Borgere
Del på facebook

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Ny maskinhalNy maskinhalhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ny-maskinhal,.aspx13-07-2020 08:18:5302351aspxhttp://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §10 i bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer forbindelse med følgende projekt:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af maskinhal på Ø. Kirkebogård, Pederskervejen 10, 3730 Nexø.</strong></li></ul><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>. Du logger på med NEM-ID. </p><p>Klagen sendes gennem <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Klageportalen</a> til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/" target="_blank">Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside</a> </p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra 13. juli 2020, og udløber dermed 10. august 2020.</strong></p><p><strong></strong> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p><img alt="Luftfoto kirkebogård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede-Kirkebogård.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Miljøgodkendelse til Vellensbygård Miljøgodkendelse til Vellensbygård https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-Vellensbygård-.aspx08-07-2020 11:43:56011391aspx72http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Bornholms Regionskommune, Regional Udvikling, IT og Sekretariat har i henhold til §16a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16a-miljøgodkendelse til svineproduktion på </p><ul><li><strong>Vellensbygård, </strong><br><strong>Vellensbyvejen 1, </strong><br><strong>3700 Rønne.</strong></li></ul><p>Der meddeles tilladelse efter § 16a i husdyrbrugloven, der er ikke ansøgt om ændring eller udvidelse af den eksisterende husdyrproduktion, og tilladelsen meddeles derfor som en frivillig overgang til stipladsmodellen. <br>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere på ejendommen.</p><p>Miljøgodkendelsen omfatter svineproduktion, hvor det samlede produktionsareal udgør 4.311 m2.</p><p>Vilkårene og de vurdering, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse. </p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br>Miljøgodkendelsen er tilgængelig her på regionskommunens hjemmeside fra den 8. juli 2020. <br>§16a-miljøgodkendelsen til Vellensbygård kan ses i den blå boks.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 5. august 2020</strong>, dvs. 4 uger fra den 8. juli 2020, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes Hus</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</p><p>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br></li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></p><img alt="Vellensbygård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede-Vellensbygård.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 8 juli 2020Landzonetilladelser pr. 8 juli 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-8-juli-2020.aspx08-07-2020 11:11:01011388aspx57http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li><strong>Omlægning af å og udvidelse af sø - Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakirkeby,</strong></li></ul><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 5. august 2020</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><img alt="Ekkodalen" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/ekkodalsvejen.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til spildevandsplan for Frennebakken i offentlig høring Forslag til spildevandsplan for Frennebakken i offentlig høring https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-spildevandsplan-for-Frennebakken-i-offentlig-høring-.aspx08-07-2020 07:53:1203322aspx58http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune har d. 25. juni 2020 besluttet at sende forslag til tillæg til spildevandsplan for Frennebakken i 8 ugers offentlig høring. </p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Høringsforslag%20Frennebakken-spildevand.pdf" target="_blank">Det samlede tillæg til spildevandsplanen kan læses her</a>.</p><p>En bygherre ønsker at opføre 15 sommerhuse syd for Svanebakkken og Duebakken i Svaneke, hvor der i dag er åbent land. Det østlige område er allerede udlagt i spildevandsplanen som planlagt for spildevandskloakering, mens det vestlige pt ligger uden for kloakopland.<br>Med vedtagelsen af dette tillæg udvides det spildevandskloakerede område til at omfatte hele sommerhusområdet, der ønskes udstykket. Det betyder, at Bornholms Spildevand A/S skal modtage husspildevandet fra sommerhusene, mens grundejer selv skal håndtere tag- og overfladevand på egen grund.<br>Da hele området ikke tidligere har været inddraget i kommunens spildevandsplan, skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen for at sikre det juridiske grundlag til kloakering af området. </p><p><strong>Høringsperiode</strong><br>Forslaget til tillægget til spildevandsplanen skal sendes i min. 8 ugers offentlig høring, jf. Spildevandsbekendtgørelsens §6, stk. 2. Efter behandling af høringssvar, kan tillægget evt. vedtages af kommunalbestyrelsen.<br>I høringsperioden har berørte parter mulighed for at kommentere forslaget. Eventuelle kommentarer til forslaget skal sendes til Bornholms Regionskommune, Natur, Miljø og Fritid, Ullasvej 23, 3700 Rønne eller på mail til <a href="mailto:spildevand@brk.dk" target="_blank">spildevand@brk.dk</a> og være kommunen i hænde <strong>senest d. 2. september.</strong><br>Indkomne høringssvar vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af tillægget. <br></p><h2>Miljøvurdering af plan</h2><p>Spildevandsplaner skal screenes i henhold til kapitel 4 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25.10-2018). Formålet er at vurdere, om der er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering. <br>Bornholms Regionskommune har udarbejdet en screening for miljøvurderingspligt af dette tillæg til spildevandsplanen. Screeningen for miljøvurderingspligt er vedlagt som bilag 1 i tillægget. <br>Bornholms Regionskommune vurderer, at tillægget til spildevandsplanen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet og at der derfor ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. <br><br><strong>Miljøvurdering af projekt (VVM)</strong><br>Der er alene udført en screening for miljøvurdering af tillægget til spildevandsplanen. Tillægget indebærer, at grundejer selv skal håndtere tag- og overfladevand. Hvis der i forbindelse med det konkrete projekt skal etableres f.eks. bassiner, skal anlægget screenes for miljøvurderingspligt i forbindelse med behandlingen af ansøgningen til projektet.  </p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af alle, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. <br>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>. Du logger på med NEM-ID. <br>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.<br> <br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.<br><br>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br><br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.<br><br>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">https://naevneneshus.dk/</a><br><br><strong>Klagefristen udløber dermed 5. august 2020</strong></p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p><br></p><img alt="Frennebakken" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Frennebakken.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Omlægning af Læså og Landkanalen ifm. naturgenopretningsprojektet Ekkodalens MoserOmlægning af Læså og Landkanalen ifm. naturgenopretningsprojektet Ekkodalens Moserhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Omlægning-af-Læså-og-Landkanalen-ifm.-naturgenopretningsprojektet-Ekkodalens-Moser.aspx07-07-2020 12:10:0604481aspx49http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p><strong>Tilladelse til omlægning af Læså og Landkanalen ifm. naturgenopretningsprojektet Ekkodalens Moser, jf. Vandløbsloven</strong></p><p>Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til at omlægge en strækning af Læså og Landkanalen i forbindelse med naturgenopretningsprojektet Ekkodalens Moser. Projektet foregår på matriklerne; 255, Aaker og matrikel nr. 359, Vestermarie, som ejes af Naturstyrelsen.  </p><p><strong>Formål</strong><br>Vandløbsprojektet er et delområde af naturgenopretningsprojektet Ekkodalens Moser, der varetages af Naturstyrelsen. Formålet med omlægningen af Læså er at genskabe det tidligere forløb med faunapassage til den øvrige strækning. Landkanalen omlægges ligeledes, så der etableres 2 nye vandløbsstrækninger gennem en eng. Begge løb kobles på den omlagte del af Læså. Der lukkes desuden en pumpe ned og afkobles dræn, som har sikret afvanding af landbrugsjord, der føres tilbage til vådområde i form af eng og mose. Dette gøres for at skabe et naturområde.  </p><p>Afgørelsen ses i den røde boks og tilhørende bilag i den blå boks.  <br>  <br><strong>Lovgivning</strong><br>Tilladelsen er meddelt med hjemmel i vandløbslovens §§ 16-17 (regulering af vandløb), § 21 (anlæg af nye vandløb), § 38 (private udpumpningsanlæg) og § 47 (anlæg af broer og overkørsler), LBK nr. 1579 af 26/01/2017. Der henvises herudover til kapitel 2, 3, 4 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016. Den del af tilladelsen, som omhandler udlægning af gydegrus og marksten har hjemmel i vandløbslovens § 37 (restaurering) samt kapitel 7 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering. </p><p><strong>Klage</strong>  <br>Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger, af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Klageportalen i Nævnenes hus</a> . Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest:<strong> Den 5. august 2020</strong>. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.</p><p><strong>Kontakt</strong><br>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><img alt="Ekkodalen" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Ekkodalens%20moser.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Miljøgodkendelse til Aagård, Pedersker Miljøgodkendelse til Aagård, Pedersker https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-Aagård,-Pedersker-.aspx07-07-2020 08:48:5002061aspx40http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Bornholms Regionskommune, Regional Udvikling, IT og Sekretariat har i henhold til §16a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16a-miljøgodkendelse til udvidelse af produktionsarealet til svineproduktion på </p><ul><li><strong>Aagård, </strong><br><strong>Bukkevadsvejen 8, </strong><br><strong>3720 Aakirkeby.</strong></li></ul><p><br>Aagård v./ Hans Otto Munch har ansøgt om tilladelse til udvidelse af produktionsarealet til slagtesvin, således staldkapaciteten til slagtesvin tilpasses produktionen af smågrise fra soholdet på ejendommen Aagård, Bukkevadsvejen 8, 3720 Aakirkeby, matrikel nr. 10f Pedersker m.fl.</p><p>Udvidelsen foretages ved opførsel af en tilbygning på 363 m2 indeholdende en ekstra slagtesvinesektion i forlængelse af den eksisterende slagtesvinestald. Der foretages ingen ændringer i det øvrige staldanlæg. Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere på ejendommen.</p><p>Miljøgodkendelsen omfatter svineproduktion, hvor det samlede produktionsareal udgøres af 4.366 m2 i 10<br>staldafsnit.</p><p>Vilkårene og de vurdering, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse. </p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br>Miljøgodkendelsen er tilgængelig her på regionskommunens hjemmeside fra den 7. juli 2020. <br>§16a-miljøgodkendelsen til Aagård kan ses i den blå boks.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 4. august 2020</strong>, dvs. 4 uger fra den 7. juli 2020, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes Hus</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</p><p>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br></li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p><img alt="Aagård foto" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede_Aagård.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 6 juni 2020Landzonetilladelser pr. 6 juni 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-6-juni-2020.aspx06-07-2020 07:21:43013752aspx57http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Opførsel af enfamilieshus - Kåsevej 4, 3770 Allinge,</strong></li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 3. august 2020</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></p><img alt="Kåsevej 4" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kåsevej%204.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Lokalplan 00-20 for et område nord for Vestermarie by aflyses delvistLokalplan 00-20 for et område nord for Vestermarie by aflyses delvisthttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Lokalplan-00-20-for-et-område-nord-for-Vestermarie-by-aflyses-delvist.aspx06-07-2020 07:12:56013753aspx35http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><br>Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. maj 2020 at ophæve lokalplan 00-20 delvist. Delområde 1, som var udlagt til erhvervsformål, aflyses for at muliggøre skovtilplantning på arealet (Vestermarie Folkeskov).<br><br>En del af arealet ligger i byzone, hvilket forbliver uændret.<br><strong>Delaflysningen bekendtgøres hermed den 6. juli 2020.</strong><br><br>Se den ændrede lokalplan her:<br><a href="https://dokument.plandata.dk/20_1123058_1594017593583.pdf" target="_blank">https://dokument.plandata.dk/20_1123058_1594017593583.pdf</a> </p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. <br>Klageberettiget er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.<br><br>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.<br><br>Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. <br>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.<br><br>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. <br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.<br> <br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat</p><p><br></p><img alt="Lokalplan Vestermarie" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Loklaplan%20-%20Vestermarie.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til lokalplan nr. 120 for Grønbechs Hotel i Allinge og kommuneplantillæg nr. 38Forslag til lokalplan nr. 120 for Grønbechs Hotel i Allinge og kommuneplantillæg nr. 38https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-lokalplan-nr.-120-for-Grønbechs-Hotel-i-Allinge-og-kommuneplantillæg-nr.-38.aspx02-07-2020 11:29:2903152aspx117http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p> </p><p>Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune besluttede den 25. juni 2020 at sende forslag til lokalplan nr. 120 og kommuneplantillæg nr. 38 i offentlig høring i perioden 2. juli til 28. august 2020. Lokalplanen vil muliggøre en ansøgt udvidelse af en del af hotellet ved at tilføje en værelsesetage, en tagterrasse, samt tilføje facaden spanske altaner. Den ønskede udvidelse kræver et forudgående kommuneplantillæg og lokalplan.<br><br>Bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget skal være Plan i hænde <strong>senest 28. august 2020.</strong><br><br>Se lokalplanforslaget og send dine bemærkninger: <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=345" target="_blank">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=345</a></p><p>Se forslag til kommuneplantillæg og send dine bemærkninger: <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/16820" target="_blank">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/16820</a></p><p>Du kan indsende dine bemærkninger via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar": </p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kommentar%20knap%20-%20lokalplaner.png" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p>Indsigelsen kan også sendes med post, <strong>mrk. Lokalplan nr. 120</strong> til:  <br> <br>Udvikling og Byg<br>Ullasvej 23<br>3700 Rønne</p><p>Af indsigelsen skal dit navn og adresse fremgå tydeligt.<br>Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Plan i Udvikling og Byg, telefon 56 92 00 00.<br><br><strong>Miljøscreening</strong><br>Der er foretaget en screening for miljøvurdering af lokalplanforslag nr. 120 og forslag til kommuneplantillæg nr. 38 jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Se afgørelse og klagevejledning, se i den blå boks.<br><br><strong>Retsvirkninger</strong><br>Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).</p><p> </p><img alt="Grønbechs Hotel" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Grønbechs%20hotel3.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til lokalplan nr. 113 for et sommerhusområde på Frennebakken ved SvanekeForslag til lokalplan nr. 113 for et sommerhusområde på Frennebakken ved Svanekehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-lokalplan-nr.-113-for-et-sommerhusområde-på-Frennebakken-ved-Svaneke.aspx08-07-2020 06:49:2203029aspxhttp://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. juni 2020 at sende forslag til lokalplan nr. 113 i 8 ugers offentlig høring. </p><p><strong>Høringsperioden er fra den 8. juli 2020 til og med den 2. september 2020</strong>.</p><p>Ejerne af et areal ved det sydlige Svaneke ønsker at udnytte området til bebyggelse med op til 15 sommerhuse. <br>I kommuneplan 2013 er arealet udlagt som sommerhusområde ’208.S.02 – Svanebakken Syd’ i Svaneke. Forslaget til lokalplan er dermed i overensstemmelse med kommuneplanen.<br> <br>Forslag til lokalplan kan ses på nedenstående link</p><p><strong>Link til lokalplanforslag nr. 113</strong><br><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=339" target="_blank">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=339</a></p><p><br><strong>Miljøscreening</strong><br>Der er foretaget en screening for miljøvurdering af lokalplanforslag nr. 113 jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. <br>Konklusionen på screeningen af planerne var, at der ikke skulle udarbejdes en miljørapport. </p><p><br><strong>Indsigelsesmulighed  </strong><br>Du kan indsende dine eventuelle høringssvar via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar", <br>Link : <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=339" target="_blank">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=339</a> for at gå til siden.<br>Knappen som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger oppe til højre på siden:</p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kommentar%20knap%20-%20lokalplaner.png" alt="" style="margin:5px;" /></p><p><br>Indsigelsen kan sendes med post, <strong>mrk. Lokalplan 113</strong>, til:  <br><br>Udvikling og Byg<br>Ullasvej 23<br>3700 Rønne</p><p>Af indsigelsen skal navn og adresse fremgå tydeligt.</p><p><strong>Indsigelser/bemærkninger skal være modtaget senest den 2</strong><strong>. september</strong> Indsigelser vil efterfølgende blive behandlet af Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget. <br> <br><strong>Retsvirkninger</strong><br>Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).</p><p><br></p><img alt="Frennebakken" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Frennebakken.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed