Ordsky, udsnit
Del på facebook

Mulige projekter 2021-2023

​I forbindelse med forskellige fundraising aktiviteter - både i forhold til private fonde og offentlige budgetter - opstår der muligheder for at realisere borgernes prioriterede projekter indenfor de udpegede indsatsområder i varierende grad. Samtlige beskrevne projekter indenfor indsatsområderne er på et indledende stadie, hvad angår indhold og udformning. De detaljeres i et samarbejde mellem byens borgere, de lokale foreninger og kommunen.

​Indsatsområde – Nye Tilgængelige Rum i Bymidten


Flagskibet i bymidten for Naturbyen er Naturtorvet. Derfor er der fokus på at anlægge den afsluttende fase. Ønskerne til denne fase er især et mere urbant inventar til både den forvildede beplantning og til ophold. Smedetorvet bærer dette tema videre i sin rolle som forplads til det kommende Byens Hus og Lokalarkivet og omlægges i samme stil som Naturtorvet. De elementer, som allerede kendetegner den lille plads, bevares.

Indsatsområde – Medborgerhuset

Der er et udtalt behov blandt borgerne for et sted i byen, som kan anvendes til uorganiserede aktiviteter, som især understøtter det uformelle, multikulturelle fællesskab på tværs af generationer. Borgerforeningen er motoren bag realiseringen af projektet, som ønskes udfoldet i det lille byhus på Smedtorv, som allerede anvendes af Borgerforening, Lokalarkivet, Datastâuan og Telefonstjernen. 

Indsatsområde – Rekreative og Grønne Tilbud og Aktiviteter

Kommende projekter, som prioriteres indenfor dette område er:

 • Det stærkt ønskede hundelufteromådet, evt. anlagt i forbindelse med et fremtidigt skov­rejsnings­projekt under Growing Trees Network. Det indhegnede område skal indeholde et vandhul, terrænmæssige udfordringer, skiftende beplantningstyper og gamle, rådnende træstammer el. lign. som både danner biotoper og forhindringer. Der kan være flere indgange og evt. et indhegnet delområde for mindre hunde. 
 • Forvildningsprojekter, som udføres i samarbejde med Center for Ejendom og Drift. Det ene af disse projekter drejer sig om skovrejsning vest for Kannikeskoven under Growing Trees Network. Forvildnings­projek­terne har flere sigt:
  • at øge biodiversitet ift. både dyre- og planteliv;
  • at tjene som inspiration til private borgere;
  • at fungere som testområder for forskellige strategier;
  • at danne rammer for forskellige aktiviteter i naturen. 

 • Etablering af en stor aktivitetsplads som sam­lings­punkt for bevægelse og samvær i tilknytning til Aakirkeby Hallerne. Anlægget vil også tjene som et nyt byrum mellem boligkvartererne og Sdr. Byskov. Her vil der kunne etableres en multi­generations­aktivitetsplads, som vil kunne rumme legeplads, aktiviteter for unge, aktiviteter for seniorer, en genoptræningsplads, bmx/skater/par­kour­baner og aktiviteter for folk med funktions­ned­sættelser. Aktivitets­pladsen vil facilitere mødet mellem generationerne, kunne være i brug 24/7 til forskel­lige formål for forskellige målgrupper og være med til at præsentere leg og bevægelse på nytænkende måder.
 • Der skal anlægges brede, faste stier, brugbare for alle, i Ny Kannikeskoven, med særligt fokus på at tilgodese personer med funktions­nedsættelser og andre brugere med behov for at gå på fast underlag. Stiforløbet vil skabe adgang til en nyetableret hundeluftergård og 2 søer samt forbinde 3 adskilte boligområder, hvor lige under halvdelen af beboerne hører til den særlige målgruppe. Der opsættes handicap- og kørestolsvenlige bord/bænkesæt samt flere hvilepunkter langs stien. Projektet har på denne måde fokus på natur, bevægelse, sundhed og det sociale.