Vandværk
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Forsyning Vandværker

Vandværker

Der findes 19 almene vandværker på Bornholm. Ved almene vandværker forstås anlæg, der forsyner mere end 9 husstande.
 
4 tidligere kommunale vandværker drives af det kommunale aktieselskab Bornholms Energi & Forsyning A/S. Kommunale politikere indgår i bestyrelsen, men kommunen har ingen direkte indflydelse på vandværkets drift, ud over den generelle lovgivning for vandforsyning
De tre tidligere kommunale vandværker fra Rønneområdet er i dag sluttet sammen og drives af Rønne Vand og Varme A/S. Dette selskab er helt udskilt og har status som en privat virksomhed. Kommunale politikere er dog repræsenteret i selskabets bestyrelse.
 
Der er desuden 12 private vandværker af varierende størrelse.
 
De almene vandværker leverer vand til over 93 % af den bornholmske befolkning, mens 7 % har egne drikkevandsanlæg.

Vandforbrug

I 2014 oppumpede vandværkerne ca. 3,36 millioner m3 grundvand, heraf blev ca. 42% indvundet på Bornholms Forsynings vandværker, 31 % på Rønne Vand A/S og 27% på de resterende private vandværker.
 
Den samlede opumpning fra vandværkerne har ligget stabilt omkring 3,4 mill. m3 gennem de seneste fire år. Her er næsten tale om en halvering i forhold til det store forbrug før 1990. Årligt vandforbrug kan ses nedenfor.
 
Vandværkernes indvindingstilladelser er tilsammen på 4,40 mill. m3 og overstiger således langt det aktuelle forbrug. Desuden er der uudnyttede ressourcer.

Forsyningsmuligheder  

I vandforsyningsplanen tildeles de enkelte vandværker et forsyningsområde. Ejendomme, der ønsker tilslutning til vandværk, skal således rette henvendelse til det vandværk, der er tildelt det forsyningsområde, ejendommen er beliggende i. På nedenstående kort kan du zoome ind til din ejendom og se hvilket vandværk, der forsyner i dit område.

Kort med adressesøgning     

Normal procedure er at kontakte et VVS-firma og bede dem indgive ansøgning til vandværket på dine vegne.

Ledningsnettet er endnu ikke fuldt udbygget, og der kan derfor være tilfælde, hvor tilslutning ikke umiddelbart kan lade sig gøre. Desuden er der områder, der i følge vandforsyningsplanen ligger udenfor almen vandforsyning.  

Vandkvalitet

Regionskommunen fører tilsyn med vandværkerne og er godkendelsesmyndighed mht. vandtakster. Udarbejdelse af grundvands- og forsyningsplaner hører endvidere under regionskommunen.

Der foretages kontrol af vandkvaliteten i råvandet og det leverede vand. Analyseresultaterne sendes løbende til Teknik & Miljø. I tilfælde af overskridelser kontaktes vandværket og eventuelt embedslægen.
 

Tjek din vandkvalitet

På vandværkernes hjemmesider vil man i mange tilfælde kunne få oplysninger om drikkevandskvaliteten.

Alternativt kan man søge oplysninger i Miljøministeriets database, Jupiter, hvor alle analysedata registreres. Nedenstående link fører til en oversigt over alle aktive, almene vandværker på Bornholm: 
                 Link til Jupiter
Ved klik på det enkelte vandværk i oversigten kan man finde alle registrerede oplysninger, herunder resultater af vandprøver.
 

Vandets hårdhed

Vandets hårdhed er et udtryk for indholdet af forskellige opløste metalsalte (calcium og magnesium) i vandet. Disse kan udfældes som kalk i ledninger og installationer. Der er ingen sundhedsmæssig betydning og kun en mindre smagsmæssig.
 
Vandets hårdhed gør især forskel for, hvor godt vaskemidler kan skumme. Hvis vandet er blødt, skal der bruges væsentligt mindre sæbe eller vaskemiddel for at få samme effekt.
 
I Danmark er hårdheden ret varierende, afhængigt af de geologiske forhold.
 
 (Kortref.: GEUS, Jupiter)
 
Vandet er blødt i Vestjylland og hårdt i Københavnsområdet. Bornholm befinder sig, overordnet set, i en midtergruppe: Temmelig hårdt.
 
Den forskelligartede geologi på Bornholm bevirker dog, at der kan være lokale  forskelle på hårdheden, alt efter hvor man bor. Nedenstående kort viser vandets hårdhed i de forskellige vandforsyningsområder, målt i 2015 og 2016.
 

De hvide markeringer er selvforsyningsområder, hvor der indvindes fra private anlæg. Der er ikke data fra disse områder.

Kildepladser

Indvindingen af drikkevand til vandværkerne sker fra 75 boringer fordelt på 39 kildepladser. Ved kildepladser forstås indvindingssteder, hvor grundvandsmagasinet anses for at være fælles for et antal boringer.

Placering af kildepladserne ses nedenfor. Prikkens størrelse svarer til den årlige opppumpning.
Kildepladser.png 
Som det fremgår, sker en stor andel af indvindingen ved Smålyngen og i Robbedale-Stampen området. Grundvandsmagasinerne er derudover spredte på øen og har ikke hydrologisk forbindelse.
 
Selv om der samlet er overskud af vand, kan man derfor komme ud for, at man lokalt er tæt på magasinets ydeevne.
 
Beskyttelseszoner
I en cirkel med centrum i boringen og radius 300 m er en række lovbestemte beskyttelses-regler. Det er f.eks. ikke tilladt at nedsive spildevand i dette omrråde.
 
Inden for 25 m fra boringen må der ikke bruges pesticider, eller i det hele taget anbringes eller bruges stoffer på sådan måde, at grundvandet kan udsættes for forurening.
 
Beskyttelsesreglerne gælder kun for boringer, der bruges af de almene vandværker. 

Kontaktoplysninger til vandværker

 
 
Bornholms Energi og Forsyning A/S
Skansevej 2
3700 Rønne
Tilknyttede vandværker: Brogård, Hasle, Rø-Gudhjem og Smålyngsværket.
 
Rønne Vand A/S
Sandemandsvej 1
3700 Rønne
Tlf.: 56 91 04 04
Email: rvv@rvv.dk
Tilknyttede vandværker: Robbedale, Stampen og Gøngeherred Vandværk.

Balka Strand Vandværk
Formand: Jens Haagensen, tlf.: 56 49 39 31,
Email: jens@balkastrandvand.dk      
Drift: Flemming B. Hansson, tlf. 51 40 01 80
 
Boderne Vandværk
Formand: Niels Raarup Christensen, tlf.: 23 83 25 22
Drift: Martin Larsen, tlf.: 23 45 93 97
 
Klemensker Vandværk
Formand: Ralf Kofoed, tlf.: 56 92  66 16 / 23 67 89 20
Drift: Mikael Mogensen, tlf.: 56 96 91 42

Lobbæk Vandværk
Formand: Michael Poulsen, tlf.: 26 14 09 12
Drift: Martin Larsen, tlf.: 23 45 93 97
 
Pedersker Vandværk
Formand Bernt Munch, tlf.: 56 97 83 14
Drift: Jesper Lodberg, tlf.: 60172770

Snogebæk Vandværk
Formand: Ole Korsgaard, tlf.: 21 73 21 89
Drift: Flemming B. Hansson, tlf. 51 40 01 80

Strandmarkens Vandværk
Formand: Jesper Westh
Drift: Ejvind Hansen, tlf.: 56 97 82 55, mobil 24 98 49 60
 
Sømarkens Vandværk
Formand: Trygve Spanner Lund, tlf.: 56 97 71 41
Drift: Anders Hjorth Jensen, tlf.: 40 41 82 56

Tejn Vandværk
Formand: Steen Friis, tlf.: 56 48 08 09
Drift: Thorbjørn Gjessing, tlf.: 21 26 98 22
Email: brj@os.dk

Vang Vandværk
Formand: Peter Noske Lücke. tlf.: 30 62 38 93
Drift: Mikael Mogensen, tlf.: 56 96 91 42
 
Østerlars Vandværk
Formand: Peter Grønvall, tlf.: 56 49 81 37, mobil 24 26 90 92
 
 
Østermarie Vandværk
Formand: Keld Olsen, tlf.: 29 65 04 03
Drift: Thorbjørn Gjessing, tlf.: 21 26 98 22