Del på facebook

Èt skoledistrikt i Rønne

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Høring vedr. to scenarier for sammenlægning af de to nuværende skoledistrikter i Rønne, august 2025.

Kommunalbestyrelsen har på kommunalbestyrelsesmødet den 29. februar 2024 besluttet at sende to scenarier for den fremtidige distriktssammenlægning i Rønne august 2025 i høring.
Kommunalbestyrelsen har fastsat en frist på 8 uger for fremsendelse af høringssvar og indsigelser. Fristen regnes fra datoen for offentliggørelse af forslaget på kommunens hjemmeside og på skolernes hjemmesider.

Kommunalbestyrelsen besluttede at sende to scenarier for den fremtidige distriktssammenlægning i Rønne august 2025 i høring i Handicaprådet, Ungerådet og skolebestyrelserne på Søndermarksskolen og Åvangsskolen. Derudover lægges scenarierne frem til offentlig høring, som her på hjemmesiden.

Med afsæt i det besluttede spareforslag nr. BSU 17 ”Sammenlægning af Rønneskolerne til ét skoledistrikt i Rønne skoleåret 25/26” forelægges kommunalbestyrelsen en udmøntningssag, hvoraf første del omhandler høring af de beskrevne scenarier.

Åvangsskolen og Søndermarksskolen nedlægges som to selvstændige skoler, og der dannes en distriktsskole med to afdelinger placeret på matriklerne for de to nuværende skoler i Rønne. Ved dannelse af én distriktsskole i Rønne kan der gennemføres klasseoptimering i klasserne – både ved oprettelsen af distriktsskolen og årligt ved behov i forbindelse med betydelige ændringer i elevtallet.

Administration og rådgivning i Center for Skole er blevet bedt om at belyse, hvordan den fremtidige skolestruktur i Rønne kan organiseres så en årlig besparelse på 4,6 millioner kr. opnås.

Administration og rådgivning har udarbejdet to mulige scenarier for den fremtidige distriktsskole i Rønne.

Scenarie A:
Scenarie A er en distriktsskole med to afdelinger opdelt efter elevernes alder og klassetrin.

•En afdeling med elever fra 0.-5. årgang placeret på nuværende Søndermarksskolens matrikel.

•En afdeling med elever 6.–9. årgang placeret på nuværende Åvangsskolens matrikel.

Scenarie B:
Scenarie B er en distriktsskole med to skoleafdelinger med 0.–9. årgang på hver matrikel.
Uddybende beskrivelse af de to scenarier indgår i høringsmaterialet og vedlægges som bilag (Bilag 2). Bilag (bilag 1) vedr. klasseoptimering i forbindelse med sammenlægning af de to nuværende skoledistrikter for henholdsvis Søndermarksskolen og Åvangsskolen til ét skoledistrikt i Rønne august 2025 indgår ligeledes i høringsmaterialet.

Høringsperioden løber fra den 1. marts 2024 – den 26. april 2024.

Tidsplan for processen

Overordnet procesplan for oprettelse af ét skoledistrikt i Rønne 2025 2024

Januar
09.01.24 Temadrøftelse på Børne - og Skoleudvalgsmøde.
16.01.24 Dialogmøde med Børne- og Skoleudvalget og skolebestyrelserne for de to nuværende skoler i Rønne.

Februar
06.02.24 Det indstilles, at Børne-og Skoleudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at Kommunalbestyrelsen beslutter at sende de to scenarier for distriktssammenlægning i Rønne august 2025 til høring.

21.02.24 Det indstilles, at Økonomi-og Klimaudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at Kommunalbestyrelsen beslutter at sende de to scenarier for distriktssammenlægning i Rønne august 2025 til høring.

29.02.24 Kommunalbestyrelsen træffer på baggrund af udvalgenes anbefalinger, beslutning om at sende de to scenarier for distriktssammenlægning i Rønne august 2025 i høring. Høringsperioden er 8 uger.

Marts
01.03.24 Høringsforslag for ny skolestruktur i Rønne 2025 offentliggøres og sendes til de berørte skolebestyrelser på henholdsvis Søndermarksskolen og Åvangsskolen. Høringsforslag sendes ligeledes til Handicaprådet og Ungerådet. Derudover offentliggøres høringsforslaget på skolernes hjemmeside, samt Bornholms Regionskommunes hjemmeside.

Høringsperioden løber fra den 01. marts – 26. april
26.04.24 Høringsperioden på 8 uger udløber.
Hvis der er fremsat indsigelser i løbet af høringsperioden, er behandlingsperioden på 4 uger fra høringsfristens udløb.

Behandlingsperioden løber fra den 26.04.24 – den 24.05.24 Maj
24.05.23 Behandlingsperioden på de fire uger efter høringsfristen udløber.

Juni
04.06.24 Børne–og Skoleudvalget behandler høringsforslag og anbefaler et scenarie for distriktssammenlægning i Rønne august 2025. Børne–og skoleudvalget indstiller det anbefalede scenarie til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

19.06.24 Økonomi- og Klimaudvalget behandler anbefaling af scenarie for distriktssammenlægning i Rønne august 2025 og indstiller anbefalingen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

27.06.24 Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om det endelige scenarie for distriktssammenlægning i Rønne august 2025. Juli August Der nedsættes en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens formål er at udarbejde procesplan for implementering af ny skolestruktur, der træder i kraft august 2025.

Alle høringssvar og indsigelser vil, ved udgangen af høringsperioden, blive lagt på Bornholms Regionskommunes hjemmeside på denne side Skoler Ét skoledistrikt i Rønne (brk.dk).
Høringssvar og indsigelser vedlægges som bilag til den politiske behandling af skoledistriktssammenlægningen i Rønne, august 2025. Kommunalbestyrelsen behandler sagen i juni 2024.

Høringsbrevet med bilag er offentliggjort på Bornholms Regionskommunes hjemmeside, på Søndermarksskolens og Åvangsskolens hjemmeside. Materialet ligger til offentligt gennemsyn og kommentering i perioden den 1. marts til den 26. april 2024.

Høringssvar og indsigelser kan sendes til Center for Skole på følgende måder:

Fremsendelse af høringssvar og indsigelser via sikker digitalpost - se boks ude til højre.

Mail
Send til skole@brk.dk – Denne mail kan benyttes, hvis du ikke har MitID. Vær opmærksom på dette ikke er en sikkermail. Der må derfor ikke indgå følsomme personoplysninger i mailen.

Pr. brev​ 
Center for Skole
Administration og Rådgivning
Ullasvej 23, 1.sal
3700 Rønne

Høringssvar og indsigelser skal være Center for Skole i hænde senest den 26. april 2024.


Download ovenstående tekst som brev (pdf)


Høringsmateriale

Høringsbrev

Bilag 1 Klasseoptimering

Bilag 2 Beskrivelser af de to scenarier A og B

 

Høringsfrist udløbet den 26. april 2024.

Send Digital Post

SEND DIT HØRINGSSVAR

Ét skoledistrikt i Rønne

Her kan du sende dit eventuelle høringssvar

Generelle henvendelser (borger)
Generelle henvendelser (virksomhed)

DP-small.png


Har du ikke MitID
- kan du sende dit høringssvar til: skole@brk.dk