Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Forsyning Drikkevandsbeskyttelse

Drikkevandsbeskyttelse

Der er grundvand overalt, men få steder, hvor det er muligt at indvinde dette i større mængder. Samtidigt er der mange forskellige interesser knyttet til brugen af landjorden.

Miljøstyrelsen udpeger derfor områder i landet, hvor hensynet til drikkevandsressourcerne skal prioriteres højt.

Ved lovbekendtgørelse fastlægges således:

  • Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder)
  • Vandindvindingsområder uden for OSD
  • Følsomme vandindvindingsområder
  • Indsatsområder
  • Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Drikkevandsområderne offentligøres  i "Bekendtgørelse om udpegning af drikkevands-ressourcer". Der sker en justering én gang om året.

​Særlige drikkevandsinteresser

"Områder med særlige drikkevandsinteresser" og "Vandindvindingsområder uden for områder med særlige drikkevandsinteresser" repræsenterer en prioritering inden for drikkevandsressourcen. De fastlægges således, at der er tilstrækkeligt vand til at opfylde nuværende og fremtidige behov.

"OSD-områder" og "Vandindvindingsområder udenfor OSD" har juridisk helt samme status. I disse områder skal der tages særligt hensyn til grundvandsbeskyttelse, når der planlægges ændringer i arealanvendelsen.

De Bornholmske OSD-områder blev udlagt i 1995 på baggrund af den tids viden og forbrugsmønster. Efter gennemførelsen af grundvandskortlægningen er der opnået en mere nuanceret viden om grundvandsressourcen og de geologiske forhold. Natur og Miljø har derfor indledt en dialog med Miljøstyrelsen om få tilpasset områderne til den aktuelle viden.

De nuværende udlægninger er dog formelt og juridisk gældende indtil nye områder er bekendtgjort ved lov.

Særligt følsomme vandindvindingsområder

På baggrund af de nationale  grundvandsundersøgelser udpeger Miljøstyrelsen særligt følsomme indvindingsområder.

Miljøstyrelsen kan derudover udlægge delområder inden for de følsomme indvindings-områder, hvis der her er behov for en særlig indsats for at beskytte grundvandet. Disse såkaldte "indsatsområder" udpeges og behandles ud fra Vandforsyningslovens § 13.

Kommunen kan udlægge supplerende områder efter Vandforsyningslovens § 13 a, hvis Miljøstyrelsens udpegninger vurderes at være utilstrækkelige til at sikre drikkevands-ressourcen i kommunen.

Bornholms Regionskommunes indsatsplaner er vist på denne side:

 (link til Kommunens administration af drikkevand ).

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Et boringsnært beskyttelsesområde viser det område omkring en vandværksboring, hvor vandet er 1-2 år om at nå frem til boringen. Et typisk eksempel på et BNBO ses nedenfor.

 

Inden for BNBO er der lovkrav om særlig grundvandsbeskyttelse. Der må  ikke anvendes pesticider inden for et BNBO, med mindre der kan argumenteres for, at den naturlige beskyttelse i området er tilstrækkelig til, at der ikke er risiko for påvirkning af grundvandet.

Kommunen har gennemgået samtlige 83 BNBO og taget stilling til, om arealrestriktioner er nødvendige. I så fald laves der aftale om dette.

Lodsejer skal holdes økonomisk skadesløs og vandværket betaler fuld kompensation for et eventuelt tab af indtægt.

Byplanlægning i drikkevandsområder

Kommunen skal i sin planlægning inddrage hensynet til drikkevandet.

Lovgivning

I forbindelse med kommune- og lokalplanlægning er der er række lovbestemte formaliteter der skal overholdes, hvis der planlægges inden for områder med særlige drikkevands-interesser eller indvindingsområder uden for disse.

Loven er ændret i 2017 og der skal administreres efter denne bekendtgørelse:

Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse, (BEK nr. 1697).

Af bekendtgørelsen fremgår bl.a.:

"Kommunalbestyrelsen skal i kommuneplanlægningen friholde områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet".

Forbuddet gælder ikke arealer, der allerede er udlagt i kommuneplanen for disse virksomhedstyper og anlæg. Her administreres efter den almindelige miljøbeskyt-telseslovgivning.

Kommunen skal endvideree friholde boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)  for udlæg af nye arealer til en arealanvendelse, der medfører øget fare for forurening af grundvandet. Det vil i praksis forhindre udlæg af erhvervsområder i BNBO.

Fravigelse af loven

Det er kun muligt at fravige, hvis en række forudsætninger er opfyldt:

"Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fravige stk. 1, 1. og 3. pkt., såfremt det i en redegørelse for kommuneplanlægningens forudsætninger, jf. planlovens § 11 e, stk. 1, er godtgjort, at der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for placeringen, herunder at lokalisering uden for de nævnte områder er undersøgt og ikke fundet mulig, og at faren for forurening af grundvandet kan forebygges".

Den praktiske udmøntning skal søges i den tilhørende vejledning, som er offentliggjort samtidig med bekendtgørelsen:

Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse.

Kort

Kortet øverst på siden viser placeringen af områderne med drikkevandsbeskyttelse. Nedenfor ses samme som interaktivt kort.

Link til kort med drikkevandsområder

Der kan søges på adresse eller matrikel i kortet. Bemærk af dele af udpegningen er under revision.