Overgang fra dagtilbud til skoleOvergang fra dagtilbud til skoleKlik for at se en film fra projekt om overgang fra dagtilbud til skolehttps://vimeo.com/250577727, https://vimeo.com/2505777271
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Nu har vi samlet alle de grunde og ejendomme vi har til salg ét sted. Klik for at åbne vores ejendomsportal.http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1

 Seneste høringer

 

 

Solcellepark ved Kanikkegårdsvejhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Solcellepark-ved-Kanikkegårdsvej.aspxSolcellepark ved Kanikkegårdsvej<p><strong>23. marts 2018</strong></p><p><strong>Offentlig bekendtgørelse af lokalplan og kommuneplantillæg for en solcellepark ved Stenseby.</strong><br><br>Bornholms kommunalbestyrelse vedtog den 22. marts 2018 kommuneplantillæg nr. 028 og lokalplan nr. 098 som muliggør etablering af en solcellepark ved Kanikkegårdsvej. <br>Planerne kan ses i den blå boks. <br><br><strong>Retsvirkninger</strong><br>Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter planlovens § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens § 19 eller 40. </p><p>I henhold til planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.</p><p>Jf. planlovens § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.<br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. <br>Klageberettiget er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.<br>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.<br><br>Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. <br><br>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.<br><br>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. <br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.<br> <br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br><br>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p> </p>
Udvidelse af svineproduktionenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Udvidelse-af-svineproduktionen.aspxUdvidelse af svineproduktionen<p><strong>Genbehandling af ansøgning om udvidelse af svineproduktionen på Nørregård og Bukkegård </strong></p><p>Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug over 75 dyreenheder (DE). Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.<br><br>Denne annonce har til formål at orientere om, at Bornholms Regionskommune nu genbehandler en ansøgning fra Flemming Jensen om en udvidelse af svineproduktionen på <br><br><strong>Nørregård, </strong><br><strong>Brandsgårdsvejen 17, </strong><br><strong>3730 Nexø </strong><br><br>og <br><br><strong>Bukkegård, </strong><br><strong>Slotsvejen 5, </strong><br><strong>3730 Nexø.</strong> <br><br>Der er tale om to anlæg på samme ejendom, hvorfor der er ansøgt om miljøgodkendelse af begge anlæg i én ansøgning. </p><p> </p><ul><li><strong>Der er for Nørregård</strong> ansøgt om godkendelse af en produktion bestående af 13.200 slagtesvin (30-117 kg) svarende til i alt 402,14 DE. Udvidelse sker i eksisterende bygninger ved at omlægge produktionen. </li></ul><ul><li><strong>Der er for Bukkegård</strong> ansøgt om godkendelse af en produktion bestående af 9.200 slagtesvin (30-117 kg) svarende til i alt 280,28 DE. Til formålet skal der opføres en ny slagtesvinestald. Foruden ny staldbygning opføres en ny mellembygning mellem eksisterende og kommende slagtesvinestald. Der vil desuden blive etableret to nye forbeholdere, som skal erstatte en nuværende.</li></ul><ul><li><strong>Samlet</strong> er der således ansøgt om en udvidelse til 22.400 slagtesvin (30-117 kg) svarende til i alt 682,41 DE. </li></ul><p><br>Ansøgningen genbehandles, da Bornholms Regionskommunes oprindelige afgørelse om miljøgodkendelse i sagen truffet den 6. november 2015 blev påklaget og af Natur- og Miljøklagenævnet hjemvist til fornyet behandling. Den oprindelige produktion på Nørregård var før den hjemviste miljøgodkendelse på 8.300 slagtesvin (30-105 kg) svarende til 208,67 DE, men da klagen ikke havde opsættende virkning, har ansøger foretaget produktionsudvidelsen i anlægget. På Bukkegård er der i nudrift en registreret produktion på 3.200 slagtesvin (25-108 kg) svarende til 89,21 DE.</p><p>Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i den miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.</p><p>På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse. <br><br>Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Katrine Høst, tlf.:.56922055 eller e-mail: <a href="mailto:katrine.hoest@brk.dk" target="_blank">katrine.hoest@brk.dk</a> <br><br><strong>Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er den 6. april 2018. Indlæg skal være skriftlige og sendes til:</strong> <br><br>Center for Natur, Miljø og Fritid, <br>Skovløkken 4, <br>3770 Allinge, <br><br>eller pr. e-mail til <a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank">tm@brk.dk</a></p><p> </p><p>Center for Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p> </p>
Vandløbsrestaurering, Bedegadevejhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Vandløbsrestaurering,-Bedegadevej.aspxVandløbsrestaurering, Bedegadevej<p><strong>Projektredegørelse om vandløbsrestaurering.</strong></p><p>Ole Holm Pedersen har den 28. februar 2018, på vegne af BRK og efter aftale med lodsejer, ansøgt om at genåbne et rørlagt vandløb på adressen; <br></p><p><strong>Bedegadevej 3,</strong><br><strong> 3782 Klemensker, </strong><br><strong>matrikel nr. 116a, Klemensker. </strong></p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/vandløb%20-%20bedegadevejen.jpg" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /><br><br>Arealet ejes af Klemensker-Rø Menighedsråd, formand Bjarne Bech, Årsballe By 53, 3700 Rønne<br><br><strong>Formål</strong><br>BRK ønsker at åbne vandløbet som led i naturgenopretningsprojektet; Præstemosen, Klemensker. <br>Ved at genåbne vandløbet, gøre det overfladenært og tilpasset naturlige sænkninger i landskabet, vil vandløbet ved store nedbørsmængder, svømme over sine bredder, hvilket vil give gode betingelser for en naturlig genetablering af den oprindelige flora og fauna.</p><p><br><strong>Myndighedsbehandling af ansøgningen</strong><br>Ansøgningen behandles efter Vandløbslovens § 37, der omhandler restaurering af vandløb, LBK nr. 1579 af 26/01/2017 samt Kapitel 2 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016. </p><p>Projektredegørelsen kan læses i den blå boks.</p><p><strong>Høring</strong><br>Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til ansøgningen kan sendes via e-mail til <a href="mailto:nm@brk.dk" target="_blank">nm@brk.dk</a> eller til Center for Natur, Miljø & Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Tine Kent Egedal. <br><br>Det skal være modtaget af kommunen<strong> senest den 22. april 2018. </strong><br><br>Ved spørgsmål til ansøgningen, kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail: <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@brk.dk</a><br><br>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø & Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. <br><br>Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø & Fritid<br></p>

 Nyheder

 

 

Offentliggørelse af vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Offentliggørelse-af-vederlag-til-kommunalbestyrelsens-medlemmer.aspxOffentliggørelse af vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer2018-03-21T23:00:00Z<p>​Hermed offentliggøres vederlag for 2017 til kommunalbestyrelsens medlemmer.</p><p>Jf. styrelseslovens § 16e skal kommunen hvert år inden udgangen af 1. kvartal offentliggøre hvilke af kommunalbestyrelsens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalghverv. </p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/Kommunalbestyrelsen/Documents/Vederlag%20for%20medlemmer%20af%20Kommunalbestyrelsen%20for%202017.pdf" target="_blank">Vederlagt for 2017</a> (PDF) </p><p> </p>
Uddannelsesvalg 2018 Bornholmhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Uddannelsesvalg-2018-Bornholm.aspxUddannelsesvalg 2018 Bornholm2018-03-21T23:00:00Z<p><strong>De nye tal for de unges uddannelsesvalg på Bornholm er blevet samlet ind og offentliggjort af Ungdommens Uddannelsesvejledning.</strong></p><p><strong>Tallene viser bl.a., at årgangene på Bornholm er blevet mindre fra samlet 546 unge i 2017 til 487 unge i 2018 har haft mulighed for at søge uddannelse.</strong></p><p><strong>Dette medfører at både erhvervsuddannelserne (EUD) og gymnasie/HF uddannelserne har fået færre ansøgere.</strong></p><p><strong></strong> </p><p><strong>Her er tallene – i procent:</strong></p><p><img alt="Gymnasie.JPG" src="/Nyheder/PublishingImages/Gymnasie.JPG" style="margin:5px;" /></p><p>I antal elever er der samlet tale om et fald fra 230 elever i 2017 til 221 elever i 2018. Det højeste antal unge i de seneste 10 år, var i 2014 med 310 unge, som startede på de gymnasiale retninger.</p><p><strong> <img alt="EUD.JPG" src="/Nyheder/PublishingImages/EUD.JPG" style="margin:5px;" /></strong></p><p><strong> </strong><br>I antal er der her samlet tale om et fald fra 117 elever i 2017 til 83 elever i 2018.  Det højeste antal unge i de seneste 10 år, var i 2008 med 153 unge, som startede på EUD- uddannelserne<br><strong> </strong><br><strong>Samlet set</strong></p><p>Den samlede ungdomsårgang på Bornholm er i år på 478 personer, hvor antallet i 2017 var 546 unge. Der er således 59 færre unge at fordele ud på Bornholms uddannelsessystem i år sammenlignet med sidste år. </p><p>Tallene afspejler det demografiske faktum, at ungdomsårgangene på Bornholm i disse år for alvor er skrumpet ind. </p><p> </p><p>Procentvis er der i år tale om en stigning i antallet af unge, som vælger gymnasievejen, mens der i reelle tal er tale om et fald fra 230 unge til 221 unge. For EUD er der tale om et fald både i procent og i det faktiske antal unge, nemlig fra 117 unge i 2017 til 83 unge i 2018 på erhvervsuddannelserne.</p><p><strong> </strong></p><p>Leder af Ungeporten/Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Gitte Svart siger: </p><p><em>– Ved de unges valg af uddannelse her i 2018 kan det spille ind, at der er en gymnasiereform på vej. Muligvis har nogle af vores unge fremrykket deres opstart på en gymnasial uddannelse af den årsag. Men der er jo mange faktorer i spil, når de unge vælger deres ungdomsuddannelse, og det er svært at give et entydigt svar på, hvor tungt de forskellige faktorer vejer i den sammenhæng, mener hun. </em></p><p><em>– Hos UU Bornholm vil vi i den kommende tid se lidt nærmere på, hvilke faktorer der rent faktisk har gjort udslaget for de unges uddannelsesvalg, når nu vi kender de konkrete tal og kan se, hvad de unge har valgt.</em></p><p><strong>Små årgange</strong></p><p>Gitte Svart understreger, at den helt store udfordring for uddannelsesinstitutionerne på Bornholm for tiden er de små årgange, hvilket så også er hele øens udfordring både aktuelt og på sigt i forhold til at kunne rekruttere og fastholde tilstrækkelig arbejdskraft.<br> Det positive i den sammenhæng er dog, at ungdomsårgangene de kommende 3-4 år ikke ser ud til at falde nævneværdigt i forhold til i år.</p><p><em>– På Bornholm har vi en fælles udfordring med at tage godt vare på de unge vi har, så alle får den uddannelse, de gerne vil have. Og forhåbentlig får de også lyst til at bruge deres uddannelse på Bornholm. For slet ikke at tale om, at vi jo også alle sammen meget gerne vil tiltrække unge ovrefra til uddannelse og arbejde her på Bornholm, slutter Gitte Svart.</em></p>
Lukket i Åben Alkohol Rådgivninghttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Lukket-i-Åben-Alkohol-Rådgivning.aspxLukket i Åben Alkohol Rådgivning2018-03-20T23:00:00Z<p>​På grund af påsken er Åben Alkohol Rådgivning, Åkirkebyvej 1 i Rønne, <br>lukket tirsdag den 27. marts 2018.</p>
Vil du i gang med en social- og sundhedsuddannelse?https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Vil-du-i-gang-med-en-social--og-sundhedsuddannelse.aspxVil du i gang med en social- og sundhedsuddannelse?2018-03-20T23:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole samarbejder om at være et uddannelsessted med god kontakt mellem elever og personale. Vi har praktikpladser til alle elever.</p><p>Der er ansøgningsfrist den <strong>2. maj 2018 </strong>til uddannelsesstart i august 2018.</p><p>Søg via vores hjemmeside <a href="/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx">www.brk.dk</a> </p><h3>Er du uddannet sosu-hjælper? </h3><p><strong>- og har du lyst til at videreuddanne dig til sosu-assistent?</strong></p><p>Der gælder samme ansøgningsfrist, 2. maj 2018 til uddannelsesstart i august. Læs mere om sosu-assistent-uddannelsen på <a href="http://www.bhsund.dk/" target="_blank">www.bhsund.dk</a> </p><p>Du søger via vores hjemmeside <a href="/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx">www.brk.dk</a> under Job.</p><p>Har du spørgsmål kan du kontakte Mie Andersen – <a href="mailto:Mie_Andersen@brk.dk">Mie_Andersen@brk.dk</a> eller Jette Riis Nielsen – <a href="mailto:Jette.Riis.Nielsen@brk.dk">Jette.Riis.Nielsen@brk.dk</a><br></p>
Ledige pladser på PREP kursushttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ledige-pladser-på-PREP-kursus.aspxLedige pladser på PREP kursus2018-03-20T23:00:00Z<p>​Der er fortsat ledige pladser på gratis parforholdskurser (PREP) på aftenkurset-forløbet, der starter den 16. maj 2018 og løber 5 onsdage i tidsrummer 16-19 indtil den 13. juni 2018.</p><p>Læs mere om <a href="/Borger/Familie-boern-unge/Støtte%20og%20rådgivning/Sider/Parrådgivning.aspx">PREP-kurser</a>, der er til alle familier med børn i alderen 0-18 år.</p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

rotte ved husmur

Anmeld rotter

Har du mistanke om rotter på din ejendom, kan du bruge vores selvbetjeningsløsning her på hjemmesiden.

Læs mere og anmeld her