Biologisk renseanlæg
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Forsyning Spildevand

Spildevand

 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt befæstede arealer. Regnvand er altså også spildevand. 

Kommunen er spildevandsmyndighed og administrerer efter spildevandsplanen og den gældende lovgivning. Disse er underlagt Statens vandplaner og EU´s vandrammedirektiv.

Spildevand A/S i Bornholms Energi og Forsyning varetager driften af det offentlige kloaknet. Er der problemer med din private kloak skal du have fat i en autoriseret kloakmester. Der findes over 20 på Bornholm og kan findes gennem Sikkerhedsstyrelsen.
Læs mere her: Bliv klogere på håndteringen af spildevand på Bornholm

Skal du ansøge om spildevandstilladelse?
Så skal du sende din ansøgning til spildevand@brk.dk

Der er forskellige krav til, hvad der skal med i din ansøgning, afhængig af hvor dit spildevand ender, og hvad det indeholder. I nedenstående findes informationer om forskellige produktioner af spildevand og ansøgningsskemaer til de mest almindelige former for spildevandshåndtering.

Benyt link i den den grå boks i højre side, hvis du har spørgsmål til spildevand, kloakker, nedsivningsanlæg mv.Ansøgningsskemaer


Afløbsfrie toiletter

Beplantet filteranlæg med nedsivning

Beplantet filteranlæg med udledning

Biologisk sandfilter med udledning

Fedtudskiller, tilslutning af spildevand

Fedtudskiller, tilslutning af spildevand - Dimensioneringsberegning*

Minirenseanlæg med nedsivning

Minirenseanlæg med udledning

Ansøgning om regnbed

Ansøgning om nedsivning i græsplæne

Ansøgning om faskine

Nedsivningsanlæg

Pileanlæg med nedsivning

Pileanlæg med tæt bund

Samletank

Tilslutning af regnvand

Tilslutning af regnvand - Beregning af afløbskoefficient*

Udledning - andet

Udledning af regnvand

Udledning af regnvand - Beregning af tilført vandstrøm*

Kunstunderlag (faldunderlag, kunstgræsbaner og lign.)


*Skriv til spildevand@brk.dk for at få det ønskede beregningsskema tilsendt.

Den offentlige kloak

Bornholms Regionskommune er myndighed for hvem og hvad, der må tilsluttes den offentlige kloak. Det er Bornholms Energi og Forsyning, som ejer og driver den offentlige kloak samt de syv offentlige renseanlæg.

Denne opdeling har været gældende siden 1. januar 2008, da Folketinget besluttede at alle kommunale forsyninger skulle udskilles i egne selskaber, så der var en klar opdeling af roller i forhold til drift og myndighed. 

I
kommunens spildevandsplan kan man se, hvor kommunen har udlagt kloak-oplande til offentlig kloak.

Inden for kloak-oplandene findes overordnet tre forskellige kloakeringsformer: 

 • Fælles-kloakeret, hvor såvel regnvand som alm. husspildevand og virksomheders processpildevand løber sammen i til et offentligt renseanlæg. Langt de fleste af vores bykerner er fælleskloakeret. 

 • Separat kloakeret, hvor husspildevandet og virksomheders processpildevand løber i én kloakledning frem til et offentligt renseanlæg og én kloakledning til regn og overfladevand alene. Regnvand løber direkte til en recipient som fx en å, sø eller hav evt. via et rensebassin.

 • Spildevands-kloakeret. Her løber husspildevandet og virksomheders processpildevand i en kloak frem til et offentligt renseanlæg. Regn- og overfladevand i disse områder håndteres lokalt af grundejerne. Når der lægges ny kloak, er det oftest denne kloakform, som anvendes. 

Bornholms Energi og Forsyning A/S udbygger og forbedrer kloak-oplandene gradvist i samarbejde med kommunen. 

Al arbejde med den offentlige kloak er underlagt autorisationsloven. Det betyder, at kun en aut. kloakmester må arbejde med den offentlige kloak, herunder fx afblænding af regnvand.


Det åbne land

 
I en række søer og vandløb i kommunen er spildevand fra ejendomme i det åbne land en væsentlig årsag til, at vandkvalitetsmålsætningerne ikke kan overholdes. Dette skyldes blandt andet spildevandets høje indhold af organisk stof og næringssalte. Et væsentligt virkemiddel til forbedring af vandkvaliteten i vandløb, søer og hav er ifølge statens vandplaner at forbedre spildevandsrensningen fra husstande i det åbne land. Forbedring kan enten ske ved kloakering og rensning på et centralt renseanlæg eller ved lokal rensning af spildevandet på hver enkelt ejendom.

For de ejendomme i det åbne land, hvor der ikke er planer om kloakering, vil kommunen stille krav om forbedret spildevandsrensning, hvis den nuværende rensning ikke er tilstrækkelig. Hvis ejendommen er en helårsbolig (d.v.s. ikke et sommerhus eller erhvervsejendom), vil grundejeren få valget mellem selv at etablere en tilstrækkelig renseforanstaltning eller få et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, der så vil etablere og drive en renseforanstaltning på ejendommen. Hvis grundejeren vælger selv at etablere en tilstrækkelig renseforanstaltning, skal kommunen ansøges om tilladelse til at nedsive eller udlede det rensede spildevand til et vandløb. Det gælder også markdræn og rørlagte grøfter. Al arbejde med husspildevand og processpildevand kræver autoriseret kloakmestereksamen.

Du skal søge om tilladelse, hvis du bor uden for kloak-oplandene, og ønsker at ændre ved dine afløbsinstallationer. 

Ansøgningsskemaer finder du ovenfor. Det er som regel en god idé at få din kloakmester til at lave ansøgningen, da han ved præcis, hvad der kræves af en ansøgning, herunder diverse afstandskrav.

Afdragsordning og fristudsættelse
Folketinget har vedtaget en hjælpeordning til de borgere, som er hårdest spændt for økonomisk, og som har fået et krav om forbedret spildevandsrensning. Der er derfor 2 muligheder for dig, som overholder nedenstående betingelser:

 • Din samlede husstandsindkomst må ikke overstige 300.000 kr. før skat. For hjemmeboende børn under 18 år kan dette beløb forhøjes med 39.300 kr. pr. barn, dog kun op til fire børrn. Indkomsten vurderes på baggrund af SKATs seneste årsopgørelse.

 • Din samlede formue skal være 797.600 kr. eller derunder. For formuer over dette beløb vil der blive lagt et procenttillæg af beløbet til den samlede årlige husstandsindkomst.


Mulighed 1: minimumsfrist
Du får en frist på tre år, hvor du selv sparer penge op til at etablere den påbudte kloakløsning.

Mulighed 2: minimumfrist og afdragsordning
Du får en frist på tre år, hvor du vælger at anmode forsyningsselskabet om en afdragsordning. Forsyningsselskabet etablerer den påbudte kloakløsning, og du betaler for anlægget via en afdragsordning over 20 år.

Har du ikke anmodet forsyningsselskabet om en afdragsordning senest 1½ år inden fristen, eller accepterer du ikke tilbuddet, bortfalder muligheden for at opnå en afdragsordning

Bornholms Regionskommune træffer afgørelse om ejendomsejerens ret til afdragsordning og fristforlængelse. Ansøgningen herom skal ske ved anvendelse af ansøgningsskemaet i boksen til højre.

Nærmere information om reglerne fremgår af bekendtgørelse nr. 108 af 29/01/2015 med evt. senere ændringer om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt. 

Ansøgningsskema + vejledning
Regnvand


I de seneste år har vi oplevet mere og kraftigere regnskyl end tidligere med kortvarige oversvømmelser til følge. Derfor vil regnvand i dele af kloakoplandende de kommende år gradvist blive frakoblet spildevandsledningerne. Regnvandet skal så enten kobles på en særlig regnvandskloak eller afledes lokalt (LAR). Lokal afledning vil oftest være til faskiner i jorden i egen have. Med en stigende grundvandsstand og et stigende havspejl vil vi de kommende år opleve udfordringer med mere våd jord og dermed dårligere afledning i jorden. Det er derfor vigtigt at faskinerne bliver lavet på det rigtige grundlag.

Nedenfor finder du et par links til håndtering af regnvand:

Regnvand i haven
Nedsivningsteat (Simpel nedsivningstest i private haver)


Virksomheder

 

Hvilke virksomheder skal søge?
Ønsker du at aflede spildevand til kloak fra din virksomhed, skal du have en tilladelse, når der er tale om:

 • Nybyggeri
 • Spildevand fra en produktion. Det gælder også rengøring af udstyr osv. i produktionen.
 • Spildevand fra køkken, kantine, restaurant eller lignende.
 • Spildevand fra værksted, vaskehal eller vaskeplads. 
 • Regnvand, der ledes fra et udendørs areal med produktion, aktivitet eller oplag. Fx hvor der er risiko for spild af olie eller udvaskning af miljøfarlige stoffer (herunder kunstgræsbaner).
 • Regnvand fra parkeringsanlæg med mere end 20 P-pladser.
 • Regnvand i øvrigt. Bemærk at der i spildevandsplanen er fastsat en afløbskoefficient på 0,6 fra Erhvervsområder der leder til offentlig kloak. Ansøgningsskemaer finder du i ovenstående.

Du skal også huske at søge om tilladelse, hvis du vil øge eller ændre indhold i en afledning, som du allerede har tilladelse til.

Før du begynder at lede spildevand til kloak, skal vi have givet tilladelsen. Selv om du har en byggetilladelse, er det i dag ikke nødvendigvis en tilladelse til at aflede spildevand til kloak.


Hvornår skal virksomheder søge?

Du skal søge om spildevandstilladelse

 • Ved etablering
 • Ved udvidelse eller ændring, der medfører mere spildevand eller øget forurening
 • Hvis virksomheden har processpildevand, men ingen spildevandstilladelse

Kontakt os tidligt i forløbet
For hurtigere behandling af din sag anbefaler vi, at du kontakter kommunens spildevandsmedarbejdere så tidligt som muligt. Vi kan orientere om relevante love og regler og hjælpe med din ansøgning. 

Hvad skal med i ansøgningen?
Der skal altid være en spildevandsteknisk beskrivelse d.v.s. en beskrivelse af produktionen, og hvorledes spildevand opstår undervejs i produktionen, inkl. hvad det indeholder og hvor meget, samt om der foretages rensemetoder af spildevandet, inden det ledes til kloak. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt. Procesdiagrammer kan ofte understøtte beskrivelsen. Endvidere skal der sendes en kloakplan.

Er det svært at skrive ansøgningen, kan det være en god idé at kontakte en rådgiver, der kan hjælpe dig. 

Det er muligt, der skal tages nogle prøver af spildevandet for at skrive ansøgningen. Det aftales med spildevandsmyndigheden, hvor prøverne skal udtages og hvilke metoder og analyser, der skal anvendes.

Spildevand fra et køkken i restaurant, kantine, institution osv. kræver ofte en korrekt dimensioneret fedtudskiller, inden det ledes til kloak.

Spildevand fra værksted, tankplads, vaskehal, vaskeplads osv., som kan indeholde olie, kræver ofte en korrekt dimensioneret olie- og benzinudskiller, inden det ledes til kloak.

Direkte udledning af spildevand
Der vil normalt ikke kunne gives tilladelse til direkte udledning af spildevand fra virksomhedens produktion til vandløb og søer eller til nedsivning i jorden. 

Hvordan sender vi ansøgningen?
Du skal sende din ansøgning til os på mail: spildevand@brk.dk undtagen, hvis du også har brug for en miljøgodkendelse. I så fald skal du søge om spildevandstilladelse gennem systemet Byg og Miljø.

 

Spildevandsplan 2014-2021

Spildevandsplan 2014-2021

Bornholms Regionskommune har i henhold til bestemmelserne i Miljøbeskyttelseslovens §32 udarbejdet en revideret spildevandsplan.
 

Takster

 Priser på spildevand kan ses på Bornholms Energi og Forsynings hjemmeside.