kæde om computer
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Sådan behandler Bornholms Regionskommune personoplysninger

Bornholms Regionskommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, og vi lægger stor vægt på at sikre, at alle trygt kan overlade sine personoplysninger til os.

Når du som borger kontakter Bornholms Regionskommune, modtager du som hovedregel information om:

 1. Kontaktoplysninger til Bornholms Regionskommunen (som er dataansvarlig)
 2. Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiveren
 3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 4. Kategorien af personoplysninger, som vi behandler
 5. Mulige modtagere af dine personoplysninger
 6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 7. Overførsel til modtagere i tredjelande
 8. Opbevaring af dine personoplysninger
 9. Dine rettigheder
 10. Muligheden for at klage til Datatilsynet.

I denne privatlivspolitik finder du information om vores generelle indsamling og brug af personoplysninger samt en beskrivelse af dine rettigheder.

Det skal bemærkes, at denne privatlivspolitik ikke vedrører vores behandling af cookies, hvorfor der henvises til vores cookiepolitik til information herom.

 

1. Kontaktoplysninger til Bornholms Regionskommune (som er dataansvarlig)

Bornholms Regionskommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Bornholms Regionskommune
Landemærket 26
3700 Rønne
CVR-nr.: 26 69 63 48
Telefon: 56 92 00 00 

 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På telefon: 56 92 00 00
 • Ved at sende et brev til:

Bornholms Regionskommune
Att. Databeskyttelsesrådgiver
Landemærket 26
3700 Rønne

Som Borger:
Direkte link til at sende en mail sikkert til "Databeskyttelsesrådgiver (DPO)" via digital post på borger.dk https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=21149

Som virksomhed:
Direkte link til at sende en mail sikkert til "Databeskyttelsesrådgiver (DPO)" via virk.dk for virksomheder: https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=21149

mrk. "Databeskyttelsesrådgiver" 

3. Retsgrundlaget for Bornholms Regionskommunes behandling af personoplysninger 

Retsgrundlaget for Bornholms Regionskommunens behandling af personoplysninger findes i databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og i visse tilfælde anden særlovgivning.
Vores retsgrundlag for at behandling af personoplysninger vil oftest være følgende: 

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvoraf fremgår, at den dataansvarlige kan behandle "almindelige" personoplysninger, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse som den dataansvarlige har fået pålagt.
 • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f, hvoraf det fremgår, at den dataansvarlige kan behandle "følsomme" personoplysninger, såfremt behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol.
 • Databeskyttelsesloven § 11, stk. 1, hvoraf det fremgår at Offentlige myndigheder kan behandle oplysninger om personnumre med henblik på en entydig identifikation eller som journalnummer. 

Herudover kan hjemlen til at behandle personoplysninger være:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke)
 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af en kontrakt)
 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse)
 • Databeskyttelsesforordningens art. 6. stk. 1, litra d (beskyttelse af en fysisk persons vitale interesser)
 • Databeskyttelsesforordningens art.  9, stk. 2, litra a (samtykke i forhold indsamling af følsomme oplysninger)
 • Databeskyttelsesforordningens art.  9, stk. 2, litra b (arbejdsretlige forpligtelser)
 • Databeskyttelsesforordningens art.  9, stk. 2, litra c (beskyttelse af en fysisk persons vitale interesser)
 • Databeskyttelsesforordningens art.  9, stk. 2, litra e (offentliggjorte oplysninger)
 • Databeskyttelsesforordningens art.  9, stk. 2, litra g (væsentlige samfundsmæssige interesser)
 • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra j (statistiske og videnskabelige formål)
 • Databeskyttelsesforordningens art. 10 (straffedomme)
 • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1, stk. 2 og stk. 5 (straffedomme)
 • Databeskyttelseslovens § 10 (følsomme oplysninger kan behandles til statistiske og videnskabelige formål)
 • Databeskyttelseslovens § 12 (oplysninger i ansættelsesforhold)

 

4. Hvilke personoplysninger behandler Bornholms Regionskommune? 

Som offentlig myndighed behandler Bornholms Regionskommune følgende kategorier af personoplysninger, når det er nødvendigt for den opgave, som vi skal løse: 

 • Personnummer
 • Stamdata (herunder dit navn og din stillingsbetegnelse, privatadresse, private telefonnumre, e-mailadresse, kontonummer samt lønoplysninger og statistik)
 • Dine uddannelsesforhold
 • Dine ansættelsessteder
 • Hvornår du har været i telefonisk eller elektronisk kontakt med Bornholms Regionskommune
 • Hvilke elektroniske breve, du har modtaget fra Bornholms Regionskommune
 • Hvilke fremmøder du har været tilmeldt, frameldt og deltaget i
 • Sundhedsoplysninger
 • Oplysninger om familieforhold
 • Oplysninger om sociale forhold
 • Erhvervsmæssige forhold

I det omfang, det er sagligt begrundet i sagens behandling, behandler vi yderligere oplysninger om dig. Det kan fx være:

 • Oplysninger om helbredsmæssige forhold (fx hvor det har relevans, hvis du er handicappet, er i støttet beskæftigelse, eller hvor sygdom har betydning for dit ansættelsesforhold eller din ret til andre ydelser)
 • Oplysninger om væsentlige sociale forhold
 • Oplysninger om politiske, religiøse, race eller etniske og seksuelle forhold
 • Oplysninger om strafbare forhold
TV-overvågning af kommunens bygninger og anlæg

For at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger, tilføre tryghed for borgere og ansatte i kommunen samt skabe mulighed for efterforskning af kriminelle handlinger foretages der TV-overvågning ved en række kommunale bygninger og anlæg i Bornholms Regionskommune. 

På alle lokationer, hvor der foretages tv-overvågning, er der skiltning der viser, at der foretages tv-overvågning.

Overvågningen følger kommunens retningslinjer og reglerne for tv-overvågning.

Det er kun en sagligt afgrænset personkreds, der kan tilgå optagelserne og optagelserne bliver kun opbevaret så længe det er nødvendigt i forhold til formålet. Optagelserne kan blive videregivet til politiet i tilfælde af, at politiet har brug for optagelserne til en politimæssig opgave.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Bornholms Regionskommune videregiver dine personoplysninger i det omfang, det er sagligt begrundet i sagens behandling eller vores myndighedsopgave. I de situationer, hvor vi kun kan videregive dine personoplysninger med dit samtykke, vil vi naturligvis først indhente dette.

 

Videregivelsen kan fx ske til:

 • Offentlige myndigheder
 • Læger
 • Tillidsvalgte
 • LO og andre fagforbund
 • A-kassen
 • Bank- forsikrings- og pensionsselskaber
 • Uddannelsesinstitutioner og eksterne undervisere
 • Domstole og domstolslignende organer
 • Arbejdsgivere og arbejdsgiverorganisationer
 • Rådgivere, fx advokat, revisor, konsulentvirksomheder eller lignende, hvis det er nødvendigt for at hjælpe dig
 • Borgere/virksomheder der søger om aktindsigt
 • Politiet
 • Databehandlere 

Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan vi ligeledes være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt. 

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra? 

Som offentlig myndighed modtager vi personoplysninger fra flere kilder. 

Vi behandler dog normalt kun oplysninger om dig, som vi har modtaget fra dig og eventuelt fra dine pårørende. 

Herudover modtager vi nogle gange oplysninger fra:

 • Din arbejdsgiver
 • Tillidsvalgte
 • Jobcentre
 • Læge eller anden behandler
 • Arbejdsmedicinsk klinik
 • Dit pensionsselskab
 • Dit forsikringsselskab
 • Modparter i sager (det kan være arbejdsgivere, advokater, arbejdsgiverorganisationer eller lignende)
 • Borgere der indgiver klager
 • A-kasse
 • LO eller andre forbund
 • Offentlige myndigheder

 

7. Overførsel til modtagere i tredjelande

Vi overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU.

Såfremt dine oplysninger bliver overført til en modtager udenfor EU, vil vi forinden have vurderet modtagerlandets sikkerhedsniveau, så du ikke opnår en ringere beskyttelse ved, at dine personoplysninger bliver behandlet i et land uden for EU.

 

8. Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi sletter dine personlige oplysninger, når de ikke længere er nødvendige for, at vi kan udføre vores arbejde. Dine personoplysninger bliver som regel opbevaret lige så længe som den sag, de indgår i. Det er i de fleste tilfælde fem år regnet fra udgangen af den journalperiode, som omfatter sagen. Visse sagsdokumenter overføres herefter til arkivet, jf. arkivloven. 

På enkelte områder kan der være en kortere eller en længere slettefrist. Længere slettefrist kan forekomme, hvor det følger af lovkrav eksempelvis i tilknytning til arbejdsskader. Kortere slettefrist kan forekomme i forbindelse med for eksempel tv-overvågning, hvor Bornholms Regionskommune følger tv-overvågningslovens regel om, at optagelserne som udgangspunkt skal slettes senest efter 30 dage.

 

9. Dine rettigheder 

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du afleverer til os, eller som vi modtager om dig fra andre instanser. I den forbindelse har du en række rettigheder, som har til formål at sikre, at der skabes større åbenhed og gennemsigtighed om, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet.

Disse rettigheder er blandt andet:

Ret til at trække samtykke tilbage

Såfremt behandlingen er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

10. Mulighed for at klage til Datatilsynet

Borgere har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis borgeren er utilfreds med den måde, Bornholms Regionskommune behandler den pågældendes personoplysninger på.

Borgere opfordres dog til i første omgang at rette sin klage til Bornholms Regionskommune, så vi kan revurdere vores behandling af dine personoplysninger. Såfremt borgeren ønsker at indgive din klage direkte til Datatilsynet, kan du anvende nedenstående informationer.

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk