Sne i Rønne
Del på facebook

Vinter

​​​​​

Kommunens vintertjeneste

Kommunen snerydder og glatførebekæmper de offentlige veje, stier, fortove og pladser efter en prioritering, der er aftalt med politiet og fastlagt ud fra veje og stiers betydning for færdslen.

Telefonisk henvendelse til vintertjenesten kan ske i dagtimerne mandag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-13 på tlf. 56 92 22 00.

På given foranledning foretages indsats ved ulykker, brand, ambulance, akut lægeudkald m.v. hele døgnet ved henvendelse til politiet.
 
I tilfælde af ekstreme vejrsituationer vil politiet, når det skønnes nødvendigt, oprette en kommandocentral og overtager derved den koordinerende ledelse af myndighedernes indsats.
 
Nærmere information vil i sådanne tilfælde ske via radio/TV/aviser, herunder oplysninger om telefonnumre m.v.
 
Hold dig orienteret om situationen
Bornholms Radio sender nyt om vejr- og vejsituationen på frekvens 99,3 MHz på følgende sendetidspunkter: Kl. 05.30-06.30-07.30-08.30-11.30-12.30-15.30-16.30 og 17.30.
 
Desuden informerer den bornholmske presse på deres hjemmesider.
 
Du kan også holde dig orienteret om vejsituationen på vejdirektoratets trafikkort på  www.trafikkort.dk
 
Glatførebekæmpelse
På det overordnede vejnet (Klasse A) foretages præventiv glatførebekæmpelse i tidsrummet fra kl. 03.00 - 24.00.
 

På primære kommuneveje (Klasse B) foretages glatførebekæmpelse som udgangspunkt ved konstateret glat føre. Glatførebekæmpelse udføres i tidsrummet fra kl. 05.00 - 15.30 på hverdage og kl. 06.00 - 12.00 på lør-, søn- og helligdage.

På sekundære kommuneveje (Klasse C) foretages glatførebekæmpelse i forbindelse med konstateret islag på hverdage i tidsrummet kl. 06.30 – 15.30 og der er ingen indsats lør-, søn- og helligdage.

På veje som har ringe betydning for afvikling af trafikken (klasse D) foretages ingen glatførebekæmpelse.
 
Snerydning
Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der
falder op til 5– 10 cm jævnt lag på det overordnede vejnet (Klasse A) alle ugens dage i tidsrummet kl. 05.00 – 18.00.
 
På primære kommuneveje (Klasse B) igangsættes snerydning ved drivedannelse eller ved 5–10 cm jævnt lag i tidsrummet kl. 05.00 – 15.30 på hverdage og kl. 06.00 – 12.00 på lør-, søn- og helligdage. 
 
På sekundære kommuneveje (Klasse C) igangsættes snerydning ved drivedannelse eller ved 10-15 cm jævnt lag når B veje er farbare i tidsrummet kl. 06.30 – 15.30 på hverdage. Lør-, søn- og helligdage sneryddes klasse C veje ikke.
 
På veje som har ringe betydning for afvikling af trafikken (klasse D) foretages ingen snerydning.
 
I Rønne by startes snerydning kl. 04.00 af hensyn til fremkommeligheden.
 
Du kan læse hele regulativet på linket her: Vinter- og renholdelsesregulativ.
 

Kort over vintertjenesten

På de elektroniske kort kan du se vintertjenestens prioritering af det bornholmske vejnet. Prioriteringen ses på linket Vintertjenestens kort.

Grundejers forpligtigelse

Som grundejer i by eller bymæssig bebyggelse har du pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre og rydde sne på fortov og/eller sti ud for din ejendom/matrikel.

Hvis du bor på en privat fællesvej har du desuden pligt til at glatførebekæmpe og snerydde vejen ud for ejendommen.

Tilsynet med at grundejerne udfører grundejerforpligtigelsen, føres af kommunen, som, hvis det skønnes nødvendigt, kan lade arbejdet udføre for grundejernes regning og/eller foretage anmeldelse til politiet.

Du kan læse hele regulativet på linket her: Vinter- og renholdelsesregulativ.

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID.

Vintertjeneste (borger)
Vintertjeneste (virksomhed)

DP-small.png