Byåen
Del på facebook

Rønne

Klimatilpasning Rønne
Som opfølgning på arbejdet med Klimatilpasningsplan–vand gennemførte kommunen i samarbejde med Bornholms Forsyning i 2013 to klimatilpasningsprojekter i Rønne knyttet til de to vandløb gennem byen, Byåen og Tevandsbækken. Forinden var i 2012 gennemført hydrauliske beregninger af Rønnes forsyningsnet der viste, hvor det var nødvendigt at forstærke og øge ledningskapaciteten for at kunne aflede regnvand og håndtere potentielt kraftige regn hændelser.
 
Scenarier for 20, 50 og 100 års-regn hændelser (årstallene angiver graden af sandsynlighed for at de indtræffer, men den faktiske sandsynlighed er oftere med de seneste års klimaændringer) blev anvendt i den digitale model til at finde de løsninger, over og under jorden, der tilsammen ville minimere risikoen for oversvømmelse af den omkringliggende bebyggelse.

De to klimatilpasningsprojekter blev gennemført i 2014-2015 og er beregnet til at skulle kunne klare en 100 års regn hændelse for de berørte dele af byen. I alt 11 større og mindre tiltag er gennemført: 5 med relation til Byåen og 6 med relation til det tidligere forløb af Tevandsbækken, hvis nedre forløb mod havet samtidigt er ændret. De skal nævnes at tevandsbækken i sig selv er et mindre vandførende åløb, men at bækken anvendes til afledning af regnvand fra mange bebyggede arealer i den sydlige del af byen.  
 
Med de nævnte tiltag er opnået en bedre styring og regulering af regnvand gennem byen og samtidigt skabt bedre mulighed for nye naturoplevelser flere steder i byen

PL Entreprise A/S har været hovedentreprenør på arbejdet med klimatilpasning af Byåen og Tevandsbækken.
Entreprenørfirma Jens Møller Gudhjem A/S samt Vej og Park Bornholm har begge udført delarbejder.

 

​Byåen

Tiltag til sikring af afledning via Byåen, se oversigtskort:
 
1. Udvidelse af overløb til Snorrebakkesøen
2. Forsinkelsesbassin ved Campus Bornholm (skitseforslag)
3. Brinksikring og etablering af ny sti syd for Sveasvej
4. Genåbning af rørlagt strækning, AB Nordlyst
5. Oprensning af udløb
 
Med den nuværende havvandstand er ikke behov for at ændre åens udløb i havet.

 

Tevandsbækken

Tiltag til sikring af afledning via Tevandsbækken, se oversigtskort
 
1. Tilbageholdelse i skovområdet Vibeellet
2. Udvidet rørkapacitet under Østre Ringvej og Åkirkebyvej
3. To forsinkelsesbassiner ud til Sagavej nord/øst og syd for Paradisvej     (skitseforslag)
4. Afkobling ved Paradisvej af regnvandsledning til Zahrtmannssøen
5. Kobling af regnvandsledninger langs Zahrtmannsvej
6. Ny regnvandsledning i Bellmannsvej og brinksikring med sti omkring   Zahrtmannssøen