Bopælspligt - flexbolig
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Bopælspligt

Bopælspligt

Bopælspligt på Bornholm

Bopælspligten er gældende for hele Bornholm, men der kan i visse områder på Bornholm gives tilladelse til flexbolig​. Bornholms Regionskommune har besluttet, at såfremt du er ejer af en bolig i en af de nedenstående otte større byer, skal du altid opfylde bopælspligten.

  • Allinge
  • Gudhjem/Melsted
  • Svaneke
  • Rønne
  • Aakirkeby
  • Nexø
  • Hasle
  • Klemensker

Hvad betyder bopælspligten?

Bopælspligt betyder, at en ejer af en helårsbolig har pligt til at sørge for, at boligen bliver anvendt som helårsbolig, hvilket kan opfyldes ved, at ejeren eller en lejer er tilmeldt folkeregisteret på boligens adresse og tillige også reelt anvender ejendommen til helårsboligformål. Boligen skal med andre ord tjene som ejerens eller lejerens helårsbolig, hvilket bl.a. vurderes efter ejerens eller lejerens faktiske ophold i boligen. BRK har den praksis, at man som udgangspunkt skal anvende ejendommen i over 180 dage om året. Det skal dog bemærkes, at der er tale om et skøn, men at denne praksis iht., hvornår helårsboligformålet er opfyldt, ligeledes anvendes af mange andre kommuner, fx Københavns kommune, Frederiksberg kommune og Odense kommune. Denne praksis understøttes ligeledes af en højesteretsdom fra 1994.

Opfylder du ikke bopælspligten, kan din bolig i yderste konsekvens blive tvangsudlejet på kommunens foranledning. 

Hvornår skal du give besked om, at din bolig står tom?

Du har som ejer pligt til at informere Bornholms Regionskommune, såfremt din bolig har stået tom i seks uger. Oplyses dette ikke, kan det i værste tilfælde medføre en bøde.

Hvornår kan bopælspligten fraviges eller udskydes?


Der vil være mulighed for efter ansøgning at give​ ejeren/lejeren tilladelse til at fravige eller udskyde opfyldelsen af bopælspligten i en af de 8 byer - Allinge, Gudhjem/Melsted, Svaneke, Rønne, Aakirkeby, Nexø, Hasle og Klemensker - i følgende situationer:

1. Såfremt ejer/lejer har arbejde på Bornholm og behov for en bolig men ønsker at bevare sin folkeregisteradresse uden for Bornholm (pendlerreglen). Tilladelsen kan gives til både ejere og lejere og gælder, så længe ansøger har arbejde på Bornholm.

1 a. For at kunne komme under denne dispensation, skal personen som udgangspunkt fremsende en ansættelseskontrakt, hvor det fremgår, at personen er ansat på Bornholm. Dette gælder dog ikke for selvstændige, som ikke har en ansættelseskontrakt.
BRK undersøger med andre ord arbejdets art, da man umiddelbart ikke kan opfylde betingelserne for dispensationen ved at være forfatter eller lignende, hvor man ikke kan godtgøre, at arbejdets art gør, at man har behov for en bolig på Bornholm for at kunne udføre sit arbejde på Bornholm.

1 b. Herefter undersøger BRK, om arbejdet er af et sådan omfang og varighed, at dette kan danne grundlag for en dispensation. Her er udgangspunktet, at arbejdet i gennemsnit skal udgøre ca. 4-5 fulde arbejdsdage om ugen på Bornholm. Ansættelsen skal ligeledes være af en vis længde, da man ikke kan opfylde kravet til dispensationen, hvis man f.eks. kun er ansat i ca. 1 måned. 

2. Såfremt en ejer vurderer, at der er behov for at foretage en omfattende ombygning af boligen, kan ejeren få tilladelse til at udskyde opfyldelse af bopælspligten i maksimalt 3 x 1 år (renoveringsreglen).

For at komme under denne dispensation skal der være tale om en omfattende renovering, hvor det ikke vil være muligt at anvende ejendommen som helårsbolig.

3. Særlige forhold i øvrigt

Efter BRK's praksis gives der kun dispensation efter denne dispensationsmulighed i helt særlige forhold, som gør, at bopælspligten ikke kan opfyldes.

BRK er altid forvaltningsretligt forpligtet til at foretage en konkret og individuel vurdering, hvorfor ovenstående kun er vejledende.

For alle otte byer gælder den praksis, at hvis en bolig er sat til salg, kan ejeren undlade at opfylde bopælspligten i den periode, forudsat at udbudspris og salgsbestræbelser følger markedsvilkårene.

I salgsperiode kan ejendommen altså stå tom, men ejendommen må ikke anvendes til ferie- og fritidsformål eller andre midlertidige ophold.

Alle tilladelser vil altid være: 

personlige,
evt. midlertidige, så længe grundlaget for tilladelsen er til stede og
på betingelse af, at boligen ikke udlejes til ferie- og fritidsformål samt anvendes til andre midlertidige ophold.
Du skal i alle tilfælde indsende en ansøgning om tilladelse i henhold til ovenstående, såfremt du ikke er tilmeldt folkeregisteret på ejendommen og dermed ikke opfylder bopælspligten. Du skal ligeledes vedlægge den dokumentation, der er relevant for ansøgningen.

Søg om samtykke til fravigelse af bopælspligten - indsend din ansøgning


Ønsker du at ansøge om samtykke til fravigelse af bopælspligten grundet pendling, renovering eller særlige forhold skal du klikke her - du skal bruge NemID/MitID til at udfylde skemaet.

Har du spørgsmål angående bopælspligt - kontakt

Kommunens team for håndhævelse af bopælspligt på Bornholm kan træffes på mail: bopaelspligt@brk.dk eller tlf. 56 92 13 00. I ferieperioder er telefonen lukket. Fysisk post sendes til kommunens hovedadresse på:

Juridisk Service
Ullasvej 23
3700 Rønne

Personlig henvendelse kan ske efter forudgående aftale.


Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med NemID eller MitID.

Bopælspligt (Borger)

Bopælspligt (Virksomhed)
DP-small.png