Del på facebook

Vandområdeplaner

Bornholms Regionskommune er omfattet af Statens Vandområdeplaner 2015-2021, der også kendes som anden vandplanperiode. Målet med vandområdeplanerne er, at forbedre de fysiske og kemiske forhold i vandløb gennem forskellige indsatser og virkemidler, så vandmiljøet på sigt kan leve op til målsætningen i EU’s vandrammedirektiv om minimum god økologisk tilstand.

I anden vandplanperiode er der afsat 630 mio. kr. til vandløbsrestaureringsindsatsen. Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 100 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet. Tilskud til projekterne finansieres både af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond og af nationale midler. Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen administrerer tilskudsordningen sammen.

Kommunen har siden november 2012 arbejdet med vandløbsrestaurering i vandløbene på denne projektfinansierede måde.

Forundersøgelser og gennemførsel
Kommunen har fået udarbejdet i alt 15 forundersøgelser. Undersøgelserne ligger i boksen til højre på denne side. Forundersøgelsen afklarer løsningsmuligheder, omkostninger, konsekvens for natur og biologiske forhold i vandløbet, dræningsforhold og oversvømmelsesrisiko samt berørte lodsejers holdning til projektet. Gennemførsel af indsatserne er der, hvor selve arbejdet laves ude i vandløbet. En endelig realisering er betinget af, at der opnås statsligt tilsagn om finansiering.

Status for restaurering af vandløb
Nedenfor kan du se en statusopdatering af 6. februar 2020, for kommunens arbejde med vandplanprojekterne:

Projekter, der er aktive og på vej mod gennemførsel, er markeret med UG.
Gennemførte projekter er markeret med G.
Projekter hvor kommunen er fritaget for at gennemføre grundet manglende omkostningseffektivitet er markeret med S.

  

 

Vandområdeplaner

Slusegård
Slusegård, Forundersøgelser

Slusegaard_ROS-700_Bilag1 Slusegaard_ROS-700_Bilag2

Ågård
Ågård, forundersøgelser

Ågård_ROS-701_Bilag1 Ågård_ROS-701_Bilag2

Flisebæk
Forundersøgelser

Henrikebæk
Forundersøgelser

Kæmpeåen
Forundersøgelser

Læså
Forundersøgelser

Muleby Å
Forundersøgelser

Møllebækken Tejn Å, Blåkildebæk, Læså i vestre indlæg og tilløb til Lille Å
Forundersøgelser

Samsing Å
Forundersøgelser

Tingsted Å
Forundersøgelser