Strandeng Saltuna
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Miljø, natur, energi Naturen Beskyttede naturarealer

Beskyttede naturarealer

​Har du et naturområde på din ejendom, kan det være beskyttet ifølge naturbeskyttelseslovens §3. Det betyder at naturen skal bevares og der ikke må ske ændringer i tilstanden af området. Arealerne må f.eks. ikke pløjes op, tilplantes eller bebygges. Bornholms Regionskommune har udført en vejledende registrering af de beskyttede naturområder og indtegnet dem på kort. Registreringen er vejledende, og naturarealer kan både 'vokse sig ind i' og 'vokse sig ud af' beskyttelsen. 

 

Beskyttede arealer på Bornholm

Naturtyper                            Samlet areal (ha)                     Antal lokaliteter
Søer og vandhuller                        381                                           3086
Moser                                           192                                           215
Ferske enge                                  494                                           330
Overdrev                                      805                                           433
Heder                                           555                                           152
Strandenge og strandsumpe           151                                           444

 

Desuden er 272 km vandløb udpeget som beskyttede

Tallene er fra Naturstyrelsens opgørelse fra 2015

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har et beskyttet naturareal på din ejendom, kan du kontakte Natur og Miljø  - nmf@brk.dk. Der kan du også få vejledning om pleje- og driftsmuligheder for områderne.
På de underliggende sider kan du læse mere om de enkelte naturtyper, samt om hvilke indgreb der anses som tilstandsændringer på naturområderne.

Hvilken natur er beskyttet

Beskyttede områder omfatter søer, moser, ferske enge, overdrev, heder, strandenge og strandsumpe samt mange vandløb.
Søer skal være mindst 100 kvadratmeter store, de øvrige områder mindst 2500 kvadratmeter store for at være beskyttede ifølge naturbeskyttelsesloven.
Mindre arealer er dog beskyttede, hvis de sammen med tilstødende beskyttede naturområder er mindst 2500 kvadratmeter.
Moser under 2500 kvadratmeter er beskyttede, når de ligger i forbindelse med en beskyttet sø eller et beskyttet vandløb.
Et naturområde er beskyttet, uanset om det ligger på en eller flere ejendomme.
Du kan finde en beskrivelse af de enkelte naturtyper herunder.

Søer og vandhuller
Søer og vandhuller er vigtige yngle-og levesteder for en lang række planter og dyr. De ligger ofte som små oaser i landskabet og fungerer som spredningskorridorer for bl.a. mange paddearter. Bornholm huser en af de største bestande af løvfrøer, der har behov for klarvandede, solvarme vandhuller for at yngle.
Både selve søen og bredderne omkring søen er beskyttet. Desuden skal der være en udyrket bræmme på 2 meter omkring alle søer over 100m2.
Se mere om randzoner her.
 
Det er ikke tilladt at ændre søer og vandhullers fysiske tilstand eller at udsætte ænder, fisk, krebs eller andre dyr, ligesom det ikke er tilladt at vildtfodre.

Moser 
Moser forekommer i områder, hvor grundvandet står højt. Moser inddeles i en række typer alt efter hvilke planter der vokser der, f.eks. rørsump, ellesump og pilekrat, eller efter vandtilførslen, f.eks. højmose, kærmose og vældmose.
Moser er oftest uden drift, og det er forbudt at gødske i moser. Desuden er moser meget følsomme overfor vandindvinding.
På Bornholm har vi flere store moseområder, f.eks. i Ølene, Bastemosen og Svinemosen. Disse store uforstyrrede moseområder giver plads til mange spændende fugle så som fiskeørn, trane, rørhøg og lærkefalk. 

Ferske enge 
Ferske enge forekommer på fugtige, lavtliggende arealer. Der er en flydende overgang mellem moser og ferske enge. De ferske enge er typisk dannet ved en intensiv græsning eller høslet af moser kombineret med en sænkning af vandspejlet. 
Typiske engplanter kræver lys. For at hindre at engene gror til kan de afgræsses eller høet kan høstes. Lysåbne naturtyper indeholder langt den største del af Danmarks forskellige dyr og planter, og det er derfor vigtigt at de bevares.

Overdrev 
Overdrev er tørre, åbne områder, der ofte findes på kuperede arealer og i klippeløkkerne. Overdrev har sjældent eller aldrig været opdyrket, og er opstået som følge af græsning. De oprindelige overdrev var typisk gamle fælles græsningsarealer.
På overdrev findes en lang række særlige blomsterplanter og græsser. Nogle af disse er meget sjældne her i landet. De typiske overdrevsplanter kræver lys og de trives bedst på tørre næringsfattige områder. Som lodsejer kan du være med til at forbedre og bevare overdrevene ved at lade arealerne afgræsse og undgå at gøde og sprøjte.

Heder 
Heder forekommer på mager og sandet jordbund, som typisk har været græsset. Der er en glidende overgang mellem overdrev og hede. Vegetationen er ofte præget af dværgbuske som hedelyng, reving, blåbær, mose-bølle og tyttebær. Desuden findes der også en lang række græsser, halvgræsser, laver og mosser.
Hedernes udbredelse er truet af det stigende kvælstofnedfald fra atmosfæren, idet jorden herved gødes, og tilgroningen af hederne fremskyndes. Det er derfor ofte nødvendigt at lade hedearealerne slå eller afgræsse, evt. kombineret med skovhugst.

Strandenge og strandsumpe 
Strandenge og strandsumpe findes på Bornholm mellem de lave klipper, hvor kysten har karakter af skærgård. På strandengene vokser mange specielle planter, der tåler salt, og som kun findes på strandenge. Desuden modtager flere af de bornholmske strandenge vand fra kildevæld, hvilket er med til at give gode betingelser for mange sjældne planter bl.a. melet kodriver og kantbælg foruden flere orkideer.
Strandsumpe med strandkogleaks og tagrør, udgøres på Bornholm hovedsageligt af de såkaldte rock-pools (klippedamme). Disse er særdeles vigtige levesteder for padder som grønbroget tudse og strandtudse, foruden stor og lille vandsalamander. 

Vandløb 
De Bornholmske vandløb er præget af at undergrunden er granit, sandsten og skifer, der kun vanskeligt fastholder nedbøren, og vandet strømmer derfor hurtigt af. Noget særligt ved de Bornholmske vandløb er desuden deres nære omgivelser. De er som regel udyrkede og krat- og skovbevoksede, og udgør sammen med vandløbet en helhed, der har stor betydning som levested, skjulested og fødesøgningssted for fugle, insekter og smådyr. En stor del af vandløbene er beliggende i sprækkedale, der varierer fra ganske smalle slugter til brede store dale som Ekkodalen.
Vandløbenes bredder er beskyttet mod dyrkning i en 2m bred zone.
 

Dispensation

Hvilke indgreb kræver en dispensation  
Du må bruge et beskyttet naturområde, som du hidtil lovligt har gjort, men du må ikke ændre tilstanden i området.
Tilstandsændringer kan f.eks. være:
  • terrænændringer i form af opfyldning eller gravning
  • jordbehandling, herunder øget hyppighed af tidligere omlægning
  • tilsåning, tilplantning og etablering af nye læhegn
  • øget gødskning eller sprøjtning - moser må aldrig gødskes eller sprøjtes, og Regionskommunen fraråder det på de øvrige naturtyper
  • ændringer af vandstand i søer og moser
  • ændringer af bund- og brinkprofil i søer
  • rørlægning, regulering eller opstemning af vandløb
  • udsætning af fugle, fisk og krebs
  • udlægning af foder ved søer, fordi en øget næringsstofstilførsel er en tilstandsændring.

I særlige tilfælde kan Bornholms Regionskommune give dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3. Regionskommunen kan f.eks. tillade et indgreb, hvis det vil forbedre forholdene for de vilde planter og dyr i det beskyttede område. 

 

Spørg Natur og Miljø hvis du er i tvivl om en ønsket ændring af et beskyttet naturområde er lovlig eller hvis du ønsker at søge om dispensation.

Mail: nmf@brk.dk

 
 
Naturpleje
Plejeforanstaltninger, der klart tjener til at opretholde områders hidtidige tilstand, vil kunne ske uden dispensation. Det gælder f.eks. afgræsning og fjernelse af selvsået opvækst af træer og buske i begrænset omfang. Andre ændringer, der rækker ud over almindelig pleje af området, kræver dispensation, selv om de har til formål at forbedre naturtilstanden, f.eks. hvis der er tale om en genopretning af en tidligere tilstand. Mange søer vil naturligt vokse til og dermed kunne opfattes som moser, der også er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3. Søer må derfor ikke oprenses/genetableres uden forudgående dispensation fra Bornholms Regionskommune.
 
Dræning
Vedligeholdelse af bestående dræningsanlæg i naturarealer kræver ikke dispensation fra beskyttelsen. Derimod kræves dispensation til nydræning, samt ændringer af eksisterende dræns placering - herunder dybde - samt diameter. Vær opmærksom på, at nydræning af et areal, der ikke er omfattet af §3, kan forudsætte en dispensation, hvis dræningen vil medføre en sænkning af vandstanden - og dermed tilstanden - i et tilstødende beskyttet område.