Billede af lup og graf
Del på facebook

Regnskab

​Bornholms Regionskommunes regnskabsår følger kalenderåret.

Det senest udarbejdede regnskab er for regnskabsår 2023, som blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde 27. juni 2024. 

Kommentarer til regnskabet 2023

Regnskabsresultatet for 2023 er et underskud på 26,7 mio. kr., mod et oprindeligt budgetteret underskud på 5,5 mio. kr.
Regnskabsresultatet dækker dog over mer- og mindreforbrug på de enkelte områder i forhold til det budget, som kommunalbestyrelsen vedtog i efteråret 2022.

Regnskabsresultatet for regionskommunens ordinære drift ekskl. forsyningsvirksomheder
(BOFA og klimatilpasningsprojekt) udviser et overskud på 33,0 mio. kr. imod et forventet overskud på 52,4 mio. kr. i det oprindelige budget.

På indtægtssiden er der samlet set en merindtægt på 53,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Dette skyldes væsentligst den ordinære midtvejsregulering på netto 50,9 mio. kr.
I midtvejsreguleringen indgår kompensation på samlet 15,4 mio. kr. vedrørende Ukraine-relaterede udgifter og Covid19-relaterede udgifter.

På udgiftssiden er de væsentlige afvigelser sammenlignet med oprindelig budget på følgende
områder: Børn og Familie (merudgift på 37,1 mio. kr.), Center for Ældre (merudgift på 14,9 mio. kr.), Center for Psykiatri og Handicap (merudgift på 9,8 mio. kr.) og Center for Job, Uddannelse og Rekruttering, Sociale Ydelser (merudgift på 23 mio. kr.) samt uddannelse og beskæftigelse (mindreudgift på 24,3 mio. kr.).

Der er afholdt anlægsudgifter for 72,4 mio. kr. Det oprindelige budget havde et forventet forbrug på 63,7 mio. kr.

De politiske målsætninger for overskud på ordinær drift er et overskud på minimum 50 mio. kr., mens den politiske målsætning for anlægsudgifter et et niveau på minimum 30 mio. kr.

Den politiske målsætning for likviditeten er, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal
være minimum 75 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning var ultimo 2023 på
142,2 mio. kr. 

I regnskabsbemærkningerne, der er optrykt i særskilt bilag, fremgår detaljerede kommentarer til udviklingen fra oprindeligt budget til det korrigerede budget set i forhold til regnskabsresultatet på de respektive bevillinger. Regnskab/regnskabsbemærkninger findes i boksen her på siden.​​​​


Kommentarer til regnskabet 2022

Regnskabsresultatet for 2022 er endeligt opgjort med et underskud på 42,9 mio. kr., mod et oprindeligt budgetteret overskud på 20,3 mio. kr. Dette må betragtes som et tilfredsstillende regnskab, når der tages højde for kommunalbestyrelsens beslutninger i årets løb, samt den stigende inflations indvirkning på prisen på vare- og tjenesteydelser.
Det samlede regnskabsresultat dækker over mer- og mindreforbrug på de enkelte områder i forhold til det oprindeligt budgetterede. 

Regnskabets afvigelser viser forskellen fra regnskabet til det oprindelige budget, der blev vedtaget i efteråret 2021. Dermed kan noget af forskellen dækker over tillægsbevillinger. I januar 2022 blev budgettet genåbnet og der blev givet tillægsbevillinger på 20,1 mio. kr., fordelt med 10,7 mio. kr. til drift og 9,5 mio. kr. til anlæg. 

Regnskabsresultatet for regionskommunens ordinære drift excl. forsyningsvirksomheder (BOFA og klimatilpasningsprojekt) udviser et overskud på 13,2 mio. kr. imod et i det oprindelige budgets forventede overskud på 81,5 mio. kr. Resultatet stemmer dermed ikke overens med den politiske målsætning om et overskud på minimum 50 mio. kr. på ordinær drift. Overskuddet skal være med til at finansiere udgifter til blandt andet anlægsarbejder og afdrag på lån. Ændringen hænger sammen med kommunalbestyrelsens beslutninger om tillægsbevillinger i årets løb.

Der er afholdt anlægsudgifter for 57,8 mio. kr. Det oprindelige budget havde et forventet forbrug på 67,6 mio. kr. Det endelige anlægsresultat er dermed i overensstemmelse med den politiske målsætning om anlægsudgifter på minimum 30 mio. kr.


Du kan læse mere om regnskabet og beskrivelse af afvigelser på de enkelte bevillinger i "Regnskab 2022" samt "Regnskabsbemærkninger 2022" som findes i faktaboks her på siden.


Tidligere regnskaber

Tidligere regnskaber

Årsregnskab 2019

Regnskab og årsberetning 2019

Årsregnskab 2018

Regnskab og årsberetning 2018

Hvis du ønsker at se tidligere regnskaber kan du kontakte oep@brk.dk