Solenergi
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Miljø, natur, energi Energi Solceller - Solfangere

Solceller - Solfangere

Hvis du tænker på at ville installere enten solfangere eller solceller på dit hus, kan du orientere dig om reglerne her:
 
Skønsmæssigt skal ca. halvdelen af de bornholmske husejere have en tilladelse, inden de må opsætte solceller eller solfangere på deres huse.
Uanset om en husejer skal have tilladelse eller ej, er det ejerens ansvar at solcellerne/solfangeren monteres korrekt og i øvrigt overholder gældende love og bestemmelser. Der gælder en del sikkerhedsbestemmelser for både solceller og solfangere.
Se på de geografiske kort hvad der gælder for din ejendom.
 
Hvornår skal der søges tilladelse?
Anlæg placeret på terræn:
Anlæg placeret på terræn kræver altid byggetilladelse.
 
Erhvervsejendomme m.m.:
Alle ejere af erhvervsejendomme, etageboliger, institutioner, skoler og lignende skal have en byggetilladelse inden arbejdet må påbegyndes.
 
Private servitutter og deklarationer eller ejerforeningsvedtægter:
Alle husejere skal selv kontrollere om der gælder særlige servitutter eller deklarationer på deres ejendom. (se på www.tinglysning.dk ).
Er du med i en ejer- eller andelsforening, kan der være vedtægter der skal tages hensyn til.
 
Lokalplaner eller byplanvedtægter
Alle husejere, som er omfattet af en lokalplan (herunder en bevarende lokalplan), skal undersøge om lokalplanen lægger begrænsninger på valg af byggematerialer eller lignende. De bevarende lokalplaner har typisk til formål at bevare den traditionelle byggeskik og bygningsmæssige detaljer. Men også mange andre lokalplaner lægger begrænsninger, og de kan være meget specifikke omkring for eksempel valg af tagdækning. Du kan se om din ejendom er omfattet af en lokalplan på de geografiske kort . 
 
Fredningsdeklarationer, fortidsmindebeskyttelse eller deklarationer for svenskehuse
Husejere, der er omfattet af en fredningsdeklaration eller lignende, skal undersøge om deklarationen lægger begrænsninger på valg af byggematerialer eller lignende. For eksempel er en del sommerhusområder og alle svenskehusene omfattet af sådanne deklarationer.
Se på de geografiske kort hvad der gælder for din ejendom.
 
Ansøgning
Der sendes en ansøgning om byggetilladelse og/eller en ansøgning om tilladelse efter lokalplaner, hvor dette kræves og arbejdet må ikke påbegyndes, med mindre der bliver givet en tilladelse.
Hvis etablering af anlægget er i strid med nogle af reglerne, skal du søge kommunen om dispensation, dispensationsansøgningen skal være begrundet i konkrete forhold. Sammen med ansøgningen skal der indsendes oplysninger til brug for indberetning i BBR-registeret.
Ansøgningen sendes til:

eller
Teknik & Miljø
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allinge
 
Blænding og spejling
I øvrigt bør husejere altid overveje, hvordan solceller/solfangere kan opsættes, så de ikke skæmmer eller generer naboer eller trafikanter (for eksempel vurdere risiko for spejling eller blænding).
 
Hvornår skal der ikke søges om tilladelse?
For enfamiliehuse og sommerhuse skal du ikke søge om tilladelse til opsætning af solceller, hvis reglerne i nedenstående bestemmelser er overholdt:
- Bygningsreglement i forhold til bygningers højde og det skrå højdegrænseplan mod skel og nabo. bygningsreglement.dk - Byplanvedtægter, lokalplaner, deklarationer, private servitutter eller vedtægter (se ovenfor)
- Beskyttelseslinjer jf. Naturbeskyttelsesloven §15 -19 
Indberetning til BBR-registeret
Hvis der søges om tilladelse eller dispensation til anlægget, bliver de oplysninger der er givet om anlægget indberettet af Teknik & Miljø ved færdigmelding af byggearbejdet.
En ansøgning skal altid indeholde:
- Oplysninger om anlæggets størrelse (længde, totalhøjde, antal og m²)
- Oplysning om anlæggets ydelse (kW)
- En målfast tegning og evt. fotoillustration, der viser, hvor anlægget vil blive placeret på taget eller på grunden.
- Datablad der viser solcellernes/solfangerens overflade og udseende
Hvis anlægget ikke er i strid med nogle af reglerne, og du derfor ikke skal søge tilladelse, skal du selv oplyse til kommunen, at anlægget er opsat ved at udfylde og sende et skema til BBR:
BBR-oplysninger om tekniske anlæg
 
Kontakt
Vi vil gerne opfordre husejerne til at kontakte byggesagsbehandlerne, eventuelt aftale et møde, så vi kan drøfte de aktuelle muligheder for placering af solceller/solfangere og husejerne kan få vejledning omkring de regler, som gælder.
BYG Kundecenter, Skovløkken 4,  3770 Allinge
E-mail: byg@brk.dk
Telefon: 5692 2116
 

Byg og Miljø

Se hvad der gælder for din ejendom, hvad du skal indsende af materiale eller søg om tilladelse.

Søg på Byg og Miljø

Læs mere...

Læs mere om solenergi på Energistyrelsens side sparenergi.dk