Vandløb
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Miljø, natur, energi Naturen Bræmmebestemmelsen

Bræmmebestemmelsen

​​ 

2 meter bræmmer langs vandløb og søer


Ifølge vandløbslovens § 69, skal der være 2 m bræmmer langs begge sider af naturlige vandløb, langs målsatte vandløb og langs søer over 100 m², som ligger i landzone. Dette kaldes også for bræmmebestemmelsen. Indenfor 2 meter bræmmen må der ikke dyrkes, jordbehandles eller plantes. Bræmmerne skal betragtes som en naturlig del af vandløbet eller søen.

Et vandløb er naturligt, når det eksisterer fra naturens hånd - også selvom det er: Reguleret, uddybet, udrettet eller omlagt. Det kan ikke dispenseres fra bræmmebestemmelsen.

Sådan beregner du 2 meter bræmmen:


 
2 meter bræmmen beregnes fra vandløbets eller søens øverste kant. Den øverste kant er overgangen fra det skrånende terræn mod vandløbet eller søen til det flade terræn, der normalt kan dyrkes. 

Se hvilke vandløb på Bornholm, der er omfattet af bræmmepligten
Klik på naturbeskyttelse og 2 m bræmmepligt. Kortet er vejledende.


Afstrømning af sand og jord

2 meter bræmmerne langs vandløbets eller søens bred vil sikre, at bredden bevares i en stabil tilstand. En stabil bred vil være mindre udsat for udskridning og der vil være mindre afstrømning af sand og jord fra markerne, som bliver bremset af planterne i bræmmen. Et vandløb eller en sø, som er omgivet af bræmmer vil have et reduceret behov for vedligehold og vandløbets dyr og planter vil dermed opleve færre forstyrrelser.

Udledning af næringsstoffer 
De planter, som lever på bræmmerne, fungerer som et filter ved at absorbere overfladisk afstrømning fra markerne. Planterne optager dermed næringsstoffer, som ellers ville være blevet ledt videre til vandløbet eller søen og videre til havet med algeopblomstring og efterfølgende iltmangel til følge. Samlet set fremmer bræmmerne økologien i og omkring vandløb og søer. De skaber samtidig en spredningsvej for dyr og planter mellem naturområder.

Hegning
Benyttes arealer ved vandløb med 2 meter bræmmer til græsning af husdyr skal der hegnes. Hermed forhindres det, at brinkerne trampes ned og der tilledes jord, sand og næringsstoffer til vandløbet.
Ifølge vejledning om b​ræmmer l​angs vandløb og søer er det er ikke tilladt at opstille nye hegn lang vandløb og søer inden for 2 meter bræmmen. Hegnet skal derfor sættes udenfor 2 meter bræmmen. 

Tilsyn med bræmmerne
Kommunen er myndighed på vandløbsområdet og foretager tilsyn med at bræmmepligten bliver overholdt.
Natur og Miljøs forvaltning af bræmmer langs vandløb og søer bliver udført efter retningslinjerne i Vejledning om bræmmer langs vandløb og søer.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til bræmmebestemmelsen eller har oplysninger om vandløb, hvor bræmmepligten ikke bliver overholdt, kan der rettes henvendelse til Natur og Miljø, vandløbsmyndigheden. Mailadresse : nmf@brk.dk

 

Center for Natur, Miljø og Fritid​