Del på facebook

Pladsanvisning

​​​

Hvordan får jeg mit barn passet (0-6 år)?

Du kan via digital pladsanvisning opskrive dit barn til dagpasning.

BRK tilbyder pasning med pasningsgaranti for børn fra 26 uger til og med 3. klasse. 

Læs mere om pasningsgarantien og BRK's visitationsregler. 

Hvordan får jeg mit barn passet (SFO)?

Du kan via digital pladsanvisning opskrive dit barn til SFO eller ved den digitale indskrivning til skole.
SFO er for børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse.

BRK tilbyder pasning med pasningsgaranti for børn til og med 3. klasse.    
Der kan kun indmeldes i SFO for minimum én måned ad gangen.
Enhver udmeldelse fra SFO vil medføre en karensperiode på 3 måneder.
Barnet er automatisk udmeldt af SFO den 31. juli ved udgangen af 3. klasse.

Der tilbydes SFO i perioden fra 1. august og frem til skolestart det år, barnet starter i 4. klasse. Såfremt I ønsker at benytte dette tilbud, skal I kontakte Pladsanvisningen på telefon 56 92 42 00 eller søge indmeldelse for den periode via Digital Pladsanvisning.

Læs mere om pasningsgarantien og BRK´s visitationsregler.

Hvordan udmelder/ændrer jeg mit barns opskrivning?

Ændring af ønske til dagtilbud eller udmeldelse af dagtilbud sker via digital pladsanvisning
 
Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned.

SFO
Enhver udmeldelse fra SFO vil medføre en karensperiode på 3 måneder.
Barnet er automatisk udmeldt af SFO den 31. juli ved udgangen af 3. klasse.
 
Dagpleje
Barnet er, som udgangspunkt, automatisk udmeldt af dagplejen ved udgangen af måneden, før barnet bliver 3 år.

Læs mere om pasningsgarantien og BRK´s vis​itationsregler.
 
Udmeldelse ved flytning fra kommunen
Ved flytning fra et dagtilbud i kommunen til et dagtilbud i en anden kommune skal forældrene udmelde barnet af dagtilbuddet i fraflytningskommunen i forhold til gældende retningslinjer.

Hvis forældrene ikke får udmeldt deres barn rettidigt fra dagtilbuddet i kommunen og de får tildelt en plads i dagtilbud i tilflytterkommunen, opstår der en situation, hvor forældrene har en plads både i fra- og tilflytningskommunen og deraf følgende dobbelt egenbetaling.

I denne situation er det forældrene, der selv skal afholde udgifterne til pladsen i fraflytningskommunen indtil opsigelsesperioden er udløbet.
 
Har man evt. fripladstilskud i kommunen, ophører tilskuddet fra flyttedatoen. Kontakt evt. tilflytterkommunen for at søge om fripladstilskud i opsigelsesperioden.
Det er altid bopælskommunen som bevilger økonomisk fripladstilskud.

Hvad koster børnepasning?

Takstblad for kommunale dagtilbu​d - pr. 1. januar 2024

​​Kan jeg få søskendetilskud?

Til familier med mere end 1 barn i dagtilbud, ydes der søskenderabat.
Der skal betales fuld pris for den dyreste plads og der ydes 50 pct. rabat af betalingen for øvrige pladser.
Der ydes også søskendetilskud til børn i privat pasning med tilskud efter § 80 i Dagtilbudsloven.

Økonomisk friplads?

Hvis jeres samlede indkomst er under 622.200 kr. (2024), kan I søge om økonomisk fripladstilskud til en plads i dagtilbud og SFO via digital pladsanvisning.

Se fripladsskala. Her kan du også finde information om regler fra Børne- og Undervisningsministeriet til borgere, der modtager økonomisk fripladstilskud.
 
I følge lovgivningen skal indkomsten, som vi beregner jeres tilskud efter (beregningsgrundlaget), tjekkes hver måned med oplysninger fra Indkomstregistret hos SKAT (jeres faktiske indkomst). 
Hvis der er afvigelser, ændrer vi i beregningsgrundlaget for den aktuelle måned. Har du modtaget for meget eller for lidt i fripladstilskud får du enten en ekstra regning eller penge tilbage.
Husk at sende en ny ansøgning, hvis indkomstgrundlaget skal rettes i efterfølgende måneder.

 
Når du har fået tilbudt en plads til dit barn, kan du søge om økonomisk fripladstilskud på digital pladsanvisning
En ansøgning er først gennemført, når du har modtaget en kvittering under fanen "post" på digital pladsanvisning.

Er der flere hjemmeboende børn under 18 år, ydes der et fradrag på kr. 7.000 for hvert barn udover det første.

Er du enlig får du et fradrag i indkomstgrundlaget på 70.089 kr. pr. år (2024​).

Fripladstilskuddet får virkning fra den 1. i den efterfølgende måned, hvor kommunen har modtaget din ansøgning.
 
Du har pligt til at underrette kommunen, hvis der er ændringer, som har betydning for retten til fripladstilskud.
 
Selvstændige
Du må højst afskrive 2% på bygninger og 10% på inventar/driftsmidler ud fra regnskabet.
Afskrivninger ud over de nævnte procenter, nedskrivninger, straksfradrag og eventuel overførsel af underskud fra tidligere år skal lægges til den personlige indkomst.

Privat pasningsordning
Der kan ikke søges om økonomisk fripladstilskud til privat pasningsordning efter § 80 i Dagtilbudsloven.
 
Ved flytning fra kommunen
Fripladstilskuddet ophører altid pr. flyttedatoen og der kan ansøges på ny i den nye tilflytningskommune.

 

Genberegning af økonomisk friplads
Orientering om genberegninger af økonomisk friplads. 
Se fripladsskala​​

Information about enrollment and economic free place grant

As a parent in Denmark you have to pay for child care. It could be a daycare institution or after school care. In Bornholms Regionskommune there are 12 months of parent payments every year.

The current charges for the different child-care offers can be found at this link​.

Information about childcare and enrollment can be found at this link.         

 

Financial grant

Parents with incomes below a certain limit may apply for an extra grant to finance a child-care offer. This is what we call an economic free place grant. (Økonomisk friplads tilskud)
 

Worth knowing about economic free place grant

Applications for grants should be received digitally to Center for Børn og Familie – Pladsanvisningen (The Office Assigning Day-Care) on the last weekday of the month in order that a grant may be provided for the subsequent month. Link for digital application.
 

The size of the grant is not fixed. It is appropriated on the basis of the family's total income. You may see that the grant is changing from month to month if there are changes in your income. The changes may result in a refund or an additional charge. Pladsanvisningen will be informed about changes in your income from SKAT - the Danish tax authorities.

In this connection a letter will be sent in your e-box. It is very important that you read your digital mail.

In the event of permanent changes in your income, you should apply again. If you are in doubt, it is a good idea to contact The Office Assigning Day-Care.

The final regulation of the economic free place grant takes place at the end of each year.

 

How to apply

When your child has been assigned in a day-care offer, you may apply for a economic free place grant digitally via www.brk.dk or www.borger.dk. You can also contact the Borgercentret (Citizen Service Centre) in person. Here you may receive assistance for your application.

If you do not have MitID, please send a mail with relevant information CPR-no. of the applicant and CPR-no. of the child and information about the family's total income before tax to Sikkerpost@brk.dk

 

If you need assistance, you are always welcome to contact:

Center for Børn og Familie
Pladsanvisningen

Ullasvej 23
3700 Rønne

Phone: 56 92 42 00 9:00 – 11:30

In person: 9:00 – 16:00 Monday, Tuesday, Thursday
Friday: 9:00 – 13:00
Wednesday: closed

 

Borgercentret (Citizen Service Centre)

Landemærket 26

3700 Rønne

56 92 00 00
In person: 9:00 – 16:00 Monday, Tuesday, Thursday
Friday: 9:00 – 13:00
Wednesday: closed

 

Borgercentret (Citizen Service Centre)

Kildestræde 20

3730 Nexø

56 92 00 00
In person: Wednesday 9:00 – 16:00

 

Skal dit barn begynde i børnehaveklasse?

Indskrivning til børnehaveklasse 2024/2025
Børnehaveklassen er obligatorisk. Børn skal derfor som hovedregel optages i en børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.
 
Medio​ januar bliver der automatisk udsendt brev til forældre, som har børn, født i 2018 (2017) som kan starte i børnehaveklasse.
Alle skal give kommunen besked om skoleønsket via digital indskrivning. Uanset om barnet skal gå i folkeskole, på privatskole, om der bliver søgt om udsættelse af undervisningspligten, hjemmeundervisning eller barnet har brug for specialtilbud.

Har du ikke modtaget noget brev i indskrivningsperioden, skal du kontakte Pladsanvisningen som kan åbne indskrivningen for dit barn.

Er du tilflytter og kommer til Bornholm efter indskrivningsperioden, skal du kontakte Pladsanvisningen.

 
Digital indskrivning - Hvordan​?

Den digitale indskrivning til kommende børnehaveklasse foregår i januar måned. 

I indskrivningsperioden er der på kommunens hjemmeside - forsiden en boks: "Skoleindskrivning 2024/2025". Du skal logge på med MitID. ​

Udfyld felterne med alle nødvendige oplysninger vedrørende dit barns indskrivning og SFO.
På sidste skærmbillede trykker du "godkend", hvorefter du får en kvittering. ​

​Er du tilflytter til kommunen efter januar måned, skal du kontakte Pladsanvisningen, hvis du har barn, som skal starte i børnehaveklasse til august.

​      
Besked om den endelige skoleplacering
Umiddelbart efter Kommunalbestyrelsen har godkendt skoleindskrivningen 2024/2025 kan du igen logge på www.brk.dk - på forsiden "Skoleindskrivning 2024/2025" med MitID og se hvilken skole dit barn er indskrevet på.
 
Privatskole
Hvis dit barn skal på privatskole, skal du selv melde barnet ind der. Du skal dog alligevel huske, i indskrivningsperioden, at logge på www.brk.dk med MitID - "skoleindskrivning 2024/2025" og vælge den pågældende privatskole i listen, så kommunen ved besked om jeres skolevalg.
 
Udsættelse af undervisningspligten
Det er muligt at udsætte barnets skolestart. 
Hvis du ønsker udsættelse af undervisningspligten på dit barn, så klik på bjælken "Udsat undervisningspligt" under Skole og se, hvad du så skal gøre.

Loven giver også mulighed for, at børn, der inden 1. oktober fylder 5 år, kan optages, hvis det antages, at barnet kan følge undervisningen i børnehaveklassen og dermed fortsætte i 1. klasse året efter. Hvis dette er tilfældet, skal du kontakte Pladsanvisningen.


Hjemmeundervisning
Ønsker du at hjemmeundervise dit barn, skal du også logge på www.brk.dk - skoleindskrivning 2024/25 med Mit​ID og indskrive barnet på jeres distriktsskole. I bemærkningsfeltet skriver du, ”hjemmeundervisning”, så kommunen får besked om ønsket.
Derudover skal du indsende en tilkendegivelse af hjemmeundervisning til Center for skole, direkte link til tilkendegivelsen: https://www.nemform.dk/400/14. Du kan læse mere om kravet til hjemmeundervisning her på hjemmesiden under Skole og bjælken: "Ønsker du at hjemmeundervise dit barn ?". 

 
Fælles forældremyndig - Enige om skolevalg
Forældre skal være enige om skolevalg og skolefritidsordning.

SFO (skolefritidsordning)
Indmeldelse til SFO sker samtidigt med skoleindskrivningen.
Skal dit barn benytte SFO overflyttes barnet automatisk fra børnehave til SFO den 1. august 2024.
Skal dit barn ikke benytte SFO, er barnet automatisk udmeldt af børnehaven den 31. juli 2024​. 

Hvis barnet skal udmeldes inden, gælder de generelle regler for udmeldelse - 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned.

Udsat undervisningspligt

Forældrene skal, i samarbejde med børnehaven, indsende en begrundet ansøgning om udsat skolestart til Center for Skole. Ansøgning om udsættelse af undervisningspligt findes under Skole i bjælken Udsat undervisningspligt.

Tilskud til privat pasningsordning

Bornholms Regionskommune (BRK) yder tilskud til privat pasningsordning, gældende for børn i aldersgruppen 24 uger til 3 år.

Hvad er privat pasning? 
Privat pasningsordning er en ordning, hvor I som forældre selv arrangerer og ansætter en person til at passe jeres barn, eller køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning. Den private passer er ikke ansat af regionskommunen, og aflønnes dermed direkte af jer.

For alle pasningsaftaler er der krav om, at den private pasningsordning skal fremme børns læring via trygge læringsmiljøer. Regionskommunen skal føre et øget tilsyn med de private pasningsordninger herunder, at om pasningen er tilrettelagt efter de krav, som følger af loven og pasningsaftalen. 

Tilskud – ansøgning og udbetaling
Det er muligt at få dækket op til 75 % af den reelle udgift til den private pasningsordning, dog maksimalt 5.862 kr. pr. måned for fuldtidspasning i 2024. (5.618 kr. i 2023). Hvis I har flere børn i ordningen eller i andet dagtilbud, gives der søskendetilskud efter gældende regler.

Ved deltidspasning vil tilskuddet forholdsvis nedsættes.

Der gives ikke økonomisk fripladstilskud til privat pasning

For at modtage tilskud, skal I indsende en ansøgning om tilskud til privat pasning.​ 
Den digitale ansøgning om tilskud til privat pasning, skal være Pladsanvisningen i hænde senest den 1. i måneden før dit barn starter hos den private passer. 

Du vil fra Regionskommunen modtage en bevilling af tilskud til privat pasning.

Hvis du skal have månedligt tilskud til privat pasningsordning, skal du indsende en underskrevet lønspecifikation til Pladsanvisningen. Det kan du gøre via linket Private pasningsordninger i den går boks Send Digital Post. Lønspecifikation 2024

Tilskuddet udbetales bagud sidst på måneden. Tilskuddet bliver indsat på jeres NEM-konto.

Hvis ordningen ophører før den bevilgede periode skal I give Pladsanvisningen besked.

Hvem må passe vores barn?
Som forældre kan I ikke få tilskud til at passe jeres eget barn efter denne ordning.

Den private pasningsordning skal opfylde følgende krav:
 • være fyldt 18 år
 • skal have fysik til at løfte og bære små børn på en forsvarlig måde  
 • skal have psykisk overskud til at rumme børns forskellige udtryksformer, f.eks. vrede, jubel, skuffelse, tristhed og nysgerrighed 
 • skal have dansk som hovedsprog – dvs. have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle børnenes dansksproglige kompetencer 
 • skal kunne give omsorg, så barnet oplever tryghed i relation til den person der passer  
 • skal være nærværende og kommunikerende i kontakten med barnet, med særlig fokus på barnets sproglige udvikling  
 • skal tilrettelægge dagen gennem trygge lærings miljøer. Med udgangspunkt i børns emotionelle, motoriske, kognitive, sociale læring og dannelse tilrettelægges dagen, så det fremmer børnenes læring. En læring der sker i både voksen tilrettelagte aktiviteter, i hverdagsrutinerne samt børnenes leg
 • skal kunne formidle iagttagelser om barnets udviklingstrin i dialogen med den tilsynsførende pædagog  
 • skal være åben overfor vejledning og instruktion om pasning af dit barn og skulle kunne omsætte det til gavn for barnets trivsel 
 • skal have arbejdstilladelse, hvis han/hun kommer fra et land uden for EU og EØS. Kontakt Udlændingeservice for yderligere information.

Regionskommunen indhenter børne- og straffeattest på den private passer samt personer over 15 år, i husstanden.

Der gives ikke tilskud til ansættelse af au-pairs som private passere. Det skyldes, at en au-pair ikke får arbejdstilladelse i Danmark, men kun opholdstilladelse. Når I som forældre ansætter en person til at passe barnet, er der tale om et ansættelsesforhold, og det kræver en arbejdstilladelse.

Hvad skal vi gøre, hvis vi vil have en privat pasningsordning?
I skal som forældre indgå en skriftlig pasningsaftale med den private passer.

En skriftlig aftale kan laves på to måder:
 1. En aftale med en selvstændig erhvervsdrivende eller privat pasningsordning, hvor I som forældre ikke har arbejdsgiver forpligtelser. Hos Pladsanvisningen kan du få oplyst hvor på Bornholm der findes selvstændige passere
 2. En aftale, hvor I som forældre er arbejdsgiver. Dette medfører et ansvar for de opgaver, og forpligtigelser som følger med det at være arbejdsgiver. Personen som passer barnet er lønmodtager. 

Hvis I selv ansætter en person til at passe barnet, har I pligter og rettigheder som arbejdsgiver. I skal have et CVR-nummer, og udfylde ansættelsespapirer, afregne feriepenge og ATP. Arbejdsgiveren skal registreres hos SKAT, som ATP-pligtig arbejdsgiver. Du skal have et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen.

Arbejdstilsynet kan være behjælpelige med detaljer vedrørende arbejdsmiljø.

Alle arbejdsgivere skal tegne en forsikring for deres ansatte mod skader, hvis ansættelsen er på mere end 400 timer pr. år. I skal tegne 2 forsikringer:
 1. En ulykkesforsikring, der kan tegnes i hvilket som helst forsikringsselskab. 
 2. En erhvervssygdomsforsikring, der tegnes i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. 
Lønadministration kan eksempelvis ske gennem Bluegarden.


Hvordan bliver den private pasningsordning godkendt?
For at sikre, at de personlige forudsætninger og de fysiske rammer er forsvarlige med hensyn til at passe andres børn, skal den private pasningsordning godkendes af Bornholms Regionskommune. 

Godkendelse af den private pasningsordning, under forudsætning af straffe- og børneattest.
 
Godkendelse af private pasningsordning ved et besøg på pasningsstedet.

Venteliste til dagtilbudsplads
Det er vigtigt at få opskrevet barnet til en dagtilbudsplads, når tilskud til privat pasning ophører. Tildeling af dagtilbudsplads sker efter kommunens visitationsregler.
Opskrivningen skal ske via Digital pladsanvisning. 

Øvrige regler og lovgivning
Privat pasning kan som udgangspunkt foregå i jeres hjem eller hos den private passer af barnet.  Pasningsordningen kan højest varetage pasning af 4 børn. Der kan i visse tilfælde gives tilladelse til at passe 5 børn i en periode. Det sker efter en konkret vurdering fra Regionskommunen på det aktuelle tidspunkt. 
Der er ingen faste regler om, hvad privat pasning må koste. I kan som forældre få et økonomisk tilskud fra Regionskommunen, som skal bruges til at aflønne den private passer. 
For at få tilskud skal Bornholms Regionskommune godkende personen, samt de fysiske rammer. 
Når pasningsordningen er godkendt, skal Regionskommunen føre tilsyn. Det sker ved løbende anmeldte og uanmeldte besøg. 
Private pasningsordninger er ikke sidestillet med et dagtilbud og er derfor ikke omfattet af de regler, som gælder for dagtilbud efter dagtilbudslovens §§ 7-44.
Forskellen mellem privat pasning og dagtilbud er, at der i private pasningsordninger ikke er krav om:
 • Udarbejdelse af en pædagogisk læreplan, jf. dagtilbudslovens § 8 og § 9.
 • Formaliseret forældreindflydelse, jf. dagtilbudslovens §§ 14-16.
 • Pasning af barnet, hvis børnepasseren er syg.
 • Alternativ pasning ved afholdelse af lukkedage i private pasningsordninger.
 • At sprogvurderingen af barnet omkring 3-års-alderen ikke sker i den private pasningsordning, men foretages af kommunalbestyrelsen, jf. § 11, stk. 2 og stk. 4.
Barnet kan i en privat pasningsordning opsiges - i modsætning til et dagtilbud, hvor barnet ikke kan opsiges, jf. dagtilbudslovens § 29.

​​Kombinationstilbud

Et kombinationstilbud er et tilbud til for​ældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Kombinationstilbuddet er en mulighed for at blive indskrevet i en deltidsplads i et dagtilbud sammen med et tilskud til fleksibel pasning. Fleksibel pasning er en ordning, hvor man som forældre selv ansætter en privat passer eller, hvor man køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning og får tilskud hertil af kommunen.

Retningslinje​r for kombinationstilbud.
Ansøgning om et kombinationstilbud.

Deltidspladser i forbindelse med barsel

Forældre, hvor en eller begge afholder fravær efter reglerne i barselsloven, har ret til deltidspladser i et dagtilbud på 30 timer om ugen til deres børn i alderen mellem 26 uger og indtil skolestart. En deltidsplads reducerer forældrebetalingen.

Hvis du ønsker at ansøge om en deltidsplads (læs retningslinjerne), skal du sende en mail til Pladsanvisningen via digital post på Borger.dk. Se vejledning i den blå kontakt-boks.

Vær opmærksom på, at ansøgningen skal indsendes 2​ måneder før deltidspladsen kan træde i kraft. Den ansøgte deltidsplads skal begynde den 1. i måneden og ophøre ved udgangen af den måned, hvor retten til barselsfraværet udløber.
Læs mere i retningslinje​rne her.

Opskrivning og indmeldelse i privat daginstitution?

Du skal kontakte den private institution for indmeldelse/opskrivning.Digital Pladsanvisning

Det er nemt og hurtigt at opskrive dit barn til en institutionsplads, se status på din ansøgning, udmelde dit barn eller søge økonomisk friplads.  Du kan klare det hele med vores selvbetjeningsløsning. Kræver MitID

Digital Pladsanvisning

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID...

Dagtilbud (Borger)

Private pasningsordninger (Borger)

Private pasningsordninger (Virksomhed)


DP-small.png

Kontakt

Pladsanvisningens adresse: Ullasvej 23, 1.th, 3700 Rønne

Du kan kontakte Pladsanvisningen via Dagtilbud i Send Digital Post i den grå boks. 


Pladsanvisningen har telefontid hver dag  mellem 9.00-11.30 på telefon: 56 92 42 00.

Du kan altid benytte kommunens hovednummer som er: 56 92 00 00