Børn der smiler
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Børn, unge, familie Den Kommunale Tandpleje

Den Kommunale Tandpleje

​​
Alle børn og unge er automatisk tilmeldt kommunal tandpleje i den kommune de har folkeregisteradresse. 

Patienter bliver indkaldt efter et individuelt vurderet behov.

Tandplejen har 2 klinikker – en i Rønne og en i Nexø – og en Tandregulering i Rønne.

Der er frit valg mellem klinikkerne. 
Se adresser og telefonnummer på klinikkerne i den blå boks.

I Tandplejen har vi en selvbetjeningsløsning. Her kan du booke eller rykke aftaler, opdatere helbredsoplysninger og kontaktoplysninger, læse journal m.m.Borgerbooking - Tandplejens selvbetjeningsløsning
Tandplejen i Rønne og Nexø har en selvbetjeningsløsning. Her kan du selv booke, ændre og melde afbud til aftaler, læse journal og udfylde helbreds- og kontaktoplysninger. 

Du modtager en sms eller mail, når det er tid til at booke en aftale. Herefter kan du logge ind med dit nem-ID og få en oversigt over ledige tider.

Du kan booke aftaler til undersøgelser og kontrol af mundhygiejne, men du kan ikke booke aftaler til behandlinger og lignende. Hvis du skal booke eller ændre tider til dette, skal du ringe ind til Tandplejen. 

Dit barns første besøg hos Tandplejen

Omkring 1 årsalderen, bliver dit barn indkaldt til sin første undersøgelse. Du modtager en indkaldelse i din digitale postkasse – denne kan du ikke selv booke via selvbetjeningsløsningen. 

Det første besøg er en samtale om, hvordan du bedst bevarer barnets mælketænder sunde.

Du får tips og hjælp til at komme i gang med gode vaner. 

Tandplejens tilbud (om Tandplejen)

Tandplejens tilbud omfatter bl.a. forebyggelse, regelmæssige undersøgelser og tandbehandling

Tandplejens brugere:
Alle fra 0 til og med 21 år har ret til gratis tandpleje og tilknyttes automatisk den klinik, der ligger nærmest bopælen. Hvis der ønskes en anden klinik, kan det lade sig gøre ved at henvende sig til en af klinikkerne.

Tandplejens personale består af:
 • Tandlæger
 • Tandplejere
 • Klinikassistenter
Hver faggruppe er uddannet til at varetage særlige behandlinger og behov. Man vil derfor kunne møde skiftende personale, fra gang til gang, afhængig af hvilken type behandling, der skal udføres.

Tandplejen omfatter:
 • Forebyggelse af huller og tandkødsbetændelse
 • Regelmæssige undersøgelser
 • Alle former for tandbehandling inklusiv tandregulering
Forebyggelse og behandling tilrettelægges i samråd med forældre, børn og unge.
Undersøgelsesintervallerne er 18-24 måneder. Hvis der er behov for hyppigere besøg på tandklinikken, aftales dette ved undersøgelsen. Behovet for dette vil være tilpasset den enkeltes behov, og der gives individuel information.

I Tandplejen forventer vi:
 • At I møder op til de aftalte tider og melder afbud, hvis I bliver forhindret
 • At I støtter jeres børn både med tandbørstning og i forbindelse med behandlinger
 • At I forsøger ikke at lade eventuel egen tandlægeskræk påvirke jeres børn

 Har du spørgsmål?
 - så kontakt os. Vi har åbent alle skoledage og enkelte andre dage.

Unge 16-21 år

I sommeren 2022 blev der vedtaget en ændring af Sundhedsloven, således at gratis tandpleje med fritvalgsordningen til de 16-17 årige, udvides til også at omfatte de 18-21 årige.

Ordningen indfases løbende med én årgang ad gangen, startende med årgang 2004, og vil være fuldt implementeret i 2025.

Fritvalgsordningen betyder, at unge kan vælge at forsætte i den kommunale tandpleje, eller vælge en privat praktiserende tandlæge.

Vælger du af forsætte i den kommunale tandpleje, behøver du ikke at foretage dig noget, du vil automatisk blive indkaldt på den klinik du plejer at gå på.

Vælger du at modtage tandpleje hos en privat tandlæge, skal du give den kommunale tandpleje besked om, hvilken tandlæge du vælger, inden en behandling påbegyndes.

Du kan først få betalt din behandling hos privat tandlæge når du er udskrevet fra den kommunale tandpleje, dvs. når du har givet os besked om dit tandlægevalg og når din nye tandlæge har modtaget din journal. 

Du kan give besked om valg af tandlæge ved at kontakte tandplejen på telefon 56 92 75 25, på e-mail: tandplejen@brk.dk, eller ved udfylde formularen her.

Den kommunale tandpleje yder kun tilskud til behandlinger, der er omfattet af det kommunale tilbud. 

Du kan f.eks. ikke få tilskud til kosmetisk tandregulering.

Det er den valgte privat praktiserende tandlæge, der overtager ansvaret for, at du får tilbudt den tandpleje, der er omfattet af reglerne for børne- og ungetandpleje.

Tandregulering og andre særligt kostbare behandlinger, f.eks. operativ fjernelse af visdomstænder, kroner og bideskinner, skal altid godkendes af den kommunale tandpleje, før behandling må igangsættes. 

Uanset hvilken ordning du vælger, vil du få tandplejetilbud i henhold til loven om Børne- og Ungdomstandpleje og svarende til serviceniveauet i Bornholms Regionskommune.

Har du spørgsmål?          
Har du spørgsmål omkring tilbuddet om gratis tandpleje til unge 18-21 år, er du velkommen til at ringe til os i vores telefontid eller sende en mail til tandplejen@brk.dk, husk blot at du ikke må skrive personfølsomme data såsom dit cpr nr. i mailen. 

Fritvalgsordning 0-15 år

Hvis dit barn er mellem 0 og 15 år, har du mulighed for at vælge en privat tandlæge til dit barn. Kommunen yder et tilskud på 65 % til godkendte udgifter til forebyggende og behandlende tandpleje. Det betyder at I selv skal betale de sidste 35 % af udgifterne.

Hvis du vælger privat tandlæge til dit barn, skal I melde jer skriftligt ud til Den Kommunale Tandpleje. Derefter udskrives I til den private tandlæge inden behandling kan igangsættes hos den nye tandlæge. 

Vær opmærksom på, at en udmeldelse gælder det samlede tandplejetilbud – også tandregulering. 

Alle behandlingsydelser, hvor der ikke er fastsat en takst, må først begyndes, når Den Kommunale Tandpleje har godkendt et fremsendt behandlingstilbud.

Hvis du ønsker en dyrere behandling end den, der godkendes, får du refunderet beløbet svarende til de 65 % på det tilbud, der er godkendt. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

Akut behov/Tandlægevagten

Hvis dit barn har akut behov for tandbehandling uden for vores åbningstid, henvises til de private tandlæger eller Tandlægevagten.

Tandlægevagten er åben lørdage, søndage og hellige med tidsbestilling fra kl. 10:00-10:30 på telefonnummer 21 17 41 47.

 

Tandreguleringen

Hver gang dit barn er til undersøgelse vurderes tændernes frembrud og tandstilling
Børn og unge får tilbud om tandregulering, hvis de har en tandstillingsfejl, der kan medføre skader på tænderne eller give dårlig tyggefunktion.

Hvordan kan mit barn få tandregulering?
Hvis specialtandlægen vurderer, at det er nødvendigt at rette tænderne, bliver I og barnet indkaldt på Reguleringsklinikken, hvor vi fortæller om behandlingsmulighederne. Det er Sundhedsstyrelsens retningslinjer, der ligger til grund for vurderingen.

Det er jer og barnet, der bestemmer, om I vil sige ja tak til behandlingen.

I kan ikke blive tilbudt tandregulering, hvis det er af kosmetiske årsager, eller hvis tandbørstningen ikke er god nok.

Omsorgstandpleje

Kommunal omsorgstandpleje er et tilbud til personer, som har nedsat førlighed, vidtgående fysisk handicap eller lignende, og ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud hos privat tandlæge. 

Man skal visiteres til tilbuddet gennem Visitationen i Center for Ældre. Det er som regel sundhedsfagligt personale, der hjælper med at udfylde ansøgningen. Du kan finde ansøgningsskemaet og læse mere om omsorgstandpleje her.

Hvad koster det?
Der er egenbetaling på omsorgstandpleje, som reguleres årligt.

Opkrævning på egenbetalingen udsendes halvårligt. I 2024 er prisen 590 kr. for et år.

Hvem udfører omsorgstandpleje?
Det er tandlæger fra Den Kommunale Tandpleje, der udfører omsorgstandplejen, og det foregår enten på klinikkerne i Rønne eller Nexø, på en klinik på et plejecenter eller i patientens hjem, afhængigt af den enkeltes situation. 

Der er ventetid til omsorgstandpleje.

Socialtandpleje

Socialtandpleje er et kommunalt tilbud om tandpleje til de mest udsatte og hjemløse borgere.

Hvem er i målgruppen til Socialtandpleje?
Tilbuddet er målrettet personer, som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i privat praksis eksempelvis som følge af hjemløshed eller stof- eller alkoholmisbrug. 
Det er borgerens sociale forhold, funktionsevne og behandlingsbehov som giver ret til at benytte socialtandpleje. Tandlægeangst eller dårlige økonomiske forhold giver ikke mulighed for visitation til socialtandpleje.

Hvordan visiteres man til Socialtandpleje?
Visitation til Socialtandplejen sker ved at borgerens kontaktperson (fx socialrådgiver, støttekontaktperson eller misbrugsbehandler), henvender sig til Den Kommunale Tandpleje og beskriver borgerens situation, herunder hvilke forhold, der er skyld i, at vedkommende ikke kan modtage behandling hos privat tandlæge.
Herefter vurderer Tandplejen, om borgeren er i målgruppen.

Hvad kan man få hjælp til i Socialtandplejen?
 • Fjernelse af dårlige og smertende tænder
 • Fyldninger
 • Tandrensning
 • Hjælp til at holde tænderne sunde fremadrettet
 • Aftagelig protese, såfremt borgeren er socialt eller tyggemæssigt hæmmet af tandløshed

Når behandlingsforløbet er gennemført eller borgerens sociale forhold forbedres, udskrives borgeren til privat praktiserende tandlæge, Omsorgstandpleje eller Specialtandpleje afhængig af borgerens situation og sundhedstilstand.

Hvad koster det?
Tilbuddet er gratis.  

Hvor foregår socialtandplejen?
Behandling foregår på Tandplejens klinik i Rønne.

Hvor skal støttekontaktpersonen henvende sig?
Send en mail til tandplejen@brk.dk, Att: Jette Ludvig eller ring på telefon 56 92 75 25.

Man må forvente ventetid, når man bliver visiteret til Socialtandpleje.

Specialtandpleje

Specialtandpleje er et tilbud til personer med omfattende handicap eller psykisk sårbarhed, og som ikke kan benytte andre tandplejetilbud. 

Det kan fx være autisme, kognitiv funktionsnedsættelse eller psykisk lidelse. Personer, der principielt godt kan benytte de eksisterende tandplejetilbud, men som af sociale eller andre grunde (fx tandlægeangst), og derfor har valgt tandplejetilbuddet fra, kan ikke visiteres. 
 
Hvem henviser til Specialtandpleje?
En kontaktperson fra bo- eller opholdssteder, sagsbehandler, læge eller anden sundhedsfaglig person kan lave en henvisning på borgeren, men vi anbefaler, at man først kontakter Tandplejens leder, Jette Ludvig, som kan vejlede i forhold til henvisning og visitation. 


Hvor sendes henvisning til?
Den Kommunal Tandpleje Aakirkebyvej 25 C, 3700 Rønne
på mail sikkerpost@brk.dk under emne Tandplejen

Hvad koster det?
Der er egenbetaling på specialtandpleje. I 2024 er egenbetalingen op til 2.200kr. Beløbet reguleres årligt. 


Hvem udfører Specialtandpleje?
Specialtandplejen Gentofte varetager opgaven om specialtandpleje for Bornholms Regionskommune, og de rejser til Bornholm jævnligt, hvor de er på Tandplejens klinik i Rønne. Det er Specialtandplejen Gentofte, der indkalder patienterne. 


Kontakt til Specialtandplejen:
Bank-Mikkelsens Vej 3, 2820 Gentofte
Telefon 39 98 43 40

Ulykkesbetinget tandtab, støtte efter SL§135

Du kan søge om støtte til tandproteser efter SL § 135, hvis du har en ulykkesbetinget tandskade på tænder, mund, kæber og omgivende væv. Det gælder i tilfælde ved funktionelt ødelæggende eller vansirende skader som følge af ulykken. For at ansøge om tilskuddet til tandproteser, skal du henvende dig hos Tandplejen, som derefter sender en skabelon til ansøgning til dig, som du bedes udfylde og aflevere, før vi kan vurdere om du er berettiget.


Tandplejens håndtering af dine personoplysninger

Tryk her for at læse om Tandplejens håndtering af dine personoplysninger (PDF)
Kontakt

Tandplejens telefontider:
Alle hverdage:
08:00-10:00
10:30-12.00
Telefon 56 92 75 25 

 

Akuttelefon:
Alle hverdage:
12:45-15:00
Telefon 56 92 75 49

 

Klinikker:
Tandplejen i Rønne
Åkirkebyvej 25 C, 3700 Rønne
roennetandpleje@brk.dk

 

Tandplejen i Nexø
Stadionvej 19, 3730 Nexø
nexoetandpleje@brk.dk

 

Tandreguleringen
Åkirkebyvej 25 B, 3700 Rønne

Telefontid alle hverdage:

08:00-10:30
10:45-12:30
13:10-15:00

Fredag:
08:00-10:30 og 11:00-12:00

Telefon 56 92 75 75

tandregulering@brk.dk

 

Administrationen
Aakirkebyvej 25 C, 3700 Rønne

Overtandlæge: Jette Ludvig

tandplejen@brk.dk

CVR: 26696348