Del på facebook

Pladsanvisning

Hvordan får jeg mit barn passet (0-6 år)?

Du kan via digital pladsanvisning opskrive dit barn til dagpasning.

BRK tilbyder pasning med pasningsgaranti for børn fra 26 uger til og med 3. klasse. 

Læs mere om pasningsgarantien og BRK's visitationsregler. 

Hvordan får jeg mit barn passet (SFO)?

Du kan via digital pladsanvisning opskrive dit barn til SFO eller ved den digitale indskrivning til skole.
SFO er for børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse.

BRK tilbyder pasning med pasningsgaranti for børn til og med 3. klasse.    
Der kan kun indmeldes i SFO for minimum én måned ad gangen.
Enhver udmeldelse fra SFO vil medføre en karensperiode på 3 måneder.
Barnet er automatisk udmeldt af SFO den 31. juli ved udgangen af 3. klasse.

Læs mere om pasningsgarantien og BRK´s visitationsregler.

Hvordan udmelder/ændrer jeg mit barns opskrivning?

Ændring af ønske til dagtilbud eller udmeldelse af dagtilbud sker via digital pladsanvisning
 
Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned.

SFO
Enhver udmeldelse fra SFO vil medføre en karensperiode på 3 måneder.
Barnet er automatisk udmeldt af SFO den 31. juli ved udgangen af 3. klasse.
 
Dagpleje
Barnet er, som udgangspunkt, automatisk udmeldt af dagplejen ved udgangen af måneden, før barnet bliver 3 år.

Læs mere om pasningsgarantien og BRK´s visitationsregler.
 
Udmeldelse ved flytning fra kommunen
Ved flytning fra et dagtilbud i kommunen til et dagtilbud i en anden kommune skal forældrene udmelde barnet af dagtilbuddet i fraflytningskommunen i forhold til gældende retningslinjer.

Hvis forældrene ikke får udmeldt deres barn rettidigt fra dagtilbuddet i kommunen og de får tildelt en plads i dagtilbud i tilflytterkommunen, opstår der en situation, hvor forældrene har en plads både i fra- og tilflytningskommunen og deraf følgende dobbelt egenbetaling.

I denne situation er det forældrene, der selv skal afholde udgifterne til pladsen i fraflytningskommunen indtil opsigelsesperioden er udløbet.
 
Har man evt. fripladstilskud i kommunen, ophører tilskuddet fra flyttedatoen. Kontakt evt. tilflytterkommunen for at søge om fripladstilskud i opsigelsesperioden.
Det er altid bopælskommunen som bevilger økonomisk fripladstilskud.

Hvad koster børnepasning?

Takstblad for kommunale dagtilbud - pr. 1. januar 2022
Takstblad for kommunale dagtilbud - pr. 1. januar 2021


Kan jeg få søskendetilskud?

Til familier med mere end 1 barn i dagtilbud, ydes der søskenderabat.
Der skal betales fuld pris for den dyreste plads og der ydes 50 pct. rabat af betalingen for øvrige pladser.
Der ydes også søskendetilskud til børn i privat pasning med tilskud efter § 80 i Dagtilbudsloven.

Økonomisk friplads?

Hvis jeres samlede indkomst er under 576.800 kr. (2021), kan I søge om økonomisk fripladstilskud til en plads i dagtilbud og SFO via digital pladsanvisning.

Se fripladsskala. Her kan du også finde information om regler fra Børne- og Undervisningsministeriet til borgere, der modtager økonomisk fripladstilskud.
 
I følge lovgivningen skal indkomsten, som vi beregner jeres tilskud efter (beregningsgrundlaget), tjekkes hver måned med oplysninger fra Indkomstregistret hos SKAT (jeres faktiske indkomst). 
Hvis der er afvigelser, ændrer vi i beregningsgrundlaget for den aktuelle måned. Har du modtaget for meget eller for lidt i fripladstilskud får du enten en ekstra regning eller penge tilbage.
Husk at sende en ny ansøgning, hvis indkomstgrundlaget skal rettes i efterfølgende måneder.

 
Når du har fået tilbudt en plads til dit barn, kan du søge om økonomisk fripladstilskud på digital pladsanvisning
En ansøgning er først gennemført, når du har modtaget en kvittering under fanen "post" på digital pladsanvisning.

Er der flere hjemmeboende børn under 18 år, ydes der et fradrag på kr. 7.000 for hvert barn udover det første.

Er du enlig får du et fradrag i indkomstgrundlaget på 64.967 kr. pr. år (2021).

Fripladstilskuddet får virkning fra den 1. i den efterfølgende måned, hvor kommunen har modtaget din ansøgning.
 
Du har pligt til at underrette kommunen, hvis der er ændringer, som har betydning for retten til fripladstilskud.
 
Selvstændige
Du må højst afskrive 2% på bygninger og 10% på inventar/driftsmidler ud fra regnskabet.
Afskrivninger ud over de nævnte procenter, nedskrivninger, straksfradrag og eventuel overførsel af underskud fra tidligere år skal lægges til den personlige indkomst.

Privat pasningsordning
Der kan ikke søges om økonomisk fripladstilskud til privat pasningsordning efter § 80 i Dagtilbudsloven.
 
Ved flytning fra kommunen
Fripladstilskuddet ophører altid pr. flyttedatoen og der kan ansøges på ny i den nye tilflytningskommune.

 

Genberegning af økonomisk friplads
Orientering om genberegninger af økonomisk friplads. 
Se fripladsskala

Information about enrollment and economic free place grant

As a parent in Denmark you have to pay for child care. It could be a daycare institution or after school care. In Bornholms Regionskommune there are 12 months of parent payments every year.

The current charges for the different child-care offers can be found at this link.

Information about childcare and enrollment can be found at this link.         

 

Financial grant

Parents with incomes below a certain limit may apply for an extra grant to finance a child-care offer. This is what we call an economic free place grant. (Økonomisk friplads tilskud)
 

Worth knowing about economic free place grant

Applications for grants should be received digitally to Center for Børn og Familie – Pladsanvisningen (The Office Assigning Day-Care) on the last weekday of the month in order that a grant may be provided for the subsequent month. Link for digital application.
 

The size of the grant is not fixed. It is appropriated on the basis of the family's total income. You may see that the grant is changing from month to month if there are changes in your income. The changes may result in a refund or an additional charge. Pladsanvisningen will be informed about changes in your income from SKAT - the Danish tax authorities.

In this connection a letter will be sent in your e-box. It is very important that you read your digital mail.

In the event of permanent changes in your income, you should apply again. If you are in doubt, it is a good idea to contact The Office Assigning Day-Care.

The final regulation of the economic free place grant takes place at the end of each year.

 

How to apply

When your child has been assigned in a day-care offer, you may apply for a economic free place grant digitally via www.brk.dk or www.borger.dk. You can also contact the Borgercentret (Citizen Service Centre) in person. Here you may receive assistance for your application.

If you do not have NemID, please send a mail with relevant information CPR-no. of the applicant and CPR-no. of the child and information about the family's total income before tax to Sikkerpost@brk.dk

 

If you need assistance, you are always welcome to contact:

Center for Børn og Familie
Pladsanvisningen

Ullasvej 23
3700 Rønne

Phone: 56 92 42 00 9:00 – 11:30

In person: 9:00 – 16:00 Monday, Tuesday, Thursday
Friday: 9:00 – 13:00
Wednesday: closed

 

Borgercentret (Citizen Service Centre)

Landemærket 26

3700 Rønne

56 92 00 00
In person: 9:00 – 16:00 Monday, Tuesday, Thursday
Friday: 9:00 – 13:00
Wednesday: closed

 

Borgercentret (Citizen Service Centre)

Kildestræde 20

3730 Nexø

56 92 00 00
In person: Wednesday 9:00 – 16:00

 

Skal dit barn begynde i børnehaveklasse?

Indskrivning til børnehaveklasse 2021/2022
Børnehaveklassen er obligatorisk. Børn skal derfor som hovedregel optages i en børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.
 
I starten af januar bliver der automatisk udsendt brev til forældre, som har børn, født i 2015 (2014) som kan starte i børnehaveklasse.
Alle skal give kommunen besked om skoleønsket via digital indskrivning. Uanset om barnet skal gå i folkeskole, på privatskole, om der bliver søgt om udsættelse af undervisningspligten eller barnet har brug for specialtilbud.

Har du ikke modtaget noget brev i indskrivningsperioden, skal du kontakte Pladsanvisningen som kan åbne indskrivningen for dit barn.

Er du tilflytter og kommer til Bornholm efter indskrivningsperioden, skal du kontakte Pladsanvisningen.

 
Digital indskrivning - Hvordan ?

Indskrivningen foregår digitalt i perioden d. 6. januar 2021 - 26. januar 2021.
I indskrivningsperioden er der på www.brk.dk - forsiden en boks: "Skoleindskrivning 2021/2022". Du skal logge på med Nem-ID.

Udfyld felterne med alle nødvendige oplysninger vedrørende dit barns indskrivning og SFO.
På sidste skærmbillede trykker du "godkend", hvorefter du får en kvittering.   

Besked om den endelige skoleplacering
Primo april 2021 kan du igen logge på www.brk.dk - på forsiden "Skoleindskrivning 2021/2022" med Nem-ID og se hvilken skole dit barn er indskrevet på.
 
Privatskole
Hvis dit barn skal på privatskole, skal du selv melde barnet ind der. Du skal dog alligevel huske, i indskrivningsperioden, at logge på www.brk.dk med Nem-ID - "skoleindskrivning 2021/2022" og vælge den pågældende privatskole i listen, så kommunen ved besked om jeres skolevalg.
 
Udsættelse af undervisningspligten
Det er muligt at udsætte barnets skolestart. Det er i så fald skolechefen, der efter forældrenes og børnehavens anmodning, godkender, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden.
Hvis du ønsker udsættelse af undervisningspligten på dit barn, så klik på bjælken nedenfor "Udsat undervisningspligt" og se, hvad du så skal gøre.
 
Loven giver også mulighed for at børn der inden 1. oktober fylder 5 år kan optages, hvis det antages at barnet kan følge undervisningen i børnehaveklassen og dermed fortsætte i 1. klasse året efter. Hvis dette er tilfældet, skal du kontakte Pladsanvisningen.    
 
Fælles forældremyndig - Enige om skolevalg
Forældre skal være enige om skolevalg og skolefritidsordning.

SFO (skolefritidsordning)
Indmeldelse til SFO sker samtidigt med skoleindskrivningen.
Skal dit barn benytte SFO overflyttes barnet automatisk fra børnehave til SFO den 1. august 2021.
Skal dit barn ikke benytte SFO, er barnet automatisk udmeldt af børnehaven den 31. juli 2021. 

Hvis barnet skal udmeldes inden, gælder de generelle regler for udmeldelse - 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned.

Udsat undervisningspligt

Forældrene skal, i samarbejde med børnehaven, indsende en begrundet ansøgning om udsat skolestart til Center for Skole. Ansøgning om udsættelse af undervisningspligt findes under Skole i bjælken Udsat undervisningspligt.

Følgende vurderinger skal sendes med ansøgningen:

  • Overgangsvurdering og dialogprofil fra Hjernen og Hjertet
  • Evaluering fra Inklusions og ressource teamet i Center for Børn og Familie
  • TRAS

 
Ansøgningen behandles af skolechefen, der træffer afgørelsen.

Det kan anbefales, at I drøfter en evt. usikkerhed om skoleparathed med barnets faste pædagoger i daginstitutionen. Er der herefter stadig en usikkerhed, er der mulighed for at kontakte PPR og Sundhedsplejen, der kan foretage en vurdering af barnets udvikling.

Tilskud til privat pasningsordning

Bornholms Regionskommune (BRK) yder tilskud til privat pasningsordning, gældende for børn i aldersgruppen 24 uger til 3 år.
Privat pasningsordning er en ordning, hvor I som forældre selv arrangerer og ansætter en person til at passe jeres barn, eller køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning.

Det er muligt at få dækket op til 75 % af den reelle udgift til den private pasningsordning, dog maksimalt 5.437 kr. pr. måned for fuldtidspasning i 2022.

Se retningslinjer og ansøgningsskema for ordningen nedenunder.
 
Hos Pladsanvisningen kan du få oplyst hvor på Bornholm der findes selvstændige passere
 
Se flere kriterier for privat pasningsordninger
Ansøgning om tilskud til privat pasning
Samtaleskema mellem forældre og den private passer
Lønspecifikation 2022
Lønspecifikation 2021

Tilskud til pasning af egne børn

Ved godkendelsen af budgettet den 14. oktober 2021 har kommunalbestyrelsen besluttet, at der ikke længere gives tilskud til pasning af egne børn med virkning fra 1. januar 2022.

Kombinationstilbud

Et kombinationstilbud er et tilbud til forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Kombinationstilbuddet er en mulighed for at blive indskrevet i en deltidsplads i et dagtilbud sammen med et tilskud til fleksibel pasning. Fleksibel pasning er en ordning, hvor man som forældre selv ansætter en privat passer eller, hvor man køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning og får tilskud hertil af kommunen.

Retningslinjer for kombinationstilbud.
Ansøgning om et kombinationstilbud.

Deltidspladser i forbindelse med barsel

Forældre, hvor en eller begge afholder fravær efter reglerne i barselsloven, har ret til deltidspladser i et dagtilbud på 30 timer om ugen til deres børn i alderen mellem 26 uger og indtil skolestart. En deltidsplads reducerer forældrebetalingen.

Hvis du ønsker at ansøge om en deltidsplads (læs retningslinjerne), skal du sende en mail til Pladsanvisningen via digital post på Borger.dk. Se vejledning i den blå kontakt-boks.

Vær opmærksom på, at ansøgningen skal indsendes 3 måneder før deltidspladsen kan træde i kraft. Den ansøgte deltidsplads skal begynde den 1. i måneden og ophøre ved udgangen af den måned, hvor retten til barselsfraværet udløber.
Læs mere i retningslinjerne her.

Opskrivning og indmeldelse i privat daginstitution?

Du skal kontakte den private institution for indmeldelse/opskrivning.


Digital Pladsanvisning

Det er nemt og hurtigt at opskrive dit barn til en institutionsplads, se status på din ansøgning, udmelde dit barn eller søge økonomisk friplads.  Du kan klare det hele med vores selvbetjeningsløsning. Kræver NemID. 

Digital Pladsanvisning

Kontakt

Pladsanvisningens adresse: Ullasvej 23, 1.th, 3700 Rønne

Send sikkert til Pladsanvisningen fra din digitale postkasse på borger.dk


Pladsanvisningen har telefontid hver dag  mellem 9.00-11.30 på telefon: 56 92 42 00.

Du kan altid benytte kommunens hovednummer som er: 56 92 00 00