Del på facebook

Synsnedsættelse - Børn

​​​​​​​På Kommunikationscenter Bornholm kan forældre til børn med betydeligt nedsat syn eller mistanke derom få gratis råd og vejledning omkring det at være barn med en synsnedsættelse.

​Hvem er vi?

I Kommunikationscentrets synsafdeling arbejder synskonsulenter med kendskab til øjensygdomme, pædagogiske konsekvenser heraf, kompenserende hjælpemidler samt ADL (Almindelig Daglig Levevis) og Orientering & Mobility (evnen til at orientere sig og færdes med en synsnedsættelse).

Hvad kan vi?

Kommunikationscentrets synskonsulent kan give råd og vejledning til familien og personale i institution, dagpleje og skole om betydningen af synsnedsættelsen, og hvordan man bedst muligt sikrer barnets udvikling og trivsel. Vejledningen kan f.eks. handle om mulige hjælpemidler, materialer og metoder samt støtteordninger.
 
Der kan indstilles til kurser for barn, forældre og personale på Synscenter Refsnæs eller der kan undervises lokalt.
 
Kommunikationscentret kan hjælpe med ansøgninger om eventuelle hjælpemidler og/eller støtteforanstaltninger. Ansøgningerne sendes videre til Bornholms Familiecenter.

Hvem kan henvende sig?

Forældre til børn, der er tilmeldt synsregistret.
Børn fra 0-18 år som har synsnedsættelse svarende til 30% eller mindre eller som har synsfeltdefekter bliver automatisk tilmeldt synsregistret ved Øjenklinikken på Kennedy Centret.
 
Man kan også henvende sig via øjenlægen.

Hvordan gør jeg?

Når et nyt barn på Bornholm bliver tilmeldt synsregistret, kontakter den lokale synskonsulent hjemmet.
 
Forældre kan også selv henvende sig efter øjenundersøgelsen.

Værd at bemærke

Afdækning af behov for hjælpemidler, materialer og/eller støtteordninger foregår efter forudgående aftale. Der kan forekomme ventetid.
 
Hjælpemidler udlånes gratis, men man skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse. Hjælpemidler og materialer skal leveres tilbage efter endt brug.

Kurser og temadage

​Kurser for svagsynede børn tilmeldt Synsregisteret
 
Kurser på børneområdet foregår oftest på Synscenter Refsnæs, men der arrangeres også lokalt korte kurser og temadage.
 

Kurser på Synscenter Refnæs

Synscenter Refsnæs er en landsdækkende institution under Region Sjælland for blinde og svagsynede børn og unge. Centeret består af en skole, et botilbud og en rådgivningsenhed.
 
Rådgivningsenheden varetager materialeproduktion og tilbyder rådgivning, vejledning og kurser til synshandicappede børn, deres forældre og det personale (primært pædagoger og lærere), der arbejder med børnene til daglig.
 
For at kunne modtage tilbud fra Synscenter Refsnæs skal barnet være tilmeldt synsregistret.
 
Kursus på Synscenter Refsnæs er et supplement til den vejledning for synshandicappede børn og unge, der foregår i det lokale system.
Kurser for børn/unge og forældre afholdes som et led i Synscenter Refsnæs’ vejledning og er vederlagsfrit, Den lokale synskonsulent indstiller til kurser på Synscenter Refsnæs, der står for invitation mv.
 
Børnene og (til forældrekurser) deres forældre, indkvarteres på Synscenter Refsnæs på enkelt- eller dobbeltværelser.
Alle børn og unge, der optages, er enten svagsynede eller blinde. Mange er desuden yderligere fysisk eller psykisk handicappede.
 
Synscenter Refsnæs arrangerer desuden kurser for medarbejdere (lærere, pædagoger m.fl.), der arbejder med et barn med synsnedsættelse. Der er deltagerbetaling til disse kurser.

 

Kurser i Orientering og Mobility

Orientering og Mobility omfatter teknikker til at orientere sig og færdes på en effektiv og sikker måde, med eller uden ledsager.

Med ledsager

Hvis man har en synsnedsættelse, er det ofte en god løsning at benytte en seende ledsager. Det er en sikker og effektiv måde at færdes på, især i ukendte omgivelser, eller hvis der er midlertidige ændringer i de kendte omgivelser.

Ledsageteknik er en række grundlæggende teknikker, som kan være praktiske at kende for både den der skal ledsages og den der skal ledsage, og som bygger på et ligeværdigt samarbejde mellem de to personer der følges ad.
 
Uden ledsager

Er synet så nedsat at man har svært ved at orientere sig og finde vej og måske overser og går ind i ting, er det nødvendigt at lære at bruge den lange stok – mobilitystokken - for at komme sikkert omkring når man færdes selvstændigt.

Mobility undervisning omfatter en række grundlæggende principper for at færdes med den lange stok, samt indøvning af stokketeknikker i praksis. Dertil kommer øvelse i at orientere sig efter kendemærker og evt. indøvning af ruter.
Kommunikationscentret har mobilityinstruktører ansat som underviser i Orientering og Mobility.


Andre kurser og temadage

Kommunikationscentret afholder korte lokale kurser/temadage for børn med synsnedsættelse, deres forældre eller pædagoger/lærere fra institution og skole med udgangspunkt i det enkelte barns synsnedsættelse og synshjælpemidler.
 
Kurser/temadage oprettes efter behov, ofte når nyt synshjælpemiddel skal introduceres.


Kurset/temadagen foregår på Kommunikationscentret, dog alternativt i hjem eller i daginstitution/skole.
Længden af kurset varierer afhængigt af den konkrete situation.
Deltagelse er gratis.

Det danske Synsregister

I Danmark bliver børn og unge under 18 år med stærkt nedsat syn tilmeldt Synsregisteret Ved KennedyCentret.
 
Kriterierne for tilmelding til synsregisteret
 
 • barnet er under 18 år og
 • barnet har en målt eller formodet synsnedsættelse ≤6/18 på det bedste øje med den bedste korrektion (briller) eller
 • barnet har dobbeltsidigt synsfeltudfald (hemianopsi) eller
 • barnet har synsfeltindskrænkning ≤ 20 gr eller
 • barnet har diagnosen retinitis pigmentosa (RP)
Synsregisteret administreres af Øjenklinikken ved Kennedy Centret, Nationalt Forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering.
Synsregisteret betjenes i det daglige af en sygeplejerske, mens en speciallæge i øjensygdomme er tilknyttet som lægelig konsulent.
 
Tilmeldingen
Det er oftest børneøjenlæger, der står for tilmeldingen til Synsregisteret.
Denne tilmelding foretages på en særlig blanket, som kan rekvireres fra Kennedy Centret eller downloades fra deres hjemmeside.
 
Tilbud til børn tilmeldt Synsregisteret
Når et barn er tilmeldt Synsregisteret betyder det, at barnet og dets forældre (samt daginstitution og skole) kan få vejledning og rådgivning af en lokal synskonsulent, hvis de ønsker det.
Synskonsulenten for børn på Kommunikationscentret på Bornholm får automatisk besked fra Statens Øjenklinik, når et barn fra Bornholm bliver optaget i Synsregisteret, og hun kontakter derefter familien for at tilbyde denne rådgivning og vejledning.
Et barn, som er tilmeldt Synsregisteret, kan desuden deltage i relevante kurser tilbudt af Synscenter Refsnæs, ligesom optiske hjælpemidler vil blive bevilget via Lov om Social Service (SL § 112, pkt. 13).

Øjensygdomme på børneområdet

Man regner med, at ca. 1 % af befolkningen, dvs. omkring 50.000 danskere, har en synsnedsættelse til 6/18 eller derunder.
Det overvejende flertal er over 60 år gamle og er ramt af bl.a. aldersbetingede synsnedsættelser

Blandt børn og unge er billedet meget broget med en lang række medfødte udviklingsfejl, fødselsskader og forskellige arvelige lidelser.
Takket være Synsregisteret ved Kennedy Centret ved man meget om synshandicap i barnealderen.

Af årsberetningen fra Synsregisteret fra 2018 fremgår de hyppigste årsager for børn i alderen 0-18 år:
 
 • Hjernebetinget synsnedsættelse/CVI 37 %
 • Tapdystrofi 12 %
 • Malformationer 10 %
 • Medfødt nystagmus 8 %
 • Atrofi af synsnerven 7 %
 • Albinisme 5 %
 • Synsfeltdefekter 5 %
 • Medfødt katarakt 3 %
 • Refraktionsanomali 3 %
 • Følgeskader i retina efter præmaturitet 3 %