Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Frivillig, kultur og fritid Søg tilskud § 18 midler - frivilligt socialt arbejde

§ 18 midler - frivilligt socialt arbejde

 

Her kan du læse mere om muligheden for at få støtte til frivillige sociale indsatser

Formålet med § 18-puljen er, med respekt for det frivilliges egenart og styrke, at støtte og fremme det frivillige sociale engagement.

Målet er med støtte og samarbejde, at være med til at skabe forudsætninger for fastholdelse og udvikling af frivillige sociale aktiviteter lokalt på Bornholm.

I 2018 overgik § 79 midlerne til § 18, og  pensionistforeninger søger herefter tilskud på lige fod med øvrige frivillige sociale foreninger og grupper gennem serviceloven § 18.

Yderligere information om retningslinjer og ansøgningsskema kontakt frivillighedskonsulent Birgitte Eybye på tlf. 56 92 60 56 eller mail Birgitte.Eybye@brk.dk

Hvem kan søge?

Der bliver givet støtte til grupper af frivillige, frivillige sociale foreninger og organisationer, herunder landsorganisationer, der yder en aktiverende og forebyggende indsats på Bornholm.

Hvis en forening kan opnå støtte efter folkeoplysningsloven, kan foreningen ikke samtidig tildeles støtte efter servicelovens § 18 til samme formål. Læs evt. mere her på kommunens hjemmeside om folkeoplysende foreninger

Hvordan søger jeg?

Til ansøgningen skal du bruge foreningens CVR-nummer og vedtægter samt sidste godkendte regnskab og budget til de ansøgte poster.

En frivillig forening eller gruppe af frivillige skal have CVR-nummer, hvis den vil søge offentlige tilskud. Læs mere på Erhvervstyrelsens hjemmeside om hvordan en forening eller gruppe af frivillige får et CVR-nummer.

Ansøgning om midler til frivilligt social arbejde.

Hvordan laver jeg regnskabet?

Du skal indsende et regnskab for de bevilligede midler senest 31. marts det følgende år.

Regnskab med posteringer for anvendelse af de tildelte § 18 midler, skal være opstillet så det klart fremgår at det bevilgede beløb udelukkende anvendes til de ansøgte aktiviteter, aktiviteter hvis formål ikke samtidig må være dækket af midler tildelt via folkeoplysningsloven

Beløb under kr. 100.000 skal foreningens regnskab underskrives af en valgt revisor

  1. valgt revisor en anden person end kasseren og
  2. kan være et bestyrelsesmedlem som ikke sidder i bestyrelsen
  3. og regnskabet godkendes/ underskrives af valgt revisor og samtlige bestyrelsesmedlemmer
  4. eller som minimum godkendes regnskabet på generalforsamlingen og underskrives af bestyrelsen og generalforsamlingsdirigenten

Beløb over  kr. 100.000 godkendes af en statsautoriseret eller registreret revisor

Regnskabet skal indsendes elektronisk til post@brk.dk 

Vi brugte ikke det fulde beløb 

Hvis du har fået bevilget penge, og ikke har fået brugt dem i samme år, skal ubrugte midler være returneret senest den 31. marts til Bornholms Regionskommune på bankkonto nr. 4720 000 1 006 053. Husk at mærke overførslen med '§ 18'.

Hvornår kan jeg søge?

Fra Hovedpuljen er der ansøgningsfrist 1. onsdag i november. Ansøgningerne behandles i Social og Sundhedsudvalget i december måned. Afgørelserne offentliggøres umiddelbart efter og ansøgere modtager hurtigst muligt skriftlig besked. Udbetalinger vil være i starten af det nye år.

Fra den mindre Udviklingspuljen kan der søges i perioden fra 1. januar til 30. september, og er reserveret til at støtte fornyelse, udvikling og initiativer der opstår i årets løb.

Hvad er retningslinjerne?

§ 18-midler er tilskud til frivillige sociale foreninger eller grupper. Social- og sundhedsudvalget har i november 2019 opdateret og tilpasset retningslinjerne for tildeling af § 18-midler til de aktuelle behov i foreningslivet og i Bornholms Regionskommunen.

Nyt: Fremadrettet vil det kun være muligt at søge puljen for et år ad gangen. Udviklingspuljen er reduceret fra kr. 50.000 til kr. 25.000

Her kan du læse og printe Retningslinjer §18 puljen, 3. udgave november 2019 (åbner i nyt vindue)

Søg puljer og fonde

Da der er stor efterspørgsel efter § 18 midlerne, anbefales det at foreningerne også søger andre puljer og fonde. Læs om Satspuljemidlerne: www.sum.dk og om mulighederne i

Puljeguiden: www.puljeguiden.dk, hvor konsulent i Bornholms Regionskommune, Niels C. Andersen kan kontaktes for at få login, og øvrig hjælp ansøgninger. Tlf. 56 92 13 03 eller mail Niels.Chresten.Andersen@brk.dk

Læs rådgivningsguiden om fundraising på hjemmesiden Center for Frivilligt Socialt Arbejde (åbner i nyt vindue)


§ 18 ansøgningsskema

Link til ansøgningsskemaet

Kontakt evt. frivillighedskonsulent Birgitte Eybye ved behov for hjælp

birgitte.eybye@brk.dk eller

tlf. 56 92 60 56

 

Retningslinjer § 18

Årshjul for § 18

1.november: ansøgningsfrist til Hovedpuljen

december: politisk behandling og skriftligt svar til ansøgere

januar: udbetaling af bevilligede midler

januar: Udviklingspuljen åbner

31. marts deadline for regnskab for året før

30. september: Udviklingspuljen lukker

Børneattester

Frivillige organisationer, foreninger og grupper er ifølge loven forpligtet til at indhente børneattester.

Læs mere om indhentning af børneattester.