Energiø BornholmEnergiø BornholmVil du følge med i arbejdet med at gøre Bornholm til Østersøens grønne centrum, så klik på billedethttps://www.energiobornholm.dk/, https://www.energiobornholm.dk/1
Næste stop Bornholm?Næste stop Bornholm?Klik på billedet og læs mere om dine muligheder for at skabe et helt nyt liv på Bornholmhttps://xn--nstestopbornholm-uob.dk/, https://xn--nstestopbornholm-uob.dk/1
Vil du være vores nye kollega?Vil du være vores nye kollega?https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx0

 Seneste høringer og afgørelser

 

 

Forslag til reguleringsprojekt på matr. 223 og matr. 195, Klemensker, jf. vandløbslovens § 17https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-reguleringsprojekt-på-matr.-223-og-matr.-195,-Klemensker,-jf.-vandløbslovens-§-17.aspxForslag til reguleringsprojekt på matr. 223 og matr. 195, Klemensker, jf. vandløbslovens § 17<p>​</p><p>Natur og Miljø har den 5. juni 2023, modtaget en ansøgning fra Jane Johansen, Bolsterbjergvej 16, 3700 Rønne om omlægning af et dræn på matr. 223 og matr. 195, Klemensker. </p><p> </p><p><strong>Lovgrundlag</strong></p><p>Ændring af et vandløbs forløb er en regulering, jf. vandløbslovens § 16, LBK nr. 1217 af 25/11/2019.  </p><p>Ansøgningen behandles efter vandløbslovens §§ 16-17, der omhandler regulering af vandløb samt kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv. (BEK nr. 834 af 27/06/2016).</p><p> </p><p><strong>Formål</strong></p><p>Projektets formål er at omlægge en drænstrækning, da det eksisterende dræn er defekt grundet</p><p>gennemtræning af rødder. Det betyder, at spildevandet ikke kan afledes fra ejendommen, som har direkte udledning. Hertil kan tilledt drænvand ikke komme væk. Ejendommen er derfor meget vandlidende.<br></p><p> <br></p><p>Da der står mange træer i området, hvor nuværende dræn er placeret og faldet er meget ringe, ønskes drænet</p><p>omlagt.</p><p> </p><p><strong>Projektforslaget</strong></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Forslag%20til%20reguleringsprojekt%20på%20matr.%20223%20og%20matr.%20195,%20Klemensker,%20jf.%20vandløbslovens%20§%2017.pdf" style="text-decoration:underline;">Åbn projektforslaget her</a><br></p><p> </p><p><strong>Høring</strong></p><p>Der er jf. vandløbsloven, 4 ugers høringsfrist på vandløbsreguleringsprojekter. </p><p> </p><p>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til <a href="mailto:nmf@brk.dk" title="Skriv til Natur, Miljø og Fritids fællespostkasse" target="_blank" style="text-decoration:underline;">nmf@brk.dk</a> att. Vandløbsmedarbejder Tine Kent Egedal. </p><p> </p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <strong>7. juli 2023</strong>. <strong>  </strong></p><p><strong> </strong></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p>
Forslag til reguleringsprojekt på matr. 55a og 80c, Østerlarsker, jf. vandløbslovens § 17https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-reguleringsprojekt-på-matr.-55a-og-80c,-Østerlarsker,-jf.-vandløbslovens-§-17.aspxForslag til reguleringsprojekt på matr. 55a og 80c, Østerlarsker, jf. vandløbslovens § 17<p>​</p><p>Natur og Miljø har den 31. maj 2023, modtaget en ansøgning fra Kim Adolfsten Larsen, Stavsdalvej 70, 3760 Gudhjem, om tilladelse til at rørlægge en drængrøft på matr. 55a og 80c, Østerlarsker. Ansøger ejer begge matrikler. </p><p> </p><p><strong>Lovgrundlag</strong></p><p>Ændringer af et vandløbs skikkelse er en regulering, jf. vandløbslovens § 16, LBK nr. 1217 af 25/11/2019.  </p><p>Ansøgningen behandles efter vandløbslovens §§ 16-17, der omhandler regulering af vandløb samt kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv. (BEK nr. 834 af 27/06/2016).</p><p> <br></p><p><strong>Formål</strong></p><p>At lovliggøre rørlægningen af en åben drængrøft. Grøften er rørlagt for at forbedre passageforholdene ved dyrkning.  </p><p> </p><p><strong>Projektforslaget</strong></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Forslag%20til%20reguleringsprojekt%20på%20matr.%2055a%20og%2080c,%20Østerlarsker,%20jf.%20vandløbslovens%20§%2017.pdf" style="text-decoration:underline;">Åbn projektforslaget her</a><br></p><p> </p><p><strong>Høring</strong></p><p>Der er jf. vandløbsloven, 4 ugers høringsfrist på vandløbsreguleringsprojekter. </p><p> </p><p>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til <a href="mailto:nmf@brk.dk" title="Send mail til Natur, Miljø og Fritids fællespostkasse" target="_blank" style="text-decoration:underline;">nmf@brk.dk</a> att. Vandløbsmedarbejder Tine Kent Egedal. I emnefeltet skriver du: J. nr. 23/8074.</p><p> </p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <strong>7. juli 2023</strong>. <strong>  </strong></p><p><strong> </strong></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endelig stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p>
Landzonetilladelser pr. 8 juni 2023https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-8-juni-2023.aspxLandzonetilladelser pr. 8 juni 2023<p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li>Ændret anvendelse og opførsel af tagterrasse - Ølenevej 45, 3720 Aakirkeby,</li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget senest den <strong>6</strong><strong>. juli 2023.</strong></p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a> </p><p>Du logger på med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,</p><p>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p> </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a> </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></p><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Bornholm indfører afbrændingsforbud fra på lørdag (10. juni)https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholm-indfører-afbrændingsforbud-fra-på-lørdag.aspxBornholm indfører afbrændingsforbud fra på lørdag (10. juni)2023-06-07T22:00:00Z<p><strong></strong></p><p><strong>Bornholm indfører afbrændingsforbud fra lørdag d. 10 juni kl. 08.00</strong><br><strong> </strong><strong>Den seneste tids meget varme vejr har gjort øens vegetationen så tør, at Bornholms Brandvæsen nu er nødsaget til at indføre afbrændingsforbud. Forbuddet skal mindske risikoen for brande og indføres med udgangspunkt i gældende lov på området.</strong></p><p><strong> </strong></p><p>Bornholms Brandvæsen indfører fra lørdag d. 10. juni 2023 forbud mod afbrænding. Det sker, da der pt. er en væsentlig forhøjet risiko på øen for brande i såvel haver, på marker og i skove. På grund af den seneste tids mange dage med høj varme og ingen regn befinder Bornholm sig nu på det niveau i det såkaldte tørkeindeks og Brandfare.dk, hvor vi ser nødt til at indføre afbrændingsforbud. Forbuddet udstedes efter reglerne i Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen). </p><p>Afbrændingsforbuddet er gældende for hele Bornholm.</p><p> </p><p><strong>Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af: </strong></p><ul><li>Haveaffald</li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;">H</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">alm, halmstakke og lign. som afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer</span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;">A</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ffald fra skovbrug</span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;">S</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">iv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv</span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;">B</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ål, herunder bålfade.</span></li></ul><p> <br></p><p><strong>Desuden gælder forbuddet:</strong></p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Anvendelse af grill (det er tilladt at bruge gasgrill på egen grund i sommerhusområder, kolonihaver, på campingpladser og lign., hvis grillen er hævet over jorden og placeret på et fast ikkebrændbart underlag med mindst en meters omkreds fra grillens ydersider, og hvis ejeren ikke har udstedt forbud).<br></li><li>Ildsteder (f.eks. ved shelterpladser).<br></li><li>Apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skære-aggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater er også forbudt at bruge imens afbrændingsforbuddet gælder.<br></li></ul><p> </p><p><strong>Pas også på ved rygning</strong></p><p>Bornholms Brandvæsen beder også alle øens borgere om at udvise særlig opmærksomhed og forsigtig opførsel i forbindelse med rygning.<br></p><p><em>Kast kun cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort i egnede, ikke-brændbare beholdere.</em> </p><p> <br></p><p>Skulle der komme lidt regn i de kommende dage, vil risikoen for brand fortsat være høj og der kan derfor godt gå et stykke tid før afbrændingsforbuddet bliver ophævet. Brandvæsnet følger situationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet så hurtigt det er muligt og forsvarligt.</p><p> </p><p>Borgere kan holde sig opdateret om forbuddet på <a href="/Borger/beredskab/Sider/Afbrændingsforbud.aspx" style="text-decoration:underline;">Bornholms Regionskommunes hjemmeside</a> <br></p><p><br></p>
Skoleområdet er klar med ny strategi for udvikling af den bornholmske folkeskolehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Skoleområdet-er-klar-med-ny-strategi-.aspxSkoleområdet er klar med ny strategi for udvikling af den bornholmske folkeskole2023-06-07T22:00:00Z<div>Med Kommunalbestyrelsens godkendelse af<strong> <a href="/Nyheder/Documents/Strategi%20Fælles%20Folkeskole%20Bornholm%202023-2026_endelig%20230531.pdf" target="_blank">"Strategi Fælles Folkeskole Bornholm 2023-2026"</a></strong> er der sat retning for de næste tre års videreudvikling af folkeskolerne på Bornholm.<br></div><div><br></div><div><strong>Strategien fastlægger tre overordnede mål for alle folkeskoler på øen:</strong><br><br></div><div>• Trivslen blandt eleverne ligger på landsgennemsnittet.<br></div><div>• Andelen af gode læsere er på 80 procent.<br></div><div>• Karaktergennemsnittet efter afgangseksamen ligger på landsgennemsnittet og alle skoler præsterer på niveau eller bedre end forventet målt ud fra socialøkonomisk reference.<br><br></div><div>Med den ny fælles strategi står alle folkeskoler nu overfor en opgave med at gentænke deres <strong>lokale udviklingsplaner</strong>, og skal i det arbejde have særligt fokus på syv indsatsområder:<br><br></div><div>1. Skolen er en tryg base</div><div>2. Fællesskaber i skolen<br></div><div>3. Læring, trivsel og sundhed i skolen</div><div>4. Nysgerrighed, indflydelse og udsyn i skolen</div><div>5. Grøn dannelse, indsigt og udsyn i skolen</div><div>6. Uddannelse og arbejde efter skolen</div><div>7. Fælles om skolen<br></div><div><br></div><div><strong>Morten Riis</strong>, der er forperson for Børne- og Skoleudvalget siger:<br></div><div><em>”Det er en meget vigtig kommunal opgave, at tilbyde alle børn en skolegang, hvor de kan udvikle både deres kompetencer og deres måde at være i livet. Det er afgørende for, at de får et godt liv – både personligt og som borgere i vores demokrati. Jeg er derfor glad for, at vi nu har en godkendt strategi for videreudviklingen af den bornholmske folkeskole. Med den nye strategi kan vi fortsætte det gode arbejde med at udvikle skoler, der danner ramme om stærke fællesskaber for både børn og voksne. Den lokale folkeskole skal fortsat være et godt sted at være og et godt sted at lære”.</em><br></div><div><em><br></em></div><div><strong>Bibi Arvidsen</strong>, formand for Skolelederforeningen på Bornholm, <strong>Signe Ballegaard Schmidt</strong>, formand for Bornholms Lærerforening og <strong>Henrik Kofoed Hansen</strong>, formand for BUPL Bornholm udtaler i fællesskab:<br></div><div><br></div><div><em>”Øens folkeskoler har i de senere år haft fokus på at styrke fællesskabet og den fælles retning på tværs af alle folkeskoler, specialskoler såvel som almenskoler. Med den ny strategi skal vi nu tage skridtet videre sammen, samarbejde endnu mere på tværs af skoler og med alle parter omkring folkeskolen. Med fælles retning, samarbejde og dialog kan vi lykkes med at skabe en endnu mere attraktiv folkeskole med høj trivsel og læring for alle børn og unge”.</em><br></div><div><br></div><div><strong>Jesper Stjernfeldt Petri</strong>, der netop er tiltrådt som skolechef i Bornholms Regionskommune, siger:<br></div><div><br></div><div><em>”Jeg ser meget frem til at være en aktiv del af det videre arbejde med strategien og i opbygningen af endnu stærkere fællesskaber på den enkelte folkeskole, og på tværs af folkeskoler, sammen med de mange parter, der er omkring vores fælles folkeskole”.</em><br></div><div><em><br></em></div><div><strong>Se strategien </strong><a href="/Nyheder/Documents/Strategi%20Fælles%20Folkeskole%20Bornholm%202023-2026_endelig%20230531.pdf" target="_blank"><strong>Klik her</strong></a><br></div><div><em><br></em></div><div><em><br></em></div><div style="text-align:center;"><em><img src="/Nyheder/PublishingImages/fælles%20folkeskole%20logo_klip.JPG" alt="fælles folkeskole logo_klip.JPG" class="brkPosition-5" style="margin:5px;" /><br></em></div><br><div style="text-align:center;"><br></div>
BRK søger bådejerehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/BRK-søger-bådejere.aspxBRK søger bådejere2023-06-06T22:00:00Z<p><br>Bornholms Regionskommune er i gang med en større oprydning på de kommunale havne for at pleje havneområdet og øge sikkerheden. Under oprydningen er der flere både, der har vist sig at have ukendte ejerforhold. Vi søger derfor ejerne til bådene på billederne.</p><h2>Kan du genkende din båd?</h2><p>Hvis du kan genkende din båd på et af nedenstående billeder, bedes du henvende dig<strong> inden 1. september 2023</strong> for at hjemtage båden.<br>Efter denne dato vil kommunen igangsætte salg eller anden bortskaffelse af de både, hvis ejere ikke har henvendt sig.<br></p><p>Der er tale om i alt 27 både, hvor 20 af dem står på Nørrekås Lystbådehavn, Hasle Havn, Hammerhavn og Tejn Havn og er markeret med røde skilte. De resterende syv både er placeret på et aflåst område i Aakirkeby.</p><p> <br></p><h2>Kontakt<br></h2><p>Tejn Havn og Hammer Havn: Havnefoged Tom Nielsen tlf. 56 92 23 17.</p><p>Nørrekås Lystbådehavn og Hasle Havn: Havnefoged Denni Chemnitz tlf. 56 92 22 21.</p><p>Aflåst område i Aakirkeby: Driftskoordinator Aron Kjøller-Hansen tlf. 56 92 23 16.</p><p>Er der øvrige spørgsmål vedr. bådene kan du kontakte havneadministrationen via <a href="mailto:havne@brk.dk" target="_blank" title="Send mail til havneadministration" style="text-decoration:underline;">havne@brk.dk</a> eller Bettina Carlsen tlf. 56 92 22 11.  </p><p> </p><p> <img src="/Borger/Havneogveje/Havne/PublishingImages/Både%20uden%20ejerforhold1.png" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /><br></p><p><img src="/Borger/Havneogveje/Havne/PublishingImages/Både%20uden%20ejerforhold2.png" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /><br></p><p><img src="/Borger/Havneogveje/Havne/PublishingImages/Både%20uiden%20ejerforhold3.png" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /><br></p><p><br></p>
Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg gæster i disse dage Bornholmhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Folketingets-Klima-,-Energi--og-Forsyningsudvalg-gæster-i-disse-dage-Bornholm.aspxFolketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg gæster i disse dage Bornholm2023-06-06T22:00:00Z<p>Medlemmer af Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg gæster i disse dage Bornholm.<br><br>Besøget er en opfølgning på det foretræde som borgmester, Jacob Trøst og kommunaldirektør, Sine Sunesen havde for udvalget tilbage i april måned. Formålet var dengang at tale bornholmernes sag i forbindelse med Energiø Bornholm.<br><br>I disse dage er der mulighed for at præsentere udvalgsmedlemmerne for en række relevante personer og steder i relation til Energiø Bornholm – ligesom, at der er tid til at øge dialogen mellem Bornholm og udvalget.<br></p><h2>Program for besøget<br></h2><p><strong>Onsdag den 7. juni</strong></p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Velkomst ved borgmester Jacob Trøst og møde med gruppeformændene i Bornholms Regionskommune.</li><li>Beskæftigelse, uddannelse og lokal udvikling i lyset af Energiø Bornholm (Campus, CRT, BRK CJUR, RAR, BCB, BLF).</li><li>Forsyningssikkerhed og udviklingen af Bornholm som testø for energiøteknologi (BEOF).</li><li>Møde med borgerrepræsentanter (Ungerådet, Borgerforening Energiø Bornholm og Bornholmske Borgerforeningers Samråd).</li><li>Udviklingsperspektiver for Nexø Havn og perspektiver på udviklingen i off shore sektoren i Østersøen (Nexø Havn og Offshore Center Bornholm). </li></ul><p><strong>Torsdag den 8. juni</strong></p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Besigtigelse af site for landanlæg ved Energinet samt påvirkning af natur/biodiversitet ved Danmarks Naturfredningsforening.</li><li>Rønne Havn, Udskibningshavn, rundvisning og Bornholm Bunkerhub.</li><li>Baltic Energy Island, præsentation af fonden, udstilling, brintproduktion og -infrastruktur, samt teknologiudvikling. </li></ul><p><strong>Deltagere fra Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget:</strong></p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Rasmus Horn Langhoff (Socialdemokratiet).</li><li>Lea Wermelin (Socialdemokratiet).</li><li>Peter Juel-Jensen (Venstre) (MF, ikke udvalgsmedlem)</li><li>Per Larsen (Det Konservative Folkeparti) (Deltager kun den 7. juni)<br></li><li>Jesper Olsen og Mille Sofie Brandrup (Udvalgssekretariat)<br></li></ul><p><strong>Omtale af regionskommunens foretræde for udvalget tilbage i april <br></strong><a href="/Nyheder/Sider/Delegation-med-borgmesteren-i-spidsen-mødes-i-dag-med-Folketingets-Klima-,-Energi--og-Forsyningsudvalg-for-at-tale-bornholm.aspx">Nyheder Energiø: Delegation mødes i dag med Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg for at tale Bornholms sag (brk.dk)</a></p><p> <img src="/Nyheder/PublishingImages/Folketingets%20Klima-,%20Energi-%20og%20Forsyningsudvalg%20besøg%2007.06.2023.jpg" alt="Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg besøg 07.06.2023.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br></p><p><br></p>
Energiø: Ny hjemmeside giver overblik over udbud og opgaver https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Energiø-Ny-hjemmeside-giver-overblik-over-udbud-og-opgaver-.aspxEnergiø: Ny hjemmeside giver overblik over udbud og opgaver 2023-06-05T22:00:00Z<p><strong>En ny hjemmeside skal hjælpe øens lokale virksomheder med at skabe overblik over kommende opgaver i forbindelse med Energiø Bornholm.</strong></p><p>Som et led i at styrke og udvikle det lokale erhvervsliv lancerer Offshore Center Bornholm og Bornholms Regionskommune hjemmesiden: <a href="http://www.roadmappingbornholm2030.com/"><strong>www.roadmappingbornholm2030.com</strong></a><strong> </strong>i samarbejde med Energy Cluster Denmark. </p><p>Hjemmesiden skal give et overskueligt overblik over kommende udbud, underentrepriser, udbudsprocesser, tidsplaner, etableringsfaser og meget mere i forbindelse med etablering af energiøen. </p><p><strong>Det skal være nemt at få et overblik<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Med hjemmesiden er håbet at gøre det nemm</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ere for de bornholm</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ske virksomheder at orientere sig i processen og få overblik over, hvornår der eventuelt kan bydes ind på opgaver.</span></p><p>Linda Kofoed Persson, der er medlem af Kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti og formand for Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget siger:</p><p><em>"Udviklingen af et roadmap over energiø-opgaver var en af de klare anbefalinger, vi fik fra Vækstteam Bornholm i 2021. Det er den opgave, vi nu er i mål med. Tanken med denne hjemmeside er at give virksomheder et overblik over kommende muligheder, så de kan forberede sig på, hvad de kan byde ind på. Det kan potentielt styrke vores erhvervsliv, og ved en styrkelse af vores erhvervsliv kan vi få flere mennesker til Bornholm, hvilket kan styrke vores samfund fremadrettet".</em></p><p><br><b>Vi er endnu tidligt i processen<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Det er endnu tidligt i forhold til etableringen af Energiøen. Derfor er det begrænset hvor mange udbud, der lige nu er samlet på hjemmesiden. Men i den kommende tid vil siden løbende blive opdateret med relevant information om udbud, opgaver, vindere af udbud og øvrige erhvervsrettede informationer. Alt sammen i forbindelse med etableringen af energiøen, der efter Energinets plan står klar i 2030. For virksomhederne skal hjemmesiden altså være en form for vejviser til større opgaver på Bornholm frem til 2030.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Allerede nu melder Energinet, at de første udbud på kabelføring og landanlæg bliver offentliggjort i foråret 2024. Det er altså ikke for tidligt for de bornholmske virksomheder at gøre sig klar til at kunne byde på opgaver:</p><p><em>"Det er vigtigt, vi har fokus på det lokale erhvervsliv og erhvervsudvikling på Bornholm, allerede før energiøen for alvor kommer hertil. Vi skal have de bornholmske virksomheder sat i spil til de opgaver, der kommer med sådan et stort byggeri, så vi kan få så mange opgaver som muligt på bornholmske hænder,</em>" lyder det fra Linda Kofoed Persson.</p><p><strong>Se mere på </strong><a href="http://www.roadmappingbornholm2030.com/"><strong>www.roadmappingbornholm2030.com</strong></a></p><p>Hjemmesiden er etableret som en del af Nationalt Center for Grøn Energi og er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med EU-midler. Den er udviklet i samarbejde mellem Energy Cluster Denmark, Offshore Center Bornholm og Bornholms Regionskommune.</p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/energiø%20hjemmeside%20partnere.JPG" alt="energiø hjemmeside partnere.JPG" style="margin:5px;width:603px;" /><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br>Du kan læse meget mere om Energiø Bornholm på </span><a href="http://www.energiobornholm.dk/" style="background-color:transparent;">www.energiobornholm.dk</a><br><br></p>

Følg med i de politiske dagsordener

Se dagsordener og referater for møder i vores kommunalbestyrelse og de politiske udvalg Klik her

Du kan også abonnere på nyt fra et eller flere udvalg.

Klik her hvis du vil abonnere på nyt fra Kommunalbestyrelsen eller et udvalg.