Billede af kornmark
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Budget 2020

Budget 2020

Budgetforlig for budget 2020

En enig kommunalbestyrelse indgik den 2. oktober en aftale om budgettet for 2020 og efterfølgende år. Budgettet 2. behandles den 28. oktober i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og den 31. oktober i Kommunalbestyrelsen.

Herunder kan du finde forligsteksten, oversigt over forslag/ændringer til budget 2020 samt beskrivelse af de forslag, der indgår i budget 2020. Det gælder både besparelses-, udvidelses- samt anlægsforslag.

Når budgettet er 2. behandlet og vedtaget offentliggøres de samlede budgetbeskrivelser. Heri kan du læse om forudsætninger for de enkelte bevillinger, forudsætninger for budgettet samt ændringer i forhold til de nuværende budget for 2019.

Beskrivelse af de enkelte bevillinger indgår også i materialet til kommunalbestyrelsens 2. behandling. 

Budgetaftalen 2020.pdf

Emneliste - budgetaftale 2020.pdf 

Samlede forslag i budgetforliget.pdf

Her finder du høringsmaterialet til Budget 2020 samt de indkomne høringssvar

Mål for 2020

Sideløbende med arbejdet med den økonomiske ramme for det kommende år sætter udvalgene fokus på mål - både de mål fra tidligere år, målene for i år og evt. behov for tilretninger og nye mål for 2020. Her kan du se alle udvalgs mål for de(t) kommende år.
Udvalgenes mål.pdf

Du kan finde læse mere om kommunalbestyrelsens overordnede mål og visioner her.

Budgetprocessens dele

Her kan du læse om de enkelte dele af budgetprocessen, samt finde materialet hertil

Tids-punkt Emne Beskrivelse
Februar Budgetvejledning for 2019 vedtages Vejledningen beskriver processen og fastlægger samtidig tidsplanen.
MartsStrukturelle udfordringer og ubalance i budget 2020

Budget 2020 tager udgangspunkt i budget 2019 inkl. overslagsår. For uddybning se boks " Budgetprocessen fra budgetoverslagsår til budgetforslag".

Udgangspunktet for budget 2020 ventes påvirket i negativ retning af en række forhold. Se mere i sag om Strukturelle udfordringer budget 2020

Til trods for at Økonomi- og Indenrigsministeriet først melder skatter, tilskud og udligning ud til kommunerne den 1. juli, er det vurderet at Bornholms Regionskommune ud fra tilbagegangskriteriet, står til en betragtelig reduktion i tilskud og udligning. Se ovennævnte sag for uddybning.

Andelen af tilskud og udligning udgør i 2019 37 % af kommunens budget. For en uddybning af budget 2019 se siden om vedtaget budget 2019.

Summen af ovenstående forhold giver et foreløbigt overslag over en ubalance i budget 2020 på godt 100 mio. kr.

Derfor er en række tiltag iværksat – se boks "Tiltag til at imødegå økonomiske udfordringer 2020".

MartsBefolkningsprognose

Den årlige befolkningsprognose udarbejdes med henblik på at forudsige befolkningsudviklingen med det formål at skabe et grundlag til at forudse udgifter i forbindelse med budgettet, samt at skabe et kvalificeret bud på fremtidens alderssammensætning, børnetal, til- og fraflyttere, antal udenlandske tilflyttere og meget andet.

Befolkningsprognosen anvendes både i forhold til budgetlægningen, og i forbindelse med den fysiske planlægning og planlægningen af den offentlige service. I den langsigtede planlægning handler det bl.a. om pasningsbehovet og antallet af skolesøgende børn i fremtiden, og dermed det forventede behov for børnehaver og skoler.

Læs mere om befolkningsprognosen her

AprilDemografi-korrektioner – tilpasning af budget 2020-2023 som følge af den forventede befolkningsudvikling.

Ud fra befolkningsprognosen tilpasses budgettet for de kommende år, således at serviceniveauet i udgangspunktet fortsætter uændret, også når der bliver flere eller færre i befolkningen, der efterspørger dagtilbud, skoletilbud, ældrepleje mv. Dette kaldes demografikorrektion.

Budgettet for 2020 og frem ændres derfor ud fra, at der ventes en stigning i antallet af børn i dagtilbud og et fald i antallet børn i skolealderen samt at antallet af ældre i alderen fra 67 år forventes at stige især for aldersgruppen 75-79 år. Dvs der tilføres midler til dagtilbudsområdet og ældreområdet ud fra det øgede antal borgere i de aldersgrupper. Samtidig fjernes midler fra skoleområdet ud fra forventet faldende børnetal - således at det ventes at servicen fortsætter på nuværende niveau.

Læs mere om demografikorrektion til budget 2020-2023. 

Marts- april

Målarbejdet særligt med henblik på sammenhænge mellem visioner, mål og styrings-dokumenter:

- opsamling på mål og økonomi for budget 2017 og 2018

- en tidlig evaluering af udvalgenes langsigtede mål

- mål for 2019 i forhold til budget 2019

Mål og budget

Hvert år udarbejder udvalgene i forbindelse med budgettet, mål for det kommende år. Det er gennem målene, at det politiske niveau sætter retning for den service kommunen yder borgerne og virksomhederne og for udviklingen af Bornholm.

Langsigtede mål

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2019 udvalgenes langsigtede mål samt budgetmålene for 2019.

Udvalgene drøfter i foråret 2019 de langsigtede mål fra sidste års visionsproces med henblik på at vurdere disse med udgangspunkt i den udvikling, der har været siden vedtagelsen.

Se mere om Kommunalbestyrelsens visionerne og de langsigtede mål for 2018-2021

Natur- og Miljøudvalgets opfølgning på mål 
Børne- og Skoleudvalgets opfølgning på mål 
Social- og Sundhedsudvalgets opfølgning på mål
Klima- og Bæredygtighedsudvalgets opfølgning på mål
Job-, Udviklings - og Fritidsudvalgets opfølgning på mål
Økonomi-, Erhvervs- og planudvalgets opfølgning på mål

Maj

Dialogmøder mellem udvalg og centre 

Fagudvalg og tilhørende centre mødes til dialogmøder om udvalgenes mål, udfordringer og opmærksomhedspunkter.
15. majStørrelsen af sparerammen fastsættes af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

Formålet er at give kommunalbestyrelsen en række forslag til mulige besparelser i budget 2020, der kan imødegå de økonomiske udfordringer, samt være med til at skabe rum til andre prioriteringer.

På baggrund af den foreløbige spareramme igangsættes administrationens arbejde med udarbejdelse af spareforslag, som vil omfatte forslag til effektiviseringer, servicetilpasninger og andre besparelser på alle områder.

Se mere om grundlag for foreløbigt spareramme og fordeling heraf.

JuniMål

Udvalgene vedtager mål for budget 2020 samt eventuelle justeringer i langsigtede mål

Udvalgenes mål.pdf

RykketØkonomiaftaleAftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2019 samt udmelding af tilskud og udligning, hvorefter budgetbalancen genberegnes - se boks " Budgetprocessen fra budgetoverslagsår til budgetforslag".
25. juni Budgetmøde 1: Drøftelse af udvalgenes mål, forventninger til økonomien, ønsker til større anlæg og større prioriteringer

12. sept

NY

Budgetmøde 2

 

Gennemgang af det tekniske basisbudget og budgetforudsætninger.

Fastsættelse af den endelige ramme for spareforslag.

13. sept

NY

HøringForslag sendes i høring og til kommentering hos de høringsberettigede parter
AugustAnsøgninger til budgettet19. august er frist for eksterne parter til at sende ansøgninger, som ønskes at indgå i kommunalbestyrelsens drøftelser af budget 2020
​24. september​Høringsfrist på spareforslag mv.

​Frist for indsendelse af høringssvar kl. 12.00

Samlede høringssvar.pdf

27. september NYPartiernes budgetforslag Partierne fremsender deres budgetforslag

1.-2. oktober

NY

Budget-forhandlinger Kommunalbestyrelsen mødes til budgetforhandlinger

4. oktober

NY

 HøringNye og ændrede forslag fra budgetforhandlinger sendes i høring og til kommentering hos de høringsberettigede parter.

7. oktober (ekstraordinært møde)

1. behandling af budgetforslaget 1. behandling af budgetforslaget i Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget – baseret på forliget og overdragelse til KB til godkendelse
10. oktober1. behandling af budgetforslaget1. behandling af budgetforslaget i Kommunalbestyrelsen
​10. oktober​Svar på ansøgning om særtilskud​KL forventer, at svar på ansøgning om særtilskud foreligger på dette tidspunkt
​Oktober​Borgmestermøde​Borgmestermøde i KL-regi
​21. okt​Høringsfrist​Frist for indsendelse af høringssvar kl. 8.00

28. oktober (ekstraordinært møde)

2. behandling af budgettet 2. behandling af budgettet i Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget
​31. oktober

(ekstraordinært møde)

​2. behandling af budgettet2. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen
nov-decDialogmøder mellem udvalg og centre om det vedtagne budget 

 

Vedtaget budget 2020

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31/10 2019 budgettet for 2020.

Du kan finde dagsorden og bilag her

Budgettet vil blive lagt på hjemmesiden i løbet af december.

Nyhed 27.09.2019 BRK søger om 60 mio. kr. fra statslig pulje

Bornholms Regionskommune har nu sendt sin ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om tilskud via puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Kommunen ansøger om 60 mio. kr. som i runde tal svarer til det, den har mistet i udligning på det såkaldte statslige tilbagegangskriterie.

Læs hele nyheden her

billede af klippekyst

Nyhed 14.05.19: Arbejdet med kommunens budget for 2020 er i gang

Det tager tid, når der skal lægges budget for et minisamfund som Bornholms med ca. 40.000 borgere.

I år er kommunen ekstra udfordret af ikke at vide, hvad der sker med statens udligning til kommunerne.

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget skal derfor den 15. maj tage stilling til størrelsen på en spareramme, hvor der lige nu ser ud til at være brug for at reducere udgifterne med i alt 87,6 mio. kr. Det betyder, at kommunens forskellige centre skal udarbejde spareforslag inden for deres områder, som muligvis – muligvis ikke – bliver til noget.

Læs hele nyheden

 

Hvordan lægges budgettet: Fra budget-overslagsår til budgetforslag

Når der skal lægges budget for det kommende år, startes der ikke på helt bar bund, men tages afsat tidligere budgetlæggelser.
Sammen med vedtagelsen af budget 2019 blev der også lagt budget for de efterfølgende tre år, kaldet budgetoverslagsårene (BO2020-22).

Dermed føres konsekvenserne af tidligere befolkningsprognose, vedtagne flerårige besparelser, opprioriteringer og anlægsforslag fra budget 2019 videre i overslagsårene.

Det samme gøres med optagne lån, afdrag på lån, renter mv. samt evt. kassefinansiering af anlæg.

Dermed danner BO2020 basisbudgettet for 2020. BO2020 viste ved vedtagelsen af budget 2019 et underskud på 10,9 mio. kr.

I løbet af foråret 2019 tilpasses basisbudgettet for 2020 blandt andet som følge af forventet befolkningsudvikling. Andre tekniske korrektioner og ændrede forventninger til tilskud og udligning lægges til basisbudgettet.

Med udgangspunkt i basisbudgettet for 2020 og ubalancen heri samt øvrige ønsker for råderum til nye tiltag besluttes sparerammer til det kommende års budget.

Senere tilrettes basisbudgettet igen som følge af blandt andet økonomiaftalen mellem KL og regeringen, der kan påvirke indtægtssiden og dermed balancen både den ene og den anden vej samt eventuelle tilskud som følge af andre aftaler.

Det senest tilrettede budget for 2020 danner nyt udgangspunkt for den videre budgetproces og forhandlinger om det kommende års budget.

Balancen/ubalancen, der tages udgangspunkt i til forhandlingerne, er forholdet mellem forventede udgifter og indtægter før de politisk besluttede besparelser og opprioriteringer for det/de kommende år.

Det tilrettede basisbudget 2020 sammenlagt med politiske forslag til besparelser, opprioriteringer og anlægsforslag, herunder også hvor meget, der skal finansieres af kassen, udgør budgetforslaget til budget 2020 (BF2020).

Budgetforslaget vedtages efter 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen i oktober måned.