Hendes Majestæt Dronningen besøger BornholmHendes Majestæt Dronningen besøger BornholmKlik for at se flere detaljer om besøget.https://www.brk.dk/Om-Kommunen/Besøg/Sider/Besøgsforside.aspx, https://www.brk.dk/Om-Kommunen/Besøg/Sider/Besøgsforside.aspx1
Nyt pas til ferien?Nyt pas til ferien?Klik for at bestille og betale dit nye pas. Du skal også bestille en tid til at hente passet. Du kan gøre det hele her på hjemmesiden.https://www.brk.dk/Borger/personligeforhold/Sider/Pas.aspx, https://www.brk.dk/Borger/personligeforhold/Sider/Pas.aspx1
Badesæsonen er i gangBadesæsonen er i gangKlik for at se information om vores badestrande. Se information om de forskellige strande og bliv klogere på hvor der er livreddere.https://www.brk.dk/Borger/frivilligkulturogfritid/kulturogfritidstilbud/Friluftsliv/Sider/Strande.aspx, https://www.brk.dk/Borger/frivilligkulturogfritid/kulturogfritidstilbud/Friluftsliv/Sider/Strande.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Nu har vi samlet alle de grunde og ejendomme vi har til salg ét sted. Klik for at åbne vores ejendomsportal.http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1

 Seneste høringer

 

 

Forslag til planer for solcelleparker ved Bodelyngsvejen og ved Slettegårdenhttps://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-planer-for-solcelleparker-ved-Bodelyngsvejen-og-ved-Slettegården.aspxForslag til planer for solcelleparker ved Bodelyngsvejen og ved Slettegården<p><strong></strong> </p><p><strong>2. juni 2017</strong></p><p>Kommunalbestyrelsen vedtog 24. maj 2017 at sende forslag til lokalplaner og kommuneplantillæg med tilhørende miljørapporter i offentlig høring i otte uger. Hensigten med planerne er, at gøre det muligt at opføre to solcelleparker på hver ca. 20 ha.<br><br>Bemærkninger eller indsigelser til planforslagene med tilhørende miljørapporter skal være <strong>Teknik & Miljø i hænde senest mandag den 28. juli 2017.<br></strong><br>Planerne kan ses på kommunens hjemmeside eller ved henvendelse til Teknik & Miljø, telefon 56 92 00 00, mail <a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank">tm@brk.dk</a><br></p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br>Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.<br></p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.<br> <br>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Teknik og Miljø</p><p> </p>
Landzonetilladelse pr. 19. juli 2017https://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-19.-juli-2017.aspxLandzonetilladelse pr. 19. juli 2017<p> </p><p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelse i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=176182" target="_blank">planloven</a>:<br></p><p><strong>• Ændring af status fra fritidsbolig til helårsbolig på Tangvej 18, 3730 Nexø.</strong><br></p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest fredag den 16. august 2017. </strong></p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br></p>
Tilladelse til udlægning af lettere forurenet jord på Røbrovejhttps://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-udlægning-af-lettere-forurenet-jord-på-Røbrovej.aspxTilladelse til udlægning af lettere forurenet jord på Røbrovej<p><strong>Tilladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven til udlægning af lettere forurenet jord på Røbrovej, 3770 Allinge.</strong></p><p>Center for Ejendomme og Drift, Driftsplanlægning har søgt om tilladelse til genanvendelse af lettere forurenet jord i henhold til § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.</p><p><strong>Tilladelse til projektet</strong><br>Teknik & Miljø, Erhverv har vurderet den fremsendte ansøgning og giver hermed tilladelse til projektet. Tilladelsen gives i henhold til § 19 i miljøbeskyttelsesloven.</p><p>Tilladelsen tager ikke stilling til tilladelser efter anden lovgivning.</p><p><strong>Vilkår til projektet</strong></p><ol><li>Det er udelukkende jord i forureningskategori 1 og 2, der må tilkøres projektet – definition i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen.</li><li>Der må maximalt udlægges 850 tons lettere forurenet jord. </li><li>Der skal afsluttes med 10 cm ren jord på rabat og skrænt.</li><li>Det skal sikres, at der ved kraftige regnskyl ikke skrider jord ud i vandløbet.</li><li>Hvis der under arbejdet konstateres eller er begrundet mistanke om en ukendt forurening i jorden skal arbejdet standses og Teknik & Miljø underrettes.</li><li>Center for Ejendomme og Drift skal meddele Teknik & Miljø, Erhverv dato for, hvornår projektet igangsættes. Ligeledes skal der indsendes færdigmelding når projektet er afsluttet.</li></ol><p><strong>Oplysninger fra ansøgningen</strong><br>Jorden ønskes genanvendt til udbedring af rabat og skrænt langs vejareal på en strækning af ca. 110 meter på begge sider af Røbrovej ved Bobbe Å, matr. 7000a og 7000x, Rø. Langs strækningen står en række granitsten i rabatten. De står helt ude på bagkanten af rabatten som skråner ned mod et åbent vandløb – Bobbe Å – og der er fare for at stenene vælter ned. Ved opbygning med jord på rabatten til 1,5 meter fra skelgrænse i bunden af skrænten, fås en bedre sidestøtte af vejen og bedre fastholdelse af granitstenene i rabatten.</p><p>Der ønskes udlagt ca. 850 tons lettere forurenet jord i et gennemsnitligt lag på ca. 50 cm, som dækkes med 10 cm ren jord.</p><p>Skrænten sikres ved græssåning og løbende kontrol, indtil græsset har tilstrækkeligt rodfæste til at fastholde jorden på skrænten.</p><p>Der er indsendt i alt 16 analyser af de forskellige jordpartier, der dokumenterer, at jorden er lettere forurenet i henhold til jordforureningskriterierne.</p><p>Arealet ejes af Bornholms Regionskommune.</p><p><strong>Teknik & Miljø, Erhvervs vurdering af projektet</strong><br>Projektområdet er beliggende i landzone og udenfor område med drikkevandsinteresser. Projektet vurderes derfor ikke at udgøre en risiko for grundvandet. </p><p>Miljøbeskyttelseslovens § 19 har til formål at beskytte jord, grundvand og undergrund. Der er i denne tilladelse derfor ikke vurderet eventuel risiko for recipienten – denne vurdering er foretaget af vandløbsmyndigheden. </p><p>Center for Ejendomme og Drift, Driftsplanlægning har indhentet en vurdering af den lettere forurenede jord fra NIRAS. </p><p>Vandløbsmyndigheden har d. 1. juni 2017 besigtiget området og har udarbejdet et notat, hvori der redegøres for områdets karakter og fauna. Udlægning af jord – hvad enten det er ren jord eller lettere forurenet jord - i dette område vil berøre interesseområder, men ikke de særlige naturområder. Vandløbsmyndigheden anfører, at der ikke er beskyttet natur eller fredede arter på stedet udover vandløbet, som ikke må berøres. Projektet kræver således ikke tilladelser ift. Naturbeskyttelsesloven eller Vandløbsloven.</p><p>Center for Ejendomme og Drift, Driftsplanlægning anfører, at projektet er nødvendigt for at sikre skrænt og vejanlæg mod nedskridning.</p><p>Teknik & Miljø, Erhverv vurderer på den baggrund, at der er tale om nyttiggørelse af den lettere forurenede jord og, at det vil være nødvendigt at tilføre primære råstoffer såfremt den forurenede jord ikke anvendes.</p><p><strong>Klage</strong><br>Denne afgørelse kan <strong>inden 4 uger </strong>fra modtagelsen af afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning kan fremsendes såfremt det ønskes.</p><p>Hvis klagen ønskes indbragt for domstolene skal dette ske inden 6 måneder efter tilladelsen er meddelt, jf. § 101 i miljøbeskyttelsesloven.</p><p>Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Bornholms Museum samt Naturstyrelsen Bornholm er orienteret med kopi af dette brev.</p><p>Spørgsmål vedrørende denne sag kan rettes til Helle Renée på <a href="mailto:helle.renee@brk.dk">helle.renee@brk.dk</a> eller <a href="mailto:helle.thers@brk.dk">helle.thers@brk.dk</a> <br></p>

 Nyheder

 

 

Er du bekymret over dit barns forbrug af rusmidler?https://brk.dk/Nyheder/Sider/Er-du-bekymret-over-dit-barns-forbrug-af-rusmidler.aspxEr du bekymret over dit barns forbrug af rusmidler?2017-07-25T22:00:00Z<p>​<br><strong>Ungerådgivningen starter ny forældregruppe torsdag d. 24. august.</strong></p><ul><li>Kom og få mere viden om rusmidler og deres virkning på den unges krop og psyke</li><li>Mød og del dine bekymringer og erfaringer med andre forældre i samme situation </li><li>Få inspiration til at bryde fastlåste handlemønstre og afprøve nye</li><li>Hør hvad du selv kan gøre for at åbne en bedre dialog med dit barn om det, som er svært at tale om</li></ul><p>I en forældregruppe bliver du del af en gruppe på 5-10 forældre, som mødes hver anden uge, i alt fire gange. På møderne vil der være korte oplæg fra de to ungerådgivere og sat tid af til dialog. Det er gratis at deltage.</p><p><strong>Næste forløb starter torsdag d. 24. august 2017 kl. 16.30 – 18.30 i Ungeporten, Merkurvej 10</strong><strong> i Rønne.</strong> (Efterfølgende mødes gruppen torsdag d. 7. september, d. 21. september og d. 5. oktober)</p><p><strong>Tilmelding senest mandag d. 21. august kl.12</strong> til Ungerådgivningen på tlf.: 29 77 15 74 / 21 30 96 07 eller mail: <a href="mailto:mette.qvist@brk.dk">mette.qvist@brk.dk</a> / <a href="mailto:johnny.borndorff@brk.dk">johnny.borndorff@brk.dk</a>.<br></p>
Vær med i 3. etape af den bornholmske fiskedysthttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Vær-med-i-3.-etape-af-den-bornholmske-fiskedyst.aspxVær med i 3. etape af den bornholmske fiskedyst2017-07-25T22:00:00Z<p><strong>Send din bedste fiskeopskrift og vær med til at inspirere os bornholmere til at spise lidt mere fisk.</strong><br> <br>Du bestemmer, om du vil sende en opskrift på en forret, en hovedret eller fiskepålæg til madpakken.</p><p>Din opskrift skal indeholde: Ingrediensliste, fremgangsmåde, tidsforbrug og et billede af den færdige ret.<br>Din opskrift skal være nem og må ikke kræve noget, som du ikke kan få i et almindeligt supermarked. </p><p>Send din opskrift til <a href="mailto:Nina.Povlsen@brk.dk">Nina.Povlsen@brk.dk</a> senest den 13. august og deltag i konkurrencen om fine præmier, sponsoreret af Bornholms Brandforsikring.</p><h3>Lav din fiskeret sammen med en mesterkok på Gaarden</h3><p>De tre bedste opskrifter i etape 3 kåres ved et åbent hus arrangement på ”Gaarden” Bornholms Madkulturhus i Melsted lørdag den 2. september 2017 kl. 14.00-16.00.</p><p>Vinderne vil blive specielt inviteret til at lave deres vinderret sammen med en mesterkok. </p><p>Bornholms Regionskommune forbeholder sig ret til at offentliggøre opskrifterne. </p><p><a href="/Borger/sundhedsygdom/sundereliv/Sider/Den-bornholmske-fiskedyst.aspx">Du kan læse mere om fiskedysten her på hjemmesiden</a><br></p>
Badning frarådeshttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Badning-frarådes.aspxBadning frarådes2017-07-23T22:00:00Z<p><strong>​Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø har 24. juli 2017 konstateret, at indholdet af E. coli bakterier i badevandet ved Boderne er væsentlig forhøjet.</strong> <br><br>Badevandskvaliteten er midlertidigt forringet i et sådan omfang, at kommunen vurderer, der i en begrænset periode er en forhøjet risiko forbundet med badning ved stranden ved Boderne. Risikoen indebærer især smitte af sygdomme forbundet med spildevand. Disse sygdomme kan give diarré og lignende, men kan også være meget farligere fx leverbetændelse. Kommunen følger situationen og den videre udvikling, men fraråder indtil videre badning på den pågældende strand. <br><br>Regionskommunen opstiller skilte ved den berørte strand. <br><br>For flere informationer kontakt da Teknik & Miljø.</p><p> </p><p>Center for Teknik og Miljø</p>
Gratis parforholdskurser til alle børnefamilier på Bornholmhttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Gratis-parforholdskurser-til-alle-børnefamilier-på-Bornholm.aspxGratis parforholdskurser til alle børnefamilier på Bornholm2017-07-19T22:00:00Z<p><strong>Bornholms regionskommune tilbyder PREP kurser (parforholdskurser) gratis til alle børnefamilier på Bornholm.</strong></p><p>I efteråret/vinteren 2017 afholdes 2 kurser. (Bemærk ændring af dato for weekendkursus ifht tidlligere udsendt information)</p><p><br><strong>Weekendkursus 29. september – 1 oktober. </strong></p><p>Kurset starter fredag klokken 16 til 18, hvor deltagerne vil få introduktion til kurset og der tages hul på de første temaer. Lørdag og søndag afholdes kurset i tidsrummet kl. 9 til 15 30. </p><p><br><strong>Aftenkursus fra onsdag den 25. oktober klokken 16 til 19.  Og de følgende 4 onsdage frem.</strong> </p><p>Begge kurser foregår på Almegårds Kaserne, bygning 36, i Rønne.</p><p>Der vil være en lettere forplejning på kurset.</p><p>Tilmelding: Ring på 56 92 42 03/56 92 42 04 i tidsrummet fra kl. 8 - kl. 14, eller skriv en mail på <a href="mailto:sundhedsplejen@brk.dk">sundhedsplejen@brk.dk</a></p><h3>Hvad er PREP?</h3><p>PREP er et forskningsbaseret og pædagogisk parforholdskursus. Kurset er gratis, og henvender sig til alle familier med børn i alderen 0-18 år. </p><p>PÅ et PREP kursus får man hjælp til at skabe et godt parforhold og en tryg familie. Man kan hente hjælp og inspiration til at skabe gode vækstbetingelser for kærligheden og forholdet – ikke mindst i en travl og udfordrende hverdag.</p><p>På kurset undervises der bl.a i:</p><ul><li>Konkrete redskaber til tryg kommunikation</li><li>Praktiske råd til problemhåndtering</li><li>Viden om det der fremmer og hæmmer et godt samliv</li><li>Inspiration til samarbejde og familieliv</li><li>Kurset veksler imellem oplæg, videoklip, og oplæg til samtaler i de enkelte par. Samtalerne foregår ikke i gruppe, men for parrene hver for sig.<br></li></ul>
Udvidelse af Bornholms cykelveje - Projekt A - Haslevejhttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Udvidelse-af-Bornholms-cykelveje---Projekt-A---Haslevej.aspxUdvidelse af Bornholms cykelveje - Projekt A - Haslevej2017-07-09T22:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune udbyder herved i offentlig licitation i henhold til Tilbudsloven, nye enkeltrettede cykelstier og fortove i begge vejsider på national cykelrute 10 på Haslevej, udført i hovedentreprise. </p><p>Bornholms Regionskommune udarbejdede i 2010 en udviklingsplan for Bornholms Cykelveje. Udviklingsplanen skulle ses som en videreførelse af etableringen af det bornholmske cykelvejnet, som blev startet i 1984. Da udviklingsplanen aldrig opnåede den fornødne finansiering, opstod et nyt cykelprojekt under Bornholms Cykelveje 2016-19, der nu realiseres med hjælp fra forligskredsen bag grøn transportpolitik. </p><p>Det udbudte arbejde er en del af dette projekt.</p><p><a href="/Erhverv/Udbud/Sider/Udvidelse-af-Bornholms-cykelveje---Projekt-A---Haslevej.aspx">Læs mere på vores hjemmeside under Udbud </a><br></p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

rotte ved husmur

Har du mistanke om rotter på din ejendom?

Du kan anmelde rotter direkte i vores selvbetjeningssystem her

Anmeld rotter

eller du kan læse mere om rotter og rottebekæmpelse her

Læs om skadedyr