Del på facebook

Nylars

Ved kraftige skybrud og hurtig afsmeltning af større snemængder vil dele af overfladevandet der ledes til Præstå fremover blive ledt nord om Nylars.

Præstå er rørlagt i forbindelse med udbygningen af Nylars. En genåbning har været overvejet, men nybyggeri tæt på den rørlagte å gør det vanskelligt at genskabe et naturligt å-løb. I stedet er valgt den alternative  løsning som er skitseret af en gruppe lokale lodsejere i Nylars. Den går ud på at lede vand fra det relativt store vandopland nord for Nylars nord om byen via en ny rørunderføring under Kirkevej. Derved aflastes den eksisterende rørføring gennem byen. Vandet deles ved skybrud øst for Kirkevej og ledes under vejen og videre i en ny grøft til en naturlig lavning i landskabet. Historiske kort fra 1746-50 viser, at vandet tidligere naturligt har løbet her. Med projektet er naturkvaliteterne i området desuden søgt opretholdt/forbedret.

Baggrunden for gennemførelsen af projektet er, at der gentagne gange har været oversvømmeler af Nyvest Centret og høj vandstand omkring landevejen mellem Rønne og Østbornholm.

Sårbarheden ved det lave terræn og den enstrengede videreføring af åen gennem byen var årsagen til, at området er prioriteret i Klimaplan 2013 for Bornholm 
 
Arbejdet er udført af Vej og Park Bornholm.

Video

Klimatilpasning - Nylars

 

Udført af

Øens Dronemaster

v/ Martin Folkman Nielsen