Borgere
Del på facebook

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Annonce om landbrugsbyggeri, NordvangAnnonce om landbrugsbyggeri, Nordvanghttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Annonce-om-landbrugsbyggeri,-Nordvang.aspx23-10-2019 09:06:0202524aspxhttp://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til 27 i 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer forbindelse med følgende projekt:<br></p><ul><li><strong>Etablering af gyllebeholder på Nordvang, Sigtemøllevejen 13, 3720 Aakirkeby</strong><br></li></ul><p><strong></strong> </p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>. Du logger på med NEM-ID. <br>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">https://naevneneshus.dk/</a></p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra dags dato og udløber dermed 20. november 2019.</strong> </p><p> </p><p>Center for Regionaludvikling, IT og Sekretariat.<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Sigtemøllevejen_13.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Ansøgning om udvidelse af svineproduktion på GamlevældegårdAnsøgning om udvidelse af svineproduktion på Gamlevældegårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-udvidelse-af-svineproduktion-på-Gamlevældegård.aspx22-10-2019 07:29:2802434aspxhttp://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.</p><p>Denne annonce har til formål at orientere om, at Christian og Flemming Koefoed har ansøgt om at udvide svineproduktionen på ejendommen</p><p> </p><ul><li><strong>Gamlevældegård, </strong><br><strong>Gamlevældevej 31, </strong><br><strong>3760 Gudhjem</strong>.</li></ul><p> </p><p>På Gamlevældegård er der i nudrift et sohold på 250 årssøer, 5.700 producerede smågrise (7,3-32 kg), 3.575 producerede slagtesvin/polte (32-113 kg) og 35 polte (50-107 kg).</p><p>Der ansøges om en udvidelse af produktionsarealet til søer, smågrise og slagtesvin samt etablering af en ny gyllebeholder med tilhørende fortank. Det eksisterende bygningssæt er delvist nedslidt og ønskes taget ud af drift. Til erstatning herfor ønskes opført et nyt moderne staldanlæg omfattende sohold og slagtesvineproduktion samtidig udvides produktionen. Udvidelsen består dels af et større sohold samt en udvidelse af slagtesvineholdet, således at alle grise kan færdigproduceres på ejendommen. <br>Der etableres tre nye bygninger indeholdende henholdsvis løbe- og drægtighedsstald, fare- og smågrisestald samt slagtesvinestald. Produktionen i det eksisterende staldanlæg nedlægges på nær et afsnit af den nuværende slagtesvinestald, der i ansøgt drift ønskes anvendt til poltekarantæne samt bufferstald. <br>Herudover opføres en ny gyllebeholder på 4.000 m3. Det samlede produktionsareal udgør 6.723 m2 i det nye staldanlæg og 150 m2 i det eksisterende anlæg – i alt 6.873 m2. </p><p>Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i miljøgodkendelsen, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.</p><p>På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse. </p><p>Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.:56 92 20 74 eller e-mail: <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk" target="_blank">Helle.Thers@brk.dk</a> </p><p><strong>Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 6. november 2019</strong>. </p><p>Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til <a href="mailto:byg@brk.dk" target="_blank">byg@brk.dk</a> </p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat</p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Gamlevældevej_31.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Strategiplan for Kommuneplan 2020Strategiplan for Kommuneplan 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Strategiplan-for-Kommuneplan-2020.aspx11-10-2019 17:14:3409986aspx103http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Strategi for kommuneplan 2020 blev endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019. Strategien blev vedtaget med følgende ændringer:</p><ul><li>Sommerhusområde ved Listed indføjet som nyt sommerhusområde</li><li>Anvendelsesmuligheder for Hasle Klinker (udviklingsområde 30) indføjet</li><li>Udviklingsområde 30, Hasle Klinker ændret arealmæssigt</li></ul><p>Du kan se den endelige strategi via dette link: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/"><span style="text-decoration:underline;">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/</span></a></p><p>Strategien var i otte ugers høring fra den 4. juli til den 29. august 2019, og der indkom 48 høringssvar, som blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde.</p><p>Kommunalbestyrelsen tager endelig beslutning om, hvilke arealer, der skal ansøges til landsplandirektiverne vedr. omplacering af sommerhusområder og udviklingsområder i kystnærhedszonen på mødet den 28. november. </p><p>Offentliggørelsen af Strategi for kommuneplan 2020 er sket med denne annoncering pr. 11. oktober 2019.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Beredskabet%20Bornholm%20-%20topbillede.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tilladelse til vandløbsrestaureringTilladelse til vandløbsrestaureringhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-vandløbsrestaurering.aspx09-10-2019 06:00:5403456aspx101http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p><strong>Tilladelse til vandløbsrestaurering; Matrikel 28a, Hovedejerlavet Ibsker</strong></p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, meddeler hermed tilladelse til at genåbne det rørlagte vandløb på adressen; matrikel nr. 28a, Hovedejerlavet Ibsker. Matriklen tilhører ejendommen; </p><ul><li><strong>Nordvangen 2, </strong><br><strong>3730 Nexø. </strong></li></ul><p>Patrick Steinlein, Center for Natur, Miljø og Fritid, har ansøgt om projektet på vegne af ejeren Thor Gunnar Kofoed. </p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til § 37 i Vandløbsloven, LBK nr. 127 af 26/01/2017. Hertil bygger afgørelsen på kapitel 7 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, nr. 834 af 27/06/2016, der omhandler restaurering af vandløb. </p><p><strong>Klage  </strong><br>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. <br><br>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External" target="_blank">Nævnenes hus</a> . Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. <br><br>En klage skal være modtaget senest:<strong> Den 6. november 2019</strong>. <br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.<br><br><strong>Kontakt</strong><br>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@brk.dk</a><br><br>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Nordvangen_2.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Delaflysning af lokalplan i Vestermarie Delaflysning af lokalplan i Vestermarie https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Delaflysning-af-lokalplan-i-Vestermarie-.aspx07-10-2019 09:06:0803122aspx124http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p><strong>Forslag til aflysningsplan 20x - Delaflysning af lokalplan i Vestermarie – sendes i offentlig høring</strong></p><p>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vedtog den 11. september 2019 at sende forslag til aflysningsplan 20x i offentlig høring i 2 uger. Af hensyn til de borgere som modtager høringsbrevet med fysisk post sættes høringsperioden til d. 7 oktober til og med d. 28 oktober.<br><br>Aakirkeby kommunalbestyrelse besluttede i 1986, at udarbejde lokalplan 20 for området nord for Vestermarie by for bl.a. anlæggelse at et hestesportsanlæg og erhvervsområde.<br>Kommunalbestyrelsen ønsker nu en folkeskov beplantet på dette område. Det område som tiltænkes beplantet med skov er i dag delområde 1 i Lokalplan 20. Området, som er reserveret til erhvervsformål og som ligger hen med grøn beplantning, er ca. 2 ha stort og omfatter matrikelnumrene 82ed og del af 82s, Vestermarie sogn.<br><br>For at bruge området til beplantning af skov, skal delområde 1 i lokalplan 20 ophæves ved udarbejdelse af denne partielle aflysningslokalplan 20x. Resten af lokalplan 20 er stadig gældende og den partielle ophævelse forudsætter ikke ændringer i kommuneplanen. Område forbliver i byzone.</p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kort%20vestermarie.png" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /><br>Grøn markering er delområde 1 i lokalplan 20 (rød markering) og udgør hele området for den partielle aflysningsplan 20x</p><p> </p><p>Du kan indsende dine eventuelle høringssvar via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar". </p><p>Klik her:  <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=336" target="_blank">for at gå til siden.</a></p><p><br>Knappen som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger oppe til højre på siden:</p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kommentar%20knap%20-%20lokalplaner.png" alt="" style="margin:5px;" /><br> <br>Høringssvaret kan også sendes med post mrk. "høringssvar for aflysningsplan 20x, Vestermarie" </p><p>til:  <br><br><strong>Regional Udvikling, It og Sekretariat</strong><br><strong>Skovløkken 4, Tejn</strong><br><strong>3770 Allinge</strong><br><br>Af høringssvaret skal navn og adresse fremgå tydeligt.<br><br></p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat</p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Oversigtskort%20-%20Vestermarie.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Ændrede forslag til Budget 2020Ændrede forslag til Budget 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ændrede-forslag-til-Budget-2020.aspx04-10-2019 09:55:2809554aspx127http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​En enig kommunalbestyrelse indgik den 2. oktober en aftale om budgettet for 2020 og efterfølgende år. Nu indledes arbejdet med at forfine forslagene frem mod en 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.<br> <br>Derfor sendes nye og ændrede budgetforslag i høring og til kommentering<strong> frem til den 21. oktober kl. 8.</strong><strong>00.</strong> Det drejer sig om både udvidelsesforslag, besparelsesforslag samt anlægsforslag i alt 26 forslag. </p><p>Du finder <a href="/Om-Kommunen/Oekonomi/Sider/Høring-budget-2020.aspx">materialet med de nye og ændrede budgetforslag her </a>- her kan du også finde alt øvrigt budgetmateriale.</p><p> </p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/økonomi.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tilladelse til vandløbsrestaurering; Stenløsevej 11Tilladelse til vandløbsrestaurering; Stenløsevej 11https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-vandløbsrestaurering;-Stenløsevej-11.aspx03-10-2019 07:22:0405853aspx60http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, meddeler hermed tilladelse til at genåbne 170 m rørlagt vandløb på adressen;<br></p><ul><li><strong>Stenløsevej 11, </strong><br><strong>3770 Allinge, </strong><br><strong>matrikel 20d, Hovedejerlavet Olsker.</strong> <br></li></ul><p>Patrick Steinlein er ansøger til projektet, som gennemføres af Center for Natur, Miljø og Fritid, på vegne af ejeren James Gerard Constable.  </p><p>Tilladelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens § 37, LBK nr. 127 af 26/01/2017, samt kapitel 7 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016, der omhandler restaurering af vandløb. </p><p>Denne afgørelse erstatter reguleringstilladelsen jf. Vandløbslovens § 16-17, som blev udstedt af Bornholms Regionskommune den 28. januar 2019. Reguleringstilladelsen blev trukket tilbage som følge af, at kommunen i forbindelse med et tilsyn på lokaliteten, blev opmærksom på nye forhold i sagen.     </p><p><strong>Klage</strong>  <br>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. <br>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External" target="_blank">Nævnenes hus</a> . Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen.<br> <br>En klage skal være modtaget senest: <strong>Den 31. oktober 2019. </strong><br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.</p><p><strong>Kontakt</strong><br>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@brk.dk</a><br><br>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Stenløsevej_11.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 02 oktober 2019Landzonetilladelser pr. 02 oktober 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-02-oktober-2019.aspx02-10-2019 09:05:5404463aspx97http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af skurby - Langebjergvej 130, 3770 Allinge</strong>,</li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 30 oktober 2019</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></p><img alt="Langebjergvej 130 - Hammershus" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/langebjergvej_130.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Bekendtgørelse af Lokalplan nr. 103 Temalokalplan for helårsboliger i otte byerBekendtgørelse af Lokalplan nr. 103 Temalokalplan for helårsboliger i otte byerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Bekendtgørelse-af-Lokalplan-nr.-103-Temalokalplan-for-helårsboliger-i-8-byer.aspx26-09-2019 14:38:15023570aspx212http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms kommunalbestyrelse vedtog den 19.09.2019 en ny temalokalplan for helårsboliger i de otte byer, hvor der er bopælspligt: Rønne, Nexø, Aakirkeby, Hasle, Allinge, Svaneke, Gudhjem og Klemensker. </p><p>Med vedtagelsen aflyses de to gældende temalokalplaner:  </p><ul><li>Lokalplan 027 Temalokalplan vedrørende helårsboligformål (for byområder i byzone) og</li><li>Lokalplan 029 Temalokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone.</li></ul><p>Link til planen: <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=314"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=314</span></a></p><p>eller download her <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Bekendtgørelse-af-Lokalplan-nr.-103-Temalokalplan-for-helårsboliger-i-8-byer/LP%20103%20Temalokalplan%202019_9_5.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />LP 103 Temalokalplan 2019_9_5.pdf</a><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Bekendtgørelse-af-Lokalplan-nr.-103-Temalokalplan-for-helårsboliger-i-8-byer/LP%20103%20Temalokalplan%202019_9_5.pdf"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />LP 103 Temalokalplan 2019_9_5.pdf</a></p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br> Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter planlovens § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens § 19 eller 40. <br><br>I henhold til planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.<br> <br>Jf. planlovens § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br> Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. <br>Klageberettiget er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.</p><p>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> og <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> eller <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/bolig%201100.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 26. september 2019Landzonetilladelser pr. 26. september 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-26.-september-2019.aspx26-09-2019 09:09:28010449aspx113http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Opførelse af åben carport med terrasse ovenpå - Stavelund 16, 3700 Rønne,</strong></li><li><strong>Etablering af depotbygning - Stavsdalvej 30, 3760 Gudhjem,</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 24. oktober 2019</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,<br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><img alt="Stavelund 16" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Stavelund_16.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed