Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Virksomheder Flytning og deponering af jord Deponering af jord i råstofgrave

Deponering af jord i råstofgrave

I følge Jordforureningslovens §52 er det forbudt at deponere jord i råstofgrave. Forbuddet gælder både forurenet og ren jord.

Samme paragraf oplyser imidlertid, at der kan dispenseres fra forbuddet, hvis jorddeponeringen ikke medfører risiko for nuværende eller fremtidige vandindvindingsinteresser, og andre miljømæssige hensyn ikke taler imod.

Ansøgning om dispensation indsendes til Natur, Miljø og Fritid i god tid inden flytningen skal foretages.

Natur, Miljø og Fritid behandler sagerne med udgangspunkt i et vedtaget administrationsgrundlag. Her er Statens inddelinger af landet i områder med forskellige grundvandsinteresse lagt til grund, men konkrete forhold vil altid spille ind og kan give en ændret vurdering i den enkelte sag.

Aktuelt er der givet dispensationer til Degnegård Grusgrav, ved Pedersker, og til granitbruddet ved Stubbeløkken, Rønne.

Entreprenører, som ønsker at benytte sig af dette, skal kontakte ejer af råstofgraven, som derefter udformer nærmere aftale i samråd med Natur, Miljø og Fritid.

Alternativt kan man henvende sig til BOFA, som så sørger for formaliteterne.

Tilladelsen til NCC ROADS A/S, Stubbeløkken kan ses i dette link.