Billede af penge
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi

Økonomi, vision og udvikling

FREM MOD 42.000 BORNHOLMERE I 2028

At blive 42.000 indbyggere kræver prioriteringer, der kan vise sig at være anderledes end de, der har været foretaget gennem de senere år.

Grundene til at gå den vej er flere:

• For at sikre et samfund med en balanceret befolkningssammensætning, er der behov for at gøre en indsats, der rækker ud over den nuværende udvikling.
•For at fylde op i arbejdsstyrken og samtidig udvikle øen, skal der trækkes tilflyttere til svarende til, at vi om 10 år har et befolkningstal, der ligger på minimum 42.000.
• En af de sikre veje til at kunne tilbyde en bedre service handler om, at vi skal være flere til at betale. Udvikling der sikrer flere tilflyttere er en god investering, også i den borgerrettede service. I en analyse af de kommunal-økonomiske konsekvenser af en øget tilflytning til Bornholm viser det sig, at en øget tilflytning, der resulterer i at vi bliver 42.000, vil regionskommunen kunne opnå et økonomisk råderum på 56 mio. kr./år.
•Flere tilflyttere giver med andre ord bedre muligheder for at kunne levere en bedre service, og vil også kunne imødekomme den forventede udvikling på de store serviceområder.
 

Visionen skal blandt andet nås gennem gode erhvervsvilkår, jobskabelse og udvikling af boliger og boligområder.

Derudover skal der skabes gode livsmuligheder for alle både unge og gamle og de lokale ressourcer skal bruges bedst muligt.

Læs de samlede mål for perioden.

Kommunens budget 2019

Ældreområdet friholdes for besparelser i budget 2019 og der afsættes ekstra 2 mio. kr. til området til styrkelse af trivslen og arbejdsglæden samt andre initiativer.

Børne- og skoleområdet styrkes med 5 mio. kr. til folkeskolerne og 7 mio. kr. til udsatte børn og familier.

Der er således afsat 1. mio. kr. i 2019 og 2 mio. i de følgende år til dækning af kommunens medfinansiering af storskalaprojektet ”De små børns Bornholm”, som sikrer en helhedsorienteret indsats med særlig fokus på de første 1000 dage i barnets liv. 

Skoleområdet er tilgodeset i budgetforliget med ekstra midler. Men det er vigtigt at pointere, at folkeskolerne på Bornholm ikke alene udvikles for de ekstra afsatte 5 mio. kr. om året. De udvikles ved at anvende alle ressourcer fra skoleområdet. Altså 285 mio. kr. + 5 mio. kr. Det arbejde sættes der i 2019 skub i med en ny strategi. Læs mere om oplægget til en ny strategi.

Der afsættes i 2019 50.000 kr. til indsats for at rekruttere sundhedsplejersker.

Der gennemføres et løft af psykiatri- og handicapområdet med 8 mio. kr.

På Kultur- og Fritidsområdet ydes tilskud til børneoplevelser ved Oluf Høst Museet samt tilskud til Kulturugen.

Vedr. infrastruktur afsættes yderligere 1 mio. kr. til forbedring af trafiksikkerheden samt ekstra 2 mio. til vedligehold af havnene. Dertil afsættes 1 mio. kr. til medfinansiering af almennyttige boliger.

Det har også været nødvendigt at foretage besparelser til budget 2019 for at få råderum til at fastholde service og få plads til nye initiativer.

Læs hele aftalen om budget 2019 her

Find hele budget 2019 her

Fordeling af kommunens driftsbudget 2019

 

Diagram over driftsbudget 2019 på områder

Anlægstiltag

Der er afsat 82 mio. kr. til investering i anlæg i 2019.

Heraf er 26 mio. kr. afsat til renovering af veje og havne, 15 mio. kr. er afsat til renovering af gadebelysning, 13 mio. kr. afsættes til renovering af kommunale bygninger og endelig er 27 mio. kr. afsat til ombygning af øens folkeskoler samt etablering af madskoler.

Hvor kommer indtægterne fra?

 

Digram over indtægter

Budget 2020

Læs om processen frem mod budget 2020 og find mål, forslag, høringsmateriale og endeligt budgetforslag.

Budget 2020 proces

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31/10 2019 budget 2020.
Du finder dagsordenspunktet her

Grønne initiativer i budget 2019

•  Der afsættes 0,5 mio. kr. til Skoletjenestens arbejde bla. til projektet ”Vores grønne Ø”

• Der afsættes 1 mio. kr. til medfinansiering af projekter inden for naturområdet
• Der afsættes 0,5 mio. kr. til gennemførsel af bornholmer- målene vedr. grønne besparelser og bæredygtig erhvervsudvikling
• Der afsættes midler til at fremme grønne indkøb i BRK
 
Initiativer fra tidligere år som fortsætter i 2019
• Årligt afsat beløb til indkøb af el-biler
• Pulje til medfinansiering af projekter til fremme af biodiversitet
 
 
 

Bornholm i tal

587 km2

158 km kyststrækning

39.572 indbyggere pr. 1. januar 2019

21.699 i arbejdstyrken

1800 børn i alderen 0-5 år

4407 børn i alderen 6-16 år

Se mere "Tal & Fakta" om Bornholm

Billede af mønter

Økonomisk politik

Bornholms Regionskommune har en økonomisk politik, som skal være med til at understøtte, at kommunalbestyrelsen kan styre efter nogle langsigtede økonomiske målsætninger og dermed sikre en økonomisk robust kommune.

Kommunens økonomiske politik er vedtaget i maj 2018.

 Økonomisk politik.pdf