billede til side
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Budget 2024

Budget 2024

​​​​​​Her på siden finder du det samlede budget for 2024.

Vedtaget budget

Budgetresultatet er i hovedtræk:
o Skatten fastholdes uændret på 26,2 pct. i 2024.
Grundskylden for øvrige ejendomme fastsættes til 10,7 promille, som svarer til det maksimale kommunen kan opkræve ifølge ejendomsskatteloven. Det svarer til at der uændret opkræves den maksimale promille. Grundskylden for produktionsjord opkræves med 7,2 promille, hvilket er uændret i forhold til 2023.
o Kirkeskatten fastholdes uændret på 0,93 pct.
o Den langfristede gæld nedbringes med 13,6 mio. kr. Det dækker over afdrag på lån på 36,6 mio. kr. og optagelse af nye lån på 23,0 mio. kr.
o Kommunens kassebeholdning forøges med 28,3 mio. kr.

Der er budgetteret med samlede drifts- og anlægsudgifter for i alt 3,4 mia. kr. Driftsudgifterne er stort set uændrede i forhold til budget 2023. Anlægsudgifterne er øget med 18 mio. kr.

Skatter og bloktilskud er nogenlunde uændrede i forhold til 2023. 

Personskatterne er kommunens vigtigste indtægtskilde og udgør 55,7 % af budgettet ( i 2023 var det 56,7 % af budgettet).

I bind 1 af budgettet kan du læse mere om fordelingen af budgettet til de enkelte områder samt de forudsætninger mv. der ligger til grund for budgettet. I bind 2 finder du budgetbemærkningerne, der beskriver​ det enkelte område.

Budget 2024 - bind 1.pdf

Budget 2024 - bind 2.pdf

 


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Nedenfor finder du dele fra budgetprocessen med enten link eller dato og udvalg for sagens behandling.

Dato/ periode Aktør Beskrivelse af aktivitet
8. februar
ØKUBudgetvejled​ning og proces
13. februarKBBudgetvejledningen fremsendes til orientering
8. martsØKU
Sag om kommunens økonomiske situation i 2024 og beslutning om spareramme
19. aprilØKU

Sag med befolkni​ngsprognose

​10. maj
​ØKU
Sag om tilpasninger af budgettet til den demografiske udvikling.
Maj 
 
Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2024: Den 25. maj indgik KL og regeringen en aftale om kommunernes økonomi for 2024.

Se nyhed fra KL og find aftaleteksten

20. juniEksterne parterFrist for eksterne parter til at sende ansøgninger til budget 2024. Ansøgning skal sendes til borgmester og kommunaldirektør og opfylde formkrav jf. afsnit 3.5
26. juni Spareforslag og øvrige forslag sendes i høring/til kommentering (frist 18. august) Se i boks på siden her.​
1. juli  Indenrigs- og Sundheds-ministeriets udmelding om skatter, tilskud og udligning
18. augustHMU m.fl.Periode for høring og udtalelse slutter
22. august KB 2. seminar om budgettet
1. september  Svar på ansøgning om tilskud som særlig vanskelig stillet kommune. 
4.-5. september KB Forhandlinger om budgettet
13. septemberHMU m.fl.Nye og ændrede forslag fra forhandlingerne sendes i høring og til kommentering (frist den 27. september) - se boks her på siden.
13. septemberØKU

Sag om korrektioner af budgettet til 2024 som følge af lov- og cirkulære-​programmet mv.

Sag om forslaget til et samlet budget 2024 og oversendelse til kommunalbestyrelsens behandlinger

21. septemberKB1. behandling af samlet forslag til budget 2024
27. septemberHMU m.fl.Periode for høring og udtalelse vedr. nye og ændrede forslag fra forhandlingerne slutter
12. oktober KB 2. behandling af budgettet
Høring af nye og ændrede forslag

Forslag, der er nye og ændrede efter budgetforhandlingerne har været sendt i høring frem til den 27. september.

De samlede bemærkninger kan ses her

Oversigt over emner i budgetforliget
(Med markering af nye og ændrede forslag)

Ved nye og ændrede forslag kan der være tale om helt nye forslag eller ændringer i beløb, periode eller forudsætninger.

De enkelte forslag er beskrevet i nedenstående.

Nye og ændrede forslag i budget 2024

Sidste frist for kommentering
Sidste frist for at indsende kommentarer er den 27. september 2023 kl. 12.00 og sendes pr. mail til Økonomi og Personale på oep-budget@brk.dk

HØRING

Spareforslag samt forslag til anlæg og udvidelser til budget 2024 har været sendt i høring hos råd og udvalg samt til kommentering i MED-systemet frem til den 18. august 2023.

Det udsendte materiale består af oversigter over de forskellige forslag samt mere detaljerede beskrivelser af de enkelte forslag. Materialet til høringen kan fortsat findes nedenfor

Indkomne høringssvar og bemærkninger 
Der er indkommet i alt 60 høringsvar og kommenteringer. Høringssvarene vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger den 4.-5. september 2023.

Samlede høringssvar

Materiale:
Samlet oversigt over spareforslag (overskrifter)

Spareforslag Børne- og Skoleudvalget

Spareforslag Social- og Sundhedsudvalget

Spareforslag Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget

Spareforslag Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Spareforslag Natur-, Miljø- og Planudvalget

Spareforslag Økonomi- og Klimaudvalget

Oversigt over udvidelsesforslag

Samlede udvidelsesforslag (alle udvalg)

Oversigt over anlægsforslag

Samlede anlægsforslag (alle udvalg)

Økonomiaftalen for 2024

Den 25. maj indgik KL og regeringen en aftale om kommunernes økonomi for 2024.

Se nyhed fra KL og find aftaleteksten

Spareramme til budgetlægningen for 2024-2027

Økonomi- og Klimaudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes et administrativt sparekatalog til budget 2024.

Udvalget besluttede den 8. marts at bede direktionen om at udarbejde spareforslag til budget 2024 for i alt 119 mio. kr.

Se hele sagen her

Høring og dialog i arbejdet for budget 2024

I løbet af processen frem mod budget 2024 vil der være dialog og høring. Der er planlagt følgende:

Dialogmøder
I maj afholdes dialogmøder mellem udvalg og tilhørende centre. Her er formålet at give udvalget en status på udfordringer og successer i centeret samt status på implementering af indeværende års budget.
Derudover mødes HovedMED og kommunalbestyrelsen til et dialogmøde. Det handler om budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljø-forhold i kommunen.

Høring af spareforslag mv.
To gange i løbet af budgetprocessen sendes spareforslag, udvidelsesforslag og anlægsforslag i høring.
Det sker i perioderne 26.-18. august samt 13. - 27. september.

Ansøgninger til budgettet
Det er muligt for eksterne parter at indsende en ansøgning til budget 2024.

Disse ansøgninger skal sendes til borgmesteren og kommunal-direktøren senest den 20. juni 2023. For at komme i betragtning skal ansøgningen indeholde:

En oversigt over hvilke beløb, der søges.
En kort beskrivelse af, hvad der søges penge til.