Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Tilladelse til regulering af vandløb på matr. 33bc, 33aæ og matr. 33av, Østermarie, jf. vandløbsloven

Tilladelse til regulering af vandløb på matr. 33bc, 33aæ og matr. 33av, Østermarie, jf. vandløbslovenBornholms Regionskommune har givet Bølsbakke Vejlaug og ejerne af Udsigten 2 og 4, 3740 Svaneke tilladelse til at etablere en drængrøft på matr. 33bc, 33aæ og matr. 33av, Østermarie samt at omlægge eksisterende dræn fra matr. 33bc, Østermarie til drængrøften, jf. vandløbsloven. Omlægningen foretages, da nedstrøms grøft ender blindt og dermed fører til oversvømmelser.

Lovgrundlag

Omlægning af eksisterende dræn og nedlægning af nedstrøms grøft: Vandløbslovens § 17, LBK nr. 1217 af 25/11/2019.

Etablering af en drængrøft med underliggende dræn: Vandløbslovens § 21.

Det samlede projekt er en regulering jf. vandløbslovens § 16. Godkendelsesprocessen tager afsæt i kapitel 2 og kapitel 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv, BEK nr. 834 af 27/06/2016.

Du kan læse hele afgørelsen i det følgende link: Tilladelse til regulering af vandløb

 

Klage 

Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i Nævnenes hus. Log ind med mit-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen.

En klage skal være modtaget senest: 16. juli 2024.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.

Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden.

En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn­digheden bestemmer andet.

 

Kontakt

Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail tine.kent.egedal@brk.dk

Center for Miljø, Plan og Kultur