Hav og klipper i efterårssol

 Seneste høringer

 

 

Tillæg til miljøgodkendelse til St. Muragaardhttps://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tillæg-til-miljøgodkendelse-St.-Muragaard.aspxTillæg til miljøgodkendelse til St. Muragaard<p>​Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø har i henhold til § 12, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015, meddelt tillæg til § 12-miljøgodkendelse til St. Muregaard, Bedegadevej 44, 3782 Klemensker.</p><p>Miljøgodkendelsen muliggør, at der på St. Muregaard kan omlægges til løsgående faresøer og bygges en ny farestald. Der sker ingen ændringer i antal dyr eller dyretyper. </p><p>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.</p><p><strong></strong> </p><p><strong>Offentliggørelse</strong></p><p>Miljøgodkendelsen vil være tilgængelig på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer"><span style="text-decoration:underline;">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer</span></a> fra den 26. september 2016 (til højre på denne side), eller den kan rekvireres i papirform. </p><p><strong></strong> </p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser.</p><p>En eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.nmkn.dk</span></a>. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet med den på­klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>Yderligere detaljer om klagereglerne fremgår af miljøgodkendelsen.</p><p>Den 4 ugers klagefrist påbegyndes den 26. september 2016 ved annoncering på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer"><span style="text-decoration:underline;">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer</span></a><span style="text-decoration:underline;"> og udløber den 24. oktober 2016</span>.</p><p><strong>Spørgsmål</strong></p><p>Yderligere oplysninger om miljøgodkendelsen kan fås ved henvendelse til Katrine Høst på </p><p>tlf. 5692 2055 eller på e-mail <a href="mailto:katrine.hoest@brk.dk"><span style="text-decoration:underline;">katrine.hoest@brk.dk</span></a>.</p><p> </p>
Omlægning af midler til foreningerhttps://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Omlægning-af-midler-til-foreninger.aspxOmlægning af midler til foreninger<p>På baggrund af oplæg til omlægning af midler til foreninger gennem serviceloven ønsker Social- og Sundhedsudvalget at sende materialet ud i bred offentlig høring.</p><p>Høringsmaterialet omfatter revideret notat fra oplæg ved Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016.</p><p>Der bliver i høringsperioden afholdt et dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og alle interesserede. <strong>Mødet foregår i Domen i Allinge den 4. oktober fra klokken 19.00.</strong></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Notat%20vedr.%20støtte%20til%20foreninger.pdf" target="_blank">Du kan hente høringsmaterialet her  </a></p><p>Høringssvar sendes til Sekretariatet på <a href="mailto:sekretariatet@brk.dk">sekretariatet@brk.dk</a>. </p><p>Sidste frist for indsendelse af høringssvar er den <strong>18. oktober klokken 12.00.</strong><br></p>
Miljøgodkendelse til Lyngtoftehttps://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-Lyngtofte.aspxMiljøgodkendelse til Lyngtofte<p>​Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø har i henhold til § 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt miljøgodkendelse til den ansøgte udvidelse af minkproduktionen på </p><p><strong>Lyngtofte, </strong><br><strong>Søndre Lyngvej 1, </strong><br><strong>3782 Klemensker. </strong><br><br>Miljøgodkendelsen muliggør, at minkproduktionen kan udvides fra 550 årstæver svarende til 18,97 dyreenheder til 3.000 årstæver svarende til 103,45 dyreenheder. <br>I forbindelse med udvidelsen opføres nye minkhaller, et maskinhus, to fortanke, en overdækket gyllebeholder og en støbt møddingsplads.<br>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.<br><br><strong>Offentliggørelse</strong><br>Miljøgodkendelsen vil være tilgængelig på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer" target="_blank">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer</a> fra den 23. september 2016, eller den kan rekvireres hos Teknik og Miljø.<br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser. <br><br>En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du finder et direkte link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet med den på-klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.<br><br>Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Natur- og Miljøklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.  <br><br>Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret betales med et betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnet hjemmeside.<br><br>Gebyret tilbagebetales, hvis: <br>• Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet<br>• Klager ikke er klageberettiget <br>• Natur- og Miljøklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen<br>• Klager får helt eller delvist medhold i klagen<br><br>Den 4 ugers klageperiode påbegyndes den 23. september 2016 ved annoncering på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer" target="_blank">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer</a> og udløber den 21. oktober 2016.<br><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br><br><strong>Spørgsmål</strong><br>Yderligere oplysninger om miljøgodkendelsen kan fås ved henvendelse til Susanne Kjær-Hansen på <br>tlf. 5692 2058 / 6124 7519 eller på e-mail <a href="mailto:susanne.kjaer-hansen@brk.dk" target="_blank">susanne.kjaer-hansen@brk.dk</a>.</p><p><br>Center for Teknil og Miljø</p><p> </p>

 Nyheder

 

 

Uddeling af Ældreprisen og Handicapprisen 2016https://brk.dk/Nyheder/Sider/Uddeling-af-Ældreprisen-og-Handicapprisen-2016.aspxUddeling af Ældreprisen og Handicapprisen 20162016-09-20T22:00:00Z<p>​</p><p><strong>Lørdag den 1. oktober 2016, kl. 14.00 i AakirkebyHallerne</strong></p><p>Social- og Sundhedsudvalget uddeler, i forbindelse med afholdelsen af FN’s Ældredag, Bornholms Regionskommunes Ældrepris og Handicappris 2016.<br></p>
Uge i frivillighedens tegnhttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Uge-i-frivillighedens-tegn.aspxUge i frivillighedens tegn2016-09-20T22:00:00Z<p><strong>Som optakt til Frivillig Fredag den 30.september 2016 holder en række af øens plejehjem og kulturhuse åbent hus i uge 39. Mød de frivillige og vær med, når der danses, bages og holdes æbledag – måske har du også lyst til at blive frivillig?</strong> </p><p>Frivillig Fredag er en landsdækkende tilbagevendende dag, der opfordrer alle arbejdspladser, foreninger, organisationer, skoler og borgere om at markere og fejre frivilligheden.</p><p>I år falder Frivillig Fredag på d. 30. september 2016, og temaet er Veje til deltagelse. Temaet handler om det store potentiale frivilligheden har i forhold til at skabe et samfund, hvor alle deltager og ses som bidragende ressourcer.</p><p>I uge 39, som optakt til Frivillig Fredag, åbner en række plejehjem og kulturhuse dørene op og invitere alle med interesse for frivillighed til at komme og se hvordan man som frivillig kan være med til at skabe glæde. Deltagerne i frivilligugen byder ind med aktiviteter, som tager udgangspunkt i temaet for Frivillige Fredag. </p><p>Find programmet for aktiviteterne på Bornholm på <a href="/Borger/Frivillig/Sider/Frivillig-Fredag.aspx">brk.dk</a></p><p>Paraplyorganisationen Frivillig Forum Bornholm vil i år afholde Frivillig Fredag i Aakirkebyhallerne sammen med Fondsmessen. <br><br>Læs mere om fondsmessen på <a href="/Erhverv/EuropeDirect/Sider/Europe%20Direct.aspx">brk.dk</a></p>
Fondsmesse 2016https://brk.dk/Nyheder/Sider/Fondsmesse-2016.aspxFondsmesse 20162016-09-16T22:00:00Z<h2>​VELKOMMEN TIL FONDSMESSE <br>fredag 30. september 2016, kl. 13 - 17<br>i Aakirkeby-Hallernes mødelokaler</h2><p> <br>Fondsmessen 2016 er som noget nyt koblet sammen med den årlige, nationale Frivillig Fredag.</p><p>Daniel Mühlendorph vil åbne fondsmessen og bl.a. vil orientere om sine erfaringer med et stort antal frivillige til den årlige WonderFestiwall, samt om Wonder Puljen, hvor overskuddet fra Wonder Festiwall’en bruges til at støtte velgørende og almennyttige ungdomskulturelle formål og amatøridræt på Bornholm.</p><p>Frivillig Forum Bornholm indgår som ny medarrangør og får sit eget lokale, hvor der orienteres om Puljeguiden og om flere af de lokale bornholmske puljer med eksempler på hvad de har støttet. Mikkel Pørksen fra Cirkus Stjerneskud vil give sine erfaringer med en række projekter gennemført med tilskud fra EU-programmet Erasmus+, der bl.a. støtte ungdomsudveksling.<br>I det andet lokale vil der være både bemandede og ubemandede stande for en lang række europæiske, statslige og private fonde.</p><p>Endelig vil der også i år blive afholdt en række seminarer om støttemuligheder til turisme, fødevareindustri, volontørophold for unge, kultur og internationalt samarbejde.</p><p>Temaet for årets fondsmesse bliver det samme som for Frivillig Fredag:</p><p><strong>Veje til deltagelse</strong></p><p>Der er gratis adgang.</p><p><br>Arrangører:  Europe Direct Bornholm, Bornholms Vækstforum, LAG-Bornholm og Frivillig Forum Bornholm <br> </p>
Udbud af ejerlejlighed på Tejn Havnhttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Udbud-af-ejerlejlighed-på-Tejn-Havn.aspxUdbud af ejerlejlighed på Tejn Havn2016-09-08T22:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune ønsker liv i de bygninger havnen har overtaget ved konkurser på Tejn Havn og udbyder hermed en ejerlejlighed efter reglerne om offentligt udbud.</p><p> </p><p>Se hele udbudsmaterialet under <a href="/Erhverv/Byggeri/til%20salg/Sider/Erhvervsbygninger.aspx">erhvervsejendomme til salg.</a></p><p><br>Tilbud skal være afleveret senest mandag den 26. september 2016 til havnekoordinator Jakob Jensen på <a href="mailto:Jakob.Jensen@brk.dk">Jakob.Jensen@brk.dk</a> eller på Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge.</p><p>Center for Teknik og Miljø</p>
Budgetforlig 2017https://brk.dk/Nyheder/Sider/Budget-2017.aspxBudgetforlig 20172016-09-01T22:00:00Z<p>​Der er indgået forlig om budget 2017 for Bornholms Regionskommune mellem Socialdemokraterne, Enhedslisten, Radikale Venstre og Kristendemokraterne. </p><p>Se forligstekst samt detaljerne i aftalen her:</p><p><a href="/Nyheder/Documents/Forligstekst%20budget%202017.pdf" target="_blank">Forligstekst</a> (PDF)</p><p><a href="/Nyheder/Documents/Budgetforlig%202017.pdf" target="_blank">Budgetforlig 2017 </a>(PDF)</p><p> </p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

Kontanthjælpsloftet

Den 1. oktober 2016 træder kontanthjælpsloftet i kraft. Se filmen og bliv klogere på hvad det kan betyde for dig.