Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Nu gælder den nye lokalplan for et boligområde i Rønne Syd

Nu gælder den nye lokalplan for et boligområde i Rønne Syd

Økonomi- og Klimaudvalget i Bornholms Regionskommune vedtog den 13. december 2023 lokalplan nr. 147 for boligområdet Æbleløkkerne. Lokalplanen offentligt bekendtgøres hermed den 15. december 2023, hvorved den træder i kraft.

Lokalplanen muliggør realiseringen af boligprojektet Æbleløkkerne i Rønne Syd, som vil bestå af tæt-lav boligbebyggelse i op til to etager med vandrette og lodrette lejlighedskel. Bebyggelsen opføres med facader, som hovedsageligt beklædes med træ, og tage udføres med plantedække eller i sorte eller grå materialer. Området gennemskæres af to offentlige stier, som forbinder området med de omkringliggende dele af Rønne, mens vejene i området kobles på Sagavejens planlagte forlængelse. Parkeringsarealer placeres langs vejene og vil fremstå grønne, som sammen med de grønne fællesarealer vil være med til at give området en grøn karakter.

Lokalplan nr. 147 kan findes her.

Kommunen har samtidig foretaget en screening for miljøvurderingspligt af projektet, som muliggøres med lokalplanen, jf. § 21, stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), og har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingspligt.

Afgørelsen om ikke miljøvurderingspligt af projektet kan findes her.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage over vedtagelsen af lokalplanen samt kommunes afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingspligt. For begge afgørelser er klagefristen fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, hvilket er den 15. december 2023.

For at klage over lokalplanen, skal du indsende din klage til Planklagenævnet. Vejledningen til dette kan findes her.

For at klage over afgørelsen om ikke miljøvurderingspligt, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Vejledningen til dette kan findes her.

Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet er statslige klagenævn, som håndhæver hver deres lovområde, og det er derfor ikke muligt at sende en samlet klage.

Klagefristen er i begge tilfælde den 12. januar 2024.


Retsvirkninger

Når en lokalplan er trådt i kraft, må der på ejendomme omfattet heraf, retligt eller faktisk ikke etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre kommunen har meddelt dispensation hertil, jf. planlovens § 18.

En lokalplan medfører ikke handlepligt og regulerer derved kun de fremtidige forhold. Eksisterende lovlige forhold kan herved fortsætte uhindret, også selvom de er i strid med den nye lokalplans bestemmelser.​