Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Energiø Bornholms stationsanlæg: Tak for høringssvar – læs om de næste skridt

Energiø Bornholms stationsanlæg: Tak for høringssvar – læs om de næste skridt

28-06-2024

​Bornholms Regionskommune vil gerne takke for interessen for planerne for stationsanlægget til Energiø Bornholm. Kommunen har modtaget i alt 12 høringssvar. Nu starter vi arbejdet med at behandle svarene og udarbejde de sidste dokumenter.

​Hvad er det, der har været i høring

Energiø Bornholm består af; havvindmøller, kabler, et stationsanlæg på Bornholm og et stationsanlæg på Sjælland. Bornholms Regionskommune har myndighedsansvaret for at lave et kommuneplantillæg og en lokalplan, der muliggør etablering af et stationsanlæg på Bornholm. De to planer skal miljøvurderes. Et forslag til kommuneplantillægget, et forslag til lokalplanen og den tilhørende miljørapport har været i høring. Høringen løb fra den 20. marts 2024 til den 16. juni 2024. 

De indkomne høringssvar

Bornholms Regionskommune har modtaget 12 høringssvar. Tre af svarene er givet i relation til Kommunaplantillæg nr. 20, og de resterende ni handler om Lokalplan nr. 152. Høringssvarene er indsendt af både borgere, foreninger og myndigheder. Alle høringssvar ligger tilgængelige på Bornholms Regionskommunes planforslag.

​Her finder du høringssvarene på forslag til Kommuneplantillæg nr. 20:
https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/24#/35210

​Her finder du høringssvarene på forslag til Lokalplan nr. 152:
https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/380/29127 ​

Administrationens behandling af høringssvarene

Bornholms Regionskommune skal behandle alle høringssvar. I behandlingen gennemgår administrationen alle høringssvar i forhold til, om de skal medføre ændringer til kommuneplantillæg, lokalplan eller miljøvurdering. 

Administrationen forelægger også alle høringssvarene for Energinet, i deres egenskab af at være bygherre. Energinet har mulighed for at give bemærkninger til høringssvarene. 

Administrationen udarbejder i denne periode et høringsnotat og en sammenfattende redegørelse. 

Hvad er et høringsnotat

Et høringsnotat indeholder et resume af det enkelte høringssvar, bygherres bemærkninger til høringssvarene samt administrationens bemærkninger til høringssvarene. Høringsnotatet giver på denne måde indsigt i detaljerne i hvordan administrationen kommer frem til den indstilling, der lægges op til politikerne.

Den sammenfattende redegørelse

En sammenfattende redegørelse er afslutningen på en miljøvurdering. Den skal samle op på fire emner: 

  1. Hvordan, der er indarbejdet miljøhensyn i kommuneplantillæg og lokalplan.
  2. Om der i høringen er indkommet oplysninger om miljøpåvirkninger, som skal medføre ændringer i planerne.
  3. Hvorfor planerne er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der er undersøgt.
  4. Og, om og hvordan eventuelle væsentlige påvirkninger vil blive overvåget.

Der vil være et vist overlap mellem høringsnotatet og den sammenfattende redegørelse.

​Politisk behandling af planer og miljøvurdering

Administrationen lægger de to planer og den sammenfattende redegørelse op til endelig beslutning hos Kommunalbestyrelsen. Det er politikerne, der endeligt kan beslutte, om de to planer skal vedtages. I behandlingen kan politikerne også beslutte, om der skal foretages ændringer i planerne. 

Den politiske behandling skal først gå igennem fagudvalget; Natur-, Miljø- og Planudvalget. Udvalget behandler sagen som et dagsordenspunkt og giver en indstilling. Dagsordenspunktet og indstillingen fra Natur-, Miljø- og Planudvalget behandles derefter i Økonomi- og Klimaudvalget, som også giver en indstilling. Den endelige beslutning kan derefter træffes af Kommunalbestyrelsen. 

Høringsnotat, sammenfattende redegørelse samt en oversigt med de fuldstændige høringssvar lægges ved dagsordenspunktet, så politikerne får fuld indsigt i behandlingen af høringssvarene. 

Hvis alt går efter planen, forventer administrationen at dagsordenspunktet bliver behandlet på følgende møderække: 

  • Natur-, Miljø og Planudvalget: 25. september 2024
  • Økonomi- og Klimaudvalget: 2. oktober 2024
  • Kommunalbestyrelsen: 10. oktober 2024 

Dagsordenspunktet vil blive offentligt tilgængeligt to dage før behandlingen i Natur-, Miljø og Planudvalget på kommunens hjemmeside under dagsordner og referater på https://dagsordener.brk.dk/