Valgplakater i lysmast
Del på facebook

Valgplakater

Efter en lovændring i 2011, er ​reglerne for ophængning af valgplakater nu er ens over hele landet, hvor det hidtil har været vejmyndigheden/kommunalbestyrelsen, der afgjorde bl.a. tidspunktet for, hvornår valgplakater måtte hænges op.

Der skal heller ikke længere søges tilladelse til at hænge valgplakater op, men det skal ske efter visse retningslinjer, der er gengivet nedenfor.

​Hvad er en valgplakat? 

Loven definerer en valgplakat som ”en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2.”

For at være omfattet af de nye regler, som fritager partier, kandidater og kandidatlister m.fl. for at skulle søge vejmyndigheden/kommunen om tilladelse til at hænge valgplakater op, må valgplakaten altså ikke være større end 0,8 m2.
 
Ønsker man at ophænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder m.v., skal der stadig søges tilladelse hos den pågældende vejbestyrelse eller kommune.

Hvornår må valgplakater hænges op? 

Valgplakater i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, valg til Europa-Parlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag (f.eks. menighedsrådsvalg), må hænges op på offentlige veje i perioden fra den 4. lørdag før valgdagen. Til det kommende kommunalvalg vil det sige lørdag den 28. oktober 2017. Valgplakaterne må tidligst ophænges fra kl. 12.00. Tidspunktet er ændret fra forrige valg, og følger af en lovændring med virkning fra 1. juli 2017 (§§ 4 og 5 i lov nr. 175 af 21. februar 2017)

Hvornår skal valgplakaterne være taget ned igen? 

Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore m.v.) skal være taget ned igen senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning.

 

Hvor og hvordan må valgplakater hænges op? 

 
Valgplakater må hænges op på master til vejbelysningen og til brug for elforsyningen, og på offentlige veje også på vejtræer, hegn, samt på indretninger fæstnet i jorden, der skal bruges til at fremvise valgplakater.
 
Valgplakater skal ophænges forsvarligt på en sådan måde, at de ikke dækker for autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden.
 
Valgplakater må endvidere ikke hænges op på en måde, der medfører skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed. Det er derfor ikke tilladt at sømme, nagle eller skrue valgplakater op i træerne, ligesom der heller ikke må saves eller beskæres for at kunne hænge valgplakater op.
 
Ophængte valgplakater skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person (f.eks. partiorganisationen), der har iværksat ophængningen af valgplakaterne. Oplysninger om en juridisk person (partiorganisation eller lignende) skal altid suppleres med oplysninger om navn, adresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den pågældende partiorganisation eller lignende.

 

Hvor må valgplakater ikke hænges op? 

 

Valgplakater må ikke hænges op:
  1. på motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
  2. i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
  3. i midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
  4. på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
  5. på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lign.,
  6. nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,
  7. lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten, eller
  8. højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten. 
  9. På en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Hvornår kan myndighederne nedtage valgplakater og hvem skal betale udgifterne herved?

 

Vejbestyrelsen – eller for private fællesvejes vedkommende kommunen – kan nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med de ovenfor gennemgående retningslinjer, herunder er ophængt uden for den tilladte periode. Vejbestyrelsen/kommunen vil dog først kontakte ophængeren/kontaktpersonen og give vedkommende 24 timer til selv at tage valgplakaterne ned.
 
Vejbestyrelsen/kommunen kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget af ophænge-ren/kontaktpersonen inden for denne frist, og kan endvidere nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne og ikke indeholder de krævede kontaktoplysninger.  Vejbestyrelsen/kommune vil nedtage valgplakaterne for ophængerens regning og bede ophængeren/kontaktpersonen om at afhente plakaterne inden 6 måneder efter valgdatoen. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valget, kan blive destrueret.
 
Vejbestyrelsen, kommunen eller politiet kan altid straks tage valgplakater ned, der er hængt op, så de udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden.
 
Vejbestyrelsens/kommunens og politiets udgifter til nedtagning af valgplakater samt udgifter til udbedring af skader på vejtræer og indretninger betales af ophængeren. Hvis det ikke er muligt at pålægge ophængeren de nævnte udgifter, kan den fysiske eller juridiske person, der er anført på bagsiden af valgplakaten, pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning. Hvis valgplakaten ikke indeholder de nævnte kontaktop-lysninger, kan den fysiske eller juridiske person, der agiteres for på valgplakaten, pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning.