Billede af Gudhjem Havn
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi

Økonomi

​​Her på siderne finder du information om kommunens økonomi blandt andet hvor indtægterne kommer fra og hvad pengene bruges på.

Økonomi, vision og udvikling

Økonomien, visionerne for Bornholm og den udvikling, der sker eller sættes i gang hænger nøje sammen. På disse sider er noget af dette beskrevet nærmere.

Økonomi

Kommunens budget viser de samlede forventede udgifter og indtægter samt fordelingen af både udgifter og indtægter. Det enkelte års budget bygger videre på foregående års budgetter med de ændringer, der tidligere er indarbejdet og som fortsat er gældende.

Besparelser og brug af kassen benyttes til at opnå balance mellem udgifter og indtægter. Læs mere om forskellige udvalgte dele, der spiller ind i budgettet her på siderne. Det samlede budget med alle forudsætninger kan findes på siden Budget 2023 og Budget 2024.

Kommunens regnskab viser årets resultat som forskellen mellem udgifter og indtægter og sammenholder dette med det forventede i budgettet. 
Det seneste regnskab for kommunen kan findes på siden Regnskab.
Herfra kan du også finde tidligere års regnskaber.

Visionen​

Visionen og ​de seks visionsspor sætter retningen for kommunen i valgperioden. I 2018 er lagt en overordnet vision, der rækker ud over denne valgperiode.

Visionen er: 42.000 Bornholmere i 2028.

Foruden den overordnede vision er der udarbejdet 6 visionsspor:

1. At skabe 1.000 nye jobåbninger inden 2028
2. At udvikle nye, attraktive boliger og boligområder på tværs af Bornholm
3. At skabe trivsel og arbejdsglæde i ældrelivet
4. At Bornholm bliver det attraktive tilvalg for tilflyttere, turister og virksomheder
5. At fremme chanceligheden for at børn og voksne på Bornholm bliver så ressourcestærke som muligt
6. At bruge vores tilgængelige og lokale ressourcer bedst muligt

At blive 42.000 indbyggere kræver prioriteringer, der kan vise sig at være anderledes end de, der har været foretaget gennem de senere år.
Grundene til at gå den vej er flere:
• For at sikre et samfund med en balanceret befolkning med hensyn til alder, er der behov for at gøre en indsats, der rækker ud over den nuværende udvikling.
• For at fylde op i arbejdsstyrken og samtidig udvikle øen, skal der trækkes tilflyttere svarende til, at vi om 10 år har et befolkningstal, der ligger på minimum 42.000.
• En af de sikre veje til at kunne tilbyde en bedre service handler om, at vi skal være flere til at betale. Udvikling, der sikrer flere tilflyttere, er en god investering, også i den borgerrettede service.
• Flere tilflyttere giver med andre ord bedre muligheder for at kunne levere en bedre service, og vil også kunne imødekomme den forventede udvikling på de store serviceområder.
 
Visionen skal blandt andet nås gennem gode erhvervsvilkår, jobskabelse og udvikling af boliger og boligområder. Derudover skal der skabes gode livsmuligheder for alle, både unge og gamle, og de lokale ressourcer skal bruges bedst muligt.

Udvalgene udarbejder arbejdsprogrammer for perioden 2022-2025. Disse kan findes gennem

Dagsordner og Referater

​Læs mere om vision og mål her


Hvor kommer indtægterne fra

Også i budget 2024 kommer hovedparten af kommunens indtægter kommer fra skatter. Personskat er den vigtigste indtægtskilde for kommunen. I alt forventes indtægten fra personskatter at udgøre 1,9 mia. kr. svarende til knap 56 % af budgettet.
1,3 mia. kr. kommer fra tilskud og udligning svarende til knap 38 % af budgettet.


 I 2024 har kommunalbestyrels​en budgetteret med samlede indtægter for 3,4 mia. kr. (mod 3,2 mia. kr. i 2023) fordelt således:​

Graf over indtægter i budget 2024

Hvad bruger vi pengene på

Budget 2024: De fleste penge bruges på de kommunale kerneopgaver såsom børnepasning, skoler, andre indsatser vedrørende børn og unge samt ældre. Tilsammen bruges der 1,​5 mia. kr. på disse områder. (en stigning på 0,3 mia. kr. fra 2023)

Den største enkelte område udgøres af indkomstoverførsler og beskæftigelse, som tilsammen udgør 0,9 mia. kr. (en stigning på 0,3 mia. kr. fra 2023​).Regnskabet

Regnskabsresultatet viser om kommunen har brugt flere eller færre penge, end der er budgetteret med og om der er flere udgifter end indtægter eller omvendt.

Et overskud kan betyde, at der har været behov for færre midler eller at der er aktiviteter, som ikke er gennemført i regnskabsåret. Overskud kan overføres til det kommende år, til brug for gennemførsel enten af ekstra indsatser eller til aktiviteter, der er udskudt eller tilføres kassebeholdningen.

Et underskud kan betyde, at der har været behov for flere midler end forudsat eller at der ikke er kommet alle de indtægter, der var regnet med. Det kan også betyde, at nogle aktiviteter er udført tidligere end først planlagt. Underskud kan enten finansieres af kassen eller overføres til det kommende år, hvor det skal indhentes i form af fx besparelser.

I april tager Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget stilling til overførslerne fra året før og disse indarbejdes i årets budget.

Regnskabet godkendes af kommunalbestyrelsen i juni.

Budget 2024

Budgettet for 2024 blev vedtaget den 12. oktober i Kommunalbestyrelsen.

Læs mere om budget 2024

Regnskab 2022

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. juni 2023 regnskabet for 2022.

Du kan læse mere om regnskab 2022 her

Økonomisk politik

Der er opstillet mål inden for fire udvalgte fokusområder, som vurderes at have afgørende betydning for at sikre en sund økonomi. De økonomiske mål er en vigtig del af den økonomiske styring i dagligdagen og i forbindelse med den årlige budgetproces.

Se Økonomisk Politik for Bornholms Regionskommune

Budgetter

Herfra kan du gå til siderne med

Budget 2023

Budget 2022

Budget 2021

Budget 2020

Ønsker du at se budgetter fra tidligere år kan du henvende til til Budget og Indkøb på oep-budget@brk.dk