Borgere

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Besætningsændringer på husdyrbrug - 18. januar 2018Besætningsændringer på husdyrbrug - 18. januar 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Besætningsændringer-på-husdyrbrug---18.-januar-2018.aspx18-01-2018 09:21:5809317aspx39http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Bornholms Regionskommune har afgjort, at de anmeldte besætningsændringer i eksisterende stalde på nedenstående husdyrbrug kan gennemføres uden krav om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. Sagen er behandlet i henhold til §§ 29-30 i <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186840" target="_blank">bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug:</a></p><p> </p><ul><li><strong>På Stamperegård, Svanekevej 37, Østermarie, 3751 Østermarie ændres svinebesætningen fra 450 årssøer og 16.750 producerede smågrise (7,3-34 kg) til 450 årssøer og 17.431 producerede smågrise (7,1-33 kg).</strong></li></ul><p><br>Spørgsmål angående afgørelserne kan rettes til Susanne Kjær-Hansen, tlf.: 5692 2058 eller e-mail: <a href="mailto:Susanne.Kjaer-Hansen@brk.dk" target="_blank">Susanne.Kjaer-Hansen@brk.dk</a><br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br><br>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Du finder link til Klageportalen på forsiden af nævnets hjemmeside, <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. <br><br>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal være indbetalt inden en fastsat frist, ellers afvises klagen.<br><br><strong>Klagegebyret tilbagebetales, hvis</strong>: <br></p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klager ikke er klageberettiget </li><li><span aria-hidden="true"></span>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p><br><strong>Klagefristen udløber den 15. februar 2018, dvs. 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen den 18. januar 2018.</strong></p><p><strong></strong> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p> </p><img alt="Oversigtsbillede - Stamperegård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/stamperegård.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 11. januar 2018Landzonetilladelse pr. 11. januar 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-11.-januar-2018.aspx11-01-2018 09:01:02012163aspx141http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=176182" target="_blank">planloven</a>:</p><p> </p><ul><li><strong>Opførelse af lager på Bygaden 13, 3720 Aakirkeby</strong></li><li><strong>Udstykning af Storegade 41, 3740 Svaneke</strong></li><li><strong>Udstykning af Pedersker Hovedgade 58, 3720 Aakirkeby</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 8. februar 2018</strong>. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/bygaden_13.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Besætningsændringer på husdyrbrug, 8 januar 2018Besætningsændringer på husdyrbrug, 8 januar 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Besætningsændringer-på-husdyrbrug,-8-januar-2018.aspx08-01-2018 08:00:18011062aspx121http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms Regionskommune har afgjort, at de anmeldte besætningsændringer i eksisterende stalde på nedenstående husdyrbrug kan gennemføres uden krav om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. Sagerne er behandlet i henhold til §§ 29-31 i bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug:</p><p> </p><ul><li><strong>På Lundegård, Svanekevej 36, Østermarie, 3740 Svaneke ændres svinebesætningen fra 7.200 producerede slagtesvin (32-107 kg) til 6.035 producerede smågrise (17-30 kg) og 5.888 producerede slagtesvin (30-121 kg).</strong></li></ul><p> </p><ul><li><strong>På Ll. Grammegård, Grammegårdsvej 18, Aaker, 3720 Aakirkeby ændres svinebesætningen fra 15.000 producerede smågrise (8,5-42 kg) og 9.360 producerede slagtesvin (42-108 kg) til 20.000 producerede smågrise (7,8-30 kg) og 8.185 producerede slagtesvin (30-116 kg).</strong></li></ul><p><br>Spørgsmål angående afgørelserne kan rettes til Susanne Kjær-Hansen, tlf.: 5692 2058 eller e-mail: <a href="mailto:Susanne.Kjaer-Hansen@brk.dk" target="_blank">Susanne.Kjaer-Hansen@brk.dk</a><br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Du finder link til Klageportalen på forsiden af nævnets hjemmeside, <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. <br><br>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal være indbetalt inden en fastsat frist, ellers afvises klagen.<br><br><strong>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </strong></p><strong></strong><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p><br><strong>Klagefristen udløber den 5. februar 2018, dvs. 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen den 8. januar 2018.</strong></p><p><br>Center for Natur, miljø og Fritid<br></p><img alt="Lundegård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/lundegård.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 5. januar 2018Landzonetilladelse pr. 5. januar 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-5.-januar-2018.aspx05-01-2018 09:15:40010716aspx108http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176182" target="_blank">planloven</a>:</p><ul><li>Nedrivning og genopførsel af stuehus på Knarregårdsvej 15, 3790 Hasle</li><li>Nedrivning og genopførsel af stuehus på Sosevejen 23, 3720 Aakirkeby</li><li>Tilbygning på Søndre Landevej 2, 3700 Rønne</li><li>Opførsel af skur på Skagelfaldsvejen 2, 3720 Aakirkeby</li><li>Indretning af boliger og ferieboliger på Bossevejen 11, 3720 Aakirkeby</li><li>Ændring af ejendomsstatus fra fritidsbolig til helårsbolig på Aspevej 15, 3751 Østermarie</li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 2. februar 2018</strong>. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><img alt="Bossevejen 11" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Bossevejen_11.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tilladelse til opsætning af badebro ved StammershalleTilladelse til opsætning af badebro ved Stammershallehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-opsætning-af-badebro-ved-Stammershalle.aspx03-01-2018 14:00:09010569aspx95http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>3. januar 2018</p><p>Bornholms Regionskommune giver hermed tilladelse til etablering af badebro på matr. nr. 108fd, Rø som ansøgt.<br><br>Tilladelsen meddeles i henhold til §2 i bekendtgørelse om bade- og bådebroer, nr. 232 af 12. marts 2007.<br></p><ul><li>Se afgørelsen i den blå boks.<br></li></ul><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, der har truffet afgørelsen.<br><br>Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.<br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.<br><br>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune, Center for Teknik og Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge, helst på mail:tm@brk.dk. Bornholms Regionskommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br><br>Afgørelser kan påklages af den, afgørelsen er rettet til, og af enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagen, samt af Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Grundejernes Landsorganisation og Fritidshusejernes Landsforening.<br><br>Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. § 88, stk. 1 i natur-beskyttelsesloven.</p><p>Center for Teknik og Miljø</p><p> </p><img alt="Badebro ved Stammershalle" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Badebro_stammershalle.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til lokalplan 098, Solcellepark ved KannikegårdsvejForslag til lokalplan 098, Solcellepark ved Kannikegårdsvejhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-lokalplan-098,-Solcellepark-ved-Kannikegårdsvej.aspx10-01-2018 10:25:4609864aspx265http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Den 22. december 2017</p><strong></strong><p><br>Kommunalbestyrelsen vedtog 21. december 2017 at sende forslag til lokalplan nr. 098 og forslag til kommuneplantillæg nr. 025 med tilhørende miljørapport i offentlig høring i otte uger. Hensigten med planerne er, at gøre det muligt at opføre en solcellepark på op til ca. 23 ha.</p><p><br>Bemærkninger eller indsigelser til planforslagene med tilhørende miljørapport skal være Teknik & Miljø i hænde <strong>senest mandag den 16. februar 2018</strong>.<br></p><ul><li>enten på adressen Bornholms Regionskommune, Skovløkken 4, 3770 Allinge, </li><li>eller på mailadressen <a href="mailto:tm@brk.dk">tm@brk.dk</a>.</li></ul><p><br>Planerne kan ses her på siden i den blå boks, eller ved henvendelse til Teknik & Miljø, telefon 56 92 00 00, mail <a href="mailto:tm@brk.dk">tm@brk.dk</a></p><p> </p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br>Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.</p><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.<br> <br>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr<br>på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br></p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/Indflydelse-politik/planer/solceller.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 30. november 2017Landzonetilladelse pr. 30. november 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-30.-november-2017.aspx30-11-2017 11:37:17011891aspx141http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven:</p><ul><li><strong>Opsætning af telemast på Lillehøjsvej 6, 3740 Svaneke</strong></li></ul><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 28. december 2017</strong>. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Teknik og Miljø</p><p><br> </p><img alt="Lillehøjsvej 6 - oversigts foto" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/lillehøjsvej_6.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 24. november 2017Landzonetilladelse pr. 24. november 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-24.-november-2017.aspx24-11-2017 09:06:5205040aspx107http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><br>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i planloven:<br></p><p><strong>• Etablering af sø på Svanekevej 10, 3751 Østermarie</strong><br><strong>• Etablering af sø på Havrehøjvej 6, 3751 Østermarie</strong><br><strong>• Udvidelse af sommerhus på Vandmøllevej 6, 3790 Hasle</strong><br><strong>• Etablering af tagetage på Melstedvej 39, 3760 Gudhjem </strong><br><strong>• Udvidelse af Rø Vandværk, Rø Skolevej 10, 3760 Gudhjem </strong><br><strong>• Etablering af lager/butik på Tværvej 10, 3700 Rønne</strong><br></p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 22. december 2017</strong>. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br></p><p>Center for Teknik og MIljø<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Landzoneltllladelse-24nov-Vandmøllevej6.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed