Billede af Gudhjem Havn
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi

Økonomi

Her på siderne finder du information om kommunens økonomi blandt andet hvor indtægterne kommer fra og hvad pengene bruges på.

Økonomi, vision og udvikling

Økonomien, visionerne for Bornholm og den udvikling, der sker eller sættes i gang hænger nøje sammen. På disse sider er noget af dette beskrevet nærmere.

Økonomi

Kommunens budget viser de samlede forventede udgifter og indtægter samt fordelingen af både udgifter og indtægter. Det enkelte års budget bygger videre på foregående års budgetter med de ændringer, der tidligere er indarbejdet og som fortsat er gældende.

Besparelser og brug af kassebeholdningen benyttes til at opnå balance mellem udgifter og indtægter. Læs mere om forskellige udvalgte dele, der spiller ind i budgettet her på siderne. Det samlede budget 2022 med alle forudsætninger kan findes på siden Budget 2022.

Kommunens regnskab viser årets resultat som forskellen mellem udgifter og indtægter og sammenholder dette med det forventede i budgettet. 
Det seneste regnskab for kommunen kan findes på siden Regnskab.
Herfra kan du også finde tidligere års regnskaber.

Visionen

Visionen og de seks visionsspor sætter retningen for kommunen i valgperioden. I 2018 er lagt en overordnet vision, der rækker ud over denne valgperiode.

Visionen er: 42.000 Bornholmere i 2028.

Foruden den overordnede vision er der udarbejdet 6 visionsspor:

1. At skabe 1.000 nye jobåbninger inden 2028
2. At udvikle nye, attraktive boliger og boligområder på tværs af Bornholm
3. At skabe trivsel og arbejdsglæde i ældrelivet
4. At Bornholm bliver det attraktive tilvalg for tilflyttere, turister og virksomheder
5. At fremme chanceligheden for at børn og voksne på Bornholm bliver så ressourcestærke som muligt
6. At bruge vores tilgængelige og lokale ressourcer bedst muligt

At blive 42.000 indbyggere kræver prioriteringer, der kan vise sig at være anderledes end de, der har været foretaget gennem de senere år.
Grundene til at gå den vej er flere:
• For at sikre et samfund med en balanceret befolkningssammensætning, er der behov for at gøre en indsats, der rækker ud over den nuværende udvikling.
• For at fylde op i arbejdsstyrken og samtidig udvikle øen, skal der trækkes tilflyttere svarende til, at vi om 10 år har et befolkningstal, der ligger på minimum 42.000.
• En af de sikre veje til at kunne tilbyde en bedre service handler om, at vi skal være flere til at betale. Udvikling, der sikrer flere tilflyttere, er en god investering, også i den borgerrettede service.
• Flere tilflyttere giver med andre ord bedre muligheder for at kunne levere en bedre service, og vil også kunne imødekomme den forventede udvikling på de store serviceområder.
 
Visionen skal blandt andet nås gennem gode erhvervsvilkår, jobskabelse og udvikling af boliger og boligområder. Derudover skal der skabes gode livsmuligheder for alle, både unge og gamle, og de lokale ressourcer skal bruges bedst muligt.

Visionen opfyldes gennem en række mål, der alle bidrager til at bevæge kommunen i den retning visionen peger. I forbindelse med budgettet arbejder de politiske udvalg hvert år med budgetmål for det kommende år. Disse mål sætter retning for den service, kommunen yder borgerne og virksomhederne og for den udvikling, som udvalg og kommunalbestyrelse ønsker for Bornholm. I forhold til budgetmålene arbejdes der med at sikre en balance mellem mål og økonomi, dvs. ressourcerne til at opnå de fastsatte mål.

Læs mere om vision og mål her.

Se de fastsatte budgetmål for 2020 her.

Pejlemærker fra udvalgene til budget 2022.pdf

Budgetaftalen

Budgetaftale 2022

Her kan du finde forligsteksten, ændringer til budget 2022 samt beskrivelser af forudsætninger for budgettet samt beskrivelser af de enkelte bevillinger.

Budgetaftale 2021    

Du kan læse mere i budgetforliget samt finde de fulde beskrivelser i Bind 1 og Bind 2 i budgettet.

Hvor kommer indtægterne fra

Hovedparten af kommunens indtægter kommer fra skatter. Personskat er den vigtigste indtægtskilde for kommunen. 1,9 mia. kr. svarende til 61 % af indtægterne kommer fra personskatter, ejendomsskat og andre skatter, mens de resterende 39 % svarende til 1,2 mia. kr. kommer fra tilskud og udligning. I 2022 har kommunalbestyrelsen  budgetteret med samlede indtægter for 3,1 mia. kr. fordelt således:

Indtægter 2022.png


Hvad bruger vi pengene på

De fleste penge bruges på de kommunale kerneopgaver såsom børnepasning, skoler, andre indsatser vedrørende børn og unge samt ældre. Tilsammen bruges der 1,1 mia. kr. på disse områder.

Den største område udgøres af indkomstoverførsler og beskæftigelse som tilsammen udgør 0,7 mia. kr.

Diagram over fordeling af budgettet. Børnepasning 5 %, Skoleområdet 11 %, Børn og unge 5 %, Ældre 17 %, Uddannelse 1 %,

Regnskabet

Regnskabsresultatet viser om kommunen har brugt flere eller færre penge, end der er budgetteret med og om der er flere udgifter end indtægter eller omvendt.

Et overskud kan betyde, at der har været behov for færre midler eller at der er aktiviteter, som ikke er gennemført i regnskabsåret. Overskud kan overføres til det kommende år, til brug for gennemførsel enten af ekstra indsatser eller til aktiviteter, der er udskudt.

Et underskud kan betyde, at der har været behov for flere midler end forudsat eller at der ikke er kommet alle de indtægter, der var regnet med Det kan også betyde at aktiviteter er  udført tidligere først planlagt. Underskud kan enten finansieres af kassen eller overføres til det kommende år, hvor det skal indhentes i form af fx besparelser.

I april tager Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget stilling til overførslerne fra året før og disse indarbejdes i årets budget.

Budgetter

Herfra kan du gå til siderne med

Budget 2021

Budget 2020

Budget 2019

Ønsker du at se budgetter fra tidligere år kan du henvende til til Budget og Indkøb på oep-budget@brk.dk