Borgere

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Placering af nyt børnehus på Nordlandet og anvendelse af erfaringer fra tidligere institutionsbyggeriPlacering af nyt børnehus på Nordlandet og anvendelse af erfaringer fra tidligere institutionsbyggerihttps://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Placering-af-nyt-børnehus-på-Nordlandet-og-anvendelse-af-erfaringer-fra-tidligere-institutionsbyggeri.aspx27-04-2017 22:37:010552763aspxhttp://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Kommunalbestyrelsen har på møde d. 27. april 2017 besluttet at sende "Placering af nyt børnehus på Nordlandet og anvendelse af erfaringer fra tidligere institutionsbyggeri" i høring. Høringsfristen er d. 19. maj 2017 kl. 12.00. Dette betyder, at kommunalbestyrelsen kan træffe endelig beslutning om placering på mødet i juni 2017, og dermed sikre at tidsplanen for byggeriet overholdes.</p><p>Umiddelbart er der lagt op til to mulige placeringer af et nyt børnehus i Allinge, som er beskrevet nærmere i bilaget (Planmæssig vurdering af to placeringer af børnehus i Allinge): En placering på Stadionvej 6D (den bagerste boldbane ved Nordlandshallen) eller en placering på Pileløkken.</p><p>Efter kommunalbestyrelsens beslutning om tidsplanen den 23. februar 2017, har administrationen undersøgt mulighederne for at optimere og effektivisere byggeprocessen yderligere. Her har det vist sig, at der er mulighed for at udnytte erfaringer fra tidligere institutionsbyggerier. Dette kan betyde en konkret besparelse samtidig med at det vil kræve færre ressourcer internt i administrationen. Selvom der vil være visse frihedsgrader ved at vælge en løsning på baggrund af tidligere byggerier, vil det dog indskrænke muligheden for at tilpasse arkitektur og funktioner i forhold til en nytegnet institution. Alternativet til en hel proces for børnehusets udformning, er at genanvende tegningerne til børnehuset i Nexø. Børnehuset i Nexø anses af forældre, personale og regionskommunens egne arkitekter for at være et velfungerende hus, der imødekommer de krav, der er til en moderne institution.</p><p>På borgermødet i Allinge blev de fremmødte stillet i udsigt, at der var mulighed for at geninvestere de sparede midler, som en genanvendelse af tegningerne ville give, i ekstra rum eller andre ændringer. I givet fald vil der ikke ske ændringer til den samlede anlægssum.</p><p>Høringsmaterialet omfatter følgende bilagsmateriale:</p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/udvalg%20og%20råd/Documents/Børne-%20og%20Skoleudvalget/KB%20beslutning%2027-04-17.docx">Punkt 5 fra Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2017</a></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/udvalg%20og%20råd/Documents/Børne-%20og%20Skoleudvalget/Bilag%20-%20Planmæssig%20vurdering%20af%20to%20placeringer%20af%20børnehus%20i%20Allinge.pdf">Bilag til punkt 5 fra kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2017</a></p><p>Høringssvar indsendes til <a href="mailto:sekretariatet@brk.dk"><span style="text-decoration:underline;">sekretariatet@brk.dk</span></a> og skal være Sekretariatet i hænde senest fredag den 19. maj kl. 12.00.</p><p> </p><img alt="" src="/Borger/Familie-boern-unge/PublishingImages/COLOURBOX1249991bl.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Høring af placering af nye plejeboliger som erstatning for ToftegårdenHøring af placering af nye plejeboliger som erstatning for Toftegårdenhttps://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Høring-af-placering-af-nye-plejeboliger-som-erstatning-for-Toftegården.aspx27-04-2017 22:27:000490699aspxhttp://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Kommunalbestyrelsen har den 27. april besluttet at sende placering af nye plejeboliger som erstatning for Toftegården i høring, i perioden 28. april til 19. maj 2017 hos ovennævnte parter samt i åben høring. </p><p>Kommunalbestyrelsens anbefaling er, at placeringen skal være området ved Brobækkegaard eller ved Siegaard i Hasle.</p><p>Høringsmaterialet består foruden dette høringsbrev af:</p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/Kommunalbestyrelsen/Documents/Placering%20af%20nye%20plejeboliger%20(2292606).docx">Punkt 4 fra kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2017 "Placering af nye plejeboliger"</a></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/Kommunalbestyrelsen/Documents/Toftegårdens%20fremtid.pdf">Bilag til punkt 4 – "Toftegårdens fremtid"  </a>                      </p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/Kommunalbestyrelsen/Documents/Høringssvar%20vedrørende%20Toftegårdens%20fremtid.pdf">Høringssvar fra den åbne høring vedrørende Toftegårdens fremtid har indgået i behandlingen af sagen. </a></p><p>Høringssvar indsendes til <a href="mailto:sekretariatet@brk.dk"><span style="text-decoration:underline;">sekretariatet@brk.dk</span></a> og skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 19. maj 2017 kl. 12.00</p><img alt="" src="/stillinger/PublishingImages/udsigt%20til%20christiansø.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Natura 2000-handleplanerNatura 2000-handleplanerhttps://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Natura-2000-handleplaner.aspx24-04-2017 05:48:520333033aspx149http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>Offentliggørelse af Natura 2000-handleplaner 2016-21 for Bornholms Regionskommune</strong></p><p>Kommunalbestyrelsen har den 3. april 2017 vedtaget Natura 2000-handleplaner for Natura 2000-områder i Bornholms Regionskommune. Afgørelsen og handleplanerne offentliggøres jf. miljømålslovens § 46 c på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/" target="_blank">www.brk.dk</a> den 20. april 2017. </p><p>Der er udarbejdet Natura 2000-handleplaner for de 7 Natura 2000-områder på Bornholm, som udgøres af:<br><br>• Hammeren og Slotslyngen<br>• Gyldenså<br>• Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne<br>• Kystskrænterne ved Arnager Bugt<br>• Dueodde<br>• Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne <br>• Randkløve Skår </p><p>Natura 2000-handleplanerne er en udmøntning af statslige Natura 2000-planer med indsatsprogrammer. Handleplanerne indeholder en overordnet redegørelse for kommunens forventede forvaltningsindsats i planperioden, kommunens plan for interessentinddragelse, fordeling af indsatser mellem myndigheder og offentlige lodsejere og en redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode.</p><p>Natura 2000-handleplanerne er en udmøntning af statslige Natura 2000-planer med indsatsprogrammer. Handleplanerne indeholder en overordnet redegørelse for kommunens forventede forvaltningsindsats i planperioden, kommunens plan for interessentinddragelse, fordeling af indsatser mellem myndigheder og offentlige lodsejere og en redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode.</p><p>Natura 2000-handleplanerne (2016-2021) erstatter hermed de kommunale Natura 2000-handleplaner fra 1. planperiode (2010-15), som dermed ikke længere er gældende.</p><p><strong>Høring</strong><br>Forslag til handleplaner har været i offentlig høring i perioden 17. oktober-12. december 2016. Der indkom bemærkninger til forslagene fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (nu Miljøstyrelsen), Naturstyrelsen Bornholm samt to borgere. Der var ingen indsigelser mod forslagene. De endelige handleplaner er tilrettet og suppleret i overensstemmelse med de indkomne bemærkninger, hvor det har været relevant.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der kan klages over handleplanernes indhold og tilvejebringelse. En klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at handleplanerne er offentliggjort.  </p><p>Klageberettigede er følgende:<br>• Miljø- og Fødevareministeren,<br>• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald<br>• Offentlige myndigheder<br>• Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen<br>• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø<br>• Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.</p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger dig på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a> ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen inden 4 uger fra dato for afgørelsens offentlige bekendtgørelse.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du hurtigst muligt sende en begrundet anmodning til <a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank">tm@brk.dk</a> eller til Center for Teknik og Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Kommunen videresender herefter anmodninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet,<br>som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Når du klager, skal du betale et gebyr. Borgere skal betale et gebyr på 900 kr., og foreninger og organisationer skal betale et gebyr på 1800 kr. for en klage. Nævnet fastsætter en frist for indbetaling af gebyret. Betales gebyret ikke inden udløb af fristen, afvises klagen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Gebyret bliver tilbagebetalt i visse situationer, herunder hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. <br> <br>Afgørelsen og handleplanerne er offentliggjort den 20. april 2017. </p><p>En klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at handleplanerne er offentliggjort. En klage har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. </p><p>Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter afgørelsen er bekendtgjort.</p><p> </p><p>Ovenstående følger af § 53 og §§ 55-58 i <a href="https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=186416" target="_blank">miljømålsloven (LBK nr. 119 af 26/01/2017).</a></p><p><br>Center for Teknik og MIljø<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Randkløve%20Skår.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 19. april 2017Landzonetilladelser pr. 19. april 2017https://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-19.-april-2017.aspx19-04-2017 08:00:190300647aspx66http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i planloven:</p><p>• Etablering af uopvarmet bygning med tagterrasse på Spellingevej 1, 3760 Gudhjem<br>• Etablering af sø på Bossevejen 4, 3720 Aakirkeby</p><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest onsdag den 17. maj 2017</strong>. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/årsdale%20ret.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Ansøgning om renovering og forstærkning af 6 vejbroerAnsøgning om renovering og forstærkning af 6 vejbroerhttps://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-renovering-og-forstærkning-af-6-vejbroer.aspx12-04-2017 08:54:56095566aspx58http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong><br>Teknik & Miljø har modtaget ansøgninger om renovering og forstærkning af 6 vejbroer/vandløbsbygværker på Bornholm</strong>. </p><p><br></p><p><strong>Arbejdet udføres på:</strong><br>• Bro nr. 3035, Kanegårdsvej, UF af Byåen<br>• Bro nr. 3045, Kællingebyvejen, UF af unavngivet vandløb  <br>• Bro nr. 3056, Rispebjergvejen, UF af Dammebæk<br>• Bro nr. 3513, Smedevej, UF af Kærgrøft<br>• Bro nr. 3517, Klintevej, UF af unavngivet grøft<br>• Bro nr. 3540, Risenholmvej UF af unavngivet vandløb<br></p><p>Formålet med ansøgningerne er at renovere og forstærke vejbroerne/vandløbsbygværkerne, så de forsat er sikre at færdes på.</p><p>Ansøgningen behandles efter <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=186438" target="_blank">vandløbsloven</a>s § 16 og 17, der omhandler regulering af vandløb. </p><p><strong>Projektredegørelsen for renovering af bro nr. 3035</strong>, Kanegårdsvej, UF af Byåen, kan læses i den blå boks. <br><br><strong>Renoveringsprojektet; bro nr. 3517</strong>, Klintevej, kræver ingen tilladelse da der kun er tale om vedligehold.<br>   <br>De resterende 4 projekter er under behandling og vil blive annonceret i løbet af foråret. <br></p><p>Eventuelle bemærkninger til projektet; <strong>renovering af bro nr. 3035</strong>, kan sendes via e-mail til <a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank">tm@brk.dk</a> eller til Teknik og Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge <strong>senest d. 12. maj 2017</strong>.<br></p><p>Hvis der er spørgsmål til ansøgningerne, kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail: <a href="mailto:tine.kent.egedal@.brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@.brk.dk</a><br>Når høringsperioden er slut, vil Teknik & Miljø tage endelig stilling til ansøgningerne. </p><p>Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.<br><br></p><p>Venlig hilsen<br>Center for Teknik og Miljø<br>Tine Kent Egedal</p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Vandløb%20-%20høring.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed