Borgere
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

​​​Du finder de aktuelle høringer og afgørelser her.

 

 

Forslag til reguleringsprojekt på matr. 33at og 33ao, Klemensker, jf. vandløbslovens § 17Forslag til reguleringsprojekt på matr. 33at og 33ao, Klemensker, jf. vandløbslovens § 17https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-reguleringsprojekt-på-matr.-33at-og-33ao,-Klemensker,-jf.-vandløbslovens-§-17.aspx11-07-2024 08:33:05015867Center for Miljø, Plan og Kultur har den 6. juni 2024, modtaget en ansøgning fra Jan Svenningsen, Kirkebyen 17, 3790 Hasle, vedrørende lovliggørelse af et ændret dræn på 33at og aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Center for Miljø, Plan og Kultur har den 6. juni 2024, modtaget en ansøgning fra Jan Svenningsen, Kirkebyen 17, 3790 Hasle, vedrørende lovliggørelse af et ændret dræn på 33at og 33ao, Klemensker. </p><p><strong>Lovgrundlag</strong></p><p>Ansøgningen behandles efter vandløbslovens §§ 16-17, der omhandler regulering af vandløb (LBK nr. 1217 af 25/11/2019) samt kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv. (BEK nr. 834 af 27/06/2016).</p><p><strong>Formål</strong></p><p>Formålet med projektet er at udskifte et defekt dræn og etablere et dræn med øget kapacitet. Dette med henblik på at forbedre afvandingen på marken.  </p><p><strong>Projektforslaget</strong></p><p>Du kan læse hele afgørelsen i det følgende link: <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Forslag%20til%20reguleringsprojekt%20på%20matr.%2033at%20og%2033ao%20Klemensker%20jf.%20vandløbslovens%20§%2017.pdf" target="_blank">Forslag til reguleringsprojekt</a><br></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Høring</strong></p><p>Der er jf. vandløbsloven, 4 ugers høringsfrist på reguleringsprojekter. </p><p>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til <a href="mailto:nmf@brk.dk">nmf@brk.dk</a> att. Vandløbsmedarbejder Tine Kent Egedal. </p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest den <strong>9. august 2024</strong>. <strong>  </strong></p><p>​Når høringsperioden er slut, vil Center for Miljø, Plan og Kultur tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.<br></p><p> </p><p>Center for Miljø, Plan og Kultur<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Reguleringsprojekt%20Kirkebyen%2017.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Nye plansiloer og tanke på Ø. Pilegård, KlemenskerNye plansiloer og tanke på Ø. Pilegård, Klemenskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Nye-plansiloer-og-tanke-på-Ø.-Pilegård,-Klemensker.aspx10-07-2024 13:00:58015794Bornholms Regions kommune har besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøgodkendelse i henhold til §11 og §12 i bekendtgørelse nr om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholms Regions</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">kommune har besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøgodkendelse i henhold til §11 og §12 i bekendtgørelse nr. 300 af 20. marts 2024</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt:</span></p><ul><li>Etablering af ny plansilo, forlængelse af eksisterende plansiloer samt opsætningen af tre ståltanke til mælk og vand på Ø. Pilegård, Centralvej 8, 3782 Klemensker<br></li></ul><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på www.naevneneshus.dk. Du logger på med NEM-ID. <br></p><p>Klagen sendes gennem <a href="https://naevneneshus.dk/">Klageportalen</a> til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.<br></p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br></p><p>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.<br></p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/">Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside</a> </p><p>Klagefristen er 4 uger fra 10. juli 2024, og udløber dermed 7. august 2024.</p><p>​Center for Miljø, Plan og Kultur<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Ø.%20Pilegård_Foto.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Miljøgodkendelse til Brunsgård, NylarsMiljøgodkendelse til Brunsgård, Nylarshttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-Brunsgård,-Nylars.aspx09-07-2024 13:14:07013023Bor n holms Regionskommune, Center for Miljø, Plan og Kultur har i henhold til §16a, stk Miljøgodkendelsen tillader produktionen af slagtegrise under stipladsmodellen på aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​​​Bor</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">holms Regionskommune, Center for Miljø, Plan og Kultur har i henhold til §16a, stk. 2 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16a-miljøgodkendelse til produktionsareal til grise på Brunsgård, Hovedgårdsvejen 6, 3720 Aakirkeby.</span></p><p>Miljøgodkendelsen tillader produktionen af slagtegrise under stipladsmodellen på Brunsgård.<br></p><p>Miljøgodkendelsen muliggør ændringer af staldenes udnyttelse, men der foretages ingen udvendige ændringer af staldanlægget. En mindre del af aflastning/ornestald indrettes til babystald til opstaldning af ammegrise og små grise ved fravænning. Der foretages ingen ændring af staldens gulvprofil.</p><p>Poltestald 1 ændres, så der bliver mulighed for opstaldning både af polte og søer/gylte (aflastning). </p><p>Poltestald 2 ændres fra opstaldning af polte til aflastningsstald for søer og gylte.</p><p>En mindre del af slagtesvinestald/gyltestald indrettes, så der bliver mulighed for opstaldning af polte. Endelige inddrages en del af gangarealerne i løbestalden, så der på sigt bliver mulighed for udnyttelse af et større produktionsareal i løbestalden.</p><p>Det samlede produktionsareal udgør 5.580 m<sup>2</sup>. </p><p>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere på ejendommen. <br></p><p>Ansøgningen er indgivet i henhold til husdyrbruglovens § 16 a og er indsendt til Bornholms Regionskommune gennem det elektroniske ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk i skema nr. 236204. </p><p>Staldene overholder de krævede mindsteafstande til nabobeboelser og beboelsesområder, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på ejendommen og naboskel. </p><p>Der er foretaget beregninger der viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldene og omkringboende overholdes. </p><p>På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften, forventes produktionen ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr. Tilsvarende vurderes husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.</p><p>Der er foretaget beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. Det vurderes at det ansøgte, ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området.<br></p><p>Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Kravet til BAT er opfyldt, idet de eksisterende gyllebeholdere forsynes med teltoverdækning. </p><p>I tilladelsen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af det ansøgte og husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakudledningen til omgivelserne.<br></p><p>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse til Brunsgård.<br></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Offentliggørelse</strong></p><p>Miljøgodkendelsen vil være tilgængeligt på regionskommunens fra den 9. juli 2024, og kan ses her på siden i den blå boks. </p><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br></p><p><span style="text-decoration:underline;">Klagefristen udløber den 6. august 2024</span>, dvs. 4 uger fra den 9. juli 2024, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på­klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse..</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. <br></p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.<br></p><p>​Klagegebyret tilbagebetales, hvis: <br></p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> <br></p><p>Center for Miljø, Plan og Kultur<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Brunsgård%20til%20hjemmesiden.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Orientering om tilladelse til badebro ved GalløkkenOrientering om tilladelse til badebro ved Galløkkenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Orientering-om-tilladelse-til-badebro-ved-Galløkken.aspx09-07-2024 10:56:47013009Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til etablering af badebro på matr.320a, Rønne Markjorder, Strandvejen 2, 3700 Rønne Tilladelsen meddeles i henhold til §2 i aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til etablering af badebro på matr.320a, Rønne Markjorder, Strandvejen 2, 3700 Rønne.<br></p><p>Tilladelsen meddeles i henhold til §2 i bekendtgørelsen om bade- og bådebroer af 12. marts 2007.</p><p> </p><p>Tilladelsen, hvor vilkår, beskrivelse og vurdering fremgår kan læses i dette link: <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Tilladelse%20til%20badebro%20ved%20Galløkken.pdf" target="_blank">Tilladelse til badebro ved Galløkken.</a>​<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Galløkken.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tillæg til miljøgodkendelse til Engegård, PederskerTillæg til miljøgodkendelse til Engegård, Pederskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tillæg-til-miljøgodkendelse-til-Engegård,-Pedersker.aspx08-07-2024 10:25:0405940Bornholms Regions kommune, Center for Miljø, Plan og Kultur har i henhold til §16a, stk Tillægget til den eksisterende §16a-miljøtilladelse muliggør udvidelse af aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​​​​​​Bornholms Regions</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">kommune, Center for Miljø, Plan og Kultur har i henhold til §16a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt Tillæg nr. 1 til §16a-miljøgodkendelse til produktionsarealet til flexproduktion af kvæg på Engegård, Ølenevej 68, 3720 Aakirkeby.</span></p><p>Tillægget til den eksisterende §16a-miljøtilladelse muliggør udvidelse af produktionsarealet med en ny goldkoafdeling med dybstrøelse samt at forlænge kostalden med 15,5 m mod øst. Derudover kan to gamle svinestalde tages i brug til kvæg.  Den nye forlængelse af kostalden etableres med senge og spalter og goldkoafdelingen, og de 2 gamle svinestalde indrettes med dybstrøelse. </p><p>Det samlede produktionsareal udgør 6.557 m<sup>2</sup>.</p><p>Husdyrgødningen fra produktionen vil blive opbevaret i 1 gyllebeholder med naturligt flydelag og to gyllebeholdere med teltoverdækning.<br></p><p>Stalde og gødningsopbevaringsanlæg overholder de krævede mindsteafstande til beboelsesområder og nabobeboelser, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, vej, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på ejendommen og naboskel. </p><p>Der er foretaget beregninger, der viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldanlæggene og omkringboende er overholdt. Kommunen vurderer på baggrund heraf, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne. </p><p>På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften forventes produktionen desuden ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr. Det er endvidere kommunens vurdering, at husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.<br></p><p>Der er foretaget beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. Det vurderes, at det ansøgte ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området.<br></p><p>Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). For at nedbringe ammoniakudledningen fra husdyrproduktionen på Engegård overdækkes den mellemstore gyllebeholder. </p><p>I tilladelsen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af det ansøgte og husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakudledningen til omgivelserne. Med tilladelsen følger en række vilkår til driften, som sikrer, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne væsentligt.<br></p><p>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af det offentliggjorte tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse til Engegård.<br></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Offentliggørelse</strong></p><p>Tillægget til miljøgodkendelsen vil være tilgængeligt på regionskommunens hjemmeside, og kan ses i den blå boks her på siden fra den 8. juli 2024.</p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br></p><p><span style="text-decoration:underline;">Klagefristen udløber den 5. august 2024</span>, dvs. 4 uger fra den 8. juli 2024, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på­klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. <br></p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.<br></p><p>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: <br></p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p>​Center for Miljø, Plan og Kultur<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Engegård_foto.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Kommunalbestyrelsen sender Plan- og Udviklingsstrategi 2024 i høringKommunalbestyrelsen sender Plan- og Udviklingsstrategi 2024 i høringhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Kommunalbestyrelsen-sender-Plan--og-Udviklingsstrategi-2024-i-høring.aspx08-07-2024 07:44:3805929Plan- og Udviklingsstrategi 2024 beskriver kommunalbestyrelsens ambitioner for Bornholms udvikling og sendes nu til debat frem til Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<h2>Plan- og Udviklingsstrategi 2024 beskriver kommunalbestyrelsens ambitioner for Bornholms udvikling og sendes nu til debat frem til 15. september 2024.<br></h2><p> </p><p>Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 27. juni 2024 udkastet til Plan- og Udviklingsstrategi 2024, og den er nu sendt i 10 ugers høring.</p><p>Plan- og Udviklingsstrategi 2024 fokuserer på energiø-projektet, natur og landskab, erhvervsudvikling og uddannelse, et godt og aktivt liv samt boliger og byudvikling. Selvom strategien ikke angiver specifikke handlinger, giver den retningen for Bornholm Regionskommunes konkrete arbejde og indsatser. Desuden fungerer Plan- og Udviklingsstrategi 2024 som et debatoplæg til den kommende revision af kommuneplanen, der sætter rammer for den fysiske udvikling de næste 12 år.</p><h2>Høring</h2><p>Inden kommunalbestyrelsen beslutter om Plan- og Udviklingsstrategi 2024 skal vedtages, har du mulighed for at komme med dine ideer og forslag. </p><p>Udkast til Plan- og Udviklingsstrategi 2024 er i høring fra 8. juli til 15. september 2024. </p><p>Tryk på linket for at se og sende dine kommentarer: <strong><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=78" target="_blank">Plan- og Udviklingsstrategi 2024​</a></strong></p><p>Du kan også sende dine ideer og forslag med post, mærk Plan- og Udviklingsstrategi 2024, til:</p><p>Center for Miljø, Plan og Kultur<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Team plan<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Skovløkken 4, Tejn<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">3770 Allinge</span></p><p> </p><p><em>I høringssvaret skal dit navn og adresse fremgå tydeligt.</em></p><p>Ideer og forslag til Plan- og Udviklingsstrategi 2024 skal være Plan i hænde senest 15. september 2024.</p><p>Når høringsperioden er afsluttet, vil høringssvarene blive behandlet og indgå i den endelige politiske behandling af Plan- og Udviklingsstrategi 2024.</p><h2>Borgermøde</h2><p>Der afholdes borgermøde, hvor der er mulighed for at drøfte Plan- og Udviklingsstrategiens indhold og fremtidige udvikling af Bornholms Regionskommune.</p><p>Tid og sted: Tirsdag den 27. august 2024 kl. 17.00-18.30 på Snorrebakken 66, 3700 Rønne<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Plan-%20og%20Udviklingsstrategi.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 5. juli 2024Landzonetilladelser pr. 5. juli 2024https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-5.-juli-2024.aspx05-07-2024 07:05:04012590Regio n s k o m m u n en h a r gi v e t la n d z o n e t i l l a d e l s e i h e n h o l d t i l § 3 5 i pla aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">Regio</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.05pt;">n</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:0.05pt;">s</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.15pt;">o</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:0.05pt;">m</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:0.2pt;">m</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">u</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.05pt;">n</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">en</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.05pt;">a</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">r</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">gi</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.1pt;">v</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:0.05pt;">e</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">la</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.05pt;">n</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:0.05pt;">d</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.1pt;">z</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:0.05pt;">o</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.05pt;">e</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:0.1pt;">t</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:0.05pt;">l</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.05pt;">l</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:0.05pt;">d</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:0.15pt;">s</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.05pt;">e</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:0.05pt;">n</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.05pt;">o</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:0.05pt;">l</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:0.05pt;">t</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">§</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.05pt;">3</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">5</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">pla</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.05pt;">n</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:0.05pt;">l</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">oven</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:0.05pt;">t</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:0.05pt;">f</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">ø</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:-0.05pt;">l</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:0.05pt;">e</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;letter-spacing:0.05pt;">d</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">e:</span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:36pt;text-indent:-18pt;"><span><font size="2" face="Symbol"><span style="font-size:10pt;">·<font size="1" face="Times New Roman"><span style="font-feature-settings:normal;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;">         </span></font></span></font></span>Udvidelse af eksisterende sø på Skrullegård, Skrullevej 3, 3751 Østermarie.</p><p class="MsoBodyText" style="margin-right:10.85pt;line-height:112%;"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;line-height:112%;letter-spacing:0.15pt;"><span style="line-height:112%;">T</span></span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">ill</span>a<span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span>e<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>erne<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>an<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">i</span>n<span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span>en<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>4<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">u</span>g<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>ra<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>i<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>d<span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span>g<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">p</span>å<span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span>es<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>til<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">P</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span><span style="letter-spacing:0.1pt;">æ</span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">v</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>et<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>af<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>e<span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>hver<span style="letter-spacing:-0.15pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span>ed<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>ret<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>g<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>nt<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">r</span>es<span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>e<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>i<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>sa<span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>e<span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>s u<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span><span style="letter-spacing:0.1pt;">f</span>a<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span>d.</font></p><p class="MsoBodyText"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;letter-spacing:-0.05pt;">E</span>n<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.1pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span>e<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>s<span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>al<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">v</span>æ<span style="letter-spacing:0.05pt;">r</span>e<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.15pt;">m</span>o<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span>ta<span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>et<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span>est<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span>d<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;"> </span><b>2. august 2024.</b></font></p><p class="MsoBodyText" style="margin-right:30.1pt;line-height:112%;"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;line-height:112%;letter-spacing:-0.05pt;"><span style="line-height:112%;">Kl</span></span><span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span>ge<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>an<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">i</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">gi</span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">v</span>es<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>af<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">hv</span>er<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span>ed<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>ret<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>g<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>n<span style="letter-spacing:0.05pt;">t</span>ere<span style="letter-spacing:0.05pt;">ss</span>e<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>i<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>s<span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span>g<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>ns<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">u</span>d<span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>a<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span>d<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>sa<span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span>t<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">a</span>f<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">v</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">ss</span>e<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">o</span>f<span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span>t<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">i</span>ge<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.3pt;">m</span><span style="letter-spacing:-0.35pt;">y</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>dig<span style="letter-spacing:-0.05pt;">h</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>d<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">o</span>g <span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>dsdæ<span style="letter-spacing:0.05pt;">k</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span>de<span style="letter-spacing:-1.45pt;"> </span>org<span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span>n<span style="letter-spacing:-0.1pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>a<span style="letter-spacing:0.05pt;">t</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">o</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r.</font></p><p class="MsoBodyText" style="margin-right:11.4pt;line-height:112%;"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;line-height:112%;"><span style="line-height:112%;">H<span style="letter-spacing:-0.05pt;">vi</span>s<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span>du<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>øn<span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>er<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>at<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span>e<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">ov</span>er<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>en<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">a</span><span style="letter-spacing:0.1pt;">f</span>gø<span style="letter-spacing:0.05pt;">r</span>e<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">s</span>e,<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>an<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>du<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">g</span>e<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">t</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>l<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">P</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>næ<span style="letter-spacing:0.05pt;">v</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>t.<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span>Du<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span>er<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">v</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">i</span>a<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>K<span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span>g<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">p</span>orta<span style="letter-spacing:0.05pt;">l</span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span>,<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span>er <span style="letter-spacing:-0.05pt;">li</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>g<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r<span style="letter-spacing:-0.7pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">p</span>å<span style="letter-spacing:-0.6pt;"> </span><a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a> </span></span></font></p><p class="MsoBodyText" style="margin:0.05pt 57.55pt 6pt 0cm;line-height:113%;"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;line-height:113%;">Du<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>lo<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>er<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>på<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.15pt;">m</span>ed<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>MIT-ID.<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">K</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>n<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>se<span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>d<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>s<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>g<span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span>em<span style="letter-spacing:-0.15pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">K</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span>e<span style="letter-spacing:0.05pt;">p</span>ort<span style="letter-spacing:0.1pt;">a</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>en<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>t<span style="letter-spacing:0.05pt;">i</span>l<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>d<span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>n<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.3pt;">m</span><span style="letter-spacing:-0.35pt;">y</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>di<span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>h<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>d,<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span>d<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">h</span>ar<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>tru<span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span><span style="letter-spacing:0.1pt;">f</span>et a<span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>gø<span style="letter-spacing:0.05pt;">r</span>e<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span>.</span></font></p><p class="MsoBodyText" style="margin-right:17.7pt;line-height:99%;"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;line-height:99%;letter-spacing:-0.05pt;"><span style="line-height:99%;">E</span></span>n<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.1pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span>e<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span>er<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">i</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">v</span>et,<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">å</span>r<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">de</span>n<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>ti<span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>g<span style="letter-spacing:0.1pt;">æ</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">i</span>g<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>or<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span><span style="letter-spacing:-0.25pt;">y</span>n<span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>h<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>d<span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>n<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>i<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">K</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">p</span>or<span style="letter-spacing:0.1pt;">t</span>ale<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span>. For<span style="letter-spacing:-0.15pt;"> </span>b<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>h<span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span>n<span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">li</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>g<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">a</span>f<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span>er,<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.1pt;">d</span>er <span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>n<span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span>bri<span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>g<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>s<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>or<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span>næ<span style="letter-spacing:0.05pt;">v</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>t,<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>h<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r<span style="letter-spacing:0.05pt;">u</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span>er<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.1pt;">a</span>n<span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span>o<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span>n<span style="letter-spacing:-0.1pt;">i</span>n<span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>er<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span>om<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>g<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>o<span style="letter-spacing:-0.05pt;">p</span>t<span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span>g<span style="letter-spacing:-0.05pt;">el</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">se</span>,<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">b</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>taler<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span>er<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span>et<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>g<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:0.2pt;">b</span><span style="letter-spacing:-0.25pt;">y</span>r.<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span>Ge<span style="letter-spacing:0.2pt;">b</span><span style="letter-spacing:-0.25pt;">y</span>rets<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>stø<span style="letter-spacing:0.05pt;">r</span>re<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>e d<span style="letter-spacing:-0.1pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.1pt;">ff</span>erent<span style="letter-spacing:-0.1pt;">i</span>ere<span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>,<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>t<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>e<span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>ter<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>om<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>er<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>er<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>en<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.1pt;">b</span>or<span style="letter-spacing:0.1pt;">g</span>er<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.1pt;">e</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">ll</span>er<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span>en<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">v</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>r<span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span><span style="letter-spacing:-0.15pt;">o</span><span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span>h<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>d/<span style="letter-spacing:-0.05pt;">o</span>rg<span style="letter-spacing:-0.05pt;">a</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>a<span style="letter-spacing:0.05pt;">t</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>o<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span>.<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">P</span>r<span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">v</span>a<span style="letter-spacing:0.05pt;">t</span>p<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r<span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>o<span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>er<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>al<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span>b<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>t<span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>e<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>t g<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:0.2pt;">b</span><span style="letter-spacing:-0.35pt;">y</span>r<span style="letter-spacing:-0.15pt;"> </span>på<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>9<span style="letter-spacing:0.05pt;">0</span>0<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.1pt;">k</span>r.<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">V</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>r<span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span><span style="letter-spacing:-0.15pt;">o</span><span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span>h<span style="letter-spacing:-0.25pt;">e</span>d<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>og<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span>org<span style="letter-spacing:0.1pt;">a</span>n<span style="letter-spacing:-0.1pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>a<span style="letter-spacing:0.05pt;">t</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">o</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>s<span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>al<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>b<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>t<span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>e<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span>et<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>e<span style="letter-spacing:0.2pt;">b</span><span style="letter-spacing:-0.35pt;">y</span>r<span style="letter-spacing:-0.15pt;"> </span>på<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>1.<span style="letter-spacing:0.05pt;">8</span>00<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>r.<span style="letter-spacing:0.1pt;"> </span>H<span style="letter-spacing:0.05pt;">v</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>s<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>g<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:0.2pt;">b</span><span style="letter-spacing:-0.25pt;">y</span>ret<span style="letter-spacing:-0.15pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">k</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>e<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r <span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>n<span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span>b<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>t<span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>t<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>e<span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>ter<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>en<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.1pt;">f</span>r<span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>t,<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span>er<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.1pt;">f</span>astsættes<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>af<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span>næ<span style="letter-spacing:0.05pt;">v</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>t,<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>a<span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">v</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">se</span>s<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span>e<span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>.</font></p><p class="MsoBodyText" style="margin-right:16.45pt;"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;letter-spacing:-0.05pt;">Pl</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span>n<span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span><span style="letter-spacing:0.1pt;">æ</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">v</span>net<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span>s<span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>al<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span>som<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>u<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span>g<span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>p<span style="letter-spacing:0.05pt;">u</span>n<span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>t<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">a</span><span style="letter-spacing:0.1pt;">f</span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">v</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>e<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>n<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span>e,<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span>er<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.15pt;">o</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">m</span><span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span>er<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>ud<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>n<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">o</span>m<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">Kl</span>a<span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">p</span>or<span style="letter-spacing:0.1pt;">t</span>a<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>n,<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">hv</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>s<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>d<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">k</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>e er<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>æ<span style="letter-spacing:0.05pt;">r</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">li</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>e<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span>ru<span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>de<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">ti</span>l<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>d<span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>t.<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">H</span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">v</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>s<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span>u<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>øns<span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>er<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>at<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">b</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">l</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">v</span>e<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>r<span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>ta<span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>et<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.1pt;">f</span>or<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>at<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">b</span>r<span style="letter-spacing:0.05pt;">u</span>ge<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">Kl</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span>g<span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>p<span style="letter-spacing:-0.05pt;">o</span>rt<span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>n,</font></p><p class="MsoBodyText" style="margin:0.05pt 10.85pt 6pt 0cm;line-height:11.5pt;"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;letter-spacing:-0.1pt;">s</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>al<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span>du<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>s<span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span>e<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>en<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>b<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>gr<span style="letter-spacing:0.1pt;">u</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>t<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">a</span>n<span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span>o<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span>n<span style="letter-spacing:-0.1pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>g<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">t</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>l<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>d<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>n<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.3pt;">m</span><span style="letter-spacing:-0.25pt;">y</span>n<span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>h<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>d,<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span>d<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">h</span>ar<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>tru<span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span><span style="letter-spacing:0.1pt;">f</span>et<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>a<span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>gø<span style="letter-spacing:0.05pt;">r</span><span style="letter-spacing:0.35pt;">e</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>e<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>i<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>s<span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span>g<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>n.<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.2pt;">M</span><span style="letter-spacing:-0.25pt;">y</span>n<span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>h<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span>en <span style="letter-spacing:-0.1pt;">v</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">i</span>d<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>rese<span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>d<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r<span style="letter-spacing:-0.45pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">h</span>ere<span style="letter-spacing:0.1pt;">f</span>ter<span style="letter-spacing:-0.45pt;"> </span>an<span style="letter-spacing:0.05pt;">m</span>o<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>n<span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>en<span style="letter-spacing:-0.45pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">t</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>l<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">P</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>n<span style="letter-spacing:0.1pt;">æ</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">v</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>t,<span style="letter-spacing:-0.45pt;"> </span>som<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>træf<span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>er<span style="letter-spacing:-0.45pt;"> </span>a<span style="letter-spacing:0.1pt;">f</span>gø<span style="letter-spacing:0.05pt;">r</span>e<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>e<span style="letter-spacing:-0.45pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">o</span><span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span>,<span style="letter-spacing:-0.45pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">h</span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">v</span>or<span style="letter-spacing:-0.05pt;">v</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">i</span>dt<span style="letter-spacing:-0.45pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>n<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span><span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span>o<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span>n<span style="letter-spacing:-0.1pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>g <span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>an<span style="letter-spacing:-0.85pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.25pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span>ød<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.15pt;">o</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">mm</span>es.</font></p><p class="MsoBodyText"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;letter-spacing:-0.05pt;">V</span>ej<span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>d<span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>ng<span style="letter-spacing:-0.45pt;"> </span>om<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>g<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">b</span><span style="letter-spacing:-0.25pt;">y</span>ror<span style="letter-spacing:0.1pt;">d</span>n<span style="letter-spacing:-0.1pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>g<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>n<span style="letter-spacing:-0.45pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.1pt;">k</span>an<span style="letter-spacing:-0.45pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span>es<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>på<span style="letter-spacing:-0.45pt;"> </span>hje<span style="letter-spacing:0.05pt;">m</span><span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span>e<span style="letter-spacing:-0.1pt;">s</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>de<span style="letter-spacing:-0.45pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>or<span style="letter-spacing:-0.45pt;"> </span>N<span style="letter-spacing:0.15pt;">æ</span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">v</span>n<span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>s<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span>Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a> </font></p><p class="MsoBodyText" style="margin:1.5pt 14.95pt 6pt 0cm;line-height:113%;"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;line-height:113%;letter-spacing:-0.05pt;"><span style="line-height:113%;">E</span></span>n<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">v</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>nt<span style="letter-spacing:0.05pt;">u</span>el<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>r<span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>ts<span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>ag<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>til<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>pr<span style="letter-spacing:0.15pt;">ø</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">v</span>e<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>e<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">a</span>f<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>a<span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>gø<span style="letter-spacing:0.05pt;">r</span>e<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>en<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>s<span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>al<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">l</span>ægges<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">i</span>n<span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span>en<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>6<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span>å<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span>er<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>e<span style="letter-spacing:0.1pt;">f</span>ter<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>at<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">a</span><span style="letter-spacing:0.1pt;">f</span>gø<span style="letter-spacing:0.05pt;">r</span>e<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">se</span>n<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span>d<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.1pt;">t</span>. <span style="letter-spacing:-0.05pt;">E</span>r<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span>a<span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>gø<span style="letter-spacing:0.05pt;">r</span>e<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>en<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>o<span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span><span style="letter-spacing:0.1pt;">f</span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span>t<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>gt<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>b<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span>d<span style="letter-spacing:0.05pt;">t</span>gjort,<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span>re<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>es<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>r<span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>ten<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span>d<span style="letter-spacing:0.05pt;">o</span>g<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">a</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">l</span>t<span style="letter-spacing:-0.1pt;">i</span>d<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>ra<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">b</span>e<span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span>dt<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span>øre<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">se</span>n.</font></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">​Center for Miljø, Plan og Kultur</span></font></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/LilleIldfugl_Søbæk2006_08_16_4.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til ændring af lokalplan nr. 0-03 for et Røgeri ved Teglkås havnForslag til ændring af lokalplan nr. 0-03 for et Røgeri ved Teglkås havnhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-ændring-af-lokalplan-nr.-0-03-for-et-Røgeri-ved-Teglkås-havn.aspx04-07-2024 11:09:30018070Bornholms Regionskommune besluttede i 2013 at stille krav om helårsboliganvendelse for boliger i de otte udvalgte byer Rønne, Hasle, Allinge, Nexø, Aakirkeby, Svaneke, Gudhjem aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms Regionskommune besluttede i 2013 at stille krav om helårsboliganvendelse for boliger i de otte udvalgte byer: Rønne, Hasle, Allinge, Nexø, Aakirkeby, Svaneke, Gudhjem/Melsted og Klemensker.<br></p><p>Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at lokalplaner som indeholdt krav om helårsboliganvendelse uden for de otte byer skulle ændres, så boliger udenfor de otte byer ikke behøvede at være helårsanvendt.</p><p>Den gældende lokalplan nr. 0-03 for et Røgeri ved Teglkås havn indeholder i dag krav om helårsanvendelse. Lokalplanen skal derfor ændres for at leve op til den politiske beslutning. Inden lokalplanen kan ændres, skal der foretages en offentlig høring.</p><p>Økonomi- og Klimaudvalget besluttede derfor d. 19. juni 2024, at forslag til ændring af lokalplan nr. 0-03 for et Røgeri ved Teglkås havn, hvor kravet om helårsanvendelse af boliger er fjernet, sendes i 14 dages offentligt høring i perioden den 4. juli til den 18. juli 2024.</p><p><strong>Deltag i høringen</strong></p><p>Du kan se forslag til ændringen af lokalplanen her: </p><p><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=403" target="_blank">Forslag til ændring af lokalplan nr. 0-03 for et Røgeri ved Teglkås havn</a></span></p><p>Du kan indsende dine bemærkninger via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar"</p><p>Bemærkninger til lokalplanforslaget skal være Plan i hænde senest <strong>18. juli 2024</strong>.</p><p>Bemærkninger kan også sendes med post, mrk. lokalplan nr. 0-03​, til:</p><p>PLAN</p><p>Skovløkken 4, Tejn</p><p>3770​ A​llinge​<br></p><p> </p><p>Dit navn og adresse skal fremgå tydeligt på din bemærkning.</p><p><br></p><p> <br></p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Røgeri%20ved%20Teglkås.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Offentliggørelse af Natura 2000-handleplaner 2022-2027Offentliggørelse af Natura 2000-handleplaner 2022-2027https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Offentliggørelse-af-Natura-2000-handleplaner-2022-2027.aspx04-07-2024 08:39:45012517Miljøstyrelsen offentliggjorde den 3. juli 2023 tredje generation af Natura 2000-planer for de 257 Natura 2000-områder i Danmark Planerne beskriver målene for det enkelte Natura aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​​​​​​Miljøstyrelsen offentliggjorde den 3. juli 2023 tredje generation af Natura 2000-planer for de 257 Natura 2000-områder i Danmark. Planerne beskriver målene for det enkelte Natura 2000-område og fastlægger de indsatser, der skal ske inden for planperioden 2022–27. <br></p><p>Det overordnede mål er at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter i områderne, som er omfattet af habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet. Natura 2000-planerne kan ses på <a href="https://mst.dk/erhverv/rig-natur/naturindsatser/natura-2000/natura-2000-planlaegning-2022-2027">Miljøstyrelsens hjemmeside</a>.</p><p>Ud fra Natura 2000-planerne har kommunerne og Miljøstyrelsen udarbejdet Natura 2000-handleplaner for de enkelte Natura 2000-områder. Handleplanerne skal medvirke til at gennemføre Natura 2000-planerne for de enkelte områder. <br></p><p>Miljøstyrelsen har ansvaret for de skovbevoksede fredskovspligtige arealer, mens kommunerne har ansvaret for de lysåbne naturtyper og de ikke fredskovspligtige skovbevoksede arealer.<br></p><p>Bornholms Regionskommune har været ansvarlig for udarbejdelsen af seks Natura 2000-handleplaner for bornholmske Natura 2000-områder. Fire af disse planer er udarbejdet i samarbejde med Miljøstyrelsen, mens de to er udarbejdet alene af Bornholms Regionskommune. De seks Natura 2000-områder er:<br></p><ul><li>Nr. 184 Hammeren og Slotslyngen<br></li><li>Nr. 186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne<br></li><li>Nr. 187 K​ystskrænter ved Arnager Bugt<br></li><li>Nr. 188 Du​eodde<br></li><li>Nr. 210 Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne<br></li><li>Nr. 213 Randklø​ve Skår​<br></li></ul><p>De seks forslag til handleplaner har været i 8 ​​ugers offentlig høring. Bornholms Regionskommune og Miljøstyrelsen har behandlet de indkomne høringssvar og på baggrund heraf udarbejdet de endelige Natura 2000-handleplaner. Til hver handleplan er der udarbejdet en hvidbog, hvori de indkomne høringssvar og Bornholms Regionskommunens og Miljøstyrelsens bemærkninger hertil fremgår. <br></p><p>Bornholms Regionskommune offentliggør hermed Natura 2000-handleplanerne og de tilhørende hvidbøger. <br></p><p>Spørgsmål til handleplanerne kan rettes til Katrine Høst, tlf. 5692 2055 eller e-mail: <a href="mailto:katrine.hoest@brk.dk">katrine.hoest@brk.dk</a></p><p>Bornholms Regionskommune gør opmærksom på, at Miljøstyrelsen har udarbejdet Natura 2000-handleplan for det syvende Natura 2000-område på Bornholm, område nr. 185 Gyldenså. Bornholms Regionskommune har ikke ansvar som handleplanmyndighed i dette område, og det er derfor alene Miljøstyrelsens handleplan. Denne handleplan offentliggøres på <a href="https://mst.dk/erhverv/rig-natur/naturindsatser/natura-2000/natura-2000-planlaegning-2022-2027">Miljøstyrelsens hjemmeside</a>.</p><p><strong>Klagevejledning </strong></p><p>Efter offentliggørelse af de endelige Natura 2000-handleplaner, kan der klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Natura 2000-handleplanens tilvejebringelse, jf. miljømålslovens § 53, nr. 1. </p><p>Følgende er klageberettigede, jf. miljømålslovens § 55: <br></p><p>1) Miljøministeren. </p><p>2) Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. </p><p>3) Offentlige myndigheder. </p><p>4) Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. </p><p>5) Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø. </p><p>6) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. </p><p> </p><p>I medfør af miljømålslovens § 56 skal klage være indgivet skriftligt inden fire uger efter, at Natura 2000-handleplanen er offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Natura 2000-handleplanerne offentliggøres den 3. juli 2024 på Bornholms Regionskommunes hjemmeside. Klage skal således være indgivet senest onsdag den 31. juli 2023. </p><p>En klage indgives via Klageportalen for <a href="https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External">Nævnenes Hus</a>. Klageportalen kan også tilgås fra hjemmesiderne <a href="https://www.borger.dk/">borger.dk</a> og <a href="https://virk.dk/">virk</a>, hvor der kan logges på med NemLogin (MitID). Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, betales et gebyr på kr. 900/1800 for henholdsvis privatperson og virksomhed/organisation/offentlig myndighed. </p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der indsendes en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet træffer herefter afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. <br></p><p>Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af miljømålsloven, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Hundsemyretårn.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Ni lokalplaner er nu ændret, så de ikke længere indeholder krav om helårsanvendelseNi lokalplaner er nu ændret, så de ikke længere indeholder krav om helårsanvendelsehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ni-lokalplaner-er-nu-ændret,-så-de-ikke-længere-indeholder-krav-om-helårsanvendelse.aspx02-07-2024 12:10:13012452Bornholms Regionskommune har vedtaget ændringerne af ni lokalplaner, så de ikke længere indeholder krav om helårsanvendelse af boliger (bopælspligt Det vil sige, at du f.eks aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms Regionskommune har vedtaget ændringerne af ni lokalplaner, så de ikke længere indeholder krav om helårsanvendelse af boliger (bopælspligt).<br></p><p>Ændringerne er del af den politiske beslutning om, at der kun stilles krav om helårsboliganvendelse (bopælspligt) for boliger i otte udvalgte byer: Rønne, Hasle, Allinge, Nexø, Aakirkeby, Svaneke, Gudhjem/Melsted og Klemensker. De ni lokalplaner indeholdt før ændringerne krav eller delvist krav om helårsanvendelse på arealer uden for de otte byer.</p><p>Ændringerne af de ni lokalplaner blev vedtaget af Økonomi- og Klimaudvalget den 19. juni 2024. De ændrede lokalplaner offentliggøres hermed den 2. juli 2024.</p><p> </p><p><strong>Se de ændrede lokalplaner</strong></p><p>Du kan se de ni lokalplaner nedenfor. Ved at trykke på lokalplanens titel bliver du ført til Bornholm Regionskommunes lokalplanportal, hvor du kan hente lokalplanen som PDF.<br></p><p><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=166" target="_blank">​a) Lokalplan nr. 004, Muleby   </a><br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=108" target="_blank">b) Lokalplan nr. 3 - 3 Eksisterende boligområde og institutionsområde i Sorthat</a><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=166" target="_blank" style="background-color:transparent;">​</a><br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=70">c) Lokalplan nr. 0-02 Bevarende lokalplan for Vang - Teglkås og Helligpeder</a><br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=184" target="_blank">d) Lokalplan nr. 49 for en boligbebyggelse ved Dorljevejen i Listed</a><br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=13" target="_blank">e) Lokalplan nr. 37 for Sommerhusområderne ved Balka Strand​</a><br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=115">f) Lokalplan nr. 8. for et boligområde i Pedersker</a><br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=267">g) Lokalplan nr. 30 Bevarende lokalplan for særlige bevaringsværdige byområder i Listed, Svaneke, Aarsdale, Nexø og Snogebæk​</a><br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=235">h) Lokalplan nr. 05-13 Tejn Gartnerigrund et boligområde</a><br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=255" target="_blank">i)  Lokalplan nr. 043 for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Langebjergvej i Sandvig</a></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Du kan klage over denne afgørelse efter Planloven. Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. </p><p>Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. <br></p><p>Klage indgives gennem Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p><p><br><br></p><p><br></p><p> <br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Muleby.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />