Skolepolitik
Del på facebook

Skolepolitik

Skolepolitik dækker over en række dokumenter, der tilsammen udgør udviklings- og styringsgrundlaget for den bornholmske folkeskole.

 

Målsætninger på skoleområdet

Litteracymålsætning

Idéen med Bornholm Regionkommunes målsætning for literacy er, at den enkelte skole udarbejder lokale handleplaner for læsning og skrivning i PLC-regi, der kan omsættes til praksis og derefter evalueres.

I skrivelsen kan du finde oplysninger om faglig læsning og skrivning, det tværgående tema - sproglig udvikling, digital læsning, læse-skrivevanskeligheder, tosprogede elever og læsning samt nationale evalueringer.

Den enkelte skole skal være tydelig omkring, hvorfor og hvad der skal ske, for at de lokale mål nås. Derfor er der nogle skal og nogle kan delelementer, der danner grundlag for den lokale literacy-handleplan, der endvidere indeholder en evalueringsplan, da den årligt skal evalueres i skolens PLC.

Dysleksihandleplan
Dysleksi – et øget fokus på ordblindhed i BRK henvender sig til særligt til PLC og læsevejlederne, der skal videreformidle til skolens øvrige lærere, elever og forældre.

I skrivelsen kan du finde oplysninger om dysleksi, den almene undervisning, tidlig indsats, test- og undervisningsmaterialer, kompenserende værktøjer/LST, Nota, tale-til-tekst, prøverne i 9. klasse og afvigelser, forældresamarbejde, div. handleplaner samt elever i generelle i indlæringsvanskeligheder.

Test og særlig undervisning er specielt henvendt til læsevejledere og undervisere i STC/ressourcecentre, mens resten retter sig mod alle lærere, der underviser ordblinde elever i fag, hvor der læses og skrives.

Matematikmålsætning
I Bornholms Regionskommunes matematikmålsætning kan du læse om arbejdet med matematik i folkeskolen.

Du kan finde oplysninger om hvilke test der anvendes, informationer vedrørende afgangsprøven, de tværgående temaer fra Fælles Mål og lidt om programmering.

Derudover finder du information om matematikvejlederens arbejdsområder og klassekonferencen. Til sidst kan du læse om særlige indsatser i matematik.

IT-strategi på skoleområdet

Kommunalbestyrelsen har den 25. september 2018 vedtaget en revideret It-strategi på skoleområdet.

 
Strategien tager udgangspunkt i 1:1 løsning for alle folkeskolelever, hvor alle elever i 0. - 6. klasse og undervisere på disse trin har fået udleveret en iPad. 7. - 10 klasse har fået udleveret en bærbar pc.
 
Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. april 2021, at der fra skoleåret 2021/2022 indføres bærbare pc'er fra 6. klassetrin.
 
 
En ny it-strategi er under udarbejdelse og forventes godkendt først i 2022.

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Bornholms Regionskommune har i 2017 udarbejdet en politik for inkluderende læringsmiljøer.

Formålet med en inklusionspolitik er at tydeliggøre de inkluderende værdier:

  • Tilstedeværelse
  • Deltagelse
  • Læring

for både forældre, børn og professionelle. At tydeliggøre redskaber og procedurer der fremmer inklusion og en effektiv ressourceanvendelse

Overordnede mål for inklusion

  • Kvaliteten i de almene tilbud styrkes og udvikles som led i inklusionsindsatsen.
  • At ressourcerne anvendes effektivt i forhold til inklusionsmålsætningerne.
  • Opfølgning på målopfyldelsen indgår i de almindelige administrative og tilsynsmæssige opgaver. I konkrete projekter kan der gennemføres en egentlig evaluering.


Definition af begrebet inklusion

Inklusion er værdifuldt for alle børn – og ikke alene for børn med særlige behov! Inklusion indebærer, at børn lærer at forholde sig til, håndtere og værdsætte det, som er anderledes end dem selv. Det betyder, at: Børn bliver nysgerrige på og inspireres af det, de ikke kender og forstår. De lærer at lege og samarbejde på tværs af forskelle. De opdager egne normer – og bliver derved klogere på sig selv.

Inklusion er en proces, der aldrig standser. Inklusion skal øge mulighederne for tilstedeværelse, deltagelse og læring for alle børn i dagtilbud og skoler. Det er vigtigt at understrege at de tre elementer skal optræde samtidigt.

"Tilstedeværelse" betyder, at så mange børn og unge som muligt skal have mulighed for fysisk tilstedeværelse i de almindelige dagtilbud og skoler.


"Deltagelse" betyder, at alle børn og unge oplever sig som værdifulde deltagere i dagtilbuddenes og skolernes faglige og sociale fællesskaber.
"Læring" betyder, at alle børn og unge tilbydes vilkår, så de lærer mest muligt både fagligt og socialt.

Fælles folkeskole Bornholm

Tekst under udarbejdelse

Den røde tråd

Den røde tråd er en politik for mål, indhold og overgange for bornholmske børn i dagtilbud og skole

 
Den sammenhængende børnepolitik i Bornholms Regionskommune er med til at sikre helhed for barnet ved overgang fra en institution til en anden. Dette gøres ved at arbejde på tværs af faggrupper og skabe sammenhæng mellem pædagogiske læreplaner og læseplaner i dagtilbud, skolefritidstilbud og skole.
 
”Den røde tråd” er en beskrivelse af hvilke aktører, der er involveret i de forskellige overgange i barnets liv, og hvad de enkelte aktører bidrager med. Formålet er at understrege, at alle barnets overgange fra en institutionsform til en anden, er en fælles opgave for de fagpersoner, der allerede kender barnet godt, og dem, der skal modtage det i den nye institution. På den måde får barnet de bedste betingelser i sin nye institution/ på sin nye skole, således at det på lang sigt sikres muligheder for at få en ungdomsuddannelse.
 

Politik for sund kost, bevægelse og udelæring

Bornholms Regionskommune har i 2007 udarbejdet en politik for sund kost, bevægelse og udelæring.

Politikken for sund kost, bevægelse og udelæring, kan læses her.

Skolepolitik 2021

Kommunalbestyrelsen har godkendt skolepolitikken den 28. juni 2012.
Skolepolitikken er rammen for kommunalbestyrelsens prioriteringer af indsatsområder og skolernes handleplaner.
Skolepolitikken revurderes i løbet af det første år efter valg til kommunalbestyrelsen, første gang i 2014.

Du kan læse den her.

Skolepolitik (PDF)

Tillæg til skolepolitik (PDF)

Video 1: Fællesskab, relationer og samarbejde

Video 2: Plads til forskellighed og udfordringer for alle

Video 3: Tidssvarende fysiske rammer og fleksible lege- og læringsmiljøer

Video 4: Lyst og indspiration til livslang læring

Video 5: Lokal forankring - globalt udsyn

Vær opmærksom på, at udbyder af servicen sætter en eller flere cookies når du trykker på link til video.