Del på facebook

PPR

​​​​​​​​​​​​​​Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Hvad er PPR?

PPR's primære opgave er at yde rådgivning og vejledning til forældre samt lærere, pædagoger og andre professionelle på børneområdet. PPR's arbejde tager udgangspunkt i en konsultativ tilgang, hvor målet er at vejlede/rådgive de voksne omkring børnene, således at der skabes så optimale udviklingsmiljøer som muligt. Der kan efter en faglig vurdering tilbydes korterevarende terapeutisk behandling af børn og unge.

PPR følger alle børn, der modtager specialpædagogisk bistand i dagtilbud og skole samt i øens specialbørnehave, specialklasser og specialskoler. Ved specialpædagogisk bistand på småbørnsområdet forstås målrettet støtte ud over den almindelige støtte i dagtilbuddene. Det kan være i form af rådgivning, vejledning, særlige pædagogiske hjælpemidler samt undervisning og træning. Ved specialpædagogisk bistand i skolen forstås undervisning i specialklasse, på specialskole eller støtte i mindst 9 timer (12 lektioner) om ugen i den almindelige undervisning.

Specialpædagogisk bistand bevilliges på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV), der foretages af PPR. I skolen er det som hovedregel skolelederen, som kan indstille til en PPV. Forældre kan anmode skolelederen om en indstilling. Det er skolelederen, der træffer endelig afgørelse om bevilling af specialpædagogisk bistand.

I dagtilbud bevilges specialpædagogisk bistand gennem Ressourceporten, der er et tværfagligt forum, der mødes hver anden uge, og som behandler henvendelser fra dagtilbud og forældre, når der er bekymring for et barns udvikling.

Indstillingsskemaer

Indstilling til PPR

Indstillingsskema til Ungdomsskolen - heltidsundervisning (WORD)

Indstillingsskema til Ungdomsskolen - heltidsundervisning (PDF)

Indstillingsskema specialskole mellemformer (WORD)

Indstillingsskema specialskole mellemformer (PDF)

PPR-psykologer

PPR-psykologer arbejder med at rådgive og vejlede skoler, dagtilbud og forældre i forhold til forskellige problemer og udfordringer. Det kan bl.a. være i forhold til pædagogisk praksis, faglige, sociale- eller følelsesmæssige vanskeligheder. Det kan være børn, hvis udvikling ikke går som forventet. Det kan også dreje sig om problemstillinger i forhold til en større gruppe børn eller samspillet imellem børn og voksne.

PPR-psykologer kan i nogle tilfælde lave en pædagogisk psykologisk vurdering af enkelte børn. Der vil dog altid være gået et rådgivnings- og vejledningsforløb forud for dette. Disse forløb kan føre til anbefaling af specialpædagogisk bistand. PPR kan ikke bevillige specialpædagogisk bistand. Det er skolens leder eller visitationskonsulenten, der træffer beslutning om at iværksætte specialpædagogisk bistand. Skolelederen kan iværksætte specialpædagogisk bistand uden en PPR vurdering.

​Tale-hørekonsulenter

Tale-hørekonsulenternes arbejdsområder er forebyggelse, undersøgelse og vejledning relateret til børns vanskeligheder med produktion eller opfattelse af sprog, hørepædagogiske eller specifikke kommunikative problemstillinger.

Tale-hørekonsulenterne foretager udredning af og vurdering af børn, der inds​tilles til PPR, i samarbejde med barnets forældre og de professionelle voksne i barnets dagtilbud/skole.

Børn udvikler deres kommuni​kative og sproglige kompetencer i samspillet med deres forældre, andre nærværende voksne i deres læringsmiljøer samt i deres relationer til andre børn. Et barns sproglige udfordringer kan således ikke ses isoleret, men må altid ses i sammenhæng med dets udviklingsmiljø. Af samme grund arbejder tale-hørekonsulenterne kun undtagelsesvis med individuelle børn.

Vi udfører kommunens lovpligtige sprogvurdering af alle hjemmepassede børn, samt af børn der passes af private børnepassere. Fra den 1. oktober 2023 er krav om alder for denne sprogvurdering fremrykket til 2 år.

Går barnet ikke i dagtilbud, er forældrene pligtige til at lade deres barn sprogvurdere. Sprogvurderingen foregår i barnets hjem og er baseret på leg.

Går barnet i dagtilbud, vurderer bar​nets vuggestue/dagpleje, sammen med forældrene, barnets sproglige og kommunikative udvikling ved hjælp af redskabet "SprogTrappen". Er der behov for opfølgning, sker dette i tæt samarbejde med barnets forældre.

​​​VISO​

KaS (koordinering af specialrådgivning for VISO) tilbyder udredning og rådgivning til førskolebørn med svære kommunikative, udviklingsmæssige, motoriske og sociale vanskeligheder.

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på specialundervisningsområdet.

Til forskel fra andre VISO-leverandører visiterer KaS selv sine sager. Derfor kan fagpersoner eller forældre henvise et barn direkte.

KaS er et omkostningsfrit tilbud til alle landets kommuner.

Du kan læse mere om KaS her

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID...

Kontakt til PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (Borger)

Kontakt til PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (Virksomhed)

DP-small.png

Kontakt

Center for Børn og Læring
PPR
Ullasvej 23
3700 Rønne

Leder
Thomas Mogensen

PPR har telefontid hver dag  mellem 9.00-11.30 på telefon: 56 92 42 00

Fax: 56 92 42 01

EAN: 5798009980632

Du kan altid benytte kommunens hovednummer som er:
56 92 00 00