Hold afstand det gælder stadigHold afstand det gælder stadigkampagne for at holde Corona-vanerne i hævd0
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Tilladelse til vandløbsregulering på matrikel 82be, Hovedejerlavet Olskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-vandløbsregulering-på-matrikel-82be,-Hovedejerlavet-Olsker.aspxTilladelse til vandløbsregulering på matrikel 82be, Hovedejerlavet Olsker<p><br>Bornholms Regionskommune har givet Morten Bach Jørgensen, Center for ejendomme og Drift, tilladelse til at regulere </p><ul><li><strong>Storedal Å </strong><br><strong>på matrikel 82be, Hovedejerlavet Olsker. </strong></li></ul><p>Tilladelsen er givet med hjemmel i Vandløbslovens, LBK nr. 127 af 26/01/2017, §§ 16-17 (vandløbsregulering), § 47 (anlæggelse af broer) samt kapitel 2, 4, 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016.  </p><p><strong>Formål</strong><br>Formålet med projektet er, at fjerne en rørunderføring ved den kystnære gangsti ved Sandkås og i stedet etablere en mindre bro over Storedal Å. </p><p>Du finder afgørelsen i den røde boks.  </p><p><strong>Klage </strong> <br>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. <br>Du klager via digital selvbetjening i <a href="https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External" target="_blank">Klageportalen i Nævnenes hus</a> . Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen.<br> <br>En klage skal være modtaget senest: <strong>Den 21. oktober 2020</strong>. <br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.</p><p><strong>Kontakt</strong><br>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p><br>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p>
Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsregulering ved Lille Nydamhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Fremlæggelse-af-Projektforslag-om-vandløbsregulering-ved-Lille-Nydam.aspxFremlæggelse af Projektforslag om vandløbsregulering ved Lille Nydam<p>​</p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid har den 27. maj juli 2020, modtaget en ansøgning fra Naturstyrelsen om at nedlægge en drængrøft ved </p><ul><li><strong>Lille Nydam, </strong><br><strong>matr. 195a, Vestermarie. </strong><br><strong>Matriklen er ejet af Naturstyrelsen</strong>.  <br></li></ul><p><br><strong>Formål</strong><br>Projektets formål er at nedlægge en afvandingsgrøft. Nedlægningen af grøften vil medføre, at vandet fra det højere liggende skovområde vil sive langsommere ned mod Tilløb til Nydams Å, Åker Plantage via et engområde. Dermed skabes der våde arealer med svingende vandstand. </p><p>Projektet er en del af en række projekter under Semiaquatic Life, hvis formål er at genskabe og forbedre bevaringsstatus for krybdyr, padder og vandinsekter i Natura-2000-områder i det sydlige Sverige, Danmark og Slesvig-Holsten. </p><p><strong>Projektforslaget</strong><br>Projektforslaget finder du i den røde boks. <br>   <br><strong>Lovgivning</strong><br>Ansøgningen behandles jf. Vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, som omhandler regulering af vandløb, samt kapitel 2 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016.</p><p><strong>Høring</strong><br>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse anført journalnummer til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. </p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <br><strong>Den 21. oktober 2020. </strong></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.<br></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p>
Miljøgodkendelse til Myrebygård, Vestermarie https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-Myrebygård,-Vestermarie-.aspxMiljøgodkendelse til Myrebygård, Vestermarie <p>​</p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16a-miljøgodkendelse til produktionsarealet til svineproduktion på </p><ul><li><strong>Myrebygård, </strong><br><strong>Vestermarievej 89, </strong><br><strong>3720 Aakirkeby.</strong></li></ul><p>Christian Westh har ansøgt om husdyrtilladelse i henhold til husdyrbruglovens § 16 a til en ændring af produktionen på ejendommen Myrebygård. Den eksisterende kostald renoveres og indrettes til opstaldning af slagtesvin, mens de øvrige stalde ikke genanvendes til produktion. En stald tidligere anvendt til småkalve ændres og indrettes til udleveringsrum. Der opføres ingen nye bygninger. Ansøgt drift omfatter slagtesvineproduktion i den tidligere kostald. Det samlede produktionsareal udgør 2.195 m2. </p><p>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere på ejendommen. <br>Vilkårene og de vurdering, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.</p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br>Miljøgodkendelsen vil være tilgængelig på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer" target="_blank">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer</a> fra den 22. september 2020. </p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 20. oktober 2020, dvs. 4 uger fra den 22. september 2020</strong>, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes Hus</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</p><p>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br></li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p><br>Center for Natur, Miljø og Fritid</p>

 Nyheder

 

 

Endnu en stor fond går ind i arbejdet med at udvikle Rønnehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Endnu-en-stor-fond-går-ind-i-arbejdet-med-at-udvikle-Rønne.aspxEndnu en stor fond går ind i arbejdet med at udvikle Rønne2020-09-22T22:00:00Z<p>Arbejdet med at styrke Rønne som Bornholms hovedby har fået endnu en medspiller. <strong>Lokale og Anlægsfonden </strong>har valgt at oprette en såkaldt rådgivningssag på hele udviklingsdelen. Dermed går de ind med sparring og kan med viden fra en lang række andre projekter i Danmark hjælpe med at kvalificere projekterne i Rønne. Med det aktuelle tilsagn forpligter Lokale og Anlægsfonden sig dog ikke til at støtte selve byggeriet. Et eventuelt økonomisk bidrag tager de først stilling til, når der er udviklet konkreter delprojekter, som kan realiseres.</p><p>Lokale og Anlægsfonden har været involveret i mange visionære og komplekse udviklingsprojekter i de seneste mange år. De har bl.a. være med til at udvikle fremtidens forsamlingshuse og har støttet en vifte af visionære projekter og faciliteter, som fremmer bevægelse og kultur i byer, der i størrelse og placering minder om Rønne. </p><p>Udviklingskonsulent Ola Mattsson fra Lokale og Anlægsfonden mener, at Rønnes projekter vil kunne inspirere andre danske byer, og det er baggrunden for at gå ind i dem. Han siger:</p><p><em>"Vi har valgt at gå ind i udviklingen af Rønne, fordi projekterne er visionære og vil kunne være til inspiration for andre lignende byer i Danmark. Begge projekter vil præge byen i mange år fremover, og vi vil gerne bidrage til, at der laves et grundigt forarbejde, hvor der både er fokus på lokal inddragelse og inspiration fra andre visionære projekter i Danmark."</em></p><p>Lokale og Anlægsfonden drives i regi af Kulturministeriet og støtter foreninger, organisationer, institutioner og kommuner, der vil bygge og drive rum og områder, der har fokus på aktivitetsmuligheder inden for idræt, kultur, friluftsliv samt andre fritidsaktiviteter uden privatøkonomiske interesser.</p><p>Borgmester Winni Grosbøll har allerede gode erfaringer med at samarbejde med fonden og glæder sig over dens interesse i netop udviklingen af Rønne, hun siger:</p><p><em>"Vi er stærkt begejstrede for, at Lokale og Anlægsfonden vil gå aktivt ind i byudviklingen i Rønne, det er en garanti for, at vi kan nå et højt niveau i vores forarbejde. Vi arbejder sammen med Lokale og Anlægsfonden i flere sammenhænge, og de bidrager altid med god inspiration. Både i forhold til konkrete ideer til løsninger og ikke mindst leverer de vigtig viden om, hvordan man både udvikler og driver komplekse projekter som for eksempel Byens Hus. Det kan kun blive et spændende samarbejde."</em></p><p>Status på byudviklingen i Rønne er, at arbejdet med de to første projekter er ved at gå ind i den fase, som handler om at udvikle et konkurrenceprogram for henholdsvis det kommende <em>Byens Hus</em> og <em>Torv på tværs</em>. Planen er at kunne afholde en arkitektkonkurrence i løbet af 2021. For området ved lystbådehavnen Nørrekås, tages der nu hul på at lave en samlet plan for, hvordan området skal udvikle sig over de næste 10 år. Realdania er den anden store fond, der også er med i udviklingsarbejdet af Rønne.</p><p><a href="https://www.loa-fonden.dk/"><span style="text-decoration:underline;">Lokale og Anlægsfondens hjemmeside</span></a></p>
Mange fik tjekket deres Coronavaner i Hygiejneugenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Mange-fik-tjekket-deres-Coronavaner-i-Hygiejneugen.aspxMange fik tjekket deres Coronavaner i Hygiejneugen2020-09-22T22:00:00Z<p><strong>​</strong><strong>I sidste uges kampagne for at få os til at tjekke vores Coronavaner nåede budskabet bredt ud på øen. TV 2 og DR gav fin omtale, 5000 postkort blev distribueret, kommunens post på Facebook nåede knap 4.000 personer og 75 deltog i lodtrækningen om gavekort, sprit og mundbind. Læs, og se hvem der vandt.</strong></p>For at skyde ugen igang rykkede vores hygiejnekonsulenter mandag ud på Campus med en kasse med ultraviolet lys, der kunne afsløre om spritten nu også kom godt nok rundt i håndfladerne. TV 2 Bornholm dækkede begivenheden og DR P4 var også med til at sætte fokus på sagen via indslag i deres nyhedsudsendelser. Oplevelsen fra Campus var lidt af en øjenåbner, der visuelt illustrerede, hvor grundig man skal være med afspritningen, selvom man allerede er en flittig med at spritte af.<br><p>Flere af de der deltog i lodtrækningen efterlod også en lille kommentar f.eks.: "jeg holder god afstand og passer godt på andre og kan svare A til næsten alle", "hej, 8A på HRS har i dag lavet test om Coronavaner", "jeg er selv sårbar, så passer meget på", "for få tager det alvorligt nok", "rigtig godt, og sjovt med denne lille quiz, sød test", "jeg har helt klart flest A'er, lad os få den lorte virus væk."</p><p><strong>Fortsæt indsatsen for at holde smittetrykket nede</strong><br><strong></strong>Holdet bag kampagnen takker for opmærksomheden og sender en opfordring til, at vi alle fortsætter med at have opmærksomheden rettet mod at passe godt på os selv og hinanden ved at følge de regler og restriktioner, der kommer fra de nationale myndigheder. Det gælder stadig om at holde fast og sammen om at holde smittetrykket nede. </p><p><strong>Og vinderen er …</strong><br><strong></strong>75 deltog i lodtrækningen om gavekort på 500 kr. til cafe/restaurant samt sprit og mundbind. Da vi skulle finde en vinder fik hver tildelt et nummer fra 1 til 75, som vi trak lod om via hjemmesiden<strong> </strong><a href="https://www.random.org/"><span style="text-decoration:underline;"><strong><font color="#0066cc">random.org</font></strong></span></a><strong> </strong>for at sikre et tilfældigt valg. Deltager med nummer 11 vandt og er identisk med <strong>Anne </strong><strong>Mette Kofod Lund, </strong>tillykke til dig. Hun er blevet kontaktet og vil inden for nærmeste fremtid få overrakt præmierne.</p><p><strong>Facebook nåede ud til 3913 personer, hvilket er usædvanligt for BRKs Facebookprofil.</strong></p><p><img alt="FB opslag Hygiejneugen antal nåede.PNG" src="/Nyheder/PublishingImages/FB%20opslag%20Hygiejneugen%20antal%20nåede.PNG" style="margin:5px;width:603px;" /></p>
Trivselsmåling 2020: Trivselsniveauet er fortsat højthttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Trivselsmåling-2020-Trivselsniveauet-er-fortsat-højt.aspxTrivselsmåling 2020: Trivselsniveauet er fortsat højt2020-09-21T22:00:00Z<p><strong>Resultatet af en netop gennemført trivselsmåling viser at trods et par turbulente år og en Corona-krise, så ligger den generelle medarbejdertrivsel i Bornholms Regionskommune fortsat højt. Faktisk en anelse højere end den sidste måling fra 2018.</strong></p><p>På målingens udsagn: "Jeg er generelt set tilfreds med mit arbejde" og "Min arbejdsplads er et godt sted at være ansat" ligger det samlede indeks for kommunen på <strong>75,1</strong> (indeks fra 0-100). Til sammenligning lå kommunen ved sidste måling for to år siden på <strong>73,7,</strong> altså en lille fremgang. I forhold til områderne motivation og engagement ser vi i 2020 et indeks <strong>80,9.</strong><strong> </strong>Her var tallet i målingen for to år siden <strong>80,5. </strong>Alle øvrige parametre i målingen ligger enten på samme niveau eller en smule højere end sidste måling.</p><p>I alt har 2285 medarbejdere i år besvaret trivselsmålingen, hvilket svarer til en svarprocent på 69,5 procent. Det er ca. ti procentpoint lavere end undersøgelsen i 2018. Dengang lå svarprocenten på 80. <br> <br>Da der er tale om et samlet tal for alle Bornholms Regionskommunens afdelinger, centre og faggrupper, vil der naturligvis være afdelinger og enheder, som ligger både under og over det samlede niveau. </p><p>Kommunaldirektør, Johannes Nilsson siger om resultatet af målingen:</p><p>"Jeg er positivt overrasket, da især Corona-tiden har medført store ændringer i vores dagligdag og givet os udfordringer, som vi ikke plejer at stå med. Resultatet tyder på, at vi er stærke sammen både ved medvind og under vanskelige forhold." Og han tilføjer:</p><p>"Jeg kunne have ønsket, at svarprocenten var højere. En svarprocent på 69,5 er dog fortsat acceptabelt og har heldigvis ingen betydning for validiteten af målingen på samlet kommune niveau. Mit ønske er nu, at alle medarbejdere vil deltage aktivt i den kommende dialog om trivslen i deres respektive afdelinger, da trivsel på arbejdspladsen er et fælles ansvar og afgørende for, at vi kan levere kvalitet over for borgerne."</p><p>I løbet af den kommende tid vil alle afdelinger i kommunen modtage resultaterne af trivselsmålingen på lokalt niveau. Dermed bliver der mulighed for at identificere et eventuelt behov for at sætte ind med lokale tiltag, der kan løfte trivslen.<br></p><p><a href="/Om-Kommunen/Organisation/personale/Documents/Trivselsrapport%202020%20-%20BRK%20Hovedrapport.pdf">Trivselsmåling 2020. Læs rapporten klik her</a></p>
Kritik af afsluttet udbud af hjemmeplejeopgaverhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kritik-af-afsluttet-udbud-af-hjemmeplejeopgaver.aspxKritik af afsluttet udbud af hjemmeplejeopgaver2020-09-20T22:00:00Z<p>Den 3. september offentliggjorde vi her på brk.dk, at kommunen på baggrund af et udbud af familieplejeopgaverne på Bornholm ønskede at hjemtage opgaverne, <a href="/Nyheder/Sider/Udbud-af-opgaver-i-forbindelse-med-familiepleje-er-afgjort.aspx"><span style="text-decoration:underline;">læs mere her</span></a>. Tilbudsevalueringen var blevet foretaget med udgangspunkt i tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet og ved evalueringen fremgik det, at kommunens bud er det bedste tilbud set i forholdet mellem pris og kvalitet.</p><p>I kølvandet af afgørelsen har Familieplejen Bornholm kritiseret afgørelsen og har fået advokat Ea Meyer fra NT advokater til at gennemgå processen og udbudsmaterialet. Det er der kommet et notat ud af, som kommunen har modtaget her i weekenden, <a href="/Nyheder/Documents/Notat%20vedr.%20fejl%20begået%20i%20forbindelse%20med%20udbud%20af%20familiepleje.pdf" target="_blank">se hele notatet her </a></p><p>Kommunen ser naturligvis med alvor på kritikken og vil lade notatet indgå i den videre sagsbehandling. Om de forhold, der påpeges i notatet fra familieplejens advokat er korrekte eller ej, vil vi nu forholde os til. Det står heller ikke klart for os, hvorvidt advokaten ønsker at indgive en klage på vegne af Familieplejen Bornholm, det er en mulighed de kan benytte.</p><p>Nu og her er det, hvad vi fra kommunens side kan sige i denne sag.</p>
Svaneke Bryghus er Årets Virksomhed 2020https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Svaneke-Bryghus-er-Årets-Virksomhed-2020.aspxSvaneke Bryghus er Årets Virksomhed 20202020-09-17T22:00:00Z<p>​Vinderen af titlen som Årets Virksomhed 2020 blev <strong>Svaneke Bryghus</strong>. Bryghuset deltog sammen med <strong>Bornholm Hotels </strong>og <strong>Lehnsgaard Bornholms Oliemølle</strong> i opløbet om førstepladsen. Kåringen fandt sted i dag ved et arrangement i Møbelfabrikken i Nexø. I år blev der lagt vægt på i udvælgelsen, om virksomhederne agerer grønt og bæredygtigt.</p><p>I alt var 15 bornholmske virksomheder indstillet til prisen, som efter planen skulle være uddelt i maj måned, men blev udskudt grundet Corona.<br><br>Svaneke Bryghus fik prisen for dets arbejde med at gøre produktionen af øl grøn og bæredygtig. Blandt andet ved at bryghuset om kort tid installerer et anlæg, der gør det muligt for bryghuset at genindvinde og genbruge kulsyre og sammen med andre tidligere tiltag vil gøre Svaneke Bryghus CO2 neutralt fra næste år, skriver Bornholms Tidende.<br><br>Bryghuset drives blandt andet også med vedvarende energi; hvor halvdelen er fra egne solceller og halvdelen købes som grøn, certificeret vind-og solenergi. Al mask, restproduktet fra ølbrygningen, afhentes af Brændegård og anvendes som grisefoder.</p><p>"Det har ikke været en nem beslutning af udpege Årets Virksomhed af de tre, for alle tre nominerede virksomheder gør det rigtig godt på den grønne dagsorden," sagde borgmester Winni Grosbøll i sin tale ved udnævnelsen af Årets Virksomhed 2020.</p><p>"Svaneke Bryghus belønnes for den strategiske og visionære indsats, vi har set gennem årene, og som vi glæder os til at se endnu mere af i fremtiden," sagde Winni Grosbøll ifølge Bornholms Tidende.</p><p>Erhvervsprisen uddeles af Bornholms Erhvervsservice, som er et samarbejde mellem Bornholms Regions Kommune, Business Center Bornholm og Erhvervshus Hovedstaden.</p>

Ny coronavirus (Covid-19)

HOTLINE CORONA
Myndighedernes fælles hotline  
Tlf. 70 20 02 33.

Nationale myndigheders officielle site coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.

Bornholms Politi
Tlf. 56 90 14 48.