Skoleindskrivning 2020/2021Skoleindskrivning 2020/2021I januar indskrives kommende skolebørn og skolerne holder åbent hus. I er velkomne.https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning, https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelser pr. 21 januar 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-21-januar-2020.aspxLandzonetilladelser pr. 21 januar 2020<p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af sø - Kannikegårdsvej 52B, 3730 Nexø,</strong></li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 18 februar 2020</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>
Landzonetilladelser pr. 17 januar 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-17-januar-2020.aspxLandzonetilladelser pr. 17 januar 2020<p><br>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af sø - Matr.nr. 1ag, Hammersholm, Allinge-Sandvig Jorder</strong></li><li><strong>Ændring af ejendomsstatus til helårsbolig - Dalevejen 17, 3730 Nexø,</strong></li><li><strong>Udvidelse af sommerhus – Duebjergvej 4a, 3790 Hasle,</strong></li><li><strong>Flytning og ombygning af fritliggende bygning til skov- og landbrugsmæssige formål- Søndre Landevej 1b, 3700 Rønne,</strong></li><li><strong>Ændring af ejendomsstatus til helårsbolig - Rispebjergvejen 12, 3730 Nexø,</strong></li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 14 februar 2020</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p>
Etablering af foderlade og silohttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Etablering-af-foderlade-og-silo.aspxEtablering af foderlade og silo<p>​</p><p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §10 i bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer forbindelse med følgende projekt:</p><p><br></p><ul><li><strong>Etablering af foderlade og silo på Østergård, Risevej 6, 3751 Østermarie</strong></li></ul><p><strong><br>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>. Du logger på med NEM-ID. </p><p>Klagen sendes gennem <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Klageportalen</a> til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/" target="_blank">Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside</a> </p><p><br>Klagefristen er 4 uger fra dags dato og <strong>udløber dermed 13. februar 2020</strong>.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat </p>

 Nyheder

 

 

Center for Psykiatri og Handicap skal have ny chefhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Center-for-Psykiatri-og-Handicap-skal-have-ny-chef.aspxCenter for Psykiatri og Handicap skal have ny chef2020-01-27T23:00:00Z<p><strong>Chef for Center for Psykiatri og Handicap, Michael Hansen Bager har opsagt sin stilling, til fordel for en tilværelse som selvstændig ledelsesrådgiver. Kommunen vil straks gå i gang med at finde en dygtig afløser, der kan fortsætte og videreudvikle kommunens velkørende center.</strong></p><p>Chef for Center for Psykiatri og Handicap, Michael Hansen Bager har besluttet at opsige sin stilling i Bornholms Regionskommune efter syv et halvt år. I stedet skal han være selvstændig ledelsesrådgiver i egen virksomhed.</p><p>Michael Hansen Bager har været ansat i Bornholms Regionskommune siden 2005, hvor han var faglig leder af HR-afdelingen. Senere var han i fem år chef for Borgercenteret, før han i 2012 tiltrådte som chef for det center, som han nu forlader.</p><p>Michael Hansen Bager siger: </p><p>"Det var med stor ydmyghed jeg blev chef på psykiatri og handicapområdet og ydmygheden over for de mange bornholmere der har ondt i livet er endnu større, med den indsigt jeg har fået gennem årene. Vi har forsøgt at støtte borgerne, så de kan lykkes i livet på deres egne præmisser og mange er heldigvis lykkedes. Vi har hovedsageligt løftet vores indsats ved at fokusere på uddannelse af vores medarbejdere og insisteren på, at vi er bedst i fællesskab. Det er jeg sikker på, at de dygtige ledere og medarbejdere i hele centeret vil holde fast i. Jeg glæder mig helt vildt til en ny rolle som rådgiver, hvor jeg kan få lov at inspirere gennem at videregive min viden og erfaring om ledelse". </p><p>Det er med beklagelse, at servicedirektør Trine Dorow har modtaget Michael Hansen Bagers opsigelse som chef for kommunens Center for Psykiatri og Handicap. Hun siger:<br> <br>"Michael Hansen Bager er en højt værdsat chef i Psykiatri og Handicap, ligesom han i den fælles chefgruppe har bidraget med gode løsninger og værdifuldt arbejde for hele kommunen. Senest i forhold til arbejdet med ledelseskommissionens anbefalinger. Michael er kendt for at holde fokus på kvaliteten over for borgerne og for at insistere på, at nogle af de mest sårbare borgere på Bornholm også har ret til et godt og værdigt liv. Det har resulteret i spændende og værdifulde løsninger for de borgere, der er i kontakt med psykiatri- og handicapområdet. Jeg vil ønske Michael held og lykke og alt det bedste fremover og sige ham en stor tak for det kæmpe engagement, han har lagt i Bornholms Regionkommune. Han efterlader en robust organisation med høj trivsel blandt medarbejdere og ledere, en høj faglighed og en drift der er i balance."</p><p>Michael Hansen Bager stopper i stillingen ved udgangen af februar 2020, og kommunen vil hurtigst muligt gå i søgning efter en stærk afløser for ham.</p>
"Kom godt videre" - kursustilbud for borgere med en kræftdiagnosehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kom-godt-videre---Kursustilbud-til-dig-med-kræftdiagnose.aspx"Kom godt videre" - kursustilbud for borgere med en kræftdiagnose2020-01-27T23:00:00Z<h2>Kurset "Kom godt videre" er et kursustilbud til dig, der har fået stillet en kræftdiagnose. </h2><p>Der kan være store kropslige, følelsesmæssige og sociale belastninger forbundet med at have fået en kræftdiagnose. Kurset er tilrettelagt omkring temaer, hvor der vil være en vekslen mellem oplæg og samtale, ikke mindst med andre kursusdeltagere.</p><p>Kursets formål er at skabe rammer, som kan inspirere dig og ruste dig til at komme godt videre. Vores håb er også, at du gennem kontakt med andre kræftpatienter vil kunne opbygge netværk, udveksle erfaringer og hente inspiration. </p><p>Såfremt der er tilmeldinger nok, starter næste kursus tirsdag 25. februar 2020 i Hafniahus i Rønne. </p><p><strong>Du tilmelder dig ved at ringe til telefonnr. 56 92 77 41 mellem kl. 8-10.</strong></p>
Kursus: Rygestop - kvit smøgernehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ryge-stop---kvit-smøgerne.aspxKursus: Rygestop - kvit smøgerne2020-01-27T23:00:00Z<p>Har du besluttet at kvitte smøgerne, så kan du få hjælp via et gratis rygestopkursus.  </p><p><strong>Næste hold begynder tirsdag den 18. februar og kører frem til og med tirsdag den 24. marts kl. 16.30-18.30.</strong></p><p>Kurset foregår på Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1, 3700 Rønne. </p><p>Tilmelding via LOF Bornholms hjemmeside <a href="https://lof.dk/bornholm/rygestop">klik her</a> (<a href="https://lof.dk/bornholm/rygestop">https://lof.dk/bornholm/rygestop</a>) eller ved at ringe på tlf. 21 76 08 62.</p><p><img alt="logo røgfri fremtid.png" src="/Nyheder/PublishingImages/logo%20røgfri%20fremtid.png" style="margin:5px;" /></p>
Kommunen opfordrer boligejere til at have fokus på radonhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunen-opfordrer-boligejere-til-at-have-fokus-på-radon.aspxKommunen opfordrer boligejere til at have fokus på radon2020-01-25T23:00:00Z<p>Ligesom flere andre kommuner bakker Bornholms Regionskommune op om Videncentret Bolius oplysningskampagne <a href="http://www.radonfrithjem.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.radonfrithjem.dk</span></a>. Kampagnen har som formål at øge kendskabet til radon og opfordrer husejere til at måle, hvor meget radon de har i hjemmet.</p><p>Radon er en radioaktiv gas, som findes naturligt i undergrunden og især i den østlige del af landet. Herfra siver den ind i bl.a. boliger, hvilket øger risikoen for lungekræft. Verdenssundhedsorganisationen WHO og Sundhedsstyrelsen anslår, at 300 årlige tilfælde af lungekræft i Danmark kan relateres til radon.</p><p>Heldigvis kan hovedparten af husejerne nedbringe forekomsten af radon i hjemmet ved at gennemføre nogle enkle og billige tiltag såsom at tætne sprækker mod jord, rense ventilationsriste og sørge for god ventilering i huset. </p><p>Det er en privat sag at sikre sit hus mod radon, så kommunen tilbyder ikke hjælp, hverken økonomisk eller rådgivningsmæssigt, men opfordrer boligejere på Bornholm til at gå ind på hjemmesiden radonfrithjem.dk, hvor de kan finde oplysninger om radonsikring. </p><p><strong>Boligejere modtager brev via e-Boks</strong><br>Alle boligejere på Bornholm vil modtage et informationsbrev via e-boks, hvor de bliver opfordret til selv at sætte fokus på radon og få foretaget en måling, hvis ikke det allerede er sket. En måling koster fra 500 - 1.500 kr. og kræver nogle få, små målere, der over en periode på to til tre måneder måler niveauerne i nogle af husets opholdsrum.</p><p><strong>Om kampagnen</strong><br>Radonfrithjem.dk er en kampagne, der bliver drevet af Videncentret Bolius, som er en del af den almennyttige forening Realdania. Kampagnen skal øge danskernes viden om radon, hjælpe boligejerne med at få målt radonniveauet i deres hjem, og ved for højt radonniveau få vejledning til at gøre noget ved det.</p><p><strong>Læs mere på </strong><a href="http://www.radonfrithjem.dk/"><span style="text-decoration:underline;"><strong>www.radonfrithjem.dk</strong></span></a><strong> og <a href="https://www.bolius.dk/">www.bolius.dk</a></strong></p>
Kommunen inviterer til fyraftensmøde om fremtidens idrætsfaciliteterhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunen-Inviterer-til-fyraftensmøde-om-fremtidens-idrætsfaciliteter.aspxKommunen inviterer til fyraftensmøde om fremtidens idrætsfaciliteter2020-01-23T23:00:00Z<p>Kom og hør om fremtidens idrætsbehov og faciliteter, når Bornholms Regionskommune inviterer alle til fyraftensmøde med forsker <a href="https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/jhkruse">Jens Høyer-Kruse fra Syddansk Universitet</a>.   </p><p>Jens Høyer-Kruse vil fortælle om nationale tendenser inden for idrætsvaner og benyttelse af idrætsanlæg. Han giver et bud på fremtidens idrætsbehov, organisering, styring og ledelse af idrætsanlæg.<br><br>Fyraftensmødet skal inspirere og invitere til dialog om et mere aktivt kultur- og fritidsliv på Bornholm. Mødet er arrangeret af Fritid og Kultur, Center for Natur, Miljø og Fritid. </p><p><img alt="Jens-Høyer-Kruse-200x200.jpg" src="/Nyheder/PublishingImages/Jens-Høyer-Kruse-200x200.jpg" style="margin:5px;width:132px;" /></p><p><strong>Jens Høyer-Kruse</strong> er adjunkt på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet og har gennemført adskillige analyser af forskellige kommuners idrætsfaciliteter, fritidsvaner og målgruppers behov. </p><p><strong>Tid og sted:</strong><br>Onsdag den 5. februar 2020<br>kl. 17.15 – 18.30<br>Rønne idrætshals cafeteria<br>Torneværksvej 1, i Rønne</p><p>Alle er velkomne. Tilmeld dig ved at sende en mail til: <a>kf@brk.dk</a> senest mandag 3. februar 2020. Der serveres kaffe og te.</p><h2>Program for fyraftensmødet</h2><table width="100%" class="brkTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="brkTable-default" style="width:50%;"><p><strong>Kl. 17.15</strong></p><p><strong> </strong></p><p> </p></td><td class="brkTable-default" style="width:50%;"><p><strong>Kultur-, idræts- og fritidsliv i kommuner</strong></p><ul><li>Idræts-, fritids- og kulturvaner</li><li>Benyttelse af steder til aktiviteter</li><li>Frivilligt arbejde og engagement i civilsamfundet</li><li>Tilfredshed med kommunen og med fritidslivet</li></ul></td></tr><tr><td class="brkTable-default"> </td><td class="brkTable-default"><p><strong>Idrætsfaciliteter </strong></p><p>Hvordan er faciliteter organiseret og ledet i DK. Hvordan 'performer' idrætsanlæg:</p><ul><li>Booking og benyttelse</li><li>Brugertilfredshed</li><li>Fysisk tilstand</li></ul></td></tr><tr><td class="brkTable-default"><strong>Kl. 18.00</strong></td><td class="brkTable-default"><strong>Debat</strong></td></tr><tr><td class="brkTable-default"><strong>Kl. 18.30</strong></td><td class="brkTable-default"><strong>Tak for i dag</strong></td></tr></tbody></table>

Skoleindskrivning 2020/2021

Så starter indskrivning af børn til børnehaveklasserne.

I kan skrive jeres barn ind frem til mandag den 3. februar.