Udsigt over hustage
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Ejendomsskat

Ejendomsskat

​Ejer du en bolig, skal du betale ejendomsskat.

Om ejendomsskat

Ejendomsskattebilletten er sammensat af 2 dele:  
  • Ejendomsskat, også kaldet grundskyld. Ejendomsskatten beregnes ud fra SKATs vurdering af din ejendoms grundværdi, og reguleres hvis vurderingen ændres.
  • Afgifter, gebyrer og bidrag til dækning af kommunale ydelser relateret til din bolig/ejendom. Bornholms Regionskommune opkræver blandt andet afgifter til dækning af rottebekæmpelse, skorstensfejning og renovation. Læs mere om afgifterne i afsnittet nedenfor.
Betaling
Ejendomsskat og kommunale afgifter opkræves samlet i 2 rater:
  • 1. rate: Forfaldsdato 1. januar. Rettidig betaling senest 10. januar
  • 2. rate: Forfaldsdato 1. juli. Rettidig betaling senest 10. juli
Rykkerprocedure - ved for sen indbetaling:
Pålægges der:
Morarente pr. påbegyndt måned
Rykkergebyr på 250 kr. pr. rykker 1 og rykker 2
Underretningsgebyr på 250 kr. ved varsling om udlægsforretning
Udsendelse af fogedbog efter kontorudlæg
Oversendelse af gæld til advokat med henblik på tvangsauktion. 

Ved betaling af gæld stoppes rykkerproceduren ovenfor.

Lån til betaling af ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter  for pensionister)

For personer, der har nået folkepensionsalderen eller får udbetalt social pension eller efterløn og har fast bopæl her i landet, er der mulighed for at søge lån til betaling af ejendomsskatter.

Reglerne er fastsat i Lov om lån til betaling af ejendomsskatter.

Ejendomsskatten består af 2 dele, grundskyld og afgifter (renovation, skorstensfejning mv.)
Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune har vedtaget kun at yde lån til indefrysning af grundskylden. Afgifterne kan ikke indefryses.

Du kan søge om lån (indefrysning) til at betale din grundskyld, hvis du eller din ægtefælle ejer en helårsbolig, herunder ejerlejlighed eller  fritidsbolig.
Der kan ikke ydes lån til mere end én ejendom.

Der er også mulighed for at søge om lån (indefrysning) til kloaktilslutning til kollektive anlæg med tilslutningspligt.

Lånet sikres ved tinglysning af skadesløsbrev eller ejerpantebrev –  derfor skal der  være tilstrækkelig friværdi i ejendommen i forhold til den offentlige ejendomsværdi.

Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet forfalder til betaling, når ejendommen sælges.

Ansøgningsfristen er  den 1. november til 1. rate ejendomsskat og den 1. maj  til 2. rate.

Søg om lån til betaling af ejendomsskatter

Lån til stigning i grundskyld (indefrysningsperioden) 

I forbindelse med Regeringens boligudspil "Tryghed for boligejerne" blev der indført en indefrysningsordning. Det betyder, at har du en stigning i din grundskyld, får du indefrosset stigningen. Kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.

Indefrysningen sker automatisk, men fra 2. halvår 2021 har du mulighed for at bibeholde den nuværende ordningen eller vælge den fra.

Hvis du ikke fravælger ordningen, forsætter den som hidtil. Der tilskrives ikke renter og gebyrer i årerne 2021 – 2023.

Fra 1. maj 2021 kan du framelde dig ordningen ved at logge dig på borger.dk og søge på "indefrysning". Ved framelding af ordningen, forfalder det indefrosne beløb til betaling - du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelige indefrysning tilbage.

Hvis der er flere ejere på en ejendom, skal medejer selv afmelde ordningen, da det er den enkelte ejer, der hæfter for gælden, som er ligeligt fordelt.

Skifter en ejendom ejer, skal det indefrosne beløb betales af den overdragende part. Der vil automatisk blive udsendt en opkrævning til sælger.
Hvis der er tale om, at en ægtefælle overtager ejendommen, overtager ægtefællen dermed også det rente- og gebyrfrie lån.

Om grundskyld, afgifter m.v.:

Grundskyld
Grundskylden på Bornholm udgør 34,000 promille af en ejendoms grundværdi.
Har din ejendom status som landbrug, skal du dog kun betale 7,200 promille af dens grundværdi.
  
 
Rottebekæmpelse
Til dækning af kommunens indsats til bekæmpelse af rotter, bliver alle ejendomme opkrævet et gebyr. Gebyret svarer til en promilleandel af ejendommens værdi.
 
Henvendelse om rottebekæmpelse, skal ske i vores elektroniske indberetning på http://rotteanmeldelse.brk.dk/
 
 
Renovation
Kommunen opkræver afgifter til renovation, miljø og kompostordning for:
Almegårdsvej 8
3700 Rønne

Tlf. 56 92 55 00.

 
Renovationskørsel udføres af:
Fugato
Kannikegårdsvej 15
3730 Nexø.
Tlf. 56 44 01 03.
 
Du kan vælge mellem renovation hver uge eller hver 14. dag.

Du kan framelde dig renovationsordningen hvis:
  • du er fraflyttet ejendommen og flyttet på plejehjem
  • ejendommen er under ombygning og hverken du eller andre står tilmeldt folkeregistret på adressen.

Til- og frameld renovationen hos BOFA  via BOFA`s hjemmeside, www.bofa.dk, selvbetjening eller tlf. 5692 5500. 

 

Lån til betaling af ejendomsskatter

Søg om lån til betaling af ejendomsskatter

Send Digital Post

Hvis du har spørgsmål

-vedr. opkrævning af grundskyld,  renovation, miljøgebyr, rottebekæmpelse eller skorstensfejerbidrag

-lån til betaling af ejendomsskatter

- stigning i grundskyld

Kontakt ejendomsskattekontoret (borger)

For virksomheder og myndigheder


DP-small.png


Har du ikke NemID eller MitID?
Kontakt Center for Økonomi og Personale

Øvrige henvendelser

For yderligere oplysninger kan ejendomsskattekontoret kontaktes

på telefon  56 92 00 00 eller

på mail ejendomsskat@brk.dk