ÅbningstiderÅbningstiderKlik og se vores ændrede åbningstider i forbindelse med jul og nytårhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/%C3%85bningstider-i-forbindelse-med-jul-og-nyt%C3%A5r.aspx, https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/%C3%85bningstider-i-forbindelse-med-jul-og-nyt%C3%A5r.aspx1
KontanthjælpsloftetKontanthjælpsloftetLæs mere om hvad kontanthjælpsloftet kommer til at betyde for dig. https://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/Ledighed/Sider/Kontanthjælpsloftet.aspx, https://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/Ledighed/Sider/Kontanthjælpsloftet.aspx1
225-timers reglen225-timers reglenLæs mere om hvad 225-timers reglen vil betyde for dig på kontanthjælphttps://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/Ledighed/Sider/225-timers-reglen%20for%20%C3%A6gtepar.aspx, https://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/Ledighed/Sider/225-timers-reglen%20for%20%C3%A6gtepar.aspx1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelse https://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-23112016.aspxLandzonetilladelse <p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven:</p><ul><li>Opdeling af stuehuset på Rønnevej 116, 3720 Aakirkeby i to boliger.</li></ul><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p> </p><p>En klage skal være modtaget senest onsdag den 21. december 2016. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.</p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden for 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.</p>
Forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021 i høringhttps://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-Natura-2000-handleplaner-2016-2021-i-høring.aspxForslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021 i høring<p>Bornholms Regionskommune offentliggør i dag forslag til handleplaner for perioden 2016-2021 for de syv Natura 2000-områder på Bornholm. Handleplanerne er anden generation i en indsats, som skal medvirke til, at Danmark opfylder sine forpligtigelser i forhold til Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektivet.</p><p>Det overordnede mål med planerne er at sikre en god tilstand for særligt udpegede naturområder, de såkaldte Natura 2000-områder, på Bornholm i løbet af tre planperioder frem til 2027. </p><p>Staten udarbejder for hver planperiode Natura 2000-planer for de 252 udpegede beskyttelsesområder i Danmark. Planerne beskriver målene for det enkelte beskyttelsesområde og fastlægger de indsatser, der skal ske inden for planperioden for at sikre eller forbedre tilstanden. </p><p>Herefter skal kommunerne udarbejde handleplaner, som beskriver, hvordan kommunen vil realisere indsatssprogrammet. Handleplanerne opererer på et overordnet niveau, mens den konkrete planlægning af indsatserne vil ske i dialog med de berørte lodsejere forud for iværksættelsen af tiltagene. </p><p><strong>Natura 2000-planerne 2016-2021 har generelt fokus på:</strong><br>• Sikring af naturpleje<br>• færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2009-2015<br>• sammenhæng i naturen<br>• bekæmpelse af invasive arter og forbedring af levesteder for arter.</p><p>Handleplanerne 2016-2021 indeholder en overordnet redegørelse for kommunens forventede forvaltningsindsats i planperioden, kommunens plan for interessentinddragelse, fordeling af indsatser mellem myndigheder og offentlige lodsejere og en redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode.</p><p><strong>Høringsperiode 17. oktober til 12. december 2016</strong><br>Planerne kan ses på <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer" target="_blank">https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer</a> og vil være i offentlig høring i perioden 17. oktober til 12. december 2016. </p><p>Bemærkninger og indsigelser til planerne kan sendes til <a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank">tm@brk.dk</a> eller Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge <strong>senest den 12. december 2016.</strong><br></p>

 Nyheder

 

 

Juletræer og pyntegrønthttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Juletræer-og-pyntegrønt.aspxJuletræer og pyntegrønt2016-12-06T23:00:00Z<p>Nordmannsgran, rødgran, omorika og nobilis juletræer og pyntegrønt sælges i Rønne plantage på Brændepladsen i Onsbæk, Søndre Ringvej 71, 3700 Rønne. <br> <br>Der er også mulighed for at fælde sit eget juletræ.</p><p><strong>Åbent alle ugens dage kl. 10.00 - 15.30 fra mandag den 21. november – fredag den 23. december 2016.</strong></p><p>Der kan betales med Dankort og MobilePay.</p><p> </p>
Åbningstider i forbindelse med jul og nytårhttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Åbningstider-i-forbindelse-med-jul-og-nytår.aspxÅbningstider i forbindelse med jul og nytår2016-12-06T23:00:00Z<h2>Administrative enheder</h2><p>Regionskommunens administrative enheder har lukket mellem jul og nytår fra den 24. december 2016 til og med 1. januar 2017.</p><p>Udover de administrative kontorer er der følgende ændringer i åbningstiderne:</p><h2>Teknik og Miljø</h2><p>Teknik og Miljø har lukket for borgerhenvendelser fra og med den 23. december 2016 til og med 1. januar 2017.</p><h2>Kommunikationscentret  </h2><p>Kommunikationscentret holder lukket fra den 24. december 2016 til og med den 1. januar 2017. <br>Husk at afhente batterier.</p><h2>STU</h2><p>STU har lukket for undervisning fra den 22. december 2016 til og med 1. januar 2017.</p><h2>Åben Rådgivning og Afrusning</h2><p>Der er lukket for personlig henvendelse i Lille Madsegade 34, Rønne i perioden den 24. december 2016 til og med den 1. januar 2017.</p><h2>Sundhedsplejersker</h2><p>Sundhedsplejerskerne kan kontaktes mellem kl. 9.00 og 10.00 i hverdagene mellem jul og nytår på telefon 56 92 40 95.<br>Der henvises i øvrigt til Sundhedsplejerskernes telefonrådgivning på telefon 70 22 76 23 som er åben fredag, lørdag, søndag og helligdage mellem kl. 17.00 og 20.00.</p><h2>Bornholms Idrætsområder</h2><p>Har du brug for motion i mellemjulen?</p><p>De kommunale idrætshaller;<br>  <br>Rønne Idrætshal, Træningshallen, Søndermarkshallen, Haslehallen og Klemensker Hallen</p><p>er åbne hele døgnet mellem jul og nytår, hvis der er behov for det. </p><p>Så har du brug for lidt motion, så kontakt Bornholms Idrætsområder og hør nærmere om muligheden for at leje idrætshallen eller blot en badmintonbane.<br>Du kan orientere dig om ledige tider på <a href="http://www.conventus.dk/bornholm">www.conventus.dk/bornholm</a><br>Du kan reservere tid i hallen på mailadressen <a href="mailto:carsten.clemmensen@brk.dk">carsten.clemmensen@brk.dk</a> eller kontakt os på telefon 56 92 17 50.</p><h2>Bornholms Ø-arkiv</h2><p>Ø-arkivet har lukket fra den 24. december 2016 til og med den 1. januar 2017.</p><h2>Hjælpemidler</h2><p>Ekspeditionen på Ullasvej 43 i Rønne holder åbent 27. - 30. december i følgende tidsrum: <br>Telefontid: kl. 8.00 – 10.00. Åbningstid: kl. 10.00 – 12.00.<br>Der holdes lukket hele dagen den 24. og 31. december.</p><h2>BAT kundeservice, salg og hittegods</h2><p>Fra tirsdag den 27. december – fredag den 30. december, er der åbent fra kl. 9 – 13 i kundeservice, salg og hittegods. <br></p>
DTR-møder - stedet hvor varme hænder bliver stærkerehttps://brk.dk/Nyheder/Sider/DTR-møder---stedet-hvor-varme-hænder-bliver-stærkere.aspxDTR-møder - stedet hvor varme hænder bliver stærkere2016-12-05T23:00:00Z<p>Kommunens Social og sundhedsudvalget bliver mandag aften præsenteret for filmen ”Det tværfaglige rehabiliteringsmøde – En helhedsorienteret indsats”. </p><p>En film, som giver et indblik i, hvordan der i Bornholms Regionskommune og i Gladsakse kommune arbejdes med en samarbejdsform, der gør det muligt at komme omkring det hele menneske - på tværs af faggrupperne i hjemme- og sygeplejen. </p><p>I filmen møder man blandt mødeledere og medarbejdere fra Bornholms Regionskommune, som samstemmende siger, at samarbejdet styrker fagligheden til gavn for borgeren. Med et fælles, styrket og samtidigt blik på den ældre borger, så kan hjælpen - som der er behov for - iværksættes hurtigere og mere præcist.</p><p>Udviklingen af det tværfaglige rehabiliteringsmøde er finansieret af Fremfærd Ældre og filmen er produceret i et samarbejdet mellem TV-Glad, Type2dialog, Gladsaxe Kommune og Bornholms Regionskommune. </p><p>Filmen kan ses via dette link på hjemmesiden for Fremfærd Ældre: <a href="http://vpt.dk/projekt/det-tvaerfaglige-rehabiliteringsmode" target="_blank">http://vpt.dk/projekt/det-tvaerfaglige-rehabiliteringsmode</a><br></p>
Hvem skal have 25.000 kr.?https://brk.dk/Nyheder/Sider/Hvem-skal-have-25.000-kr.aspxHvem skal have 25.000 kr.?2016-12-01T23:00:00Z<p>​</p><p>Hvert år uddeler Bornholms Regionskommune Partnerskabsprisen, og i år er ingen undtagelse.<br><br>Alle bornholmere har mulighed for at indstille et samarbejde eller partnerskab mellem en forening, organisation eller lignende og en af regionskommunens enheder.<br><br>Man kan vinde 25.000 kr. som udbetales til den eller de kommunale enheder, der er med i partnerskabet. Det er så op til samarbejdspartnerne i fællesskab at finde ud af, hvordan pengene kan komme målgrupperne for partnerskabet til gode.<br><br>Hvis du har lyst til at indstille et partnerskab til prisen kan du trykke på linket nedenfor – så åbner et kort skema, hvor du kan fortælle, hvem der bør have prisen og hvorfor. Du vil blive bedt om dine kontaktoplysninger, så vi kan få fat i dig, hvis der er ting der skal uddybes.<br><br><a href="http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=3XUMW1RM3P15">Indstil til prisen her.</a><br><br>Dommerkomiteen består af borgmester Winni Grosbøll, kommunaldirektør Johannes Nilsson og næstformand i MED Hovedudvalget Anette Lund.<br><br>Prisen uddeles den 22. december 2016 hos vinderen.</p><p>Tidligere års vindere:<br>2014: First Lego League/10. klassescenteret<br>2015: Bornholms Flygtningevenner/BRK Integration</p>
Cykelprojekt Bornholmhttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Cykelprojekt-Bornholm.aspxCykelprojekt Bornholm2016-11-17T23:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune agter at indgå aftale med en totalrådgiver omfattende ingeniør- og landskabsarkitektkompetencer om anlæg af nye cykelveje. Opgaven omfatter følgende:</p><p><strong>Projekt A</strong>: Enkeltrettede cykelstier og fortove i begge vejsider på national cykelrute 10 på Haslevej i Rønne<br><strong>Projekt B</strong>: Cykelkantbaner og delte fællesstier på national cykelrute 10 fra Døndalen til og gennem Gudhjem, samt omlægning af national cykelrute 10 fra Aarsdale til Nexø.</p><p>læs mere under erhverv / udbud / <a href="/Erhverv/Udbud/Sider/Cykelprojekt-Bornholm.aspx" target="_blank">Cykelprojekt Bornholm</a></p><p>Center for Teknik og Miljø</p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

pas

Skal du have nyt pas?

Husk du skal bestille og betale dit nye pas her på hjemmesiden, samtidig bestiller du tid i Borgerservice til at hente dit nye pas.

Læs mere og bestil dit nye pas her