VintertrafikVintertrafikLæs mere om kommunens vintertjeneste herhttps://www.brk.dk/Borger/Havneogveje/Veje/Sider/Vinter.aspx, https://www.brk.dk/Borger/Havneogveje/Veje/Sider/Vinter.aspx1
kampagnekampagnehttps://www.brk.dk/Borger/stofalkohol/Sider/default.aspx, https://www.brk.dk/Borger/stofalkohol/Sider/default.aspx0
KontanthjælpsloftetKontanthjælpsloftetLæs mere om hvad kontanthjælpsloftet kommer til at betyde for dig. https://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/Ledighed/Sider/Kontanthjælpsloftet.aspx, https://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/Ledighed/Sider/Kontanthjælpsloftet.aspx1

 Seneste høringer

 

 

Tillæg til miljøgodkendelse til Store Dammegård vedr. arealerhttps://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tillæg-til-miljøgodkendelse-til-Store-Dammegård-vedr.-arealer.aspxTillæg til miljøgodkendelse til Store Dammegård vedr. arealer<p>​<strong>Afgørelse</strong><br>Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø har i henhold til § 12, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt tillæg nr. 1 til § 12-miljøgodkendelse til <br><br><strong>Store Dammegård, </strong><br><strong>Splitsgårdsvej 35, </strong><br><strong>3782 Klemensker </strong><br><br>pga. ændring af arealerne til rådighed for udbringning af husdyrgødning fra bedriftens samlede svineproduktion.<br>Der foretages ingen ændringer i det dyrehold og de driftsbygninger, der allerede er godkendt på Store Dammegård.<br>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.<br><br><strong>Offentliggørelse</strong><br>Miljøgodkendelsen vil være tilgængelig på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer" target="_blank">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer</a> fra den 23. februar 2017, eller den kan rekvireres hos Teknik og Miljø. <br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser. <br><br>En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du kan finde et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen. Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på-klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.<br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.  <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.<br><br>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: <br>• Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves<br>• Klager får helt eller delvist medhold i klagen<br>• Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet<br>• Klager ikke er klageberettiget <br>• Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br><br><strong>Klagefristen udløber den 23. marts 2017</strong>, dvs. 4 uger fra den 23. februar 2017, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer" target="_blank">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer</a>.<br><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra <br></p>
Tillæg til miljøgodkendelse til Ellesgård vedr. arealerhttps://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tillæg-til-miljøgodkendelse-til-Ellesgård-vedr.-arealer.aspxTillæg til miljøgodkendelse til Ellesgård vedr. arealer<p>​<strong>Afgørelse</strong><br>Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø har i henhold til § 12, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt et tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse til ejendommen <br><br><strong>Ellesgård, </strong><br><strong>Ibskervej 35, </strong><br><strong>3740 Svaneke </strong><br><br>pga. ændring af arealer til rådighed for udbringning af husdyrgødning fra bedriftens samlede svineproduktion. <br><br>Tillægsgodkendelsen omfatter hverken ændringer i ejendommens husdyrhold eller opførelse af nye driftsbygninger i forhold til det tidligere godkendte. Godkendelsen er alene en gentagelse af de ændringer i den samlede bedrifts arealer til udbringning af husdyrgødning, som også er behandlet i miljøgodkendelsen til en anden af bedriftens ejendomme, Koosgård, Ibskervej 30, 3730 Nexø.<br><br>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte tillægsgodkendelse.<br><br><strong>Offentliggørelse</strong><br>Tillægget til miljøgodkendelse vil være tilgængeligt på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer</a> fra den 20. februar 2017 og 4 uger frem, eller det kan rekvireres hos Teknik og Miljø.<br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br> <br>En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du kan finde et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/">www.nmkn.dk</a>. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen. Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på-klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.<br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes. <br> <br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.<br><br>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: <br>• Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves<br>• Klager får helt eller delvist medhold i klagen<br>• Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet<br>• Klager ikke er klageberettiget <br>• Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br><br>Den 4 ugers klageperiode påbegyndes den 20. februar 2017 ved annoncering på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer</a> og <strong>udløber den 20. marts 2017.</strong><br><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p>

 Nyheder

 

 

Rygestopkursus for voksnehttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Rygestopkursus-for-voksne.aspxRygestopkursus for voksne2017-02-23T23:00:00Z<p>Så tilbyder vi et nyt rygestopkursus for voksne.</p><ul><li>Kursusstart: Onsdag den 1. marts 2017 </li><li>Hvornår: 5 onsdage fra 16.30-18.30</li><li>Sted: Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1, 3700 Rønne</li><li>Rygestoprådgiver: Celia Lind</li></ul><p><br>Det er gratis at deltage. </p><p>Du bliver guidet hen imod et rygestop af en uddannet rygestoprådgiver. Du får lært dine rygestopvaner at kende, så du lettere kan bryde dem, og du får tips og idéer til, hvordan du tackler rygetrangen, når den opstår.</p><p>Meld dig til rygestopholdet ved at ringe til Aage Larsen, LOF, tlf. 56 97 50 75 eller send en mail på <a href="mailto:bornholm@lof.dk">bornholm@lof.dk</a>. Rygestopholdene udbydes af Bornholms Regionskommune. </p>
Tidligere departementschef bliver ny kommunaldirektørhttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Tidligere-departementschef-bliver-ny-kommunaldirektør.aspxTidligere departementschef bliver ny kommunaldirektør2017-02-23T23:00:00Z<p>Bornholms Regionskommunes nye kommunaldirektør hedder Peter Loft og tiltræder stillingen den 13. marts 2017</p><p>Kommunalbestyrelsen har ansat den 59-årige Peter Loft som ny kommunaldirektør i Bornholms Regionskommune. Han efterfølger Laila Kildesgaard, der i november tiltrådte som direktør i KL.<br>Peter Loft har gennem mange år været ansat i Skatteministeriet som departementschef og har siden 2012 drevet selvstændig konsulentvirksomhed. </p><p>”Jeg har fra mit hidtidige arbejde stor erfaring med en politisk ledet organisation, så den del af arbejdet falder mig meget naturligt. Jeg er kommet på Bornholm i mange år og glæder mig meget til at tage fat på opgaverne med at fortsætte den positive udvikling på øen i samarbejde med både private og offentlige aktører ” fortæller Peter Loft.</p><p>Peter Loft er cand.jur. fra Københavns Universitet, gift og har 5 børn. Peter Loft har været en hyppig gæst på Bornholm, da han har sommerhus på øen, og har derfor med stor interesse iagttaget den seneste positive udvikling i øens erhvervsliv og turisme.</p><p>”Jeg er meget glad for at vi får så erfaren en kapacitet som Peter Loft ind i vores organisation. Jeg er overbevist om, at Peter med sit store netværk blandt nationale aktører og erhvervslivet, vil være en stor gevinst for Bornholm, og jeg ser frem til samarbejdet” fortæller borgmester Winni Grosbøll.</p>
Hendes Majestæt Dronningen besøger Bornholm https://brk.dk/Nyheder/Sider/Hendes-Majestæt-Dronningen-besøger-Bornholm-.aspxHendes Majestæt Dronningen besøger Bornholm 2017-02-22T23:00:00Z<p>Når Hendes Majesæt Dronning Margrethe til august begiver sig ud på årets andet sommertogt går turen til Bornholm. </p><p>Onsdag den 30. august til fredag den 1. september er Bornholms Regionskommune vært for H.M. Dronningen, der ombord på kongeskibet Dannebrog forventes at ankomme til Rønne Havn kl. 10.00, hvor hun vil blive budt velkommen af en masse glade bornholmere, bl.a. borgmester Winni Grosbøll:</p><p>”Jeg glæder mig til, at Hendes Majestæt lægger vejen forbi Bornholm i sensommeren, og vi er allerede i gang med at sammensætte et godt program, som kan vise Dronningen noget af alt det spændende, der sker på øen. Sidste gang regentparret var på Bornholm i 2012 var det en fest med glade bornholmere, overalt hvor vi mødte frem. Der er sket meget på øen siden da, så der er god basis for et par gode og festfyldte dage”, siger Winni Grosbøll.</p><p>Programmet for det kongelige besøg offentliggøres senere på sommeren.<br></p>
Åbent hus i Børnehaven Morbærstienhttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Åbent-hus-i-Børnehaven-Morbærstien.aspxÅbent hus i Børnehaven Morbærstien2017-02-21T23:00:00Z<p>Morbærstiens Børnehave fylder 50 år.</p><p>I den anledning inviteres tidligere børn, forældre og personale til </p><h3>Åbent hus onsdag den 1. marts 2017, kl. 14.30 - 16.30</h3><p>Vi glæder os til at se jer!</p><p><br></p>
Mere fisk til bornholmernehttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Mere-fisk-til-bornholmerne.aspxMere fisk til bornholmerne2017-02-21T23:00:00Z<p>​</p><h1>Mere fisk på bordet til bornholmerne</h1><p>På lørdag den 25. februar kl. 14.00 skyder Social- og Sundhedsudvalgsformand Bente Helms den bornholmske fiskedyst i gang på Madkulturhuset Gaarden i Melsted. Formålet med dysten er, at vi skal inspirere hinanden til at spise mere fisk.</p><p><strong>Hvordan spiser bornholmerne?</strong> <br>Kostundersøgelser viser, at vi er blevet lidt bedre til at spise fisk de seneste år, men vi skal gerne spise meget mere. Fisk indgår i en god og varieret kost, og i alt skal vi gerne have 350 gram fisk om ugen. Kun ca. hver fjerde bornholmer får de anbefalede 350 g fisk om ugen. </p><p><strong>Hvad er en fiskedyst?</strong><br>Fiskedysten går ud på, at vi skal inspirere hinanden til at spise mere fisk i hverdagen og dermed blive bare lidt sundere. <br>Dystformen er valgt, da Social- og Sundhedsudvalget og Bornholms Regionskommune - gerne sammen med bornholmerne - vil være med til at inspirere til mere fisk i en travl hverdag. Uden løftede pegefingre og med fokus på nydelse, madglæde og det hele måltid.</p><p><strong>Du er inviteret til kick-off på Gaarden den 25. februar</strong><br>Dysten skydes i gang med et kick-off- arrangement, som finder sted på Garden lørdag den 25. februar - alle bornholmere er inviteret. Vi har fået den dygtige kok Jens-Peter Jørgensen til at tilberede smagsprøver på forskellige fiskeretter - så mød op og smag på de dejlige fiskeretter og bliv inspireret – og tag eventuelt en opskrift med hjem.</p><p><strong>Fire events på Gaarden i 2017 </strong><br>Der er planlagt 4 events på Gaarden i forbindelse med den bornholmske Fiskedyst og det er<br>Den 8. april, 20. maj, 2. september og den 4. november – alle lørdage kl. 14.00 og alle er velkomne. </p><p> </p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

Hul i vejen

Giv et tip - nu på app

Er der hul i vejen, eller dækker bevoksningen for skiltningen?

Giv os et tip via en ny app til din telefon.

Læs mere om app'en her