Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Politikker Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde

Rammeaftale for det specialiserede socialområde

Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud efter lov om social service samt efter § 105, stk. 2, og § 185 b, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., der ligger i regionen.
Rammeaftalen, for det specialiserede socialområde og specialundervisning, består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale.
Kommunen er ifølge "Bekendtgørelse om rammeaftaler med videre på det sociale område og på det almene ældreboligområde" forpligtet til efter politisk godkendelse at offentliggøre udviklingsstrategien og styringsaftalen på kommunens hjemmeside.
 
 
 

Politik for specialiserede sociale indsatser

Borgerne skal opleve en sammenhængende, helhedsorienteret indsats i deres møde med Bornholms Regionskommune; uanset om deres behov går på tværs af lovgivning, kommunal organisering, faggrænser eller andre forhold.

Regionskommunens indsatser over for borgere med specialiserede sociale behov er typisk karakteriseret ved at involvere flere dele af kommunen. Det er ofte nødvendigt at sammentænke sociale foranstaltninger, undervisnings-tilbud og forsørgelse til en fælles ydelse for at imødekomme de individuelle behov tilfredsstillende. Og også kultur- og fritidstilbud eller fysisk tilgænge-lighed kan være aspekter af den specialiserede indsats.

På grund af denne kompleksitet er det nødvendigt, at Bornholms Regions-kommune i sit daglige virke ser den enkelte borger i sin helhed, skaber gen-nemsigtighed og mening for borgeren i den samlede indsats og evner at bru-ge de nødvendige og ofte specielle kompetencer bedst muligt – både til glæ-de for borgeren og til sikring af, at ressourcerne bruges bedst muligt.

Denne politik afspejler kommunalbestyrelsens ambition for den specialiserede sociale indsats på tværs af hele Bornholms Regionskommune. Politikken er på den måde kommunalbestyrelsens samlede forventninger til regionskom-munens ageren sammen med borgeren; det vil sige en fælles ramme og ret-ning for arbejdet.

Læs "Politik for de specialiserede sociale indsatser" (PDF)

Handicappolitik

Bornholms Regionskommunes handicappolitik er blevet til i et samarbejde mellem alle sektorer i kommunen, Handicaprådet og borgerne.
Handicappolitikken skal fungere som et redskab og en ledetråd i arbejdet med mennesker med handicap. Politikken udtrykker kommunens holdning, og skal udmøntes dels i konkrete målsætninger og handleplaner og dels i det daglige arbejde i kommunen.

Formålet med handicappolitikken er at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan tage del i samfundslivet på Bornholm på lige fod med andre borgere.

Læs Bornholms Regionskommunes handicappolitik her