Borgere
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

​Du finder de aktuelle høringer og afgørelser her.

 

 

Nu gælder de nye planer for Rønne Havns udvidelse Etape 4 og projektet har fået tilladelseNu gælder de nye planer for Rønne Havns udvidelse Etape 4 og projektet har fået tilladelsehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Nu-gælder-de-nye-planer-for-Rønne-Havns-udvidelse-Etape-4-og-projektet-har-fået-tilladelse.aspx19-04-2024 12:09:50015620Bornholms Regionskommune har vedtaget Lokalplan nr Planerne blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen gav samtidig tilladelse til projektet og fastsatte aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​​<br></p><p>Bornholms Regionskommune har vedtaget Lokalplan nr. 158 og Kommuneplantillæg nr. 27 for 'Ny Multifunktionskaj'. Planerne blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2024. </p><p>Kommunalbestyrelsen gav samtidig tilladelse til projektet og fastsatte hvilke vilkår projektet skal anlægges og drives efter. Tilladelsen er en §25-tilladelse efter miljøvurderingsloven.<br></p><p>Med planerne og projekttilladelsen muliggør Bornholms Regionskommune at vesthavnen i Rønne Havn kan udvides, bebygges og anvendes som erhvervshavn.</p><p>Du kan se dokumenterne som Kommunalbestyrelsen vedtog her:</p><ul><li><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=385" target="_blank">Se lokalplanen her</a></span> </li><li><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=54" target="_blank">Se kommuneplantillægget her</a></span><br></li><li><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/l1whiwf5/tilladelse-til-udvidelse-af-roenne-havn-etape-4-inkl-bilag.pdf" target="_blank">Se projekttilladelsen her</a></span><br></li></ul><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Du har mulighed for at klage over vedtagelsen af disse dokumenter. For alle tre dokumenter er klagefristen fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, som er den 19. april 2024.</p><p>For at klage over lokalplan eller kommuneplantillæg skal du indsende din klage til Planklagenævnet. Se vejledning til dette her: <span style="text-decoration:underline;"><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Klagevejledning%20-%20klag%20over%20planerne.pdf" target="_blank">Klagevejledning til planer.</a></span><br></p><p>For at klage over projektets tilladelse skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se vejledning til dette her: <span style="text-decoration:underline;"><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/klagevejledning%20-%20klag%20over%20projektets%20tilladelse.pdf" target="_blank">Klagevejledning til projekttilladelse.</a></span> </p><p>Planerne giver eksempelvis mulighed for områdets generelle anvendelse, bygningers maksimale størrelse og opfyldning af havnebassinet. Projektets tilladelse sætter blandt andet vilkårene for hvor meget og hvordan Rønne Havn må støje og støve, både under anlæggelsen og under drift. Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet er statslige klagenævn som håndhæver hver deres lovgivningsområder. Det er derfor ikke muligt at sende en samlet klage.</p><p><strong>Myndigheder og formelle afgørelser</strong></p><p>Bornholms Regionskommune er myndighed for både kommuneplantillæg, lokalplan og landsiden af projektet. Det vil sige de anlægsaktiviteter, der foregår på land, herunder anlæg af vej og den anlægstrafik på land som arbejdet medfører. Det gælder også driften af de nye områder, som vil blive etableret med projektet. </p><p>Trafikstyrelsen er myndighed for vandsiden af projektet. Det vil sige den del, der foregår indenfor havnens moler i form af etablering af nye kajvægge og opfyldning af havnebassinet.</p><p>Bornholms Regionskommune og Trafikstyrelsen har valgt at lave en samlet miljøvurdering af kommuneplantillægget, lokalplanen, tilladelsen til landsiden af projektet og tilladelsen til vandsiden af projektet.</p><p>Trafikstyrelsens afgørelse om tilladelse er også meddelt den 19. april 2024 og kan ses på dette <a href="https://www.trafikstyrelsen.dk/vvm-liste?categorizations=17383&categorizations=17390" target="_blank">link​</a> . Afgørelsen kan ikke påklages.</p><p><strong>Forudgående høring</strong></p><p>Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende forslag til Lokalplan nr. 158 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 27 for 'Ny multifunktionskaj' den 13. december 2023. Planforslagene var sammen med den tilhørende miljørapport og et udkast til projekttilladelsen i høring fra den 15. december 2023 til den 9. februar 2024.</p><p><strong>Baggrundsdokumenter til miljøvurderingsprocessen</strong></p><p>Projekttilladelsen er udarbejdet efter en miljøvurderingsproces. I denne blev der udarbejdet miljøvurdering af både plan og projekt.</p><p><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/385/33619" target="_blank">Du kan se miljøkonsekvensrapporten her.</a></span><br></p><p> </p><p>Til vedtagelsen af Lokalplan nr. 151, Kommuneplantillæg nr. 19 og projekttilladelse er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der samlet behandler indkomne høringssvar og inddragelse af miljøvurdering i afgørelserne.</p><p> </p><p><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/b1dp3cqp/sammenfattende-redegoerelse-roenne-havn-etape-4.pdf" target="_blank">Du kan se den sammenfattende redegørelse her:</a></span><br></p><p>Miljøvurderingen af 'ny multifunktionskaj' er foretaget på baggrund af to ansøgninger fra bygherren. En ansøgning til Trafikstyrelsen og en ansøgning til Bornholms Regionskommune. </p><p>Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet på baggrund af et afgrænsningsnotat, der beskriver hvilke påvirkninger på miljøet, der skal inddrages i vurderingen. Udkastet til afgrænsningsnotatet var i offentlig høring i perioden 3. februar 2023 til 17. februar 2023 og Trafikstyrelsen og Bornholms Regionskommune har behandlet og brugt indkomne høringssvar til at udarbejde det endelige afgræsningsnotat.</p><p>Ansøgningerne fra bygherren samt afgrænsningsnotatet kan ses via linket til miljøkonsekvensrapporten.</p><p><strong>Retsvirkninger</strong></p><p>Lokalplanen træder med denne bekendtgørelse i kraft og det betyder, at der ikke retligt eller faktisk må etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40 (Planlovens § 18).</p><p><br></p><p>​<br><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Rønne%20Havn%20etape%204.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tilladelse til vandløbsrestaurering på matr. 45a, Østermarie, jf. VandløbslovenTilladelse til vandløbsrestaurering på matr. 45a, Østermarie, jf. Vandløbslovenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-vandløbsrestaurering-på-matr.-45a,-Østermarie,-jf.-Vandløbsloven.aspx17-04-2024 08:56:06012428Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til at åbne et rørlagt vandløb på Lyrsbyvej 32, 3751 Østermarie, på matr 45a, Østermarie i henhold til vandløbslovens § 37 og § 17 aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til at åbne et rørlagt vandløb på Lyrsbyvej 32, 3751 Østermarie, på matr. 45a, Østermarie i henhold til vandløbslovens § 37 og § 17, LBK nr. 1217 af 25/11/2019. </p><p><strong>Formål</strong></p><p>Formålet med projektet er at åbne et rørlagt vandløb på 65 m, at genslynge strækningen og plante træer langs kronekanten for at bidrage til større biodiversitet.  </p><p>Tilladelsen finder du her: <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Tilladelse%20til%20vandløbsrestaurering%20på%20matr.%2045a%20Østermarie%20jf.%20Vandløbsloven.pdf" target="_blank">Tilladelse</a>​<br></p><p> </p><p><strong>Klage</strong><strong>  </strong></p><p>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/">Nævnenes hus</a>. Log ind med MitID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest<strong>: 15. maj 2024.</strong><strong>  </strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.<br></p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. <br></p><p>​En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn­digheden bestemmer andet.<br></p><p> </p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Billede%20til%20forsiden%20Lyrsbyvej%2032.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Ny silo på Dalegård, RutskerNy silo på Dalegård, Rutskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ny-silo-på-Dalegård,-Rutsker.aspx15-04-2024 10:52:33013010B ornholms Regionskommune har besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøgodkendelse i henhold til §10 i bekendtgørelse nr om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​B</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ornholms Regionskommune har besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøgodkendelse i henhold til §10 i bekendtgørelse nr. 300 af 20. marts 2024</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt:</span></p><ul><li>Etablering af fodersilo på Dalegård, Kumlehøjvej 5, 3790 Hasle<br></li></ul><p><strong><br></strong></p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p> </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på www.naevneneshus.dk. Du logger på med NEM-ID. </p><p> </p><p>Klagen sendes gennem <a href="https://naevneneshus.dk/">Klageportalen</a> til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p> </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p> </p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/">Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside</a> </p><p><strong>​​Klagefristen er 4 uger fra 15. april 2024, og udløber dermed 13. maj 2024.</strong><br></p><p> <br></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Dalegård%20billede.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 11 april 2024Landzonetilladelser pr. 11 april 2024https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-11-april-2024.aspx11-04-2024 08:11:54015177Regio n s k o m m u n en h a r gi v e t la n d z o n e t i l l a d e l s e i h e n h o l d t i l § 3 5 i pla aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​Regio</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">u</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">en</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">gi</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">v</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">la</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">z</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">§</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">3</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">5</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">pla</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">oven</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ø</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e:</span></p><ul><li>Lovliggørelse af ridebane og opførsel af fritstående solcelleanlæg – Robbedalevej 10, 3700 Rønne </li><li>Opførsel af fritstående solcelleanlæg – Pederskervejen 49, 3720 Aakirkeby</li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;">​​</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Udvidelse af legeplads og opførsel af multihus – Pederskervejen 75, 3720 Aakirkeby</span></li></ul><br style="background-color:transparent;color:inherit;"><span style="background-color:transparent;color:inherit;">T</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ill</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">erne</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">an</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">en</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">4</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">u</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ra</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">p</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">å</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">es</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">til</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">P</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">æ</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">v</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">et</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">af</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">hver</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ed</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ret</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">nt</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">es</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">sa</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">u</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d.</span><br><p> </p><p>En klage skal være modtaget senest den <strong>9. maj 2024.</strong></p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a> </p><p>Du logger på med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,</p><p>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a> </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p>​Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Bygningskonstuktion.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Miljøgodkendelse til St. Krusegård, AakerMiljøgodkendelse til St. Krusegård, Aakerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-St.-Krusegård,-Aaker.aspx11-04-2024 08:11:25015176Bornhol ms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16a, stk Miljøgodkendelsen tillader produktionen af små- og slagtegrise under stipladsmodellen aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​Bornhol</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16a, stk. 2 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16a-miljøgodkendelse til produktionsareal til små- og slagtegrise på St. Krusegård, Grødbyvejen 2, 3720 Aakirkeby.</span></p><p>Miljøgodkendelsen tillader produktionen af små- og slagtegrise under stipladsmodellen.<br></p><p>Der foretages ingen ændringer i staldanlægget i ansøgt drift – dog tages de ældste stalde ud af drift. Det samlede produktionsareal udgør 3.070 m<sup>2</sup>. </p><p>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere og gyllelagune på ejendommen. De to eksisterende gyllebeholdere overdækkes som frivilligt tiltag i ansøgt drift.<br></p><p>Staldene overholder de krævede mindsteafstande til nabobeboelser og beboelsesområder, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på ejendommen og naboskel. </p><p>Der er foretaget beregninger der viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldene og omkringboende overholdes. <br></p><p>På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften og idet der ikke foretages ændringer, forventes produktionen ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr. Tilsvarende vurderes husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.<br></p><p>Der er foretaget beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. Uden ændringer i produktionen vil der ikke ske en øget udledning fra staldene. Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Dette krav er opfyldt ved anvendelse af gyllekøling. Det vurderes derfor, at det ansøgte, ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området.</p><p>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse til St. Krusgård.<br><strong> </strong></p><p><strong>Offentliggørelse</strong></p><p>Miljøgodkendelsen vil være tilgængelig her på regionskommunens hjemmeside fra den 11. april 2024. §16a-miljøgodkendelse til St. Krusegård kan ses i den blå boks her på siden. </p><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br><br></p><p><span style="text-decoration:underline;">Klagefristen udløber den 9. maj 2024</span>, dvs. 4 uger fra den 11. april 2024, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på­klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. <br></p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</p><p>​Klagegebyret tilbagebetales, hvis: <br></p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid.​<br><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/St.%20Krusegård%20foto.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til ændring af lokalplan nr. 115 for Oplagsplads og Rekreativt Område ved GalløkkenForslag til ændring af lokalplan nr. 115 for Oplagsplads og Rekreativt Område ved Galløkkenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-ændring-af-lokalplan-nr.-115-for-Oplagsplads-og-Rekreativt-Område-ved-Galløkken.aspx05-04-2024 10:06:25016884Økonomi- og klimaudvalget i Bornholms Regionskommune besluttede den at sende ændringsforslag til lokalplan nr Ændringen af lokalplanen skal præcisere de byggemuligheder, som aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​​​​Økonomi- og klimaudvalget i Bornholms Regionskommune besluttede den 13. marts 2024 at sende ændringsforslag til lokalplan nr. 115 i offentlig høring i 14 dage. Ændringen af lokalplanen skal præcisere de byggemuligheder, som findes i det rekreative område ved Galløkken. Ændringen giver ikke nogen nye byggemuligheder, med gør det nemmere for private foreninger at opnå dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen. Alle de foreslåede ændringer er skrevet med rød tekst i den gældende lokalplan.<br></p><p>Bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget skal være Plan-afdelingen Bornholms Regionskommune i hænde senest den <strong>19. april 2024.</strong></p><p>Se lokalplanforslaget og send dine bemærkninger: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=402">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=402</a> </p><p>Du kan indsende dine bemærkninger via linket ved at trykke på knappen "din kommentar": </p><p>Indsigelsen kan også sendes med post, <strong>mrk. Lokalplan og Galløkken</strong>, til:  </p><p>Plan<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Skovløkken 4, Tejn<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">3770 Allinge</span></p><p>Dit navn og adresse skal fremgå tydeligt af indsigelsen. Høringssvaret og dit navn vil blive offentliggjort.</p><p><strong>Baggrund for ændringen:</strong></p><p>Den gældende lokalplan har et detaljeringsniveau, som giver offentlige aktører mulighed for at opnå dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Med det højnede detaljeringsniveau vil det også være muligt for private aktører at opnå dispensation fra Kystdirektoratet. </p><p>Ændringerne giver ikke mulighed for nogen anvendelser eller bygningsstørrelser, som ikke allerede er muligt i den gældende lokalplan. Derimod er der færre muligheder for at placere bygninger i delområdet.</p><p>Med de foreslåede ændringer bliver det præciseret, hvor i lokalplanens delområde 2 byggeri må placeres. Der er tilføjet et kortbilag, hvor der er byggefelter med forskellige anvendelser er placeret.<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Galløkken.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til projekt - Etablering af en fiskebro på matr. 49ø, Klemensker ved Aarsballe mosen, jf. vandløbslovens § 47Forslag til projekt - Etablering af en fiskebro på matr. 49ø, Klemensker ved Aarsballe mosen, jf. vandløbslovens § 47https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-projekt---Etablering-af-en-fiskebro-på-matr.-49ø,-Klemensker-ved-Aarsballe-mosen,-jf.-vandløbslovens-§-47.aspx02-04-2024 10:50:42016487Center for Natur, Miljø og Fritid har den 4. januar 2024, modtaget en ansøgning fra Rocio de la Aurora Jensen , Center for Regional udvikling, IT og Sekretariat, vedrørende aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Center for Natur, Miljø og Fritid har den 4. januar 2024, modtaget en ansøgning fra Rocio de la Aurora Jensen<strong>, </strong>Center for Regional udvikling, IT og Sekretariat, vedrørende etablering af en fiskebro ved Aarsballe mosen, matr. 49ø, Klemensker. Ansøgningen er udarbejdet i samarbejde med Matters Arkitekter. </p><p>Ansøgningen behandles efter vandløbslovens § 47, der omhandler anlæggelse- eller ændringer af broer mv. (LBK nr. 1217 af 25/11/2019).<br></p><p><strong>Formål</strong></p><p>Formålet med projektet er at anlægge en fiskebro, som giver adgang til Aarsballe mosen. </p><p>Fiskebroen etableres som led i et større projekt, hvor der også anlægges en platform til rekreativ anvendelse af borgerne og turister på Bornholm. Broen udgør en del af projektet "Fuglemosen". </p><p><strong>Projektforslaget</strong></p><p>Projektforslaget finder du her: <a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/Documents/Forslag%20til%20projekt;%20Etablering%20af%20en%20fiskebro%20på%20matr.%2049ø%20Klemensker.pdf" target="_blank">Projektforslag</a><br></p><p> </p><p><strong>Høring</strong></p><p>Der er jf. vandløbsloven 4 ugers høringsfrist på vandløbsreguleringsprojekter.  </p><p>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til <a href="mailto:nmf@brk.dk">nmf@brk.dk</a> att. Vandløbsmedarbejder Tine Kent Egedal. <br>I emnefeltet skriver du: J. nr. 24/789.</p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <strong>30. april 2024</strong>.  <strong>  </strong></p><p>​​​Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endelig stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.<br></p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br><br></p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Vandløbsprojekt.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Ændring af krav om helårsanvendelse uden for de 8 byerÆndring af krav om helårsanvendelse uden for de 8 byerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ændring-af-krav-om-helårsanvendelse-uden-for-de-8-byer.aspx04-04-2024 07:11:32016222Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 at stille krav om helårsboliganvendelse (bopælspligt) for boliger i otte udvalgte byer Rønne, Hasle, Allinge, Nexø, Aakirkeby, Svaneke aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 at stille krav om helårsboliganvendelse (bopælspligt) for boliger i otte udvalgte byer: Rønne, Hasle, Allinge, Nexø, Aakirkeby, Svaneke, Gudhjem/Melsted og Klemensker.<br></p><p>Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at lokalplaner som indeholdt krav om helårsboligformål uden for de otte byer skulle ændres, så boliger uden for de otte byer ikke behøvede at være helårsanvendt.</p><p>Kommunalbestyrelsen har vedtaget en lokalplan, som fastsætter krav om helårsboliganvendelse i de otte byer. Men de lokalplaner, som ligger udenfor de otte byer og indeholder bestemmelser om helårsanvendelse er endnu ikke blevet ændret. Bornholms Regionskommune er derfor nu ved at ændre alle lokalplaner, som ligger udenfor de otte byer, så der i fremtiden kun vil være krav om helårsanvendelse i de otte byer.</p><p>Inden lokalplanerne kan ændres, skal der foretages en offentlig høring.</p><p>Bornholms Regionskommune har kortlagt ni lokalplaner, som indeholder krav eller delvist krav om helårsboliganvendelse uden for de otte byer. Bornholms Regionskommune har lavet forslag til ændringer af de ni lokalplaner, så lokalplanerne ikke længere indeholder krav om helårsanvendelse. Ændringsforslagene indeholder ikke andre ændringer.</p><p><strong>a)</strong>  <strong>Lokalplan nr. 004, Muleby</strong></p><p>Forslaget fjerner krav om helårsanvendelse fra lokalplanen. I den gældende lokalplan er der krav om helårsanvendelse i alle boliger. </p><p><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=399">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=399</a></p><p><strong>b)</strong>  <strong>Lokalplan nr. 3 </strong><strong>-</strong><strong> 3 Eksisterende boligomr</strong><strong>å</strong><strong>de og institutionsomr</strong><strong>å</strong><strong>de i Sorthat</strong><br><br>Forslaget fjerner krav om helårsanvendelse fra lokalplanen. I den gældende lokalplan er der krav om helårsanvendelse i alle boliger. <br><br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=398">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=398</a><br><br> <strong style="background-color:transparent;color:inherit;">c)</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">   </span><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Lokalplan nr. 0-02 Bevarende lokalplan for Vang </strong><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">-</strong><strong style="background-color:transparent;color:inherit;"> Teglk</strong><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">å</strong><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">s og Helligpeder</strong></p><p>Forslaget fjerner krav om helårsanvendelse fra lokalplanen. I den gældende lokalplan er der krav om, at eksisterende boliger md helårsanvendelse ikke må ændres til anden anvendelse.<br><br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=395">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=395</a> <br><br> <strong style="background-color:transparent;color:inherit;">d)</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">  </span><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Lokalplan nr. 49 for en boligbebyggelse ved Dorljevejen i Listed</strong></p><p><br>Forslaget fjerner krav om helårsanvendelse fra lokalplanen. I den gældende lokalplan er der krav om helårsanvendelse. Lokalplanen omfatter en enkelt matrikel. <br><br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=393">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=393</a> <br><br> <strong style="background-color:transparent;color:inherit;">e)</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">  </span><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Lokalplan nr. 37 for Sommerhusområderne ved Balka Strand</strong></p><p><br>Forslaget fjerner krav om helårsanvendelse fra lokalplanen. I den gældende lokalplan er der krav om helårsanvendelse i delområde B6, som er en mindre del af lokalplanen. <br><br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=397">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=397</a> <br> </p><p><strong>f)</strong>    <strong>Lokalplan nr. 8 for et boligområde i Pedersker</strong><strong> </strong><br><br>Forslaget fjerner krav om helårsanvendelse fra lokalplanen. I den gældende lokalplan er der krav om helårsanvendelse i alle boliger. <br><br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=401">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=401</a><br> </p><p><strong>g)</strong>  <strong>Lokalplan nr. 30 Bevarende lokalplan for særlige bevaringsværdige byområder i Listed, Svaneke, Årsdale, Nexø og Snogebæk</strong><br><br>Forslaget fjerner krav om helårsanvendelse fra lokalplanen. I den gældende lokalplan er der krav om helårsanvendelse på fire matrikler i Listed. Kravet om helårsanvendelse i Svaneke og Nexø er reguleret af lokalplanen for de otte byer, og derfor ikke påvirket af denne lokalplan. <br><br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=394">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=394</a> <br><br> <strong style="background-color:transparent;color:inherit;">h)</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">  </span><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Lokalplan nr. 05-13 Tejn Gartnerigrund et boligområde</strong></p><p><br>Forslaget fjerner krav om helårsanvendelse fra lokalplanen. I den gældende lokalplan er der krav om helårsanvendelse i alle boliger. Lokalplanen omfatter en enkelt matrikel. <br><br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=400">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=400</a><br> </p><p><strong>i)</strong>    <strong>Lokalplan 043- for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Langebjergvej i Sandvig</strong><br><br>Forslaget fjerner krav om helårsanvendelse fra lokalplanen. I den gældende lokalplan er der krav om helårsanvendelse i alle boliger. </p><p><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=396">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=396</a><br><br> </p><p><strong>Høring indtil den 24. april 2024</strong></p><p>Du kan deltage i høringen og give din mening til kende.</p><p>Du kan se de enkelte lokalplansforslag og indsende dine bemærkninger via linkene ovenfor. </p><p>Høringssvaret kan også sendes med post, mrk. Helårshøring:  <br></p><p>​Plan<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Sko</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">vløkken 4, Tejn<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">3770 Allinge</span></p><p>I høringssvaret skal dit navn og adresse fremgå tydeligt. Høringssvaret og dit navn vil blive offentliggjort.<br></p><p>​Bemærkninger eller indsigelser til planforslaget skal være Plan i hænde senest den <strong>24. april 2024.</strong></p><p><strong> </strong></p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Muleby.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Skovbyggelinjen reduceres i Rønne SydSkovbyggelinjen reduceres i Rønne Sydhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Skovbyggelinjen-reduceres-i-Rønne-Syd.aspx22-03-2024 08:35:29015834Miljøstyrelsen har givet tilladelse til at reducere skovbyggelinjen i Rønne Syd Miljøstyrelsen lægger vægt på, at reduktionen vil være en administrativ lettelse for kommunen aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Miljøstyrelsen har givet tilladelse til at reducere skovbyggelinjen i Rønne Syd. Miljøstyrelsen lægger vægt på, at reduktionen vil være en administrativ lettelse for kommunen.<br></p><p>Skovbyggelinjen ophæves på de dele af matriklerne 317t og 317r Rønne Markjorder, hvor der skal etableres et nyt boligområde.</p><p>Læs afgørelsen her: <a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/Naturen/Documents/Afgørelse%20om%20reduktion%20af%20skovbyggelinje%20for%20lokalplan%20147%20Bornholms%20Regionskommune.pdf" target="_blank">Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 147 i Bornholms Regionskommune</a>​<br></p><p>Denne afgørelse kan ikke påklages til miljøministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 47 i bekendtgørelse nr. 1514 af 25. juni 2021 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen. </p><p>Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er truffet, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Skovbyggelinje%20Rønne%20Syd.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Høring af planerne for højspændingsstationen til Energiø BornholmHøring af planerne for højspændingsstationen til Energiø Bornholmhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Høring-af-planerne-for-højspændingsstationen-til-Energiø-Bornholm.aspx03-04-2024 12:09:02017136 at sende forslag til kommuneplantillæg nr Forslagene skal muliggøre det tekniske anlæg – en stor højspændingsstation på Bornholm, som er en del af det samlede projekt Energiø aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Kommunalbestyrelsen besluttede 19. marts 2024 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 20, forslag til lokalplan nr. 152 og tilhørende miljørapport i offentlig høring i perioden 20. marts til 15. maj 2024. Forslagene skal muliggøre det tekniske anlæg – en stor højspændingsstation på Bornholm, som er en del af det samlede projekt Energiø Bornholm. Forslaget til lokalplanen fastsætter detaljerede bestemmelser for, hvordan byggeriet kan placeres, og hvordan det skal se ud. Miljørapporten beskriver hvilke miljømæssige hensyn, der er taget og hvilke miljømæssige påvirkninger, planerne kan medføre. </p><p><strong>Der vil blive afholdt et borgermøde d. 23. april kl. 16.30 – 18.00, på Snorrebakken 66, 3700 Rønne</strong>. <br><br></p><p>Høringssvar til planforslagene skal være Plan i hænde senest <strong>15. maj 2024</strong>.<br><br></p><p>Se forslaget til kommuneplantillæg nr. 20 og send dine bemærkninger: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=59" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=59</a> </p><p>Se forslaget til lokalplan nr. 152 og send dine bemærkninger: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=380" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=380</a> </p><p>Se miljørapporten for de to planforslag: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/jeffnaqg/miljorapport_stationsanl_energio_red.pdf" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/jeffnaqg/miljorapport_stationsanl_energio_red.pdf</a> </p><p>Se sagsfremstillingen og kommunalbestyrelsens beslutning: <a href="https://dagsordener.brk.dk/vis?id=b18cc8ad-8c12-4e0c-9d58-f0f8d1b186db&punktid=2cb5219a-09f7-4694-a4ae-975222609275" target="_blank">https://dagsordener.brk.dk/vis?id=b18cc8ad-8c12-4e0c-9d58-f0f8d1b186db&punktid=2cb5219a-09f7-4694-a4ae-975222609275</a> </p><p>Høringssvar kan indsendes via de digitale planforslag ved at klikke på "din kommentar" øverst til højre (følg ovenstående links til planforslagene).</p><p> </p><p>Du kan også sende et høringssvar med post, <strong>mrk. Lokalplan højspændingsstation</strong>, til:  </p><p> </p><p>Plan</p><p>Skovløkken 4</p><p>3770 Allinge</p><p>eller pr. mail til <a href="mailto:plan@brk.dk">plan@brk.dk</a> </p><p>​Dit navn og din adresse skal fremgå tydeligt. Høringssvaret vil blive offentliggjort sammen med planforslagene.<br></p><p>Planforslagene kan også fås ved henvendelse til Plan, telefon 56 92 00 00.</p><p><strong>Retsvirkninger</strong></p><p>Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).</p><p>Når et forslag til et kommuneplantillæg offentliggøres kan kommunalbestyrelsen, inden for byzoner, modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.<br></p><p>Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt (Planlovens §12 stk. 2 og 3).</p><p> </p><p><strong>Den videre proces</strong></p><p>Bornholms Regionskommune behandler de indkomne bemærkninger, spørgsmål og indsigelser. </p><p>Herefter skal Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune beslutte om de vil vedtage Kommuneplantillæg nr. 20 og Lokalplan nr. 152.<br></p><p> </p><p>Efter Kommunalbestyrelsens beslutning, offentliggøres det endelige plangrundlag.</p><p> </p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Højspændingsstation.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer og afgørelser

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed