Find vej til testcentrene klik herFind vej til testcentrene klik herhttps://www.regionh.dk/Sundhed/Akut-hj%C3%A6lp/1813/coronavirus/Sider/Find-vej-og-parkering-ved-TestCenter-Danmark-telte.aspx, https://www.regionh.dk/Sundhed/Akut-hj%C3%A6lp/1813/coronavirus/Sider/Find-vej-og-parkering-ved-TestCenter-Danmark-telte.aspx1
Corona Hold FastCorona Hold Fasthttps://coronasmitte.dk/, https://coronasmitte.dk/0
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Påbud om sikring af Tejn Molehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Påbud-om-sikring-af-Tejn-Mole.aspxPåbud om sikring af Tejn Mole<p>​</p><div>Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø har meddelt påbud til Bornholms Regionskommune, Veje, Havne og Beredskab efter miljøbeskyttelseslovens § 42 om sikring af forurenet sediment i Tejn Mole.</div><div><br></div><div><ul><li><strong></strong><strong>Påbud om sikring af indbygget havnesediment i Tejn Mole</strong></li></ul></div><div><br></div><div><strong>Klagevejledning</strong></div><div>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på www.naevneneshus.dk. Du logger på med NEM-ID. </div><div><br></div><div>Klagen sendes gennem <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Klageportalen</a> til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</div><div><br></div><div>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/" target="_blank">Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside</a> </div><div><br></div><div><strong>Klagefristen er 4 uger fra 7. maj 2021, og udløber dermed 4. juni 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid</div><div><br><br></div><p><br></p>
Nye siloer på Skovsholm https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Nye-siloer-på-Skovsholm-.aspxNye siloer på Skovsholm <p>​</p><div>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøgodkendelse i henhold til §10 i bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt:</div><div><br></div><div><ul><li><strong>Etablering af 2 kornsiloer på Skovsholm, Aarsdale Kirkevej 4, 3740 Svaneke</strong></li></ul></div><div><br></div><div><strong>Klagevejledning</strong></div><div>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på www.naevneneshus.dk. Du logger på med NEM-ID. </div><div><br></div><div>Klagen sendes gennem <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Klageportalen</a> til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</div><div><br></div><div>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/" target="_blank">Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside</a> </div><div><br></div><div><strong>Klagefristen er 4 uger fra 6. maj 2021, og udløber dermed 3. juni 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid</div><div><br><br></div><p><br></p>
Landzonetilladelser pr. 4 maj 2021https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-4-maj-2021.aspxLandzonetilladelser pr. 4 maj 2021<p>​</p><div>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</div><div><br></div><div><ul><li><strong>Etablering af mile - Lyngvejen 17, 3720 Aakirkeby,</strong></li><li><strong>O</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>pførsel af lade - Lyrsbyskov 7, 3751 Østermarie,</strong></span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><strong>L</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>o</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>vliggørelse af ferielejlighed - Nordre Lyngvej 10, 3782 Klemensker,</strong></span></li></ul></div><div><br></div><div>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</div><div><br></div><div>En klage skal være modtaget <strong>senest den 1. juni 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,</div><div>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes Hus</a> <br><br></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></div><div><br></div><div><br></div><div>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></div><div><br></div><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Nu sættes der gang i forundersøgelser i Rønne Sydhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Nu-sættes-der-gang-i-forundersøgelser.aspxNu sættes der gang i forundersøgelser i Rønne Syd2021-05-08T22:00:00Z<p><strong>I maj og juni vil der blive gennemført arkæologiske og tekniske forundersøgelser af de kommende boligområder i Rønne Syd.</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Før et nyt byområde kan udvikles, skal der gennemføres en forundersøgelse, der undersøger området for arkæologi. Denne forundersøgelse igangsættes i maj for at sikre, at en kommende byudvikling tager højde for eventuelle arkæologiske spor. Sideløbende hermed igangsættes bl.a. geotekniske undersøgelser, hvor jordbunden undersøges gennem en række prøveboringer.</p><p><strong>Hvordan foregår en arkæologisk forundersøgelse?<br></strong>I en arkæologisk forundersøgelse undersøges 10-20 % af arealet ved, at der graves en række søgegrøfter. Søgegrøfterne anlægges med en gravemaskine, der afgraver det, der kaldes pløjelaget. Pløjelaget er den del af jorden, som er blevet kultiveret i nyere tid. Når pløjelaget er fjernet, kan arkæologen visuelt identificere eksempelvis stolpehuller og kogegrubber. På den baggrund vil Bornholms Museum efterfølgende frigive dele af arealerne til byggeri, mens andre områder eventuelt vil blive indstillet til en arkæologisk hovedundersøgelse.</p><p><strong>Hvordan tages der hensyn til markfirben i området?<br></strong>I dialog med naturafdelingen i Bornholms Regionskommune samt det eksterne firma, som undersøger bestanden af markfirben i området, er der lagt en plan for, hvordan de arkæologiske forundersøgelser foretages således, at der holdes afstand til de områder, hvor der er observeret markfirben. Området, som skal undersøges, er også reduceret ved, at der kun laves undersøgelser i de områder, hvor der skal anlægges vej og kan komme bebyggelse. Det betyder også, at der ikke foretages undersøgelser i de områder, hvor den grønne struktur, som bl.a. skal sikre levesteder til markfirben, planlægges.</p><p><strong>Hvilke undersøgelser foretages forud for anlæg af vej?<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Der planlægges etableret vejforbindelse til området via en forlængelse af Sagavej. Der etableres ikke vejtilslutning til Søndre Ringvejen og Strandvejen. Der bliver således ikke mulighed for gennemkørsel af området, og den ekstra trafikmængde på Sagavej vil derfor afgrænse sig til den nye trafik til det kommende boligområde. De nye veje planlægges med stor fokus på trafiksikkerhed og tryghed for specielt de lette trafikanter i området. Dette planlægningsarbejde påbegyndes nu, ligesom der foretages geotekniske undersøgelser af jordbundsforholdene under de nye veje. Vejene vil ikke blive anlagt før det nye plangrundlag er på plads i første halvdel af 2022.</span></p><p><strong>Hvornår sættes arealerne til salg?</strong><br><strong> </strong>Der er tre delområder, som kan bebygges. Delområde A, som er det område, der ligger tættest på byen, byggemodnes af Bornholms Regionskommune. Planlægningen af dette er netop sat i gang og forventes afsluttet i første halvdel af 2022. Herefter vil salg af op mod 18 parcelhusgrunde blive sat i gang. De næste to områder, delområde B og C, på henholdsvis 1,6 og 1,4 hektar forventes udbudt til salg i løbet af sommeren 2021. Resultaterne fra de arkæologiske og geotekniske forundersøgelser vil indgå i udbudsmaterialet. Der skal efter et salg tillige udarbejdes lokalplaner for delområde B og C, før disse områder kan bebygges.</p><p><strong>Information om igangværende undersøgelser og den kommende proces</strong><br><strong> </strong>Når de arkæologiske forundersøgelser er afsluttet, vil Bornholms Regionskommune invitere interesserede borgere ud på arealet, hvor regionskommunen vil fortælle om arbejdet med at udvikle arealet, og Bornholms Museum vil fortælle om de eventuelle fund, som de har gjort. Det forventes at finde sted i slutningen af juni måned. </p><p><strong>Yderligere information</strong><br><strong>Planlægning af området:</strong> Leder af Udvikling & Plan Søren Møller Christensen, mobil: 21 99 89 13 (send gerne sms).<br><strong>Arkæologiske forundersøgelse: </strong>Arkæolog Nicolas Braun, Bornholms Museum, mobil: 51 74 83 72.<br><strong>Beskyttede dyrearter:</strong> Leder af Natur & Miljø Michael Brandt-Bernbom, mobil: 20 46 16 75 (send gerne sms).<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br>Ved</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> interesse for at købe delområde B og C, skriv til:</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><a href="mailto:koebogsalg@brk.dk" style="background-color:transparent;">koebogsalg@brk.dk</a><br></p><p><br></p>
Hjælp med at bevare vores vej- og grøftekanterhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Hjælp-med-at-bevare-vores-grøftekanter.aspxHjælp med at bevare vores vej- og grøftekanter2021-05-05T22:00:00Z<p>Vej- og grøftekanterne løber gennem hele det bornholmske landskab. De er meget synlige og opleves af mange mennesker hver dag. Vej- og grøftekanter plejes og forvaltes af regionskommunen og har et samlet areal på ca. 500 ha. Vej- og grøftekanterne er vigtige elementer for at sikre trafiksikre veje med gode muligheder for afvanding.</p><p>Regionskommunen vedligeholder og plejer vej- og grøftekanter af hensyn til trafiksikkerheden, driftshensyn for landmænd med frøavl og for det plante og dyreliv der findes i grøftekanterne. Slåningen af vej- og grøftekanter på landet har siden 2004 fulgt "Plan for bevarelse og pleje af Vej- og Grøftekanter".</p><p>Slåningen bliver ikke ens i alle vej- og grøftekanter, idet der kan være forskellige hensyn at tage på forskellige strækninger. Nogen kan måske synes at det ser uordentligt ud - men slåningspraksis er et resultat af den afvejning der er foretaget mellem forskellige hensyn, herunder trafiksikkerhed, planternes muligheder for at blomstre og sætte frø og dyrenes muligheder for at leve i og vandre langs grøftekanterne. Det er derfor vigtigt at alle der bor op til en grøftekant bistår med at sikre de bedst mulige forhold for plante- og dyrelivet i grøftekanterne.</p><p>Som privat lodsejer må man ikke slå vej- og grøftekanter ud for ens ejendom. Selvom det er fristende at tage en tur med havetraktoren - så lad være! Som landmand er det også vigtigt at du får indstillet dine arbejdsredskaber så du ikke kommer til at gødske og sprøjte grøftekanterne eller kommer for tæt på med din plov.</p><p>Der bliver slået vej- og grøftekanter i to perioder på året - fra 1. juni og ca. 5 uger frem og fra 1. september til ca. 1. november. Slåningen er forskellig i de to perioder.</p><p>Hvis regionskommunen konstaterer privat græsklipning på kommunens vejareal vil grundejer blive kontaktet og bedt om at indstille klipningen.</p><p> </p><p>Venlig hilsen,</p><p>Leif Olsen (F), mobil: 21 51 10 83<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">For</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">mand for Natur- og Miljøudvalget.</span></p><p><br></p>
Kommunens hjemmeside opdateres i morgen https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunens-hjemmeside-opdateres-i-morgen-.aspxKommunens hjemmeside opdateres i morgen 2021-05-04T22:00:00Z​Kommunens hjemmeside skal have en opdatering i morgen 6. maj - sitet vil derfor være ustabilt eller helt utilgængeligt i perioden mellem kl. 16.00 til cirka kl. 18.30.<div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><div>Vi beklager på forhånd de gener, det kan have.</div><div><br></div><div>Venligst, IT Bornholms Regionskommune.<br><br><br></div></div>
Seks efterårsuger med kunsthåndværk i verdensklassehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Seks-uger-med-kunsthåndværk-i-verdensklasse.aspxSeks efterårsuger med kunsthåndværk i verdensklasse2021-05-03T22:00:00Z<p>I efteråret 2021 arrangerer Maker's Island Bornholm, der er et samarbejde mellem aktørerne inden for kunsthåndværket på Bornholm, for første gang <strong>Bornholm Craft Weeks.</strong> Med et stort og ambitiøst program skal Craft Weeks vise verden mangfoldigheden og kvaliteten af Bornholms kunsthåndværk. Det seks uger lange program er nu åbent for tilmeldinger, og der holdes informationsmøde for alle interesserede arrangører torsdag den 6. maj.<br></p><p>Langt uden for øens grænser er Bornholm kendt for sine mange dygtige kunsthåndværkere, hvilket den prestigefyldte anerkendelse som World Craft Region vidner om. Derfor sætter Maker's Island i efteråret spot på øens kunsthåndværk i et seks uger langt forløb med <strong>udstillinger, workshops, master classes, tema-events</strong> og meget mere.</p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Formålet med Bornholm Craft Weeks er at vise, hvorfor Bornholm har fået titel som World Craft Region, fortæller Dorthe Møller Paulsen fra Sekretariatet for Maker's Island Bornholm, hun siger:</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">"Vi vil gerne skabe særlige og mindeværdige kunsthåndværkeroplevelser for både bornholmere samt nationale og internationale besøgende og kunsthåndværkerkolleger fra hele verden. Vi vil tilbyde workshops, åbne værksteder, middage og guidede ture samt flere særudstillinger på museerne og gallerierne på Bornholm," siger hun og understreger, at Maker's Islands målsætning er at bidrage til øget beskæftigelse i de lokalsamfund, som kunsthåndværkerne er en del af.</span></p><p><b>Åben for tilmeldinger og arrangørmøde<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Planlægningen af Craft Weeks er i fuld gang og programmet er nu åbent for tilmeldinger. Der holdes informationsmøde for alle interesserede arrangører på torsdag den 6. maj på Grønbechs Gård. Mødet henvender sig til alle, der arbejder professionelt med kunsthåndværk på Bornholm, fx som professionel udøvende kunsthåndværker, som formidler af kunsthåndværk på en institution, museum, galleri eller lignende. Alle gode idéer er velkomne.</span></p><p>Grundet corona og forsamlingsloft er der tilmelding efter først til mølle. Hvis der er flere end 25 personer, der tilmelder sig vil øvrige blive tilbudt virtuel deltagelse.<br><br>Tilmelding til Dorthe Møller Paulsen i Makers Island sekretariatet: <a href="mailto:makersislandbornholm@brk.dk">makersislandbornholm@brk.dk.</a><br></p><p>Bornholm Craft Weeks er støttet af Sparekassen Bornholms Fond, LAG Bornholm og Bornholms Regionskommune.<br></p><p><br></p><p><strong>Om Makers Island<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Makers Island Bornholm er et samarbejde mellem aktørerne inden for kunsthåndværket på Bornholm. Samarbejdet skal udmønte Bornholms titel som World Craft Region i konkrete aktiviteter, der sikrer synergier, promovering, kompetenceudvikling og internationalisering.<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br>Bag Makers Island Bornholm står Arts & Crafts Association Bornholm, Bornholms Kunstmuseum, Grønbechs Gård, Hjorths Fabrik, Det Kongelige Akademi i Nexø, </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Destination Bornholm, Business Center Bornholm med Bornholms Regionskommune i spidsen.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></p><p><br></p>
Bornholm skal have en strategi for grøn mobilitethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholm-skal-have-en-strategi-for-grøn-mobilitet.aspxBornholm skal have en strategi for grøn mobilitet2021-05-02T22:00:00Z<p>​<strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Bornholm skal have en strategi for grøn mobilitet. Formålet med strategien er at sætte retningen for, hvordan transporten på Bornholm når i mål med de grønne ambitioner om at være fossilfri i 2040.</strong></p><p>Strategien for grøn mobilitet er et vigtigt element i udmøntningen af Bornholms Energipolitik 2040. Den landbaserede transport er den sektor, der udleder mest afgiftsbelagt CO<sub>2</sub> på Bornholm. Strategien ser blandt andet på, hvordan transportvaner kan omlægges i en grønnere retning samt, hvordan kommunen kan understøtte og fremme omlægningen til grønne brændsler. Det omfatter blandt andet den kollektive transport, privat- og erhvervsbilisme og ladeinfrastruktur. Dertil kommer et fokus på cyklisme, delebilsordninger og samkørsel og, hvordan disse former kan bidrage til en grønnere transport for borgerne.<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br>Alle på Bornholm har en rolle at spille, når transportvaner skal ændres og transporten skal gøres grøn. Derfor er borger- og interessentinddragelsen central i arbejdet med strategien. Processen skal sikre, at borgere, erhvervslivet, organisationer m.fl. kan komme med relevante input, samtidig med, at parterne får indsigt i de udfordringer på transportområdet, som Bornholm står overfor.<br></span></p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read b91563ce-96ff-44e4-b1e8-e75f440ad661" id="div_b91563ce-96ff-44e4-b1e8-e75f440ad661"></div><div id="vid_b91563ce-96ff-44e4-b1e8-e75f440ad661" style="display:none;"></div></div><p><strong style="color:#af292e;font-family:verdana, arial, sans-serif;font-size:20px;background-color:transparent;">Online borgermøde mandag 10. maj 2021</strong><br></p><p>I arbejdet med strategien for grøn mobilitet er borgernes stemme vigtig. Der har allerede været afholdt møder om strategien med bornholmske virksomheder, brancheorganisationer, energisektoren og borgerforeninger.</p><p>Formand for Særligt udvalg om Klima- og Bæredygtighed, Caroline Meyer White, siger:<br> <em>"For at være en grøn ø, er det afgørende at få omstillet transporten på Bornholm. I kommunens udvalg for Klima og Bæredygtighed rådfører vi os med de bornholmske organisationer, virksomheder og borgere, samt eksperter på området. På borgermødet d. 10. maj håber vi at få en masse gode perspektiver fra bornholmerne til, hvordan vi understøtter gode rammer for skift til elbil, hvordan flere kommer op på cyklen til hverdags transport og hvordan delebiler, samkørsel og kollektiv transport kan gøres mere attraktiv for flere."</em></p><p>Mandag 10. maj kl. 19-21 inviterer Særligt udvalg om Klima og Bæredygtighed og Bornholms Regionskommune til borgermøde. På grund af Covid-19 restriktionerne gennemføres mødet online. Vi håber, at mange interesserede bornholmere vil deltage og komme med deres ideer og input. <strong>Download invitationen til mødet og læs mere:</strong> <a href="/Nyheder/PublishingImages/Borgermøde%20om%20Grøn%20Transport%20INVITATION.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Borgermøde om Grøn Transport INVITATION.pdf</a><br></p><p><a href="/Nyheder/PublishingImages/Borgermøde%20om%20Grøn%20Transport%20INVITATION.pdf" title="Download invitation" target="_blank"><img src="/Nyheder/PublishingImages/Borgermøde%20om%20Grøn%20Transport%20INVITATION.jpg" alt="Borgermøde om Grøn Transport INVITATION.jpg" style="margin:5px;width:186px;" /></a><br></p><h2><strong>Borgerhøring fra mandag 3. maj - mandag 17. maj</strong><br></h2><p>I forbindelse med borgermødet afvikles også en borgerhøring. Høringen er åben i to uger fra mandag 3. til  mandag 17. maj 2021. Læs om borgerhøringen her: <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-vedrørende-Bornholms-strategi-for-grøn-mobilitet.aspx">Høringer Indkaldelse af ideer og forslag vedrørende Bornholms strategi for grøn mobilitet (brk.dk)</a><br></p><p>Strategien for grøn mobilitet forventes godkendt af kommunalbestyrelsen i efteråret 2021.</p><p><strong>For yderligere spørgsmål til strategien for grøn mobilitet kontakt:<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Marie Wibe, projektleder for Strategien for grøn mobilitet<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Mail: </span><a href="mailto:marie.wibe@brk.dk" style="background-color:transparent;">marie.wibe@brk.dk</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> – mobil 24 59 19 72.</span></p><p>Emil-Sebastian Juul-Pedersen, udviklingskonsulent i Udvikling<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Mail: </span><a href="mailto:emil-sebastian.juul-pedersen@brk.dk" style="background-color:transparent;">emil-sebastian.juul-pedersen@brk.dk</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> - mobil 29 33 27 38.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><br></p>

Kontakt

Kommunens Hygiejneorganisation
mail: corona@brk.dk

Kommunens webside om Corona KLIK HER

Myndighedernes hotline 
Tlf. 70 20 02 33.
coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.
Bornholms Politi
Tlf. 56 90 14 48.

Skolestart 2021 - her skal jeres barn gå

Nu kan I se, hvor jeres kommende skolebarn skal gå i skole ...

Klik her ...

https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning