boliger
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig At bo til leje

At bo til leje

​​​​​​

​Kommunale lejeboliger 

Bornholms Regionskommune ejer et mindre antal udlejningsboliger.
Størstedelen af boligerne er ældreboliger, eller boliger egnede for ældre og handicappede. 
 
Lejere til disse boliger henvises der til gennem myndighed i Center for Ældre.
De kan visitere borgere med funktionstab til en bolig, når boligændringer i eget hjem er uhensigtsmæssige at gennemføre.
 
Myndighed i Center for Ældre henviser på baggrund af en ansøgning.
Klik i den sort boksen (Boligstøtte) for at finde ansøgningsblanket.
 
En del kommunale boliger sælges efterhånden som de bliver ledige. Alle salg går gennem mægler og annonceres.
 
Den sidste del af de kommunale boliger bliver brugt til kommunens forpligtigelse overfor flygtninge.
 
I enkelte tilfælde kan en bolig udlejes til borgere, som henvender sig til boliggruppen. I sådanne tilfælde prioriteres enlige/familier med børn og akut boligbehov højest. Vi har ikke venteliste på disse boliger som i boligorganisationerne, men udelukkende en liste over henvendelser.
 
Hvis du har spørgsmål vedr. de kommunale boliger, kan du henvende dig til boliggruppen i på e-mail adressen: boliggruppen@brk.dk. Bemærk at henvendelsen ikke bliver sendt som Digital Post og bør derfor ikke indeholde fortrolige og personfølsomme oplysninger. Ved fortrolige og personfølsomme oplysninger skal du sende med Digital Post. 
 
Når du søger udlejningsbolig anbefaler vi at du først og fremmest kontakter de almene boligorganisationer på Bornholm, og følger annonceringen i den lokale presse.
 

Bornholms Regionskommune har ikke udlejningsaftaler med de almene boligorganisationer på øen. Det betyder at kommunen ikke kan anvise dig en familie- eller ungdomsbolig. Du skal derfor selv lade dig skrive op ved at henvende dig til hver enkelt boligorganisation. Kommunen kan ikke dække udgiften til opskrivningsgebyret.

 

Almene boligorganisationer på Bornholm

 

Bo42
St. Torv 2, 3700 Rønne 
Tlf. 56 95 19 42
E-mail: bo42@bo42.dk
www.bo42.dk

 

Lejerbo
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby
Tlf. 70 12 13 10
E-mail: lejerbo@lejerbo.dk
Lejerbos boliger på Bornholm
Lejerbos ledige boliger på Bornholm

 

DVB Parken
v/Boligkontoret Danmark
Røgelskær 15, 2
2840 Holte
Tlf. 39 25 10 00
E-mail: holte@bdk.dk

 

Bornholms Boligselskab
Paradisvej 1A
3730 Nexø
Tlf. 56 49 39 17
E-mail: mail@bak-bornholm.dk
www.bak-bornholm.dk

 
 

Ungdomsboliger

Totalbyg Entreprise A/S
Store Torvegade 11
3700 Rønne
Tlf. 56 95 72 01

 

Bo42
St. Torv 2, 3700 Rønne 
Tlf. 56 95 19 42
E-mail: bo42@bo42.dk
www.bo42.dk

 

Bornholms Boligselskab
Paradisvej 1A
3730 Nexø
Tlf. 56 49 39 17
E-mail: mail@bak-bornholm.dk  
www.bak-bornholm.dk

 

​Akut bolignød – husly 

Kommunens forpligtelse til at skaffe husly

Kommunen er ikke forpligtet til at skaffe dig en bolig. Ifølge servicelovens § 80 er kommunen kun forpligtet til at skaffe familier eller enlige, som akut har mistet en bolig, midlertidig husly mod betaling.

 

Hvornår er en situation akut

Akut skal forstås sådan, at den, som søger om hjælp til husly, er en person eller familie, som pludseligt eller uventet har mistet sin bolig.

Der er tale om, at man står helt uden mulighed for at få tag over hovedet. Hjælpen er betinget af, at ansøgeren ikke selv har mulighed for midlertidigt eller varigt selv at løse sit boligproblem.

Herudover skal ansøgeren selv i den akutte situation være aktiv til løsning af

boligproblemet. En situation kan være akut f.eks. på grund af brand eller anden ødelæggelse.

 

Din situation er ikke akut, hvis du

 • Er ung og for første gang flytter hjemmefra
 • Har en bolig, men blot ønsker en anden
 • Er studerende og ikke kan skaffe en bolig i nærheden af studiestedet
 • Er tilmeldt en c/o adresse

 

Husly kan bestå i

Midlertidig indkvartering på værelse, pensionat eller lignende.

 

Huslejenævn

Hvad er huslejenævnet?

Huslejenævnet er en uvildig klageinstans for tvister mellem private udlejere og lejere.

Nævnet består af en formand, der er jurist, og to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis udlejere og lejere. I sager om overtrædelse af husordenen tiltrædes nævnet også af en socialt sagkyndig. 

Bornholms Regionskommune yder sekretariatsbistand til nævnet. 

Hvilke sager kan indbringes for huslejenævnet?

I lejeloven er der efter hvert kapitel anført, om huslejenævnet har kompetence til at tage stilling til sager af den karakter, reglerne i kapitlet omhandler. De typiske tvister, nævnet kan behandle, er:

 • Lejens størrelse, herunder leje- og forbedringsforhøjelser
 • Depositum og forudbetalt leje
 • Mangler ved indflytning
 • Lejers og udlejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse
 • Istandsættelse og tilbagebetaling af depositum ved fraflytning
 • Forbedringsarbejder
 • Lejers betaling for el, varme, vand og antenne, herunder forbrugsregnskaber
 • Lejers tilsidesættelse af god skik og orden

Herudover kan nævnet lave en forhåndsgodkendelse af lejens størrelse. Det er en betingelse, at ansøger selv ejer lejemålet, at ansøgeren ikke udlejer andre boliglejemål, og at nævnet ansøges, inden der sker udlejning af lejemålet.

 

Hvad kan huslejenævnet ikke hjælpe med?

Nævnet kan ikke tage stilling til andre tvister end dem, der fremgår af lejeloven. Typiske tvister, som nævnet ikke kan behandle er:

 • Opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet
 • Forholdsmæssigt afslag i allerede betalt leje som følge af mangler ved det lejede
 • Udlejerens ret til adgang til det lejede
 • Erstatningskrav mod lejer eller udlejer som følge af misligholdelse af lejekontrakten
 • Inddrivelse af pengekrav

Indbringer lejer eller udlejer en tvist, som ikke er omfattet af nævnets kompetence, vil sagen blive afvist, og parterne henvises til at søge tvisten afgjort ved boligretten.

 

Hvordan indbringer man en sag?

Både lejer og udlejer kan indbringe en tvist for nævnet. Det sker ved at sende en mail til naevnene@brk.dk (ikke krypteret) eller via www.borger.dk, hvor man kan sende krypteret post til kommunen via Digital Post.  
 

Parterne skal have forsøgt at løse tvisten selv, inden den indbringes for nævnet.

I mailen skal det angives, hvad klagen går ud på, og følgende dokumentation skal vedhæftes:

 • Lejekontrakt (altid)
 • Relevant korrespondance i sagen, herunder dokumentation for, at tvisten er søgt løst mellem lejer og udlejer
 • Øvrig dokumentation, fx:
  • Billeddokumentation (skriv under billedet, hvad det skal dokumentere)
  • Indflytningsrapport
  • Fraflytningsrapport
  • Flytteopgørelse
  • Forbrugsregnskaber

Klagen og bilag kan også sendes i papirform til nævnets postadresse.

 

Sagsbehandlingen

Hvis klagen er sendt pr. mail til naevnene@brk.dk får afsenderen automatisk en kvittering for modtagelse af sagen.

Sagsbehandlingen er skriftlig og brevvekslingen foregår primært via digital post. Når sagen sættes i gang sender nævnet et høringsbrev til begge parter i sagen. Høringsbrevet sendes til parterne ca. 1-2 uger efter modtagelsen i nævnet. Der gives som udgangspunkt 14 dages frist for svar og herefter en kortere frist på 8 dage. Når sagen er fuldt oplyst træffer nævnet en afgørelse på et møde, og der sendes kopi af afgørelsen til begge parter. Nævnet har møde ca. 1 gang om måneden.

Nævnet kan foretage en besigtigelse af lejemålet eller holde møde med parterne (i husordenssager). Der indkaldes til besigtigelse med mindst 1 uges varsel.

Sagsbehandlingstiden afhænger af, hvor mange bemærkninger parterne har til sagen. Det tilstræbes at indbragte sager behandles på førstkommende møde i nævnet, og sagsbehandlingstiden er derfor som udgangspunkt på 1-2 måneder.

Jeg har fået medhold – hvad gør jeg nu?

Pengekrav

Går nævnets afgørelse ud på, at lejer eller udlejer har et pengekrav mod modparten, bør den vindende part i første omgang oplyse modparten om, hvortil beløbet kan overføres. Nævnet har ved sin afgørelse ikke taget stilling til eventuelle rentekrav.

Drejer sagen sig om lejers ret til at få tilbagebetalt depositum, og er ejendommen solgt efter fraflytning, kan lejer også rette sit krav mod den nye ejer af ejendommen.

Hverken nævnet eller sekretariatet kan hjælpe med at inddrive pengekravet fra modparten, hvis beløbet ikke bliver betalt.

Vedligeholdelse

Har nævnet pålagt udlejer at foretage bestemte vedligeholdelsesarbejder, og sker dette ikke inden for den angivne frist, kan lejer rette henvendelse til Grundejernes Investeringsfond (GI), som kan udføre arbejderne for udlejers regning. Lejer skal sende sin anmodning med kopi af huslejenævnets afgørelse til gi@gi.dk. Læs mere om reglerne på www.gi.dk under "Lejere" -> "Påbud fra huslejenævn".

Har nævnet samtidig truffet afgørelse om nedsat leje, indtil arbejdet er udført, skal lejer selv sørge for, at indbetalingerne af husleje til udlejer udgør det rette beløb.

 

Rådgivning og vejledning

Huslejenævnets sekretariat i Bornholms Regionskommune yder kun vejledning om, hvorvidt huslejenævnet har kompetence til at behandle en konkret sag, og hvordan sagen indbringes for nævnet. Herudover kan sekretariatet oplyse om status for sagsbehandlingen.

Er der behov for yderligere rådgivning og bistand til at føre en sag henvises til

 • Advokat (mange indbo- og ansvarsforsikringer har retshjælpsdækning, som dækker udgifterne til advokat delvist)
 • Brancheorganisationer for lejere og udlejere (fx Lejernes LO, Danske Lejere, Bornholms Grundejerforening og Ejendom Danmark) – der ydes juridisk rådgivning til medlemmer
 • Retshjælp (gratis juridisk bistand – KFUM's Sociale arbejde har en åben retshjælp på Bornholm, og der findes flere andre løsninger via mail og telefon, som kan findes online).


Gebyrer

Nævnet opkræver et mindre gebyr fra den part, der indbringer sagen. Gebyret skal betales uanset om der opnås medhold eller ej. Forliges sagen inden sagsbehandlingen i sekretariatet er påbegyndt, opkræves der normalt ikke gebyr. Gebyret opkræves separat fra Bornholms Regionskommune samtidig med udsendelsen af det første høringsbrev.

Nævnet pålægger udlejer et tillægsgebyr, hvis lejer får fuldt medhold i sin klage. Forliges sagen inden nævnet træffer afgørelse, eller får lejer kun delvist medhold, opkræves tillægsgebyret ikke.

Gebyrer pr. 1. januar 2024

Indbringelse af sag357 kr.
Forhåndsgodkendelse af lejens størrelse
596 kr.
Tillægsgebyr6.827 kr.

Gebyrer bliver reguleret årligt.

 

Medlemmer af Huslejenævnet

Formand

Mette Wedel Svenningsen, cand.jur., ansat i Bornholms Regionskommune.

Suppleant: Torben Petersen, cand .jur., ansat i Vallensbæk Kommune

Begge indstillet af kommunalbestyrelsen og udpeget af Boligministeren. 

Udlejerrepræsentant

Jan Rasch Andersen.

Suppleant: Michael West-Jensen.

Begge indstillet af Bornholms Grundejerforening og udpeget af kommunalbestyrelsen. 

Lejerrepræsentant

Knud Erik Olsen.

Suppleant: Ulrik Due Madsen.

Begge indstillet af Lejernes LO og udpeget af kommunalbestyrelsen. 

Socialt sagkyndig

Sine Rud.

Suppleant: Lena Jeanette Persson.

Begge ansat i Center for Psykiatri og Handicap i Bornholms Regionskommune og udpeget af kommunalbestyrelsen.

 

Kontakt

Nævnets sekretariat kan træffes på mail (naevnene@brk.dk) eller tlf. 56 92 20 10. Der er som udgangspunkt fast telefontid mandag kl. 9.00-11.00 og torsdag kl. 13-15 med forbehold for mødeaktivitet, ferieafvikling og sygdom.

Fysisk post sendes til kommunens hovedadresse på:

Huslejenævnet
Landemærket 26
3700 Rønne

Personlig henvendelse kan ske efter forudgående aftale.

Lovgivning inden for området

 • Lejeloven
 • Lov om boligforhold
 • Forvaltningsloven
 • Offentlighedsloven
 • Databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Lovene kan du finde på www.retsinformation.dk

Beboerklagenævn

Hvad er beboerklagenævnet?

Beboerklagenævnet er en uvildig klageinstans for tvister mellem almene boligorganisationer og deres lejere.

Nævnet består af en formand, der er jurist, og to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis de almene boligorganisationer og lejere. I sager om overtrædelse af husordenen tiltrædes nævnet også af en socialt sagkyndig.

Bornholms Regionskommune yder sekretariatsbistand til nævnet.

 

Hvilke sager kan indbringes for beboerklagenævnet?

Det fremgår af almenlejeloven hvilke typer af tvister, nævnet kan tage stilling til:

 • Afregning af beboerindskud og depositum
 • Mangler ved lejemålet ved indflytning
 • Lejers og udlejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse
 • Råderet i og uden for boligen
 • Istandsættelse og tilbagebetaling af beboerindskud/depositum ved fraflytning
 • Lejers betaling for el, varme, vand og antenne, herunder forbrugsregnskaber
 • Lejers tilsidesættelse af god skik og orden
 • Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser
 • Lejers ret til fremleje, bytte og fortsættelse af lejemålet
 • Lovligheden af beslutninger truffet af beboerdemokratiske organer
 • Anvisning af boliger

Almenlejeloven har ikke en samlet oversigt over tvister, der kan indbringes for beboerklagenævnet, således som det er tilfældet i lejeloven i forhold til huslejenævnet.

 

Hvad kan beboerklagenævnet ikke hjælpe med?

Nævnet kan ikke tage stilling til andre tvister end dem, der fremgår af almenlejeloven. Typiske tvister, som nævnet ikke kan behandle er:

 • Lejens størrelse (lejen fastsættes efter balancelejeprincippet, således at lejeindtægterne skal svare til de forventede udgifter for afdelingen. Tilsynet ved Bornholms Regionskommune gennemgår hvert år regnskaberne fra de almene boligorganisationer, og eventuelle klager over, at lejen er fastsat forkert, skal rettes til Tilsynet. Det er ikke muligt at klage blot fordi lejen anses for at være "for høj".).
 • Opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Forholdsmæssigt afslag i allerede betalt leje som følge af mangler ved det lejede
 • Udlejerens ret til adgang til det lejede
 • Erstatningskrav mod lejer eller udlejer som følge af misligholdelse af lejekontrakten
 • Inddrivelse af pengekrav

Indbringer lejer eller udlejer en tvist, som ikke er omfattet af nævnets kompetence, vil sagen blive afvist, og parterne henvises til at søge tvisten afgjort ved boligretten.

 

Hvordan indbringer man en sag?

Både lejer og udlejer kan indbringe en tvist for nævnet. Det sker ved at sende en mail til naevnene@brk.dk (ikke krypteret​​) eller via www.borger.dk, hvor man kan sende krypteret post til kommunen via Digital Post.  

Parterne skal have forsøgt at løse tvisten selv, inden den indbringes for nævnet.

I mailen skal det angives, hvad klagen går ud på, og følgende dokumentation skal vedhæftes:

 • Lejekontrakt (altid)
 • Relevant korrespondance i sagen, herunder dokumentation for, at tvisten er søgt løst mellem lejer og udlejer
 • Øvrig dokumentation, fx:
  • Billeddokumentation (skriv under billedet, hvad det skal dokumentere)
  • Indflytningsrapport
  • Fraflytningsrapport
  • Flytteopgørelse
  • Forbrugsregnskaber

Klagen og bilag kan også sendes i papirform til nævnets postadresse.

 

Sagsbehandlingen

Hvis klagen er sendt pr. mail til naevnene@brk.dk får afsenderen automatisk en kvittering for modtagelse af sagen.

 

Sagsbehandlingen er skriftlig og brevvekslingen foregår primært via digital post. Når sagen sættes i gang sender nævnet et høringsbrev til begge parter i sagen. Høringsbrevet sendes til parterne ca. 1-2 uger efter modtagelsen i nævnet. Der gives som udgangspunkt 14 dages frist for svar og herefter en kortere frist på 8 dage. Når sagen er fuldt oplyst træffer nævnet en afgørelse på et møde, og der sendes kopi af afgørelsen til begge parter. Nævnet har møde ca. 1 gang hvert kvartal

 

Nævnet kan foretage en besigtigelse af lejemålet eller holde møde med parterne (i husordenssager). Der indkaldes til besigtigelse med mindst 1 uges varsel.

 

Sagsbehandlingstiden afhænger af, hvor mange bemærkninger parterne har til sagen. Det tilstræbes at indbragte sager behandles på førstkommende møde i nævnet, og sagsbehandlingstiden er derfor som udgangspunkt på 1-3 måneder, alt efter hvornår næste mødedato i nævnet er planlagt. 

 

Jeg har fået medhold – hvad gør jeg nu?

Pengekrav

Går nævnets afgørelse ud på, at lejer eller udlejer har et pengekrav mod modparten, bør den vindende part i første omgang oplyse modparten om, hvortil beløbet kan overføres. Nævnet har ved sin afgørelse ikke taget stilling til eventuelle rentekrav.

Hverken nævnet eller sekretariatet kan hjælpe med at inddrive pengekravet fra modparten, hvis beløbet ikke bliver betalt.

Vedligeholdelse

Har nævnet pålagt udlejer at foretage bestemte vedligeholdelsesarbejder, og sker dette ikke inden for den angivne frist, bør lejer rette henvendelse til beboerklagenævnets sekretariat, som følger op med den almene boligorganisation og eventuelt overgiver sagen til det kommunale tilsyn. 

Har nævnet samtidig truffet afgørelse om nedsat leje, indtil arbejdet er udført, skal lejer selv sørge for, at indbetalingerne af husleje til udlejer udgør det rette beløb.

 

Rådgivning og vejledning

Beboerklagenævnets sekretariat i Bornholms Regionskommune yder kun vejledning om, hvorvidt beboerklagenævnet har kompetence til at behandle en konkret sag, og hvordan sagen indbringes for nævnet. Herudover kan sekretariatet oplyse om status for sagsbehandlingen.

Er der behov for yderligere rådgivning og bistand til at føre en sag henvises til

 • Advokat (mange indbo- og ansvarsforsikringer har retshjælpsdækning, som dækker udgifterne til advokat delvist)
 • Brancheorganisationer for lejere og udlejere (fx Lejernes LO, Danske Lejere og BL) – der ydes juridisk rådgivning til medlemmer
 • Retshjælp (gratis juridisk bistand – KFUM's Sociale arbejde har en åben retshjælp på Bornholm, og der findes flere andre løsninger via mail og telefon, som kan findes online).

 

Gebyrer

Nævnet opkræver et mindre gebyr fra den part, der indbringer sagen. Gebyret skal betales uanset om der opnås medhold eller ej. Forliges sagen inden sagsbehandlingen i sekretariatet er påbegyndt, opkræves der normalt ikke gebyr. Gebyret opkræves separat fra Bornholms Regionskommune samtidig med udsendelsen af det første høringsbrev.

Gebyrer pr. 1. januar 2024

Indbringelse af sag167 kr.


Gebyret bliver reguleret årligt.

 

Medlemmer


Formand

Mette Wedel Svenningsen, cand.jur., ansat i Bornholms Regionskommune.

Suppleant: Torben Petersen, cand.jur., ansat i Vallensbæk Kommune.

Begge indstillet af kommunalbestyrelsen og udpeget af Boligministeren. 


Udlejerrepræsentant

Gunnar Sørensen.

1. Suppleant: Jytte Dam.
2. Suppleant: Lene Fuglsang Fassel.

Alle indstillet af de almene boligorganisationer på Bornholm og udpeget af kommunalbestyrelsen.

Lejerrepræsentant

Knud Erik Olsen.

Suppleant: Ulrik Due Madsen.

Begge indstillet af Lejernes LO og udpeget af kommunalbestyrelsen. 

Socialt sagkyndig

Sine Rud.

Suppleant: Lena Jeanette Persson.

Begge ansat i Center for Psykiatri og Handicap i Bornholms Regionskommune og udpeget af kommunalbestyrelsen.


Kontakt

Nævnets sekretariat kan træffes på mail (naevnene@brk.dk) eller tlf. 56 92 20 10. Der er som udgangspunkt fast telefontid mandag kl. 9.00-11.00 og torsdag kl. 13-15 med forbehold for mødeaktivitet, ferieafvikling og sygdom.

Fysisk post sendes til kommunens hovedadresse på:

Beboerklagenævnet
Landemærket 26
3700 Rønne

Personlig henvendelse kan ske efter forudgående aftale.

 

Lovgivning inden for dette område

 • Almenlejeloven
 • Forvaltningsloven
 • Offentlighedsloven
 • Databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Lovene kan findes på www.retsinformation.dk


Boligstøtte

​Brug vores selvbetjeningsløsning til at beregne og søge boligstøtte. Kræver MitID.

Søg boligstøtte

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID.

Ledige boliger (Borger)

Husleje (Borger)

Huslejenævn (Borger)
Huslejenævn (Virksomhed)

Beboerklagenævn (Borger)
Beboerklagenævn (Virksomhed) 


DP-small.png

Offentliggørelse af vedtægter

Bo42

Bornholms Boligselskab

Lejerbo Bornholm