Del på facebook

Børn med hørenedsættelse

​​​​​I PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) kan forældre til børn med hørenedsættelse eller mistanke derom få gratis råd og vejledning omkring det at være barn med en hørenedsættelse.

​Hvem er vi?

I PPR arbejder tale-høre-konsulenter med kendskab til hørenedsættelser og deres betydning for barnets sproglige udvikling. Der kan vejledes om de pædagogiske konsekvenser af en hørenedsættelse, kompenserende hjælpemidler samt fysisk indretning af lokaler, hvor børn med hørenedsættelse færdes.

Hvad kan vi?

Tale-hørekonsulenterne i PPR kan give råd og vejledning til familien og personale i institution, dagpleje og skole om betydningen af barnets hørenedsættelse, og hvordan man bedst muligt sikrer barnets udvikling og trivsel.

Vejledningen kan f.eks. handle om mulige hjælpemidler, materialer, pædagogiske metoder og overvejelser, støtteordninger samt fysisk indretning af lokaler. Vejledning gives både i forhold til børn med varig hørenedsættelse og til børn med midlertidig hørenedsættelse.

PPR kan i en vis udstrækning hjælpe med ansøgninger om eventuelle hjælpemidler og/eller støtteforanstaltninger.

Hvem kan henvende sig til?

Audiologisk afdeling kontakter PPR, hvis et barn fødes med en hørenedsættelse. Herefter tager PPR initiativ til at etablere et samarbejde med forældrene og andre relevante samarbejdspartnere.

Hvis der senere opstår en hørenedsættelse hos barnet, kan forældre, personale eller andre relevante fagpersoner rette henvendelse til PPR.

Støtte og materialer

Tale-hørekonsulenten kan vejlede i forhold til at søge pædagogisk støtte i såvel dagtilbud som skole. I dagtilbud søges støtten gennem Ressourceporten og i skolen søges støtten gennem skolelederen.

Bornholmske børn, der bruger høreapparater, er oftest tilknyttet audiologisk afdeling på Gentofte Hospital.

Det er den audiologiske afdeling, der i samarbejde med forældrene vurderer hvilke høreapparater, der passer bedst til barnet og dets høretab. Tilpasning af både apparater og propper foregår som udgangspunkt på audiologisk afdeling. I særlige tilfælde kan tilpasning af propper delvis foregå på Kommunikationscenteret på Bornholm. 

Er der behov for høretekniske hjælpemidler, drøftes dette med Audiologisk afdeling og tale-hørekonsulenten er behjælpelig med at søge hjælpemidlerne gennem sagsbehandler eller barnets dagtilbud/skole.

Materialer

Tale-hørekonsulenten kan vejlede om, hvor forældre, pædagoger og lærere kan rekvirere pædagogisk materiale målrettet børn med hørenedsættelse.

Hørenedsættelser hos børn

I Danmark tilbydes alle nyfødte en hørescreening kort tid efter fødslen. Formålet er, at børn, der fødes med høretab, hurtigt kan komme i behandling for at opnå en bedre sprog- og taleudvikling samt social tilpasning

Varige høretab forekommer hos 1-2 ‰ af alle nyfødte. Ved fireårsalderen har ca. 3 ‰ af alle børn et varigt høretab. For denne gruppe børn gælder det, at de for at udvikle talesprog vil være afhængige af kompensation med høreteknologi (høreapparater (HA) eller Cochlear Implant (CI) ) og en særligt tilrettelagt talehørepædagogisk indsats. Den teknologiske udvikling gennem de seneste år­tier mod stadig mere avancerede høreapparater, Cochlear Implantater, hjernestammeimplantater mv. har øget og øger fortsat omfanget af de positi­ve resultater, som det potentielt er muligt at opnå i forhold til barnets kommunikation og sprog.

Mange familier oplever perioder, hvor barnet, der ellers har normal hørelse, har en midlertidig hørnedsættelse – oftest som følge af væske i mellemøret. Sådanne perioder har naturligvis også betydning for barnets såvel sproglige som generelle udvikling. Barnet vil i disse tilfælde typisk blive fulgt både af ørelægen og PPR´s tale-hørekonsulent.

Sprogtilegnelse

Det lille barn fødes med en lang række forudsætninger i forhold til at rette sin opmærksomhed og nysgerrighed mod menneskelig kontakt og kommunikation. Allerede før barnet kan tale, kommunikerer det med blikkontakt, smil og gråd. Den sproglige udvikling er en dynamisk proces, hvor barnet udvikler sproget i samspil med andre mennesker.
 

Hos det normalt hørende barn er talesproget i gang længe inden barnet begynder at sige de første ord. Allerede i fostertilstanden er barnet i stand til at opfatte og genkende lyde, også talesprogslyde. Barnet har således allerede fra fødslen vigtige høremæssige forudsætninger for at tilegne sig sproglige og kommunikative færdigheder.

Børn med medfødt høretab har ikke de samme forudsætninger for tilegnelsen af talesprog, da de i fostertilstanden ikke har haft den høremæssige adgang til talesprogets lyde. I de tilfælde hvor høretabet først opstår efter fødslen, eksempelvis i forbindelse med sygdom, har barnet i fostertilstanden og indtil høretabet opstår haft mulighed for at opfatte og genkende lyde. Den høremæssige udvikling og hjernens påvirkning af lyd er således påbegyndt inden høretabet opstår.

Der er en særlig kritisk periode for sprogtilegnelse de første leveår, og børn med varigt høretab er i risiko for at udvikle en varig sprogfor­sinkelse. Derfor er en tidlig indsats med høreteknologi afgørende for et virkningsfuldt forløb. Men det kan ikke stå alene. Der skal også iværksættes en talehørepæda­gogisk indsats for at udnytte det fulde potentiale for talesprog. Det gælder uanset hvilken form for høreteknologi, der anvendes. Derfor inddrages PPR´s tale-hørekonsulent fra det øjeblik, høretabet er konstateret og følger sammen med audiologisk afdeling barnet, indtil det starter på en ungdomsuddannelse.

Forældrene er vigtige aktører i udviklingen af barnets sproglige og kommunikative færdigheder og kompetencer. Derfor modtager forældrene fra starten vejledning og undervisning i at støtte den tidlige kommunikation og sprogtilegnelse. Forældrene bliver vejledt og undervist på den audiologiske afdeling, deres barn er tilknyttet, og bliver vejledt og undervist i hjemmemiljøet af PPR´s tale-hørekonsulent. Også sundhedsplejen vejleder om en generel stimulering.

Henvendelse

PPR på Bornholm har kontor på Ullasvej 23 i Rønne og kan kontaktes direkte på telefon 56 92 42 00 eller på mail ppr@brk.dk.

Henvendelse kan også ske gennem barnets dagtilbud eller skole.

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID.

Henvendelse (Borger)
Henvendelse (Virksomhed)


DP-small.png