn, det har også bredere betydning for alle borgere på øen</em>, siger den 42- årige Venstre-politiker og fastslår, at de foreliggende resultater ikke er kommet af sig selv: </p><p><em>– Bornholms Akademi og vores dygtige embedsværk hos regionskommunen har igennem et langt træk og vedholdende arbejde, herunder mange virksomhedsbesøg, formået at få det her til at give pote. Det er rigtigt positivt med alle de ansøgninger til vores videregående uddannelser. Det er fedt, når det virker, og når ikke mindst nye videregående uddannelser kan tiltrække så mange studerende</em>, slutter Lotte Helms. </p><p>Opsummering fra Uddannelse og erhvervsudvikling under Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse i BRK på Landemærket: </p><p> </p><p><img alt="Skema.png" src="/Nyheder/PublishingImages/Skema.png" style="margin:5px;" /> </p>
Sommerlukning hos Åben Rådgivning og Afrusninghttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Sommerlukning-hos-Åben-Rådgivning-og-Afrusning.aspxSommerlukning hos Åben Rådgivning og Afrusning2016-07-05T22:00:00Z<p>​Åben Rådgivning og Afrusning, Ll. Madsegade 34 i Rønne holder sommerlukket fra den 16. juli til og med den 7. august 2016.</p>
Information om lægeskift og dispensationhttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Information-om-lægeskift-og-dispensation.aspxInformation om lægeskift og dispensation2016-07-04T22:00:00Z<p>​Der er to lægepraksis på øen, hvor nye praktiserende læger overtager tidligere lægers praksis. Derfor får godt 5.000 bornholmere i disse dage tilsendt et nyt gult sundhedskort og oplysning om at de har ret til at skifte læge gratis i juli måned.</p><p>Da der ikke er åbent for nye patienter i nogle af de lægepraksis, der findes på øen, er det ikke muligt for alle at skifte læge. Det er muligt at søge dispensation i to situationer. Enten hvis du flytter til kommunen og ikke i forvejen har en læge på Bornholm eller hvis du vil skifte til samme læge, som en anden person i din hustand.</p><p>Du kan søge om lægeskift på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a></p><p>Venlig hilsen</p><p>Borgerservice</p>
Nyt tilbud til øens byggebranchehttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Nyt-tilbud-til-øens-byggebranche.aspxNyt tilbud til øens byggebranche2016-07-04T22:00:00Z<p><em>​Pressemeddelelse:</em></p><p><strong>En ny webbaseret serviceportal gør det hurtigt og nemt at skabe kontakt mellem regionskommunen og øens håndværkere, når mindre opgaver skal løses.</strong></p><p>Bornholms Regionskommune udbyder årligt mange opgaver til de bornholmske håndværkere og entreprenører. Det gælder både meget store anlægsopgaver og alle de mange mindre bygge- og renoveringsopgaver. Den nye webportal skal gøre det nemmere at få overblik over de kommunale byggeopgaver og byde på disse:</p><p><em>"Vi er glade for, at de bornholmske håndværkere og entreprenører generelt er opmærksomme på de forskellige opgaver, som regionskommunen udbyder. Der er selvfølgelig normalt stor opmærksomhed omkring de større anlægsopgaver. Vi vil dog gerne gøre det endnu nemmere for virksomheder at byde på alle slags opgaver og sikre, at vi også kan komme nemt ud med selv en lille opgave. Derfor har vi valgt at gå aktivt ind i brugen af den nye webportal"</em>, siger Centerchef for Ejendomme og Drift Bjarne Freund-Poulsen. </p><h4>Gør det nemt at komme bredt ud med opgaver</h4><p>Portalen kan tilgås fra mobiltelefon, tablet og computer og skal efterhånden indeholde de tilbudsegnede kommunale bygge- og anlægsopgaver. Hensigten er at gøre det nemmere for både det bornholmske erhvervsliv og regionskommunen. Formanden for regionskommunens Teknik- og Miljøudvalg Carsten Scheibye (V) er meget tilfreds med tiltaget:</p><p><em>"Det er et godt tiltag. Det gør det for det første nemmere for regionskommunen at kommunikere mulige opgaver ud til øens mange håndværkere og entreprenører. Samtidig skal portalen gøre det nemmere for virksomhederne at følge med i hvilke opgaver, der rent faktisk ligger nu og den kommende periode, og som de kan byde ind på"</em>, siger Carsten Scheibye. </p><p>Det nye tiltag betyder samtidig, at regionskommunen kan komme effektivt og bredt ud til de bornholmske håndværkere med selv de mindre opgave.</p><p><em>"Vi har hvert år rigtig mange små opgaver, som vi fremadrettet gerne vil kunne udbyde effektivt til de bornholmske virksomheder. De små opgaver kan være alt fra maling af et enkelt rum til udskiftning af et vindue i en kommunal bygning. Disse opgave vil vi også gerne have ud bredt til de bornholmske virksomheder"</em>, forklarer Bjarne Freund-Poulsen.</p><h4>Virksomheder kan tilmelde sig </h4><p>Interesserede virksomheder kan allerede nu tilmelde sig på <a title="Besøg den nye portal" href="http://bidex.dk/" target="_blank">http://bidex.dk/</a>. Da webportalen er helt ny, vil regionskommunen løbende vurdere tiltaget i samarbejde med virksomheder og portalens udvikler.<br></p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

Rotte

Har du rotter?

Har du set eller har mistanke om rotter på din ejendom, så kan du  nemt og hurtigt anmelde det her på vores selvbetjeningsløsning, så kontakter vi dig snarest muligt.

Anmeld rotter