paragraffer
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Psykiatri og Handicap Socialpsykiatri Lovgivning og rettigheder

Lovgivning og rettigheder

På denne side kan du læse om dine rettigheder, når du er i kontakt med kommunen. Du kan også læse om de mest almindelige paragraffer på psykiatriområdet.
 

​Bisidder

Ifølge forvaltningslovens § 8 har du ret til at tage en bisidder med, når du skal til møde med en offentlig myndighed. En bisidder kan være et familiemedlem, en ven, en frivillig fra en interesseorganisation eller lignende. Det er stadig dig selv, der fører ordet, men en bisidder kan hjælpe dig med at huske, hvad der blev sagt til mødet, og det kan være rart at have én at tale med efterfølgende. Det er altid en god idé at meddele din sagsbehandler på forhånd, at du har en bisidder med.

Aktindsigt

Ifølge forvaltningslovens § 9 har du ret til at se, hvilke oplysninger, en offentlig myndighed har om dig. Det betyder, at du som udgangspunkt har ret til at se alt, hvad der findes i kommunens journal, herunder breve, journalnotater, mails, handleplaner osv. Man kan enten få en kopi af journalmaterialet med hjem, eller man kan aftale, at man kan få materialet udleveret og læse det i kommunens lokaler. Henvend dig til din sagsbehandler, hvis du ønsker aktindsigt.

Klage

Ifølge forvaltningslovens § 25 skal kommunen altid vedlægge en klagevejledning, når du får afslag på noget, du har søgt om.

Hvis du får afslag på en ansøgning om noget, kan du klage. Sagsbehandleren skal give dig en klagevejledning med, når du får afgørelsen.

Klager over fastsættelse af det generelle serviceniveau, herunder sagsbehandlingens tilrettelæggelse eller sagsbehandlingstiden må rettes til kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune.

Tavshedspligt

Ifølge forvaltningslovens § 27 har offentligt ansatte tavshedspligt, hvis de gennem deres arbejde får kendskab til fortrolige oplysninger. Hensynet til beskyttelsen af enkeltpersoners personlige forhold betyder derfor, at der ikke må ske videregivelse af oplysninger for eksempel om enkeltpersoners strafbare forhold, helbredsforhold, økonomiske forhold og lignende. Med andre ord må din sagsbehandler fx ikke fortælle andre, at du har en bestemt sygdom, at du er ved at blive skilt, at du er arbejdsløs osv. Sagsbehandleren må heller ikke fortælle andre, at du overhovedet har søgt hjælp i kommunen.

Handleplaner

Efter servicelovens § 141 skal kommunen tilbyde at udarbejde en handleplan, når der ydes hjælp til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Handleplanen skal bl.a. angive formålet med indsatsen, hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet og den forventede varighed af indsatsen. Handleplanen er et vigtigt led i støtten, fordi det fremgår af handleplanen, hvad du synes, der er vigtigst at arbejde med, hvilke aftaler, du laver med din støtteperson osv. Med andre ord skal handleplanen sikre, at du og støttepersonen er enige om, hvad du skal have støtte til, og at der er et formål med den støtte, du modtager.

Støtte

Efter servicelovens § 85 skal kommunen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har brug for det på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. I daglig tale er det dét, vi kalder for bostøtte eller pædagogisk støtte. Støtten tager udgangspunkt i en handleplan, som sagsbehandleren og støttepersonen laver i samarbejde med borgeren. Der opstilles nogle mål for, hvad den enkelte borger gerne vil opnå, fx at lære at tage bussen, selvom man er angst, at blive bedre til at opdage sine egne signaler på, at man er ved at blive manisk, at tage bedre vare på sig selv ved at dyrke motion og spise sundt osv. osv. Man kan få støtte i få eller mange timer om ugen alt efter behov. Hvis du gerne vil have støtte i hjemmet, skal du have en bevilling fra en sagsbehandler. Du kan læse mere på siden Individuel støtte og siden Støtteforløb i grupper.

Aktivitets- og samværstilbud

Efter servicelovens § 104 skal kommunen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. I socialpsykiatrien har vi aktivitets- og samværstilbud i Svaneke, Nexø, Allinge og Rønne. Man behøver ikke en bevilling for at bruge socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud. Se mere på siden Aktivitets- og samværstilbud.

 

Midlertidige botilbud

Efter servicelovens § 107 kan kommunen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Det betyder, at man midlertidigt kan bo på en institution, hvis man for en periode har brug for ekstra hjælp, og ikke kan klare sig derhjemme. På Bornholm har vi mulighed for at tilbyde borgere midlertidigt botilbud på Botilbuddet Kommandanthøjen. Hvis man har særlige behov, er det muligt at blive bevilget ophold på private botilbud eller botilbud i andre kommuner.


Opsøgende støtte-kontaktperson

Efter servicelovens § 99 skal kommunen sørge for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Læs mere på siden Opsøgende støttekontaktperson

 

Længerevarende botilbud

Efter servicelovens § 108 skal kommunen tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Personer, som modtager tilbud om ophold i en sådan boform, og som ønsker at flytte til en anden kommune, har ret til et tilsvarende tilbud i en anden kommune. Det er en forudsætning, at den pågældende opfylder betingelserne for at blive optaget i både fraflytningskommunen og tilflytningskommunen. 

Læs mere på siden Botilbud
 

Links

Læs mere om dine rettigheder på