Del på facebook

Ren jord

​Hvis jorden ikke stammer fra et af de i Jordflytningsbekendtgørelsen nævnte områder, kan jorden flyttes uden anmeldelse.

Jord, der ud fra jordprøver er konstateret ren, bliver anvist til genanvendelse af kommunen.

Det betyder dog ikke automatisk, at jorden kan anvendes til alle formål, da jorddeponi også reguleres af anden lovgivning.

​Deponering af jord i det åbne land

Enhver ændret anvendelse af arealer i landzone kræver en landzone-tilladelse fra kommunen.
Udbredelse af muldjord i et mindre end 50 cm tykt lag på landbrugsjord regnes ikke for ændret anvendelse. Det samme gælder midlertidige depoter af ren jord, som fjernes inden for seks uger.

Naturområder

Deponering af jord i områder, der er beskyttet af Naturfredningslovens §3 er ikke tilladt, heller ikke på privat grund.
Der kan søges om dispensation ved Teknik&Miljø. Dispensation gives dog meget sjældent.