Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Tilladelse til krydsning af Øle Å med elkabler på matr. 3d og 3n, Bodilsker, jf. vandløbslovens § 47

Tilladelse til krydsning af Øle Å med elkabler på matr. 3d og 3n, Bodilsker, jf. vandløbslovens § 47

Bornholms Regionskommune har givet Jens Møller Gudhjem tilladelse til at krydse Øle Å tre steder på matr. 3d og 3n, Bodilsker, for at nedlægge nye elkabler, jf. vandløbslovens § 47, LBK nr. 1217 af 25/11/2019. Krydsningen foregår på privat ejendom. Arbejdet foregår ved styret underboring.

Her kan du læse hele tilladelsen: Tilladelse til krydsning af Øle Å

Klage 

Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i Nævnenes hus. Log ind med MIT-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen.

En klage skal være modtaget senest den: 1. juli 2024.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.

Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre eller ophæve en påklaget godkendelse. 

 

Kontakt

Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail tine.kent.egedal@brk.dk

Center for Natur, Miljø og Fritid