Gyllebarriere og gyllealarm
Del på facebook

Gylle

Gyllebarriere og gyllealarm

Den 15. februar 2011 blev husdyrgødningsbekendtgørelsen opdateret med nye regler om blandt andet gyllealarmer og gyllebarrierer omkring gyllebeholdere. 

Miljøstyrelsen har udsendt vejledningen om gyllealarmer og gyllebarrierer

Grundlæggende stiller bekendtgørelsen krav om op til to af følgende tiltag:

Alarmsystem: System, der kan registrere pludselige fald af overfladen i beholderen til opbevaring af flydende husdyrgødning og meddele dette elektronisk til landmanden - f.eks. via SMS.
Terrænændring: F.eks. en gravet fordybning, der kan tilbageholde mindst 25 m³ flydende husdyrgødning.
Beholderbarriere: Barriere i form af en jordvold eller en barriere udført i samme materiale som beholderen, der kan tilbageholde minimum den del af beholderens indhold, som ligger over terræn. Det skønnes, at der er ca. 100 gyllebeholdere på Bornholm, som er beliggende inden for 100 m af søer eller vandløb og derved omfattet af krav om alarm. Et væsentligt mindre antal er samtidig beliggende på skrånende terræn og derved også omfattet af reglerne om gyllebarriere.

For eksisterende gyllebeholdere skulle de krævede tiltag være etableret senest den 1. januar 2012. I stedet for gyllebarriere kunne det dog vælges at lave en afviklingsplan for gyllebeholderen, som skulle være fremsendt senest 1. oktober 2011 til Teknik & Miljø.
Hvis gyllebeholderne er omfattet af kravene, kan der tages kontakt til Teknik & Miljø, Helle Thers for at aftale, hvordan en gyllebarriere kan konstrueres, så den opfylder kravene

Forsuret gylle på sort jord 

Der er sket en ændring i reglerne for udbringning af gylle, idet der i den nye husdyrgødningsbekendtgørelse er givet mulighed for slangeudlægning af forsuret gylle før såning som alternativ til nedfældning. Der er dog knyttet visse betingelser til denne mulighed. Således er det en betingelse for at benytte muligheden, at ammoniakfordampningstabet fra den udbragte husdyrgødning ikke er større, end hvis gyllen nedfældes.

Derudover forpligter man sig til at forsure gylle til vintersæd eller vinterraps i forårssæsonen (i perioden fra den 1. februar og indtil høst) på et areal, der svarer til 20 % af det areal, hvorpå man slangeudlægger forsuret gylle inden såning. Det skal bemærkes, at der heri ikke kan medregnes arealer, hvor anvendelsen af forsuringsteknik er et krav i husdyrbrugets diverse godkendelser. Bemærk også, at den udlagte forsurede gylle før såning skal nedbringes inden for 6 timer. Udbringer man forsuret gylle før såning, skal det på forhånd anmeldes til Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø skriftligt.

Regionskommunen skal have følgende oplysninger:

  • Navn på udbringeren
  • Hvilken forsuringsteknik, der anvendes
  • Navn og adresse på den landmand, som får det udbragt
  • Marknr. – i henhold til markplan
  • Størrelsen på de marker, hvor det udbringes
  • Kort med angivelse af, hvilke marker der er tale om. Kortet skal være med marknr., og det skal være muligt at lokalisere ud fra kortet hvor på øen, markerne ligger
  • Hvilke arealer, der skal køres forsuret gylle ud på om foråret
 

Logbog for flydelag

Der skal føres logbog for gyllebeholdere, som har overdækning i form af naturligt flydelag.
Logbog skal føres iht. anvisninger fra Naturstyrelsen.
 
 

Beholderkontrol

Beholdere for opbevaring af flydende husdyrgødning med en opbevaringsvolumen på 100 kubikmeter og derover skal kontrolleres hvert 10. år af 10-års beholderkontrollen.
Reglerne står i bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand.
  
 
 
 

Udbringning af gylle efter 1. februar

Pas på med udbringning af gylle!
 
Det er ikke tilladt at udbringe gylle/ajle, hvis der er risiko for, at den kan strømme til søer eller vandløb ved tøbrud eller regnskyl.
 
Selvom den 1. februar er passeret, skal vi indskærpe, at man ikke må udbringe husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand og mineralsk gødning (handelsgødning) på en sådan måde og på arealer, så der er fare for afstrømning til vandløb, herunder dræn, søer over 100 m² og kystvande. Udbringning af de nævnte former for gødning på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord er ikke tilladt.
 
Udbringning af gylle/ajle mv. inden tøbrud kan medføre forurening af vandløb, søer eller naturområder.
 
Konstateres en forurening i søer eller vandløb med gylle/ajle mv. risikeres ikke alene en bøde, men også et fradrag i hektarstøtten i henhold til reglerne om krydsoverensstemmelse. 

Vejledning til etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og beholderalarmer

   

Vejledningen