Del på facebook

PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Hvad er PPR?

PPR's primære opgave er at yde rådgivning og vejledning til forældre samt lærere, pædagoger og andre professionelle på børneområdet. PPR's arbejde tager udgangspunkt i en konsultativ tilgang, hvor målet er at vejlede/rådgive de voksne omkring børnene, således at der skabes så optimale udviklingsmiljøer som muligt. Der kan efter en faglig vurdering tilbydes tale-høreundervisning og i det omfang det er muligt, korterevarende terapeutisk behandling af børn og unge.

PPR følger alle børn, der modtager specialpædagogisk bistand i dagtilbud og skole samt i øens specialbørnehave, specialklasser og specialskoler. Ved specialpædagogisk bistand på småbørnsområdet forstås målrettet støtte ud over den almindelige støtte i dagtilbuddene. Det kan være i form af rådgivning, vejledning, særlige pædagogiske hjælpemidler samt undervisning og træning. Ved specialpædagogisk bistand i skolen forstås undervisning i specialklasse, på specialskole eller støtte i mindst 9 timer (12 lektioner) om ugen i den almindelige undervisning.

Specialpædagogisk bistand bevilliges på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV), der foretages af PPR. I skolen er det som hovedregel skolelederen, som kan indstille til en PPV. Forældre kan anmode skolelederen om en indstilling. Det er skolelederen, der træffer endelig afgørelse om bevilling af specialpædagogisk bistand.

I dagtilbud bevilges specialpædagogisk bistand gennem Ressourceporten, der er et tværfagligt forum, der mødes hver anden uge, og som behandler henvendelser fra dagtilbud og forældre, når der er bekymring for et barns udvikling.

Indstillingsskemaer

Indstilling til PPR

Indstillingsskema til Ungdomsskolen - heltidsundervisning (WORD)

Indstillingsskema til Ungdomsskolen - heltidsundervisning (PDF)

Indstillingsskema specialskole mellemformer (WORD)

Indstillingsskema specialskole mellemformer (PDF)

PPR-psykologer

PPR-psykologer arbejder med at rådgive og vejlede skoler, dagtilbud og forældre i forhold til forskellige problemer og udfordringer. Det kan bl.a. være i forhold til pædagogisk praksis, faglige, sociale- eller følelsesmæssige vanskeligheder. Det kan være børn, hvis udvikling ikke går som forventet. Det kan også dreje sig om problemstillinger i forhold til en større gruppe børn eller samspillet imellem børn og voksne.

PPR-psykologer kan i nogle tilfælde lave en pædagogisk psykologisk vurdering af enkelte børn. Der vil dog altid være gået et rådgivnings- og vejledningsforløb forud for dette. Disse forløb kan føre til anbefaling af specialpædagogisk bistand. PPR kan ikke bevillige specialpædagogisk bistand. Det er skolens leder eller visitationskonsulenten, der træffer beslutning om at iværksætte specialpædagogisk bistand. Skolelederen kan iværksætte specialpædagogisk bistand uden en PPR vurdering.

Evt. spørgsmål kan rettes til leder af PPR Jakob Holst på tlf. 56 92 42 02 eller på mail: Jakob.Holst@brk.dk

 

Læse-skrivekonsulent

Læse-skrivekonsulentens primære arbejdsopgave er at vejlede lærerteam på de bornholmske skoler om elevernes læse- og skriveudvikling og de vanskeligheder, der kan være forbundet med den. Rådgivningen omfatter bl.a. undervisningsdifferentiering, mål, metoder, materialer, organisationsformer og evaluering. I samarbejde med skolen rådgiver og vejleder læse-skrivekonsulenten desuden forældre, der har børn med læse-skrivevanskeligheder.

Læse-skrivekonsulent Helle Vaabengaard Pedersen kan kontaktes på tlf. 56 92 42 32 eller mail: Helle.V.Pedersen@brk.dk

 

Tale-hørekonsulenter

Tale-hørekonsulenternes arbejdsområder er forebyggelse, undersøgelse, rådgivning og vejledning inden for tale/sproglige vanskeligheder, hørepædagogiske problemstillinger og den første læsning.

Tale-hørekonsulenterne arbejder med børn i dagtilbud og skoler. Indstilling til talehørepædagogisk bistand sker ved en indstilling til PPR.

Kommunens tilbud om sprogvurdering af treårige varetages af talehørekonsulenterne. Går barnet ikke i et dagtilbud, er forældrene pligtige til at lade deres barn sprogvurdere. Går barnet i dagtilbud, vurderer barnets vuggestue/dagpleje sammen med forældrene, om der er behov for en sprogvurdering. Sprogvurderingen foregår i barnets hjem og er baseret på leg med barnet og samtale om billeder. Efter undersøgelsen er der mulighed for at drøfte den treåriges behov, udvikling og trivsel. Er der behov for opfølgning omkring den sproglige udvikling, sker dette i et tæt samarbejde med barnets forældre og dagtilbuddet.

Tale-hørekonsulenterne foretager tale-hørepædagogisk undersøgelse og vurdering af indstillede børn og samarbejder med pædagoger og lærere om tilrettelæggelse af specialpædagogiske forløb i dagtilbud og skoler. Der gives endvidere råd og vejledning til barnets forældre. Tale-hørekonsulenterne underviser i et vist omfang børn med specifikke sproglige vanskeligheder.

Evt. spørgsmål kan rettes til Koordinerende tale-hørekonsulent Pia Elleby Larsen på 56 92 42 62 eller mail: Pia.Elleby.Larsen@brk.dk.

 

PPR-konsulenter

PPR-konsulenterne yder bornholmske skoler rådgivning og vejledning i forhold til elever i vanskeligheder med hensyn til adfærd, kontakt og trivsel. I samarbejdet med skolerne er fokus rettet mod inklusion. Det vil sige, at der arbejdes for at alle elever udvikles fagligt og socialt, så de så vidt muligt forbliver i almenmiljøet. I samarbejdet med lærerne tilrettelægges konkrete pædagogiske tiltag.

PPR-konsulenter:

Lene Poulsen - tlf. 56 92 42 38 - mail: Lene_Poulsen@brk.dk

Christina Krolmer - tlf. 56 92 42 31 - mail: Christina.Krolmer@brk.dk

Specialrådgivningen

KaS (koordinering af specialrådgivning for VISO) tilbyder udredning og rådgivning til førskolebørn med svære kommunikative, udviklingsmæssige, motoriske og sociale vanskeligheder.

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på specialundervisningsområdet.

Til forskel fra andre VISO-leverandører visiterer KaS selv sine sager. Derfor kan fagpersoner eller forældre henvise et barn direkte.

KaS er et omkostningsfrit tilbud til alle landets kommuner.

Du kan læse mere om KaS her

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med NemID eller MitID...

Kontakt til PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (Borger)

Kontakt til PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (Virksomhed)

DP-small.png


Har du ikke NemID eller MitID?
Kontakt Center for Børn og Familie

Kontakt

Center for Børn og Familie
PPR
Ullasvej 23
3700 Rønne

Leder
Jakob Holst

PPR har telefontid hver dag  mellem 9.00-11.30 på telefon: 56 92 42 00

Fax: 56 92 42 01

EAN: 5798009980632

Mail: ppr@brk.dk

Sikker e-mail: Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger, er det vigtigt, at du sender via Send Digital Post i den grå boks.
 
På Digital Post logger du ind med NemID, og du er sikker på, at din henvendelse bliver krypteret.
 

Du kan altid benytte kommunens hovednummer som er: 56 92 00 00