Del på facebook

Naturpleje

Naturplejeindsatsen skal ske i tæt samarbejde med brugerne, herunder turisterhvervet, de grønne organisationer, borgerforeningerne og med landbruget. Et væsentligt samarbejdsforum er Det Grønne Råd, hvor jordbrugets organisationer, turisterhvervet, Bornholms Museum, Bornholms Statsskovdistrikt og 6 grønne organisationer er repræsenteret.
 
Bornholm er kendt som det eneste sted i Danmark, hvor grundfjeldet er synligt og gør visse arealer umulige at dyrke. Men også på mange andre områder adskiller øen sig fra det øvrige Danmark. Hele 25 % af øens areal er dækket af skov, hvor landsgennemsnittets er 12 %. Pr. arealenhed er der langt flere stendiger og levende hegn end andre steder i landet. Øen er desuden gennemskåret af en mængde skovbevoksede sprækkedale. 
 

​Genopretning af enge og vandløb

For at forbedre levevilkårene for vandløbsfaunaen, ikke mindst havørreden, er der gennem årene fjernet en del forhindringer i vandløbene. Hvor man af forskellige årsager ikke har kunnet fjerne forhindringerne, er der etableret såkaldte omløb, så havørreden under sin gydevandring kan svømme udenom forhindringen.
Mange enge er gennem tiden drænet og mange vandløb rørlagt. Det har betydet en voldsom tilbagegang for flora og fauna, som er afhængige af våde arealer og småvandløb. Hvor det er muligt og hvor der har været interesse, er vandløb og enge retableret. 

Tilsyn med og pleje af fredede arealer

På Bornholm er ca. 4000 ha fredet ved en fredningsdeklaration. Heraf er ca. 3000 ha privat- eller kommunalt ejet. Regionskommunen skal efter Naturbeskyttelseslovens bestemmelser føre tilsyn med de privat- og kommunalt ejede fredede arealer for at sikre, at bestemmelserne i fredningsdeklarationerne ikke overtrædes. Desuden skal Regionskommunen udføre naturpleje i overensstemmelse med deklarationen. Plejen består oftest i at holde opvækst af træer og buske nede, at sørge for information samt at vedligeholde adgangsveje og stier i området. Det er dog ikke alle deklarationer, der angiver en plejeret eller forpligtigelse.

Kommunen udarbejder i samarbejde med ejere og andre plejeplaner for de frede områder. Der beskrives hvordan naturen skal passes i området.

 
Plejeplaner:
Bronzealderlandskabet ved Madsebakke