Del på facebook

Folkeskoler på Bornholm

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​På Bornholm har vi seks dejlige folkeskoler fordelt over hele øen, to specialskoler og en spændende ungdomsskole.

​​Bornholms Regionskommune har seks almene folkeskoler: Åvangsskolen og Søndermarksskolen i Rønne, Hans Rømer Skolen i Aakirkeby, Paradisbakkeskolen i Nexø, Kongeskærskolen i Allinge og Svartingedal Skole i Hasle. 

Hertil kommer to specialskoler: Heldagsskolen i Østermarie og Kildebakken i Tejn. 

Ydermere har kommunen en Ungdomsskole, der består af en 10. klasseskole, Heltidsundervisning, klubber og fritidsundervisning. 

Fælles Folkeskole Bornholm 

​Bornholms sammenhængende Børne- og Ungepolitik for 0- 29 år er den overordnede politik for børn og unge i kommunen, og med Strategi Fælles Folkeskole Bornholm 2023 - 2026 fastsætter Center for Børn og Læring, hvordan folkeskolen vil bidrage til at opnå politikkens mål.

​​​​​​Skal dit barn begynde i børnehaveklasse?

Den centrale indskrivning til børnehaveklasse foregår i januar forud for skolestart. Udenfor denne periode kan du ansøge om at få dit barn indskrevet i børnehaveklasse.

Udsat undervisningspligt

Hvis du overvejer at søge om udsat undervisningspligt for dit barn, skal du henvende dig i dit barns børnehus for at sikre en faglig drøftelse af, hvilke pædagogiske overvejelser der måtte være i forhold til en eventuel udsættelse af undervisningspligten for dit barn. Dagtilbud og forældre kan ligeledes kontakte kommunens Inklusions- og ressourceteam, tirsdag og torsdag i tidsrummet kl. 9.00 -12.00 på tlf. 6113 6389 for en faglig drøftelse af en eventuel udsættelse af undervisningspligten.

Hvis der efter den faglige drøftelse fortsat er et ønske om udsættelse af undervisningspligten, skal du ansøge om dette.

Fristen for at søge om udsættelse af undervisningspligten for skoleåret 2025/2026 er udløbet.

Skal dit barn i skolefritidsordning?

Hos Pladsanvisningen kan du læse om indskrivning i skolefritidsordning (SFO). Her finder du også oplysninger om digital pladsanvisning, visitationsregler, takster, fripladsordninger m.m.

​​Der tilbydes SFO i perioden fra 1. august og frem til skolestart i det år, barnet starter i 4. klasse.
Såfremt du ønsker at benytte dette tilbud, skal du kontakte Pladsanvisningen på telefon 56 92 42 00 eller søge indmeldelse for den periode via Digital Pladsanvisning.

Du kan læse mere om skolefritidsordninger, herunder åbningstider, på de enkelte skolers hjemmeside.


Dispensation til skolefritidsordning efter 3. klasse

Har dit barn behov for at forsætte i skolefritidsordning efter 3. klasse kan du søge om dispensation  til optagelse i skolefritidsordning på 4. klassetrin eller derover. Forudsætningen for at få bevilget dispensation er, at ansøgningen skal være begrundet i barnets udvikling. 

Pladsanvisningen i Bornholms Regionskommune vil opkræve betaling for pladsen i skolefritidsordningen i henhold til regionskommunes gældende takster. 


Skal dit barn flytte eller skifte skole?

Hvis dit barn skal skifte skole, skal du anmode om skoleskift i følgende tilfælde:

  1. I flytter til Bornholm og dit barn skal indmeldes i en bornholmsk folkeskole
  2. Hvis dit barn går på en privat-, fri- eller folkeskole på Bornholm og ønsker at skifte til en anden folkeskole på Bornholm.

Ved flytning fra en skole på Bornholm til en skole i det øvrige land eller udlandet, skal flytningen meddeles til barnets nuværende og kommende skole. I dette tilfælde kan du ikke bruge denne løsning.

Har du spørgsmål vedr. dit barns skoleskift eller hvilket skoledistrikt, dit barn hører til, kan du kontakte Center for Skole, Administration og rådgivning. Det er også muligt at indtaste dit barns adresse på det interaktive kort for at se, hvilket skoledistrikt dit barn hører til.   

Er du fritaget for MitID og skal dit barn skifte skole, bedes du kontakte Center for Skole, Administration og rådgivning på telefon: 56 92 00 00. 

Kan dit barn få skolebuskort?

Folkeskolelever, der er indskrevet på distriktsskolen og opfylder nedenstående afstandskriterier, er berettiget til gratis skolebuskort. 

 
0. - 3. klasse - hvis der er mere end 2,5 km. mellem bopæl og skolen
4. - 6. klasse - hvis der er mere end 6,0 km. mellem bopæl og skolen
7. - 9. klasse  - hvis der er mere end 7,0 km. mellem bopæl og skolen
10. klasse - hvis der er mere en 9,0 km mellem bopæl og skolen

Hvis dit barn er kørselsberettiget, skal du anmode skolen om at udstede et skolebuskort. 

Har du spørgsmål om skolebuskørsel, kan du rette henvendelse til skolens kontor. 
Hvis du vil undersøge, hvor langt der er fra din bopæl til skolen kan du finde afstanden på krak.dk
Du kan finde flere oplysninger om busruter og køreplaner på www.bat.dk

Ønsker du at hjemmeundervise dit barn?

Hvis du ønsker at hjemmeundervise dit barn, har du som forælder ansvaret for, at hjemmeundervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Center for Skole fører tilsyn med hjemmeundervisningen for at sikre, at undervisningen lever op til kravene, der stilles i folkeskoleloven, idet det er afgørende, at hjemmeundervisningen, ud fra en helhedsvurdering, giver barnet de samme muligheder for en alsidig personlig udvikling og kundskabstilegnelse, som hvis barnet havde gået i folkeskole. 

Det er ikke et krav, at hjemmeundervisningen skal omfatte undervisning i alle folkeskolens fag. Dog skal der tilbydes undervisning inden for hvert af de obligatoriske fagområder, som kan opdeles i humanistiske, naturvidenskabelige og praksis-musiske fag. Det anses således som et minimumskrav, at fagene dansk, matematik og engelsk kan identificeres. Dette følger af bestemmelserne i bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 9a, punkt 1. som beskriver den tilsynsførendes tilsyn med elevernes standpunkt i disse fag. 

Etablering af hjemmeundervisning kræver jf. bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v, at du tilkendegiver, at du ønsker at hjemmeundervise dit barn til Center for Skole, Administration og rådgivning inden undervisningen påbegyndes. Du vil herefter blive indkaldt til et forventningsafklarende møde med den centrale tilsynsførende. Først efter dette møde vil du modtage en endelig godkendelse af hjemmeundervisningen. 

Tilkendegivelse af hjemmeundervisning

Ønsker du at gå i 10. klasse?

I Bornholms Regionskommune er alle 10. klasser samlet på en skole. Det giver dig, der vælger at gå i 10. klasse, mulighed for et spændende skoleår, hvor du kan møde nye kammerater og lærere samtidig med, at du bliver afklaret i forhold til dit valg af ungdomsuddannelse.

Du finder mere information om skolen på 10. klasseskolens hjemmeside.

Tilmelding til 10. klasse


Har dit barn brug for særlig kørsel?

Bornholms Regionskommune skal sørge for kørsel til og fra skole af syge og invaliderede elever. 

Hvis dit barn er indskrevet i den bornholmske folkeskole eller Ungdomsskolen på Bornholm, kan du søge om behovsvurderet kørsel til og fra skole, hvis dit barn kun er i stand til at følge den almindelige undervisning i folkeskolen, hvis det køres til og fra skole. 

Forudsætningen for at få bevilget behovsvurderet kørsel er, at dit barn ikke er i stand til at transportere sig selv til og fra skole.

Er der tvivl om, hvorvidt barnet på grund af sygdom eller lignende selv kan transportere sig til og fra skole, kan skolen forlange en lægeerklæring.


Vil du se dine resultater fra folkeskolens afgangsprøve?

Du kan få tilsendt dit prøvebevis fra folkeskolen, hvis du har brug for det. Bornholms Ø-arkiv opbevarer prøvebeviser for de fleste kommunale folkeskoler og 10. klasseskolen på Bornholm. Har du brug for en kopi af dit prøvebevis, kan det bestilles hos Bornholms Ø-arkiv. 

Bestil prøvebevis

Hvis dit eksamensbevis er fra 2008 eller nyere, kan du selv hente det på Borger.dk. 


Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID...

Generelle henvendelser (borger)

Generelle henvendelser (virksomhed)

DP-small.png

Kontakt os

Center for Børn og Læring,

Udvikling, Koordinering og Rådgivning
Ullasvej 23
3700 Rønne

Tlf.: 56 92 00 00 

Folkeskolen mod mobning

Her kan du finde mere, hvis du er bekymret for mobning i folkeskolen 

Definition af mobning

Procedure i tilfælde af mobning

Kort over folkeskoler på Bornholm

Find det skoledistrikt dit barn hører til, ved at indtaste dit barns folkeregisteradresse i det interaktive kort.

Interaktivt kort over folkeskoler og skoledistrikter på Bornholm