Hav og klipper
Del på facebook

Sagsbehandlingsfrister

​Nedenfor kan du læse om sagsbehandlingsfrister dels for områder under retssikkerhedsloven og dels for byggesagsbehandling.

 

​Frister for sagsbehandling jf. retssikkerhedsloven § 3, stk. 2

Straks:
I akutte situationer ydes der hjælp straks, fx ved behov for:

 • Aflastningsophold
 • Anvisning af husly for husvilde
 • Kontanthjælp
 • Mad
 • Medicin til døende
 • Uddannelseshjælp

Inden for 1 uge:
Vi giver dig svar inden for 1 uge, når du søger om:

 • Kommunal hjemmehjælp – personlig pleje
 • Medicin til døende
 • Madservice pensionister
 • Plejevederlag til døende

Inden for 2 uger:
Vi giver dig svar inden for 2 uger, når du søger om: 

 • Ansøgning om depositum-indskud
 • Ledighedsydelse i visiteringsperioden
 • Ledighedsydelse under ferie
 • Indskudslån m.v.
 • Adoptionstilskud
 • Kommunal hjemmehjælp – praktisk hjælp
 • Efterlevelseshjælp
 • Befordringsgodtgørelse
 • Dagpenge til forældre med alvorligt syge børn
 • Individuel befordring
 • Dagpenge på grund af sygdom
 • Personlige tillæg 
 • Ledighedsydelse
 • Personlig hjælp og pleje vedr. børn
 • Økonomisk friplads

Inden for 3 uger:
Vi giver dig svar inden for 3 uger, når du søger om:

 • Kontanthjælp - løbende hjælp - herunder stillingtagen til aktivering indenfor 2 dage
 • Tilskud til forældre, privat pasning
 • Flyttehjælp
 • Forældreløse børns forsørgelse
 • Rejsesygesikring
 • Sygebehandling m.v.
 • Enkeltudgifter

Inden for 4 uger:
Vi giver dig svar inden for 4 uger, når du søger om:

 • Refusion flexjob/skånejob
 • Hjælperordning personlige hjælpere
 • Afløsning/aflastningsophold
 • Behandlingsmæssige tilbud
 • Tilskud selvantagen hjælp
 • Værktøj og arbejdsredskaber

Inden for 8 uger:
Vi giver dig svar inden for 8 uger, når du søger om:

 • Hjælpemidler. Transporthjælpemidler, herunder elkøretøjer dog 3 måneder
 • Tilskud sociale formål
 • Plejehjem
 • Boligindretning
 • Ledsagelse til personer under 67 år
 • Selvvalgt hjælper
 • Kontaktpersoner for døvblinde
 • Støtte- og kontaktpersonordninger
 • Midlertidig ophold i boformer for personer med særlige sociale problemer
 • Indstilling om aktivitets- og samværs-tilbud (særlige daghjem og dagcentre)
 • Socialpædagogiske fripladser
 • Socialpædagogisk støtte
 • Ledsagelse til unge mellem 16 og 18 år
 • Midlertidigt botilbud og bofællesskaber
 • Tilsagn ophold anden kommune
 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Merudgiftsydelse
 • Nødvendige merudgifter

Inden for 3 måneder:
Vi giver dig svar inden for 3 måneder, når du søger om:

 • Transporthjælpemidler, herunder elkøretøjer
 • Støtte til etablering af selvstændig virksomhed
 • Bistands-/plejetillæg
 • Flexjob med løntilskud
 • Forrevalidering
 • Førtidspension
 • Indstilling til længerevarende botilbud
 • Invaliditetsydelse
 • Revalidering/løntilskud
 • Revalideringsydelse
 • Skånejob med løntilskud

Inden for 6 måneder:
Vi giver dig svar inden for 6 måneder, når du søger om:

 • Repatriering
 • Invalidebil

Servicemål for byggesagsbehandling

Jf. Bygningsreglementet 2010, kap. 1.16, stk. 1
 
14 dage
Vi giver dig svar inden for 14 dage når det drejer sig om
 • Anmeldelsessager
4 uger
Vi giver dig svar inden for 4 uger når det drejer sig om
 • Enfamiliehuse
4 uger
Vi giver dig svar inden for 4 uger når det drejer sig om
 • Avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger
5 uger
Vi giver dig svar inden for 5 uger når det drejer sig om
 • BVL ((Ejendomme omfattet af bevarende lokalplan og svenskehusdeklarationen samt skiltesager)
6 uger
Vi giver dig svar inden for 6 uger når det drejer sig om
 • Erhvervssager