Vandværk
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Forsyning Vandværker

Vandværker

​​Der findes 17 almene vandværker på Bornholm. Ved almene vandværker forstås anlæg, der forsyner mere end 9 husstande.
 
4 tidligere kommunale vandværker drives af det kommunale aktieselskab Bornholms Energi & Forsyning A/S. Bornholms Regionskommune er eneaktionær og kommunale politikere indgår i bestyrelsen. Administrativt og juridisk er det dog at betragte som en selvstændig virksomhed.
 
De tre tidligere kommunale vandværker fra Rønneområdet er i dag sluttet sammen og drives af Rønne Vand og Varme A/S. Dette selskab er helt udskilt og har status som en privat virksomhed.
 
Der er desuden 10 private vandværker af varierende størrelse.
 
De almene vandværker leverer vand til over 93 % af den bornholmske befolkning, mens 7 % har egne drikkevandsanlæg.

Vandforbrug

Den samlede opumpning fra vandværkerne har ligget stabilt omkring 3,5 mill. m3 gennem de seneste år. Her er næsten tale om en halvering i forhold til det store forbrug før 1990. Årligt vandforbrug kan ses nedenfor.
 
Ca. 44 % indvindes på Bornholms Forsynings vandværker, 29% på Rønne Vand A/S og 27% på de resterende private vandværker tilsammen.
 
Vandværkernes indvindingstilladelser er tilsammen på 4,40 mill. m3 og overstiger således langt det aktuelle forbrug.
 
Den samlede umiddelbart tilgængelige ressource er beregnet til ca. 5,7 mill. m3. Desuden er der uudnyttede ressourcer.

Forsyningsmuligheder  

I vandforsyningsplanen tildeles de enkelte vandværker et forsyningsområde. Ejendomme, der ønsker tilslutning til vandværk, skal således rette henvendelse til det vandværk, der er tildelt det forsyningsområde, ejendommen er beliggende i. På nedenstående kort kan du zoome ind til din ejendom og se hvilket vandværk, der forsyner i dit område.

Kort med adressesøgning     

Normal procedure er at kontakte et VVS-firma og bede dem indgive ansøgning til vandværket på dine vegne.

Ledningsnettet er endnu ikke fuldt udbygget, og der kan derfor være tilfælde, hvor tilslutning ikke umiddelbart kan lade sig gøre. Desuden er der områder, der i følge vandforsyningsplanen ligger udenfor almen vandforsyning.

Vandværkets forsyningspligt gælder kun almindelige forbrugere. Store erhvervsindvindere skal lave særskilt aftale om leveringens størrelse, jvn. regulativet. Det er vandværket, der fastsætter vilkårene i denne aftale.

Vandets hårdhed

Vandets hårdhed er et udtryk for indholdet af forskellige opløste metalsalte (calcium og magnesium) i vandet. Disse kan udfældes som kalk i ledninger og installationer. Der er ingen sundhedsmæssig betydning og kun en mindre smagsmæssig.
 
Vandets hårdhed gør især forskel for, hvor godt vaskemidler kan skumme. Hvis vandet er blødt, skal der bruges væsentligt mindre sæbe eller vaskemiddel for at få samme effekt.
 
I Danmark er hårdheden ret varierende, afhængigt af de geologiske forhold.
 
 (Kortref.: GEUS, Jupiter)
 
Vandet er blødt i Vestjylland og hårdt i Københavnsområdet. Bornholm befinder sig, overordnet set, i en midtergruppe: Temmelig hårdt.
 
Den forskelligartede geologi på Bornholm bevirker dog, at der kan være lokale  forskelle på hårdheden, alt efter hvor man bor. Nedenstående kort viser vandets hårdhed i de forskellige vandforsyningsområder, målt i 2015 og 2016.
 

De hvide markeringer er selvforsyningsområder, hvor der indvindes fra private anlæg. Der er ikke data fra disse områder.

Kildepladser

Indvindingen af drikkevand til vandværkerne sker fra 83 boringer fordelt på 39 kildepladser. Ved kildepladser forstås indvindingssteder, hvor grundvandsmagasinet anses for at være fælles for flere boringer.

Placering af kildepladserne ses nedenfor. Prikkens størrelse svarer til den årlige opppumpning.
Kildepladser.png 
Som det fremgår, sker en stor andel af indvindingen ved Smålyngen og i Robbedale-Stampen området. Grundvandsmagasinerne er derudover spredte på øen og har ikke hydrologisk forbindelse.
 
Selv om der samlet er overskud af vand, kan man derfor komme ud for, at man lokalt er tæt på magasinets ydeevne.

Kontaktoplysninger til vandværker

Bornholms Energi og Forsyning A/S
Skansevej 2
3700 Rønne
Tilknyttede vandværker: Brogård, Hasle, Rø-Gudhjem og Smålyngsværket.
 
Rønne Vand A/S
Sandemandsvej 1
3700 Rønne
Tlf.: 56 91 04 04
Email: rvv@rvv.dk
Tilknyttede vandværker: Robbedale, Stampen og Gøngeherred Vandværk.

Balka Strand Vandværk
Formand: Breno Thorsen, 23207932
Email: formand@balkastrandvand.dk  
Drift: Flemming B. Hansson, tlf. 51 40 01 80
 
Klemensker Vandværk
Formand: Ralph Kofoed, tlf.: 56 92  66 16 / 23 67 89 20
Drift: Mikael Mogensen, tlf.: 56 96 91 42

Lobbæk Vandværk
Formand: Michael Poulsen, tlf.: 26 14 09 12
Drift: tlf.: 23 45 93 97

Snogebæk Vandværk
Formand: Ole Korsgaard, tlf.: 21 73 21 89
Drift: Flemming B. Hansson, tlf. 51 40 01 80

Strandmarkens Vandværk
Formand: Birgitte Petersen, tlf.: 29 65 77 62 el. 70 20 26 51
Drift: 70 20 26 50
 
Sømarkens Vandværk
Formand: Trygve Spanner Lund, tlf.: 29 93 71 41
Drift: Anders Hjorth Jensen, tlf.: 40 41 82 56

Tejn Vandværk
Formand: Steen Friis, tlf.: 56 48 08 09
Drift: Thorbjørn Gjessing, tlf.: 21 26 98 22
Email: post@tejnvand.dk
www.tejnvand.dk

Vang Vandværk
Formand: Morten Sloth, email: formand@vangvand.dk
Drift: Mikael Mogensen, tlf.: 56 96 91 42
 
Østerlars Vandværk
Formand: Henning Nielsen, mobil 27 20 12 84
 
Østermarie Vandværk
Formand: Keld Olsen, tlf.: 29 65 04 03
Drift: Thorbjørn Gjessing, tlf.: 21 26 98 22