Del på facebook

Graniteventyret og Hammerhavn

Projektet Hammerhavn bruges i turistsæsonen af mange turister, som sejler ud med de lokale bådoperatører for at se grotter, fuglefjeld og ruinen Hammershus fra søsiden. 

Projekt

De fleste turister er dog mest i transit, når de opholder sig på den nedslidte havn. Havnen bruges også af en del lokale fritidsfiskere, sejlere og roere, som har dannet et lokalt miljø omkring en række skure. I samarbejde med en bred vifte af interessenter skal projektet bygge videre på og styrke disse potentialer. Målet er at skabe et lokalt mødested, formidle graniteventyret i og omkring Hammerhavn og derigennem styrke turismen.

Budget: Cirka 6,35 millioner

Hvad skal der ske?

Bornholms Regionskommune gennemfører en indbudt arkitektkonkurrence om Hammerhavn. Arkitekterne skal give et bud på en helhedsplan for området og tegne et multifunktionelt hus, som skal ligge nær havnebassinet. Huset skal være platform for formidling af stedets historie og samle havnens eksisterende aktiviteter såsom bad, toilet, havnekontor og kiosk. Samtidig skal huset give mulighed for at nye kulturelle og sociale aktiviteter kan finde sted. Der vil desuden blive skabt forbindelser til de områder ovenfor havnen, hvor granitten blev brudt. Dette giver mulighed for at knytte Hammerhavn op på en formidlings- og oplevelsessti langs Bornholms nordvestkyst fra Hasle i syd til Sandvig i nord – en sti, der går igennem de områder, hvor granitindustrien for alvor har formet både landskab og samfund. Projektet koordineres med et projekt, som skal renovere og forskønne havnens moler og kajanlæg.

Baggrund
På en naturskøn placering mellem Hammershus og Hammerknuden findes Hammerhavn,
der fra slutningen af 1800-tallet og helt frem til 1971 var omdrejningspunkt i det
bornholmske graniteventyr, der blandt andet var tæt knyttet til den store udbygning af
København i årene omkring år 1900. Stenene blev brudt i området ovenfor havnen, hvorefter de blev udskibet fra Hammerhavn. Havnen er trods sin attraktive placering blevet forsømt siden granitindustrien forlod området, og der er derfor et stort behov for at give Hammerhavn et løft.

Links:

Projektplan (PDF)

Projektudvidelse april 2011 (PDF)

Debatmøder

Helhedsplan og nybyggeri, Hammerhavn

CUBO Arkitekter vandt i maj den indbudte konkurrence om en helheds-plan og et nybyggeri til havnen der bl.a. skal indeholde et fælles samlingsrum for brugere og besøgende, en ny kiosk og nye havnefaciliteter.


Mandag den 4. juli kl.16:30 -17:30 fortalte arkitekt Lars Due Jensen fra CUBO Arkitekter A/S om de tanker og overvejelser de har gjort sig, da de udarbejdede forslaget.


Forud for mødet den 4. juli var der hængt plancher op på havnen om vinder-forslaget og de igangværende moleforbedringer. Hen over sommeren var der mulighed for at komme med forslag og ønsker til aktiviteter og indretning i en ”postkasse” hos Marie i kiosken. Da sommerferien var forbi, blev brevene videreformidlet til CUBO Arkitekter.


I august viderebearbejdede arkitekterne forslaget. I den forbindelse blev der afholdt et debatmøde med en bredere gruppe brugere og interessenter torsdag den 18. august i Tejn, Skovløkken 4, kl. 16:30-18:30.  

Helhedsplan - facader (PDF) 

Foreløbige skitser - kajak- og masteskur (PDF) 

Materialebeskrivelse(pdf

Skitse helhedsplan (PDF)

Projektgruppe

I projektets følgegruppe deltager:

  • Ingrid Kofoed Larsen, Friluftsrådet – Bornholm
  • Evan Olsen, Friluftsrådets – Bornholm
  • Jacob Bjerring-Hansen, Bornholms Museum
  • Jørgen Steenstrup Butzbach, Danmarks Naturfredningsforening - Bornholm
  • Kenn-Erik Olsen, Sæne Bådelaug og Moseløkken Granitbrud
  • Marie Rostgaard Knudsen, kioskejer, Hammerhavn
  • Peter Haase, Natur Bornholm
  • Susanne Andersen, Allinge-Sandvig Erhvervs- og Turistforening
  • Jakob Jensen, havnekoordinator, Bornholms Regionskommune
  • Michael Andersen, havnefogen, Hammerhavn


Projektansvarlig på helhedsplan samt nyt samlingssted/multihus, Vivi Granby, Bornholms Regionskommune. 

Projektansvarlig på ombygning af havneanlægget, Jakob Jensen, havnekoordinator, Bornholms Regionskommune.

Arkitektkonkurrence

Vinder af konkurrencen om en helhedsplan og et multihus til Hammerhavn er udpeget. Det bliver CUBO Arkitekter A/S der i samarbejde med brugere og interessenter skal tegne helhedsplanen og samlingsstedet på Hammerhavn der bl.a. skal rumme nye servicefaciliteter for brugere og besøgende.

 

Projektet er en del af Mulighedernes Land på Bornholm, som Bornholms Kommune gennemfører i partnerskab med Realdania. Med projektet fra CUBO får Hammerhavn ét multihus, der består afflere mindre bygninger der tilsammen danner en lille sluttet bygningsgruppe, der ligge umiddelbart nord for Sænevej og centralt på havnen. Dommerkomiteen valgte CUBOs forslag, fordi det har en klar hustypologi og indlysende referencer til noget kendt.

 

CUBO´s projektforslag tager afsæt i en analyse af havnens beliggenhed mellem Hammerknuden og Hammershus, som danner en visuelt rumlige afgrænsning der danner en stor skålform. På pladsen mellem havnen og bådopbevaring/ parkeringen placeres et lille " ensemble af små huse", der med sine tagretninger laver en gestus mod de to nævnte højdedrag. Helhedsgrebet bygger desuden på et enkelt tilgængelighedsprincip.


Projektet udmærker sig bl.a. ved, at det ikke har nogen retning. Alle orienteringer har værdi, og de centralt placerede bygninger spiller sammen med både havet, den storslåede udsigt over havnen til Hammershus,
Hammerknuden med sporene fra det forsvundne industrianlæg og skurmiljøet i havnen. På den måde opfylder projektet en væsentlig del af udfordringen i opgaven.


Bygningerne er en fin arkitektonisk nyfortolkning af en klassisk dansk bygningstypologi.”Det enkle præcise sadeltagshus med den høje rejsning og de knappe former”. I dette forslag har hustypen fået nogle vrid og forskydninger, som hæver projektet over den banale repetition af fortiden og gør det nutidigt. På trods af at projektet blot består af tre bygningskroppe, hvoraf en er placeret lidt for sig selv, dannes der nogle ganske fine rumligheder mellem bygningskroppene.


Konkurrencen var udskrevet som indbudt konkurrence af Bornholms Regionskommune i samarbejde med Realdania. I konkurrencen deltog tegnestuerne: blå streg, Bornholm; Dorte Mandrup Arkitekter, København
og CUBO Arkitekter A/S, Århus. Et mindretal af dommerkomiteen valgte at nedlægge dissens og pege på forslaget udarbejdet af Dorte Mandrup Arkitekter. Vinderprojektet forventes realiseret i 2011.

Dommerbetænkningen kan læses her - Dommerbetænkning (PDF)

Se de tre indkomne projektforslag her - bemærk at det er store filer:

Vinderprojekt fra CUBO Arkitekter A/S, Århus (PDF) 1 MB
Projektforslag fra Dorte Mandrup Arkitekter, København (PDF) 3 MB
Projektforslag fra Blå Streg, Bornholm (PDF) 3 MB

Læs oplægget til konkurrencedeltagerne her:

Konkurrenceprogram (PDF) 4 MB

Udbud/licitation

Vi takker for den store interesse der har været hos de bornholmske entreprenører til at byde ind på den spændende opgave at opføre et multihus, en ny servicebygning med toilet/badefaciliteter og en ny bygning til kombineret kiosk/havnefunktion på Hammerhavn.


Primo uge 44 forhandles med de entreprenørerne der er lavestbydende om justeringer af budgettet, så vi når ned på den afsatte byggesum. Vi forventer endelig afklaring om de vindende entreprenører midt i næste uge.  

Licitationsresultat (PDF)  

Helhedsplan for Hammerhavn 

CUBO Arkitekter A/S lavet tegningsgrundlaget til nybyggeriet og til helhedsplanen for videreudvikling af det samlede havneområde. Herunder et træ dæk der binder det lille bygnings ensemble, der består af tre små huse, sammen og som rummer centrale faciliteter som kiosk/havnefunktion, fælleshus for brugere og besøgende og servicefaciliteter.

Udviklingsplan for Hammerhavn (PDF)
Revideret belægningsplan for træ dæk mellem bygninger (PDF)
Faste borde/bænke omkring byggeri (PDF)

Indvielser

Indvielsen af nybyggeriet på Hammerhavn skete den 27. juni. 2012.  Jakob Bjerrring-Hansen, Bornholms Museum, Karen Skou, Realdania og viseborgmester Steen Colberg Jensen holdt indvielsestaler.

Jakob Bjerring-Hansen fortalte om Hammerhavns særlige kulturhistorie

Karen Skou fremhævede nybyggeriets betydning for havnens fremtidige brug

Indvielse af genopretning af moler og kyststrækning mm. skete den 15. august 2012 hvor Transportminister Henrik Dam Kristensen, Karen Skou, Realdania og Borgmester Winni Grosbøll stod for indvielsestaler. 

Jakob Jensen, havnekoordinator BRK, fortalte om renoveringen af moleanlægget

Henrik Dam Kristensen, Karen Skou og Winni Grosbøll klipper sammen indvielsessnoren

Fakta

Konkurrencen er et led i realiseringen af projektet ”Graniteventyret og Hammerhavn”. Projektet indgår som demonstrationsprojekt i Mulighedernes Land der er et samarbejdsprojekt mellem af Realdania og Lolland og Thisted kommuner og Bornholms Regionskommune. Målet med samarbejdet er at udvikle og afprøve nye veje til udvikling i Danmarks yderområder med sigte på at forbedre rekreation, bosætning og turisme. De nye strategier udvikles og afprøves gennem en række konkrete demonstrationsprojekter i de

tre kommuner i perioden 2007-2012.

Læs mere på https://realdania.dk/samlet-projektliste/mulighedernes-land

 

Formidling kulturspor


Nordbornholms Graniteventyr

Som led i gennemførelsen af projektet "Mulighedernes Land - Graniteventyret og Hammerhavn" er indsamlet foto og skrevet fortællinger om granitbrydningen på Nordbornholm. Materialet er samlet på Bornholms Museums hjemmeside.

På Hammerhavn er til udsmykning af multihuset er desuden lavet 6 info-plancher om:
Hammeren
Hammersøen
Kort over påtænkt flådehavn fra år 1737
Hammerværket
Hammerhavnen
Moseløkken  

og en turfolder med Hammerhavn-Sandvig
Nordbornholms graniteventyr

Bemærk at der på Bornholms Museums hjemmeside samt på kortbord i Hammerhavn er mulighed for at downloade en app om samme.

De har støttet projektet

Transportministeriet

Realdania

Kulturministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Bornholms Regionskommune

Mulighedernes Land

-

Mulighedernes Land​

www.MulighedernesLand.dk