Meld dig til kommunens Jobbank - måske får vi brug for din hjælp COVID-19Meld dig til kommunens Jobbank - måske får vi brug for din hjælp COVID-19https://rekruttering.brk.dk/rekruttering/JobApplicationDetail.aspx?CompanyId=InnomateHR_Prod&JobNoticeId=823#top, https://rekruttering.brk.dk/rekruttering/JobApplicationDetail.aspx?CompanyId=InnomateHR_Prod&JobNoticeId=823#top1
KL_bannercoronaKL_bannercoronahttps://politi.dk/corona, https://politi.dk/corona0
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Forslag til nyt plangrundlag for store dele af Allingehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-nyt-plangrundlag-for-store-dele-af-Allinge.aspxForslag til nyt plangrundlag for store dele af Allinge<p>​Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. marts 2020 at offentliggøre et forslag til et nyt plangrundlag for store dele af Allinge. Forslaget består af forslag til kommuneplantillæg nr. 37 og forslag til lokalplan nr. 96 for bevaring og videreudvikling af Allinge.</p><p>Forslag til kommuneplantillæg nr. 37 er udarbejdet bl.a. for at kunne overføre en del af kommuneplanens rammeområde fra Sandvig til Allinge i henhold til det historiske skel mellem de to byer. Også udbredelsen af centerområdet er reduceret i henhold til en politisk beslutning tilbage i oktober 2014. Derudover er foretaget en række konsekvensrettelser af det foreliggende forslag i kommuneplanens rammeområder for Allinge. I henhold til planloven har der været indkaldt forslag og idéer ultimo 2019, forud for justering af centerafgræsningen, og i februar 2020 har den ændrede centerafgræsning været drøftet med den lokale erhvervsforening, 3770Erhverv.</p><p>Kommunalbestyrelsen igangsatte i marts 2016 arbejdet med at opdatere plangrundlagene for en række historiske bymiljøer og fiskerlejer omfattet af ældre bevaringsplaner, heriblandt Allinge. Lokalplanforslag 096 vil således skulle erstatte den gældende bevaringsplan, Lokalplan nr. 00-01 Bevarende lokalplan for Sandvig, Allinge, Gudhjem, Melsted, Ypnasted og Bølshavn fra 1986, for så vidt angår Allinge. En følgegruppe med repræsentanter for Allinge-Sandvig Borgerforening har fulgt lokalplanprocessen dele af indholdet har været præsenteret på to offentlige møder.</p><p>Afgrænsningen af lokalplanforslaget var som udgangspunkt den gældende bevaringsplans afgrænsning. Den er dog udvidet til bl.a. også at omfatte ejendommene i Rosengade, en række villaer langs Vestergade ved indkørslen til byen, statslånshusene langs Birkebakken samt et mellemliggende ældre blandet bolig- og erhvervsområde, samt den tidligere stationsbygning. Endelig indgår også et boligområde der, med det foreliggende forslag til kommuneplantillæg, overføres fra Sandvig til Allinge.</p><p>Lokalplanområdet er som helhed vurderet til at være af middel til høj bevaringsværdi. Bymiljøets grundlæggende strukturer er velbevarede og med planforslaget lægges op til en fremadrettet indsats, der på sigt kan løfte det historiske bymiljøs kvaliteter samtidigt med, at der gives mulighed for videreudvikling af byen som både helårsby og som en god ramme om turismen og Folkemødet.</p><p>Bevaringsområdet foreslås inddelt i 10 delområder, der primært er begrundet i forskelle i bevaringsværdi og anvendelse. Bemærk, at der med i henhold til en politisk konceptændring vedtaget i april 2019 vil gælde en mere lempelig sagsbehandling for byggeansøgninger i delområderne B1-3, når forslaget vedtages.</p><p>Forslag til kommuneplantillæg nr. 37 og forslag til lokalplan nr. 096 for bevaring og videreudvikling af Allinge er primært lavet som digitale planforslag.</p><p><a href="https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/oversigter/Politiske_Internet2020.html">Sagsfremstilling og politisk beslutning kan ses via dette link</a> </p><p><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1016">Link til kommuneplanforslag</a></p><p><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=337%3c">Link til lokalplanforslag</a></p><p><strong><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Forslag-nyt-plangrundlag-for-store-dele-af-Allinge/Lokalplanforslag%20096%20Allinge.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Lokalplanforslag 096 Allinge.pdf</a><br><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Forslag-nyt-plangrundlag-for-store-dele-af-Allinge/Forslag%20Kommunplan%20Allinge%202013.pdf"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Forslag Kommunalplan Allinge 2013.pdf</a></strong></p><p> </p><p><strong>Høringssvar</strong></p><p>Hvis du ønsker at sende en indsigelse eller bemærkninger til et af planforslagene vil vi opfordre til, at du benytter den orange knap øverst th "din kommentar" på siden, hvor du læser.  Klik på et af de to links herover for at læse forslagene. (Har du problemer med at få adgang, så prøv at kopiere linket og sætte det i adressefeltet i din browser.)</p><p>Det er fortsat muligt at sende høringssvar pr. post, mrk. <strong>Lokalplan 096/kommuneplantillæg 37</strong> til:  </p><p>Bornholms Regionskommune<br>Erhverv, Byg og Sekretariat, Plan<br>Skovløkken 4, Tejn <br>3770 Allinge</p><p>Husk at afsendernavn og -adresse tydeligt skal fremgå af høringssvaret.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Midlertidige retsvirkninger</strong></p><p>Indtil en lokalplan er endeligt vedtaget, må ejendomme der er omfattet af forslaget ikkeudnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan.</p><p>Efter planlovens § 17 gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan dog fortsætte som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget og til forslaget er endeligt vedtaget, dog højst 1 år fra denne dato.</p><p><strong><br>Klagevejledning</strong></p><p>Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.</p><p>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> og <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> eller <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.  </p>
Offentliggørelse af plandokumenter for museumscenter i Røhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Offentliggørelse-af-plandokumenter-for-museumscenter-i-Rø.aspxOffentliggørelse af plandokumenter for museumscenter i Rø<p>​Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. marts 2020 kommuneplantillæg nr. 32 og lokalplan 107 for museumscenter i Rø. Det bekendtgøres herved den 31. marts 2020.<br></p><p><strong>Læs det endeligt vedtagne kommuneplantillæg her</strong>: <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=941" target="_blank">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=941</a> <br><br><strong>Læs den endeligt vedtagne lokalplan her</strong>: <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=318" target="_blank">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=318</a> <br><br><strong>Læs miljørapporten her:</strong> <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/318/10863" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/318/10863</a><br><br><strong>Læs den sammenfattende redegørelse her</strong>: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/318/10864" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/318/10864</a><br></p><p><strong><br>Retsvirkninger</strong><br>Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.<br><br>Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.<br><br>Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.<br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet.<br><br>Du klager via <a href="https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External" target="_blank">klageportalen</a>, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen.<br><br>Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.<br><br>I klageportalen sendes din klage automatisk først til Bornholms Regionskommune. Hvis Bornholms Regionskommune fastholder afgørelsen, sender Bornholms Regionskommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.<br><br>Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.</p><p><br><strong>Klagefrist</strong><br>Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.<br><br><strong>Opsættende virkning</strong><br>En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.<br><br><strong>Søgsmål</strong><br>Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, jf. lovens § 62, skal det ske inden 6 måneder fra dags dato.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat </p><p> </p>
Landbrugsbyggeri - Dalegårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landbrugsbyggeri---Dalegård.aspxLandbrugsbyggeri - Dalegård<p>​</p><p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §10 i bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer forbindelse med følgende projekt:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af lagerbygning på Dalegård, Kumlehøjvej 5, 3790 Hasle.</strong></li></ul><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>. Du logger på med NEM-ID. </p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/" target="_blank">Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside</a> </p><p><strong><br>Klagefristen er 4 uger fra dags dato og udløber dermed 27. april 2020</strong>.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></p>

 Nyheder

 

 

Erhverv: Hjælp os med at hjælpe jerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Erhverv-hjælp-os-med-at-hjælpe.aspxErhverv: Hjælp os med at hjælpe jer2020-03-30T22:00:00Z<p>Business Center Bornholm, Destination Bornholm og Bornholms Regionskommune arbejder på at danne sig et overblik over, hvad status er i det bornholmske erhvervsliv. Overblikket skal bruges til at undersøge, hvordan vi i fællesskab bedst kan komme gennem krisen med færrest mulige negative konsekvenser for erhvervslivet. </p><p>De bornholmske virksomheder opfordres til at dele udfordringer og ideer. Bornholms Regionskommune vil i samarbejde med Business Center Bornholm og Destination Bornholm samle disse input, så det løbende kan vurderes, hvordan og hvor der skal sættes ind. Dette kan både være på kommunalt og nationalt plan. Indsatsen bygger videre på den dialog, der allerede har været bl.a. igennem Destination Bornholms dialog med deres medlemmer. Det er derfor ikke nødvendigt at indsende beskrivelser og ideer, hvis de allerede er sendt til Business Center Bornholm, Destination Bornholm og Bornholms Regionskommune.</p><p>Alle virksomheder er velkomne til at kontakte os via <a href="https://businesscenterbornholm.dk/">Businesscenter Bornholm </a>eller ringe på telefon 56 92 13 40. Man kan henvende sig telefonisk mandag til torsdag fra 9-16 og fredag fra 9-13.  </p><p><strong>Vejledning vedrørende de statslige hjælpepakker til virksomhederne</strong><br><strong> </strong>Kontakt der vedrører de statslige hjælpepakker, skal fortsat ske direkte til Business Center Bornholm og Jobcenterets virksomhedsservice. Her sidder konsulenterne klar til at vejlede de bornholmske virksomheder.</p><p><span style="text-decoration:underline;">Business Center Bornholm og Erhvervshus Hovedstaden</span><br><span style="text-decoration:underline;"> </span>Business Center Bornholm og Erhvervshus Hovedstaden tilbyder sparring på, hvordan virksomheder bedst kommer igennem krisen. Hjælpen er gratis, uvildig og fortrolig. Business Center Bornholm tager imod alle former for spørgsmål og guider videre til andre relevante aktører.</p><p>Business Center Bornholm og Erhvervshus Hovedstaden kan kontaktes på info@bornholm.biz<span style="text-decoration:underline;">, hvor du vil blive sat i kontakt med relevant erhvervskonsulent,</span> eller på telefon 56 95 73 00 i åbningstiden mandag til torsdag fra 9-15 og fredag fra 9-13.  </p><p><span style="text-decoration:underline;">Jobcenter Bornholm, Virksomhedsservice </span><br>Jobcenter Bornholm, Virksomhedsservice sidder også klar til at vejlede de bornholmske virksomheder. Denne vejleding er særligt orienteret mod de nye muligheder, der er for at fastholde medarbejdere. Aktuelt kan dette være mulighederne for arbejdsfordeling gennem nedsat arbejdstid, nye regler for sygedagspenge i tilfælde af fravær grundet COVID-19 samt trepartsaftalen, hvor staten betaler en del af hjemsendte medarbejderes løn. Jobcenter Bornholm, Virksomhedsservice guider også gerne videre til andre relevante aktører. </p><p>Jobcenter Bornholm, Virksomhedsservice kan kontaktes på mail virksomhedsservice@brk.dk eller telefon 5692 9999 i åbningstiden mandag til torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-13.</p><p><strong>For yderligere informationer kan nedenstående kontaktes:</strong></p><ul><li>Erhvervschef Christa Lodahl, Business Center Bornholm mobil 30 50 21 28</li><li>Direktør Pernille Kofod Lydolph, Destination Bornholm mobil 24 27 10 04</li><li>Leder af Udvikling & Byg Søren Møller Christensen, Bornholms Regionskommune mobil 21 99 89 13</li></ul>
Arbejdet med at etablere plankesti i Allinge fortsætterhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Arbejdet-med-at-etablere-plankesti-i-Allinge-fortsætter.aspxArbejdet med at etablere plankesti i Allinge fortsætter2020-03-30T22:00:00Z<strong><font size="4"></font><font size="2"><p>Nu fortsætter etablering af plankestien på Møllenæs i Allinge. Stien skal give flere mennesker adgang til klipperne, som i dag er svært tilgængelige grundet tidligere tiders opfyld. Arbejdet blev igangsat i foråret 2019, hvor en mindre del af plankestien blev anlagt. Arbejdet med plankestien forventes at være afsluttet i maj 2020. </p> </font></strong><font face="Arial,Arial" size="2"><font face="Arial,Arial" size="2"><p>På Møllenæs vil det til sommer være muligt at gå en tur fra parkeringspladsen ud på en plankesti, som snor sig langs og mellem klipperne - en oplevelsessti, der indordner sig efter klipperne og naturen i strandengen. Klipper må hverken bortsprænges eller fjernes på anden vis. I stedet vil stien tilpasse sig klipperne og variere i bredden. Med det igangsatte arbejde bliver det muligt at bevæge sig fra den yderste del af Møllenæs til den sydligste del af parkeringspladsen. Den sidste forbindelse over Kampeløkke Å til Kampeløkke Havn afventer stadig at blive udviklet og udbudt. </p> <p>Der er indgået kontrakt med firmaet "Erhvervsdykker Kim Hansen", som vandt underhåndsudbud med det laveste prismæssige tilbud. Projektet er en del af Helhedsplanen for Folkemødet og Allinge, finansieret med midler fra stat og kommune samt Realdania. </p> <p>Arbejdet med helhedsplanen er i fuld gang. Sammen med Bornholms Idræts- og Kulturcenter og Lokale & Anlægsfonden arbejdes på en plan for Cirkuspladsen, nyt børnehus og et ombygget idræts- og kulturcenter. Derudover vil videreudviklingen af projekter i den sydligste del af Allinge Havn og på Kjærenæs blive igangsat i løbet af det næste halve år.</p><p><img alt="klippesti oversigt.PNG" src="/Nyheder/PublishingImages/klippesti%20oversigt.PNG" style="margin:5px;width:603px;" /></p></font></font>
BOFA genåbner tre genbrugspladser for private https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/BOFA-genåbner-tre-genbrugspladser-for-private-.aspxBOFA genåbner tre genbrugspladser for private 2020-03-27T23:00:00Z<p>​Kommunernes Landsforening har i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed ændret på anbefalingerne om genbrugspladser under Corona-krisen. Derfor genåbner tre af øens genbrugspladser for private brugere.</p><p>De tre genbrugspladser der nu genåbnes er pladserne i Rønne, Nexø og Olsker. </p><p>De nye åbningstider træder i kraft <strong>fra tirsdag den 31. marts </strong>kl. 7.00 og virker indtil videre til og med søndag den 5. april.<br><br>Åbningstider gældende til den 5. april 2020 er således:</p><ul><li>Tirsdag-fredag i uge 14 (30.3-3.4.) kl. 7.00 -17.00 </li><li>Lørdag-søndag i uge 14 (4.4-5.4.) kl 9.00 – 15.00</li></ul><p>Genbrugspladserne lukker portene kl 17.00 i hverdagene og kl. 15 i weekenden.<br>NB! På <em>mandag 30. marts</em> køres med sædvanlig nødåbning kl. 7.00 – 15.00 i Rønne og Nexø.<br><br><strong>Vær tålmodige og vis hensyn</strong><br>BOFA forventer et stort rykind, så borgere opfordres til at være tålmodige og udvise ekstra stort hensyn til personale og medborgere. Der vil være adgangskontrol ved portene, så der ikke befinder sig mere end 10 personer på genbrugspladsen af gangen. </p><p>Det vil ikke være tilladt at klunse i perioden, og borgere og erhvervsliv opfordres kraftigt til at have for-sorteret sit affald, så man hurtigt kan komme videre ud af genbrugspladsen. </p><p>Døgnåbenservicen vil forsat være lukket på alle øens genbrugspladser. </p>
Meld dig til øens corona-beredskab via kommunens Jobbankhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Giv-en-hånd-til-corona-beredskabet-meld-dig-i-jobbanken.aspxMeld dig til øens corona-beredskab via kommunens Jobbank2020-03-26T23:00:00Z<p>Med den aktuelle COVID-19 situation, står vi over for en udfordring, som kræver, at vi hjælper og støtter hinanden. Kommunen skal  sikre, at der er nok personale til at varetage pleje og omsorg af vores ældre, syge og sårbare borgere – og til at passe børnene imens de voksne går på job. Lige nu er kommunens områder dækket ind. Men der kan blive brug for ekstra hænder.</p><p>Vi opfordrer derfor dig, som vil og kan være med til at give en ekstra hånd, hvis det bliver nødvendigt. Du behøver ikke at have en sundhedsfaglig uddannelse eller pædagogisk baggrund. Vi opfordrer alle, der har lyst til at give en hånd med til at registrere sig i vores Jobbank. Det er dog ikke sikkert, at vi får brug for din hjælp. <em>Vi kontakter dig</em>, hvis behovet opstår.</p><p>Hvis man bliver en del af nødberedskabet, vil man blive lønnet. Der arbejdes i øjeblikket på at lave særlige lokalaftaler med fagforeningerne.</p><p>Der skal på forhånd lyde en stor tak til alle jer, der vil bidrage i denne særlige situation.</p><p>Meld dig til <a href="https://rekruttering.brk.dk/rekruttering/JobApplicationDetail.aspx?CompanyId=InnomateHR_Prod&JobNoticeId=823#top">Jobbanken via dette link</a></p>
Corona-nyt fra Bornholms Regionskommune fredag 27. martshttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Corona-nyt-fra-Bornholms-Regionskommune-fredag-27.-marts.aspxCorona-nyt fra Bornholms Regionskommune fredag 27. marts2020-03-26T23:00:00Z<p>​<strong>Offentlige ansatte skal holde restferie/fridage i perioden frem til 13. april</strong><br><strong> </strong>Tidligere i dag er arbejdsmarkedets parter blevet enige om, at offentligt ansattes restferie og fridage for det igangværende ferieår, skal afvikles (med op til fem dage) af de medarbejdere, hvor det overhovedet er muligt. Det vil typisk være medarbejdere, der er hjemsendt eller ikke er beskæftiget med kritiske opgaver. Aftalen er indgået for at forhindre en ophobning af ferie/fridage og for at sikre, at medarbejderne er klar til at gå på job, når krisen er ovre. Denne aftale får naturligvis også betydning for vores kommune, hvor kommunens ledere sammen med medarbejderne vil indgå konkrete aftaler om at få afviklet restferie- og fridage i perioden frem til 13. april. Kommunens ledere har fået tilsendt et overblik over, hvor mange feriedage der ligger i puljen. Tidligere på ugen blev det også meddelt, at arbejdsmarkedets parter har indgået aftale om, at de offentlige arbejdsgivere i denne periode har ret til at bede medarbejdere om, at udføre andre arbejdsopgaver end dem, de normalt udfører.<br><br><strong>Pårørende til beboere på plejecentre/hjem/bosteder får besked, hvis deres kære bliver syge</strong><br><strong> </strong>I denne periode, hvor pårørende ikke må besøge deres kære på kommunens institutioner, er det vigtigt at fortælle, at kommunens personale straks vil kontakte de pårørende, hvis de: observerer symptomer på corona, hvis beboerne bliver testet positiv med corona-virus eller, hvis de på anden vis kommer i en kritisk tilstand. Alle medarbejdere er desuden instrueret i at følge de gælder regler fra de nationale sundhedsmyndigheder - både for at undgå smitte og i tilfælde af smitte. I de kommende dage er et brev på vej ud til pårørende til beboere på kommunens institutioner, hvor det også fremgår, hvem de kan ringe og tale med, hvis de skulle være i tvivl.<br><br>K<strong>ommunen opretter Jobbank for at opbygge et corona-beredskab</strong><br><strong> </strong>Foreløbig er Danmark lukket ned til 13. april, men meget tyder på, at perioden kan blive længere. Ligesom det også forventes, at der vil kommer flere smittede. For at imødegå en eventuel situation, hvor kommunen kommer i bekneb for at have hænder til både at pleje de syge og passe børnene, imens de voksne går på job, etablerer kommunen nu en jobbank. Jobbanken er <em>både</em> for allerede ansatte i kommunen, som kan byde ind på andre jobtyper end dem, de er ansat i <em>og</em> for andre, som for eksempel har en sundhedsfaglig uddannelse, er pædagog/har erfaring som pædagogmedhjælper, SOSU-uddannet eller besidder andre kvalifikationer, som vil være relevante under corona-krisen. Lige nu handler det om at opbygge et beredskab, og det kan derfor sagtens være, at der ikke bliver brug for dem, der tilmelder sig jobbanken. Mere om Jobbanken i anden mail.<br><br><strong>Nødpasning af børn </strong><br>Det er naturligvis fortsat muligt at få nødpasset sit barn/sine børn, hvis man ikke selv har muligheden. Det gælder både for de små børn og for skolebørn op til ni år. Læs om <a href="/Borger/Familie-boern-unge/Dagtilbud%200-6%20år/Sider/Dagpasning.aspx"><span style="text-decoration:underline;">nødpasning i daginstitutionerne</span></a><br> På <strong>skolerne</strong> foregår nødpasningen på: Søndermarksskolen, Paradisbakkeskolen og Heldagsskolen.<br><br><strong>Skolerne og daginstitutionerne</strong><br> Generelt går det rigtigt fint med at få den nye hverdag til at fungere på kommunens virtuelle skoler og daginstitutioner. Der lægges stor kreativitet i at sikre en kontakt mellem børn og voksne. Nogle daginstitutioner lægger for eksempel videoer ud, hvor pædagogerne læser højt for børnene eller synger sange. Mange forældre til skolebørn har i ugen også givet udtryk for, at de er godt tilfredse med kontakten mellem skole og hjem og, at undervisningen efter omstændighederne fungerer godt. Flere forældre roser via Facebook blandt andet skolelærerne for deres evne til at have kunnet omstille sig, og undervisningen, på kort tid. Kommunen har fortsat stor opmærksomhed på at holde direkte kontakt til alle børn og unge, særligt de mere udsatte.<br> <br><strong>Region Hovedstaden melder om større testkapacitet</strong><br> Region Hovedstaden, som Bornholm er en del af, er nu klar til at teste både patienter og personale i langt højere grad end før. I går sagde regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen: "Vi kan nu se på vores beholdning, at vi har test nok til at tilbyde 2.500 om dagen i ca. to uger frem. Samtidig ser vi nu mere positivt på forsyning af tests fremadrettet, blandt andet fordi vi har et godt samarbejde med universiteterne og private."<br><br><strong>Hold dig mental sund</strong><br> Sundhedsstyrelsen er kommet med en pjece og 11 gode råd til, hvordan vi kan få en god hverdag og komme godt igennem epidemien med COVID-19. Materialerne må frit downloades, deles og printes og bruges til information om coronavirus/COVID-19. I materialet kan du læse 11 god råd til, hvordan du holder dig mentalt sund under epidemien, bl.a.</p><ul><li>Hold dig fysisk aktiv</li><li>Skab struktur i hverdagen</li><li>Hold kontakten med omverdenen</li><li>Slap af og tag en pause fra bekymringerne indimellem</li></ul><p><a href="https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Informationsmateriale_Gode-raad-om-mental-sundhed"><span style="text-decoration:underline;">Link til materialet og alle Sundhedsstyrelsens 11 råd</span></a></p><p><strong><br>Ring til kommunens omstilling </strong><br>Der er åbent for telefonekspedition på telefon 5692 0000 i tidsrummet:<br> Mandag-onsdag: kl. 09.00 - 16.00<br> Torsdag: kl. 09.00 - 17.00<br> Fredag: kl. 09.00 - 13.00<br><br>Husk, at spørgsmål der vedrører corona besvares af vores nationale myndigheder.<br> Hjemmeside: <a href="https://politi.dk/corona"><span style="text-decoration:underline;"><strong>coronasmitte.dk</strong></span></a><br> Hotline <strong>70 20 02 33</strong></p><p><strong>Pressehenvendelser</strong><br><strong> </strong>Kontakt gitte.bisse.bertelsen@brk.dk mobil 40403045, der vil koordinere besvarelse.</p><p>God weekend!</p>

Ny coronavirus (Covid-19)

HOTLINE Myndighedernes fælles hotline telefon nr. 
70 20 02 33

coronasmitte.dk

 

Pressekontakt Bornholms Regionskommune:
Gitte Bisse Bertelsen

Pressetelefon: 56 92 12 00.

Kontakt til kommunens omstilling

Kommunens omstilling har igen almindelige telefontider

Telefonekspedition
Se åbningstider for telefonomstillingen

Husk, at spørgsmål der vedrører corona besvares af vores nationale myndigheder.

coronasmitte.dk

Hotline 70 20 02 33