Hegnsyn
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Hegn i skel, Hegnsyn

Hegn i skel, Hegnsyn

​Hvis der opstår en strid mellem to naboer vedrørende et hegn, kan man kontakte det lokale Hegnssyn, der efter en skriflig begæring herom, foretager en åstedsforretning for enten at forlige parterne eller udarbejde en kendelse.

Hegnsynet træffer kun afgørelser vedrørende konkrete tvister om hegnsforhold mellem grundejere, og kun sager, der drejer sig om grønne eller faste hegn.
Hegnsynet kan ikke afgive udtalelser (syn og skøn) eller tage stilling til hypotetiske sagsforhold.

Hegnsynet kan ikke behandle spørgsmål, der drejer sig om:

  • Gener fra enkeltstående træer, herunder skyggegener fra høje træer. Sager af denne karakter skal anlægges ved domstolene.
  • Skellets beliggenhed. Disse sager skal afklares af en landinspektør.
  • Bygningsmure, der ligger op til skel.
  • Espalier, halvtage og lignende på faste hegn eller mur i naboskel, der ikke er et fælleshegn.


Vær opmærksom på, at det ikke er Hegnsynets opgave at hente oplysninger om din sag. Det er dig, som klager, der selv skal sørge for at skaffe alle oplysninger til sagen. Undersøg derfor, om der er servitutter, en lokalplan eller andet, som gælder for netop din ejendom, og som kan have betydning for din sag.

Hegnsynet skal neutralt tage stilling til din og din nabos uenighed. Hegnsynet kan derfor ikke vejlede dig om din konkrete sag, før der afholdes møde på stedet.
Hvis du vil klage over Hegnsynets afgørelser, så skal du gøre det direkte til domstolene. Kommunen har ingen bemyndigelse til at behandle din klage, da kommunalbestyrelsen ikke har nogen beføjelser over for Hegnsynets virksomhed.

For behandlingen af en hegnssag har Hegnsynet ret til et samlet vederlag på 1.932 kr., når hegnssagen er afsluttet.

 

Hegnsyn
Hegnsynets sekretær kan træffes på mail: juridiskservice@brk.dk eller tlf. 56 92 13 10. Der er som udgangspunkt fast telefontid tirsdag kl. 9.00-11.00 og torsdag kl. 13.00-15.00 med forbehold for mødeaktivitet, ferieafvikling og sygdom.

Fysisk post sendes til kommunen:

Hegnsynet
Ullasvej 23
3700 Rønne

Personlig henvendelse kan ske efter forudgående aftale.

 

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med NemID eller MitID.

Hegnsyn (Borger)

Hegnsyn (Virksomhed)

DP-small.png

Hegn

Her kan du finde oplysninger om, hvordan naboproblemer om hegn håndteres, så du undgår alvorlige konflikter med din nabo

Læs mere om hegnsyns regler