Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Opgørelse af elevtal i grundskolen på Bornholm

Opgørelse af elevtal i grundskolen på Bornholm

04-10-2023

Den årlige opgørelse af elevtallet på øens grundskoler og Ungdomsskolen er netop gjort op. Samlet set er elevtallet på øen faldet med 136 elever.

​Det samlede elevtal i grundskolen på Bornholm er den 5. september 2023 opgjort til at være i alt 3.812 imod 3.948 pr. 5. september 2022, hvilket svarer til et fald på 3,44% i antal elever i den skolepligtige alder. Faldet i antal elever i grundskolen på Bornholm afspejler således den demografiske udvikling på øen, hvor der ses et stadigt fald i antallet af børn og unge mellem 5 og 15 år til og med år 2025.​​

Opgørelse af elevtal fordelt på undervisningstilbud

 

UndervisningstilbudAntal elever pr. 5. september 2023Antal elever pr. 5. september 2022Antal elever pr. 5. september 2023 (i pct.)Procentvis ændring fra 5. september 2022
0.-9. klasse (almen)2.0582.19353,99%-2,81%
10. klasse 69951,81%-27,37%
Modtageklasser*45831,18%-45,78%
Modtageklasser (Ukraine)2900,76%100%
Heltidsundervisning**53461,39%15,22%
Heldagsskolen73631,92%15,87%
Kildebakken65611,71%6,56%
Fri- og privatskoler1.3231.33634,71%-0,97%
Hjemmeunderviste97712,54%36,62%

*) Paradisbakkeskolen. Pr. 5. september 2022 var ukrainske flygtningebørn inkluderet i opgørelsen. Dette er ikke gældende pr. 5. september 2023, idet eleverne er flyttet til Hans Rømer Skolens modtageklasser.
**) Ungdomsskolen

På almenområdet 0.-9. klasse på øens folkeskoler ses et fald i antallet af elever på 6,16% pr. 5. september 2023 i forhold til sidste år. Medregnes eleverne i 10. klasseskolen, er andelen af elever i folkeskolens almenundervisningstilbud faldet med 7,04%, hvilket svarer til 161 elever.

 

Antallet af elever, der undervises i hjemmet er steget med 26 elever siden 5. september 2022, hvorfor de hjemmeunderviste elever udgør 2,54% af det samlede antal undervisningspligtige elever i kommunen.

 

I den bornholmske folkeskole (0.-9. klasse, 10. klasse, Ungdomsskolens Heltidsundervisning, modtageklasserne, Heldagsskolen og Kildebakken) er eleverne pr. 5. september 2023 fordelt med 2.392 elever, svarende til 62,75% af det samlede antal elever i grundskolen. Ved opgørelsen pr. 5. september 2022 svarede den samlede andel af elever i folkeskolen til 64,36%.

 

Der er pr. 5. september 2023 registeret 1.323 elever på de bornholmske fri- og privatskoler mod 1.336 elever pr. 5. september 2022, hvilket svarer til et fald på 0,97%. Dog ses en forholdsmæssig stigning i elevtallet på fri- og privatskoler fra 33,84% pr. 5. september 2022 til 34,71% pr. 5. september 2023.


10. klasseskolen har oplevet et kraftigt fald i antal elever på 27,37% set i forhold til opgørelsen pr. 5. september 2022. Årsagen til faldet skyldes formentligt, at skolen oplevede en ekstraordinær tilgang af elever i skoleåret 2022/2023, som indgik i elevtallet pr. 5. september 2022.

Paradisbakkeskolen og Kongeskærskolen oplever begge en nedgang i elevtallet pr. 5. september 2023 i forhold til opgørelsen pr. 5. september 2022. Paradisbakkeskolen oplever et fald på 6,79%, hvilket primært skyldes, at skolen er gået fra at have tre klasser på alle trin i udskolingen til kun at have tre klasser på 9. klassetrin, idet flere elever er blevet visiteret til specialtilbud og 9 elever er indskrevet på efterskoler i skoleåret 2023/2024. Kongeskærskolen oplever et fald på 4,12%, som er fordelt på flere af skolens årgang. 

Hans Rømer Skolen oplever et fald i elevtallet på 10,89%. Faldet er ligeledes fordelt på flere af skolens årgange og vurderes ikke at have én særskilt årsag. Dog er der gået to 9. klasser ud pr. 31. juli 2023 og der er kun oprettet en 0. klasse på skolen pr. 1. august 2023. Herudover er 7 elever på 9. årgang indmeldt på efterskoler pr. 1. august 2023.

Svartingedal Skole oplever for første gang i flere år et fald i antal elever pr. 5. september. Der er registreret et fald på 3,54%, som er jævnt fordelt på flere af skolens årgange. Dog ser skolen en tendens til, at flere elever på 8. og 9. klassetrin er indskrevet på en efterskole i skoleåret 2023/2024. Herudover har skolen blot én lille 0. klasse pr. 5. september 2023 mod to små 0. klasser ved sidste års opgørelse.

Åvangsskolen oplever et fald i antal elever på 5,64%. Dette ses dog som en positiv udvikling for skolen, idet elevtalsopgørelsen pr. 5. september 2022 viste, at Åvangsskolen havde et fald i elevtallet på 12,28% i forhold til opgørelsen pr. 6. september 2021.

Søndermarksskolen oplever et fald i elevtallet på 5,35%, hvilket adskiller sig fra opgørelsen pr. 5. september 2022, hvor skolen oplevede en stigning i elevtallet. Forskellen skyldes primært at flere elever er visiteret til specialtilbud eller indskrevet på en efterskole. Ydermere har skolen kun to 0. klasser pr. 5. september 2023 imod tre 0. klasser pr. 5. september 2022.

Modtageklasserne på Paradisbakkeskolen har oplevet et fald på 38 elever fra 5. september 2022 til 5. september 2023, og har således 45 indskrevne elever ved opgørelsen i 2023 mod 83 elever ved samme opgørelse sidste år. Den primære årsag til dette fald skal findes blandt de 29 ukrainske flygtningebørn, der pr. 1. august 2023 blev flyttet fra Paradisbakkeskolens modtageklasser og indskrevet i de nye modtageklasser på Hans Rømer Skolen. Disse elever indgår dermed i 5. september opgørelsen 2023 for Hans Rømer Skolen.

Heldagsskolen oplever en stigning i antal elever på 15,87% pr. 5. september 2023, svarende til en stigning i elevtallet fra 63 til 73 elever.

Kildebakken oplever ligeledes en stigning i antal elever pr. 5. september 2023 på 6,56%.

Den voksende tendens i antal af hjemmeunderviste elever er fortsat gældende pr. 5. september 2023. Således ses en stigning på 26 hjemmeunderviste elever fra 5. september 2022 til 5. september 2023, svarende til en stigning på 36,62%. De hjemmeunderviste elever udgør pr. 5. september 2023 2,54% af det samlede elevtal i grundskolen på Bornholm.

 

For yderligere, kontakt:

Skolechef Jesper Stjernfeldt Petri

Tlf. 21301747 Opgørelse over elever på Bornholm

Elevopgørelse pr. 5. september 2023