Borgere

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Afgørelse om Natura 2000-handleplanerAfgørelse om Natura 2000-handleplanerhttps://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-Natura-2000-handleplaner.aspx22-03-2017 12:57:240455517aspx50http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>22. marts 2017</strong></p><p><strong>Afgørelse om ikke at gennemføre miljøvurdering af Natura 2000-handleplaner i Bornholms Regionskommune<br></strong></p><p><strong>Afgørelse<br></strong>Bornholms Regionskommune afgør hermed, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering<br>af de kommunale Natura 2000-handleplaner 2016-2021 for Natura 2000-områder beliggende i Bornholms Regionskommune:<br><br><strong>Hammeren og Slotslyngen</strong><br><strong>Gyldenså</strong><br><strong>Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne</strong><br><strong>Kystskrænterne ved Arnager Bugt</strong><br><strong>Dueodde</strong><br><strong>Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne</strong><br><strong>Randkløve Skår</strong> </p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til § 4, stk.2 i bekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015 af lov om miljøvurdering af planer og programmer. <br></p><p><strong>Begrundelse<br></strong>I forbindelse med handleplansarbejdet skal Bornholms Regionskommune (som Natura 2000-handleplanmyndighed) vurdere, om der skal foretages en strategisk miljøvurdering af kommunens handleplaner (jf. BEK nr. 1533 af 10/12/2015 ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer”).</p><p>De kommunale Natura 2000-handleplaner er udarbejdet på grundlag af de statslige Natura 2000-planer. De statslige planer er miljøvurderet af Naturstyrelsen. Miljøvurderingerne viser, at Natura 2000-planerne vil påvirke miljøet positivt. </p><p>For planer og programmer, der alene indeholder mindre ændringer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering (ifølge bekendtgørelsens § 3, stk. 2), hvis planen på grundlag af kriterierne i lovens bilag 2 må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. </p><p>Handleplanerne har et indhold, der ikke adskiller sig væsentligt fra de oplysninger, som allerede er givet i de miljøvurderede Natura 2000-planer. Handleplanerne udmønter de statslige planer på kommunalt niveau og indeholder et skøn over behovet for konkrete naturforvaltningsindsatser og prioritering heraf samt en plan for interessentinddragelse, men indeholder ikke udpegning af konkrete arealer til indsatserne. Handleplanerne sætter ikke nye rammer for fremtidige anlægstilladelser.</p><p>Bornholms Regionskommune har foretaget en screening af indvirkningen på miljøet af de kommunale forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021 med hensyn til kriterierne i bekendtgørelsens bilag 2. </p><p>Forslag til handleplaner har været i offentlig høring frem til 12. december 2016. <br>Oplysningerne i miljøvurderingerne af de statslige Natura 2000-planer er lagt til grund for screeningen af Natura 2000-handleplanerne.</p><p>Miljøstyrelsen er jf. lovens § 4, stk. 3 blevet hørt, inden afgørelsen om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering, er truffet. Miljøstyrelsen har ikke haft bemærkninger.</p><p>Bornholms Regionskommune har på baggrund af de gennemførte screeninger og høring af Miljøstyrelsen vurderet, at handleplanerne, der udmønter Natura 2000-planerne, ikke giver yderligere, væsentlige miljøpåvirkninger eller yderligere vil kunne påvirke internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder væsentligt. </p><p>Bornholms Regionskommune har på baggrund af ovenstående vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af de kommunale Natura 2000-handleplaner. </p><p>Handleplanforslagene (med ændringer som følge af høringssvar) og screeningsskemaerne kan ses her på siden i boksen til højre. </p><p><br><strong>Klagevejledning<br></strong>Bornholms Regionskommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering af forslag til Natura 2000-handleplanerne kan i henhold til § 16 i BEK nr. 1533 af 10/12/2015 ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer’ påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige<br>spørgsmål.<br></p><p><strong>Klageberettigede er følgende:</strong><br><br>• Miljø- og Fødevareministeren,<br>• enhver med retlig interesse i sagens udfald<br>• landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og repræsenterer mindst 100 medlemmer.<br></p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger dig på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a> ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen inden 4 uger fra dato for afgørelsens offentlige bekendtgørelse.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du hurtigst muligt sende en begrundet anmodning til <a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank">tm@brk.dk</a> eller til Center for Teknik og Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Kommunen videresender herefter anmodninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet,<br>som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Når du klager, skal du betale et gebyr. Borgere skal betale et gebyr på 900 kr., og foreninger og organisationer skal betale et gebyr på 1800 kr. for en klage. Nævnet fastsætter en frist for indbetaling af gebyret. Betales gebyret ikke inden udløb af fristen, afvises klagen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Gebyret bliver tilbagebetalt i visse situationer, herunder hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter afgørelsen er bekendtgjort.<br> <br>Afgørelsen offentliggøres jf. miljøvurderingslovens § 4, stk. 4 på Bornholms Regionskommunes  hjemmeside den 22. marts 2017. <br><br>Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen.</p><p> </p><p> </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/årsdale%20ret.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 22. marts 2017Landzonetilladelser pr. 22. marts 2017https://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser pr. 22. marts 2017.aspx22-03-2017 07:12:310444859aspx28http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i planloven:<br></p><p>• Udvidelse af sommerhus på Lyngvejen 3, 3720 Aakirkeby<br>• Etablering af vådområde på Oksemyrevejen 502, 3740 Svaneke<br>• Etablering af Bed & Breakfast på Nørremarksvej 13, 3730 Nexø<br>• Opførelse af gyllebeholder på Åsedamsvej 3, 3760 Gudhjem<br>• Forhøjelse af eksisterende fugletårn i Bastemosen, Almindingen</p><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget senest <strong>onsdag den 19. april 2017</strong>. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,  skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/vandhandleplan.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Lokalplan for et sommerhusområde ved SnogebækLokalplan for et sommerhusområde ved Snogebækhttps://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Lokalplan-for-et-sommerhusområde-ved-Snogebæk.aspx22-03-2017 09:50:150449288aspx49http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong><br>22. Marts 2017</strong></p><p>Kommuneplantillæg nr. 09 og lokalplanforslag nr. 090 for et sommerhusområde i Snogebæk  for er endeligt vedtaget</p><p>Kommunalbestyrelsen vedtog den 23. februar 2017 kommuneplantillæg nr. 09 og lokalplanforslag nr. 090 for et sommerhusområde i Snogebæk endeligt.<br>Lokalplanen muliggør etablering af en samlet feriehusbebyggelse, samt udstykning af en campingplads i Snogebæk.</p><p>Lokalplanen og kommuneplantillæget kan fås ved henvendelse til borgerservice (tlf. 56 92 00 00) eller kan ses i boksen til højre.</p><p><br><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Efter planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.<br> <br>Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.<br><br>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklage-nævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra dags dato.<br><br>Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>.<br><br>Natur- og Miljøklagenævnet kan beslutte at tilbagebetale gebyret, hvis klagen trækkes tilbage eller afgørelsen påtænkes ændret af kommunalbestyrelsen. Gebyret tilbagebetales desuden, hvis den der indbringer klagen får helt eller delvist medhold. <br>Ved rettidig klage kan Natur- og Miljøklagenævnet bestemme, at en given tilladelse ikke må udnyttes indtil sagen er afgjort. F.eks. kan nævnet påbyde at et bygge- eller anlægsarbejde, der er igangsat, standses.<br>Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, jf. lovens § 62, skal det ske inden 6 måneder fra dags dato.</p><p> </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede-lokalplan90.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Bornholms fødevarestrategi 2017-2025Bornholms fødevarestrategi 2017-2025https://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Bornholms-fødevarestrategi-2017-2025.aspx16-03-2017 15:30:010279875aspx113http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>Partnerskab for fødevarer bag ny fødevarestrategi</strong></p><p><strong><br>I dag sendes en fælles fødevarestrategi for udvikling af øens fødevareerhverv i høring. Partnerskabet mellem regionskommunen, Bornholms Landbrug og Gourmet Bornholm – en del af Regional Madkultur står bag strategien. </strong></p><p>Partnerskabet ønsker med denne strategi at fremstå med samlet vision og samlet linje i forhold til fødevareudviklingen på Bornholm. Jens Borup, som er formand for Gourmet Bornholm – en del af regional madkultur er ikke i tvivl om effekten: "Strategien giver Bornholms fødevarebranche et stærkt kort internt på øen men også overfor nationale og internationale partnere og kunder. Via partnerskabet er vi simpelthen godt organiserede, og det er i den grad bemærket i resten af fødevare-Danmark."</p><p><br>Borgmester Winni Grosbøll supplerer: "Vi oplever stor interesse for Bornholmske fødevarer og i Partnerskabet er vi hver især optaget af at sikre gode vilkår for vores fødevareerhverv, også på en bæredygtig måde. Vi arbejder med forskellige afsæt, men med samme ønske om at fremtidssikre erhvervet og dermed arbejdspladser."</p><p><br>"Bornholm skal satse på mangfoldighed og diversitet i fødevare-erhvervet", bemærker Lars-Ole Hjorth-Larsen, formand for Bornholms Landbrug og forsætter: "Vi har brug for et miks af små og store virksomheder - iværksættere såvel som veletablerede - for at sikre den fortsatte udvikling på hele øen. Øens styrke ligger i samarbejdet i hele værdikæden fra bonde til kunde."</p><p><br>Det er dog ikke kun Partnerskabet, der skaber de gode rammer for fødevareprodukterne. Skal strategien virkelig få effekt, anbefales det andre organisationer på øen at bakke op om strategien og fødevareerhvervet ved at lave egne handlinger inden for strategiens rammer.</p><p><br>Strategiens indhold: </p><ul style="list-style-type:disc;"><ul style="list-style-type:circle;"><li>Én fælles vision</li><li>Fem overordnede målsætninger</li><li>Ti fælles indsatser. Enkeltvis indsatser herunder for hver partner.</li></ul></ul><p><br>Strategien er nu i høring hos relevante aktører i fødevareklyngen og deres respektive baglande frem til 30. april 2017. Ændringsforslag vurderes af Partnerskabet og den endelige strategi sendes til godkendelse i de to foreninger samt kommunalbestyrelsen. </p><p><br>Det er nu, der kan bydes ind med gode råd til strategien og det videre arbejde og især, når Partnerskabet inviterer erhvervet og relevante samarbejdspartnere til møde den 20. april om strategien. Høringsperioden løber til 30. april 2017.</p><p><strong><br><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Bornholms%20fødevarestrategi%202017-2025,%20udkast%20til%20høring.pdf" target="_blank">Bornholms fødevarestrategi 2017-2025, udkast til høring.pdf</a><br><br> </strong></p><p><strong>Mere info kontakt:</strong></p><p>Sekretariatsleder for Gourmet Bornholm – en del af regional madkultur, Mikkel Bach-Jensen. Tlf. 2030 2820</p><p>Specialkonsulent i Bornholms Regionskommune, Louise Groth-Michelsen. Tlf. 3018 2190<br><br>Virksomhedsrådgiver i Bornholms Landbrug, Klaus Petersen, Tlf. 2420 8402<br> <br>Formand for Bornholms Landbrug, Lars-Ole Hjorth-Larsen. Tlf. 2041 4635</p><img alt="" height="330" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/fødevarestrategi.JPG" width="900" style="BORDER:0px solid;" />
Miljøgodkendelse til Hegnsgård, AakerMiljøgodkendelse til Hegnsgård, Aakerhttps://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-Hegnsgård,-Aaker.aspx14-03-2017 11:03:050271341aspx83http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<strong>Afgørelse</strong><br>Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø har i henhold til § 12, stk. 2 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt miljøgodkendelse til </p><p><strong>Hegnsgård, </strong><br><strong>Hegnedevejen 18, Aaker, </strong><br><strong>3720 Aakirkeby. </strong><br><br>Miljøgodkendelsen muliggør, at svineproduktionen på Hegnsgård kan ændres og udvides fra den nuværende godkendte produktion på 5.825 producerede smågrise (12-30 kg) og 5.669 producerede slagtesvin (30-107 kg) til 8.000 producerede smågrise (7,2-33 kg) og 10.000 producerede slagtesvin (33-113 kg). Dette svarer til en udvidelse fra 167,89 dyreenheder (DE) til 321,10 DE.<br><br>Udvidelsen kan rummes i eksisterende bygninger. I forbindelse med udvidelsen renoveres en ældre del af staldanlægget, der har været taget delvist ud af drift.<br>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.<br><br><strong>Offentliggørelse</strong><br>Miljøgodkendelsen vil være tilgængelig på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer" target="_blank">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer</a> fra den 14. marts 2017, eller den kan rekvireres hos Teknik og Miljø. <br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser. <br>En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du kan finde et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen. Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. <br><br>Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.<br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.  <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.<br><br>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: <br>• Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves<br>• Klager får helt eller delvist medhold i klagen<br>• Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet<br>• Klager ikke er klageberettiget <br>• Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br><br><strong>Klagefristen udløber den 11. april 2017</strong>, dvs. 4 uger fra den 14. marts 2017, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer" target="_blank">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer</a>.<br><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/svin2.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed