Del på facebook

Fortove

Renholdelse af fortov og rendesten

Kommunen henstiller til alle borgere om at feje fortov og rendesten den første lørdag i hver måned, så vi i fællesskab kan få nogle pæne byer.
 
Renholdelsen af fortove og gangstier skal ske i henhold til Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, hvor det påhviler grundejerne at renholde fortove og gangstier ud for deres ejendomme.

Renholdelsespligten omfatter pligt til af feje og fjerne ukrudt i fortov, rendesten og på gangsti, samt at renholde rendestenene for alt der i øvrigt kan hindre vandets frie løb.

Nedløbsriste skal renholdes, således at kældre mv. ikke oversvømmes.

Træer og hegn mod vej, sti og fortov

Hvad skal grundejeren gøre?
 
  • Klippe private hegn og træer, som kan ses af skitsen "Klipning af træer mv", således at færdsel på veje og fortove ikke hindres. (Dvs. at frihøjden på fortove skal holdes på 2,75 meter og i vejarealet på 4,5 meter)
  • Klippe private hegn og træer, så grene ikke dækker for gadelys, skilte ol.
  • Klippe bevoksning og vedligeholde hegn på oversigtsarealer med tinglyst oversigtsservitut
  • Feje og fjerne affald og ukrudt på fortovet.
 
 
Vejlovens § 103, stk. 2:
”Når vejens istandsættelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt, kan Vejbestyrelsen kræve træer og anden beplantning på eller ved vej fjernet, nedskåret, opstammet eller studset”.