Forsidebillede Ungdomsskolen
Del på facebook

Ungdomsskolen

 

Vi arbejder for nutidens unge – fremtidens voksne!

Ungdomsskolen består af fire enheder, 10. klasseskolen, Ungdomsskolens Heltidsundervisning og Ungdomsskolens klubber og Ungdomsskolens fritidsundervisning. De fire enheder arbejder tæt sammen om deres differentierede kerneopgave. 
 
Fælles for de fire enheder er, at vi sætter vores unge i centrum og støtter dem i at udvikle sig til ressourcestærke og ansvarlige borgere, som kan bidrage positivt til et demokratisk samfund.
Du finder mere information om skolen på Ungdomsskolens hjemmeside

Du kan kontakte Ungdomsskolen ved at benytte Digital Post her på siden.

​10. klasseskolen

10. klasseskolen byder dig velkommen til 10. klasse.

I Bornholms Regionskommune er alle 10. klasser samlet på en skole. Det giver dig, der vælger at gå i 10. klasse, mulighed for et spændende skoleår, hvor du kan møde nye kammerater og lærere samtidig med, at du bliver afklaret i forhold til dit valg af ungdomsuddannelse.

Du finder mere information om skolen på 10. klasseskolens hjemmeside.

Ungdomsskolens heltidsundervisning

Ungdomsskolens Heltidsundervisning er opdelt i mindre grupper, der tager udgangspunkt i elevernes behov. Undervisningen er forankret i loven om Ungdomsskoler §4 om Heltidsundervisning.


Dybdal er Ungdomsskolens Heltidsundervisnings praktisk-teoretiske skoletilbud. Her deles dagen op mellem fagteori og arbejde på egne værksteder, samt aktiviteter af mere social karakter for at opbygge fællesskaber og skabe social forståelse. Der er mulighed for praktikophold i håndværksvirksomheder.
Der sættes individuelle mål for det faglige og det sociale. Der er fokus på at eleven tilegner sig sociale kompetencer, lyst til læring, øget faglighed, selvindsigt, og troen på at uddannelse er vejen til et godt voksenliv. Pædagogisk lægges der vægt på at eleven med voksenhjælp får værktøjer til at tage ansvar for eget liv med de krav, pligter og rettigheder der er nødvendige for at fungere i samfundet.       

Dybdal er for elever fra 7.-9. klasse med faglige og sociale vanskeligheder, der ikke kan være i de almene skoletilbud og har brug for et skoletilbud hvor det håndværksmæssige vægtes højt. 

Der er plads til 10 elever.
Dybdal ligger i Ungdomsskolens lokaler på Sct. Klemensgade 26, 3782 Klemensker, hvor der også er egne værksteder.
 
DASK er et dagbehandlings- og skoletilbud målrettet unge mellem 13-18 år, der ofte har en psykiatrisk diagnose som også ligger til grund for deres vanskeligheder. Eleverne i DASK har ofte diagnoser indenfor autismespektrummet, angst, OCD, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd og/eller ADD. Fælles for alle eleverne er, at de har haft stort skolefravær eller har været uden undervisning i længere tid. 
 
Der ligger faglig undervisning i dansk, engelsk og matematik fordelt over hele ugen. Herudover arbejdes der med life skills, feuerstein, styrke og motion, billedkunst mm. Der undervises både i gruppe og individuelt og der tages altid udgangspunkt i den enkelte elev. Eleverne har mulighed for at tage 9. og 10. klasses afgangseksamen i dansk, engelsk og matematik.
 
Rammerne i DASK er faste rutiner og en genkendelig dagsrytme, med faste gennemgående voksne hver dag. Der er mulighed og plads til at tage hensyn til den enkelte elevs behov. I DASK er der fokus på at skabe trygge rammer og der arbejdes med at motiverer og inspirerer den unge og giver den unge en følelse af at kunne rummes. Dette sker i tæt samarbejde med forældre, sagsbehandlere, BUA og andre relevante samarbejdspartnere omkring den unge. 
 
DASK bor i egne lokaler i tilknytning til Ungdomsskolens 10. klasseskole på Vibegårdsvej 5 i Rønne.
 
Erhvervsklassen er for elever der er kørt træt i almenskolen og ved de skal have en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. Alle elever kommer fra almenskolerne, hvor de af forskellige årsager ikke har trivedes. Der arbejdes målrettet på at eleverne starter på en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse.
 
En del af undervisningen foregår på de forskellige håndværksafdelinger på Campus Bornholm, med det formål at eleverne får indsigt i de forskellige fag, og derved lettere kan vælge en uddannelsesretning. Desuden undervises der i dansk, matematik, engelsk samt idræt, hvor der afsluttes med 9. klasses afgangseksamen.
 
Erhvervsklassen har kun 9. klasses elever og der er plads til 20 elever.
 
Undervisningstilbuddet er placeret på og eksisterer i samarbejde med Campus Bornholm.
Erhvervsklassen ligger på Minervavej 2, 3700 Rønne

Ung på vej er for elever der af personlige årsager er stoppet i et uddannelsesforløb eller kun har modtaget begrænset eller ingen undervisning i en periode af forskellige årsager. Eleverne forventes at være motiveret for- og have fagligt potentiale til inden for 1 ½ år at kunne bestå afgangsprøver i dansk, matematik og engelsk, og derved kunne fortsætte i det almene uddannelsessystem.

Der undervises i dansk, matematik og engelsk og føres til eksamen på 9. og 10. klassetrin i disse fag.
  
Tilbuddet er normeret til 12 elever.
Ung På Vej bor i eget hus i tilknytning til Ungdomsskolens 10. klasseskole på Vibegårdsvej 5 i Rønne.


Du finder mere information om skolen på ungdomsskolens hjemmeside.

Udviklingsplan

Ungdomsskolens udviklingsplan er udarbejdet af bestyrelsen i samarbejde med elever, personale og ledelse.
Udviklingsplanen er fulgt op at en konkret handleplan som der følges op på hvert halve år, hvor den også revideres.

Karaktergennemsnit

Her finder du de seneste karaktergennemsnit fra skolens afgangsklasser:

10. klasseskolen

Ungdomsskolens heltidsundervisning

Ledelse

Ungdomsskoleleder
Groa Vinterberg Nissen
Tlf: 56 92 32 73 / 30 18 17 43
 
Leder af Ungdomsskolens Heltidsundervisning
Niklas Lund
Tlf: 56 92 32 73 / 21 43 27 41
 
Leder af 10. klasseskolen
John Holm Poulsen
Tlf: 56 92 32 76 / 25 34 42 65
 

Leder af Ungdomsskolens fritidsundervisning
Karina Larsen Pihl
Tlf: 56 92 34 70
Mail: Karina.Larsen.Pihl@brk.dk     

Leder af Ungdomsskolens klubber
Tom Knudsen
Tlf: 56 92 34 45 / 30 18 17 69
Mail: Tom.Knudsen@brk.dk

Skolebestyrelse

Repræsentanter udpeget af Kommunalbestyrelsen
Sabine Lyngberg; Formand
Telefon: 21 51 12 25
Kasper Flygare
Telefon: 30 62 36 80

Repræsentant fra Campus:
Klaus Kristiansen´; Næstformand 
Telefon: 60 12 18 07
kk@cabh.dk

Forældrerepræsentant fra samrådet for BRK’s skolevæsen
Helene Marie Hassager

Forældrerepræsentant for 10. klasseskolen:
Ledig post

Repræsentant fra Jobcenter:
Gitte Hagelskjær Svart
Telefon: 30 18 18 97
Gitte.svart@brk.dk 
 
Repræsentant fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole:
Andreas Grosbøll

Repræsentant fra LO:
Henrik Kofoed Hansen

 
Repræsentant fra DA:
Kurt Sjøholm
kurt@knudsker-el.dk


Medarbejderrepræsentanter:
Mette Thomsen
mette.thomsen@brk.dk   
 

Elevrepræsentant fra 10. klasseskolen:
Sander Bech Westerdahl

Elevrepræsentant fra Ungdomsskolen:
Vakant

Sekretær:
Groa Vinterberg Nissen
Telefon: 30 18 17 43


Kontakt

Ungdomsskolen - Administrationen
Sct.Klemensgade 26
3782 Klemensker
Tlf: 56 92 34 40

EAN: 5798009947734


10. klasseskolen

Vibegårdsvej 5
3700 Rønne
Tlf: 56 92 32 70

EAN: 5798009973535

Mere info...

Du kan læse mere på Ungdomsskolens hjemmeside