banner_folkemødetbanner_folkemødethttps://folkemoedet.dk/, https://folkemoedet.dk/0
Årets virksomhedÅrets virksomhedhttps://www.brk.dk/Erhverv/Erhvervsservice/Sider/Erhvervsservice.aspx, https://brk.dk/Erhverv/Erhvervsservice/Sider/Erhvervsservice.aspx0
Skal dit barn på Kulturskolen? Skal dit barn på Kulturskolen? Husk - tilmeldingsfrist er 1. juni 2017. Klik for mere information og tilmelding.https://www.brk.dk/Borger/frivilligkulturogfritid/kulturskolen/Sider/Kulturskolen.aspx, Kulturskolen1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Nu har vi samlet alle de grunde og ejendomme vi har til salg ét sted. Klik for at åbne vores ejendomsportal.http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1

 Seneste høringer

 

 

Forslag til lokalplan 093 for nye færgefaciliteter på Rønne Havnhttps://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-lokalplan-093-for-nye-færgefaciliteter-på-Rønne-Havn.aspxForslag til lokalplan 093 for nye færgefaciliteter på Rønne Havn<p>24. maj 2017</p><p> </p><p>Teknik- og Miljøudvalget vedtog 8. maj 2017 at sende forslag til lokalplan nr. 093 i offentlig høring i otte uger. Hensigten med lokalplanen er, at gøre det muligt for Molslinjen at opføre tekniske faciliteter på havnen, som er nødvendige, når der sættes andre hurtigfærger end de nuværende.</p><p>Bemærkninger eller indsigelser til planforslaget skal være Teknik & Miljø i hænde senest <strong>den 19. juli 2017</strong>.</p><p>Teknik & Miljø har screenet planforslaget i forhold til miljøvurderingsloven. På denne baggrund er der truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurderinger af lokalplanen. <br>Lokalplanen kan se i den røde boks eller fås ved henvendelse til: Teknik & Miljø på telefon: 56 92 00 00 eller pr. mail: <a href="mailto:tm@brk.dk">tm@brk.dk</a></p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br>Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.<br> <br>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NemID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br></p><p><br></p>
Landzonetilladelser pr. 24. maj 2017https://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-24.-maj-2017.aspxLandzonetilladelser pr. 24. maj 2017<p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i planloven:</p><ul><li>Etablering af bålhytte på Mejerigaden 7, 3730 Nexø</li><li>Udvidelse af udhusbygning på Svanekevej 65, 3740 Svaneke</li><li>Etablering af P-plads på Røvej 54, 3760 Gudhjem</li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p><strong>En klage skal være modtaget senest onsdag den 21. juni 2017. </strong></p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br></p>
Landbrugsbyggerihttps://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landbrugsbyggeri.aspxLandbrugsbyggeri<p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §25 i bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekter</p><ul><li>Etablering af tørresilo på St. Krusegård, Grødbyvejen 2, 3720 Aakirkeby</li><li>Etablering af tørresilo og maskinhal på Køllergård, Røvej 29, 3760 Gudhjem</li></ul><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelser kan påklages til Natur- & Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 (2017) som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>.</p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra 24. marts 2017. </strong><br></p>

 Nyheder

 

 

Forårs græsklipning af rabatter og grøfterhttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Forårs-græsklipning-af-rabatter-og-grøfter.aspxForårs græsklipning af rabatter og grøfter2017-05-23T22:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune ved OK Entreprise starter op med at klippe græsset på rabatter og grøfter <strong>mandag den 29. maj</strong>.</p><p>I foråret vil der blive klippet forkanter på hele vejnettet og omkring skilte og faste genstande.</p><p>Derfor vil vi anmode om, at eventuelle maskiner, hegnstråd, sten og affald fjernes, for at undgå beskadigelser på materiel.</p><p>Vi vil også anmode om, at f.eks. cykler ikke i nærmeste fremtid henstilles på rabatter og grøfter.</p><p>Eventuel skade på klippemateriel forårsaget af ovennævnte ting, kan medføre erstatningsansvar.</p><p>Såfremt der skulle være spørgsmål til ovennævnte er man velkommen til at henvende sig til Hans Chr. Olsen, Ejendomme og Drift, Vejplanlægning på telefon 56 92 23 76 eller Marianne Koch på telefon 56 92 22 17. </p>
Fars store Maddaghttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Fars-store-Maddag.aspxFars store Maddag2017-05-18T22:00:00Z<h3>​Kom og vær med til at lave mad over bål</h3><p><strong>Tirsdag den 13. juni kl. 16.30-19.30 på Gaarden, Melstedvej 25, 3760 Gudhjem</strong></p><p>Fars Store Maddag er en ny national festdag, hvor fædre og børn, over hele landet, laver dejlig mad og hygger sig.</p><p>Fars Store Maddag på Bornholm er for fædre og deres børn, i aldersklassen 8-12 år. <br>På Bornholm fejrer vi Fars Store Maddag på Gaarden ved at lave mad over bål med lækre bornholmske produkter.<br>Når fædre og børn har lavet mad over bålet, inviteres mor og søskende til at spise med kl. 18.30</p><p><strong>Sådan kommer I med</strong><br>Der er plads til 20 fædre og deres børn. <br>Tilmeld jer via Gaardens hjemmeside på <a href="http://www.gaarden.nu/">www.Gaarden.nu</a><br>Når I tilmelder jer, skal I samtidig betale 25 kr. pr person, der skal spise med.<br>Det er tilmelding efter først til mølle princippet.</p><p><strong>Vil du vide mere</strong><br>Hvis du vil vide mere om Fars Store Maddag på Bornholm, så kontakt Nina Povlsen <br>På mail: <a href="mailto:Nina.Povlsen@brk">Nina.Povlsen@brk</a> eller tlf. 56 92 12 92 <br>  <br>Fars store maddag er et samarbejde mellem Gaarden og Bornholms Regionskommune og er en hyldest til alle mænd i anledningen af Men’s health week i uge 24.<br></p>
Booking af tider i Svømmesalenhttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Booking-af-tider-i-Svømmesalen.aspxBooking af tider i Svømmesalen2017-05-16T22:00:00Z<p>​Efter en større renovering, er Søndermarkshallens Svømmesal nu klar til brug. Tider for sæson 2017/2018 kan ansøges med sæsonstart primo september – dette sker via bookingsystemet <a href="http://www.conventus.dk/">Conventus</a> eller ved henvendelse til Kirsten Sonne i Bornholms Idrætsområder på tlf. 56 92 17 56.</p><p><br><strong>Ansøgningsfrist 15. juni 2017.</strong><br></p>
Kommunalbestyrelsesmøde 24. maj 2017https://brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunalbestyrelsesmøde-24.-maj-2017.aspxKommunalbestyrelsesmøde 24. maj 20172017-05-16T22:00:00Z<p>Kommunalbestyrelsen holder møde <strong>onsdag den 24. maj 2017, kl. 18.00 </strong>i Kommunalbestyrelsessalen på Landemærket 26 i Rønne. </p><p>Dagsorden for mødet er tilgængelig på <a href="http://www.brk.dk/kb">www.brk.dk/kb</a>  fra mandagen før mødet.</p><p>Har du ingen pc, er du velkommen til at bruge en borger-pc i Borgerservice eller på biblioteket. Personalet hjælper dig gerne.<br></p>
Tilmelding til Kulturskolenhttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Tilmelding-til-Kulturskolen.aspxTilmelding til Kulturskolen2017-05-08T22:00:00Z<p>​Så er det tid til at tilmelde sig undervisning på Kulturskolen.</p><p>HUSK - der er tilmeldingsfrist 1. juni.</p><p>Læs mere og tilmeld dig på <a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/kulturskolen/Sider/Kulturskolen.aspx">Kulturskolens side </a></p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

rotte ved husmur

Har du mistanke om rotter på din ejendom?

Du kan anmelde rotter direkte i vores selvbetjeningssystem her

Anmeld rotter

eller du kan læse mere om rotter og rottebekæmpelse her

Læs om skadedyr