Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Nu gælder de nye planer for Rønne Havns udvidelse Etape 3 og projektet har fået tilladelse

Nu gælder de nye planer for Rønne Havns udvidelse Etape 3 og projektet har fået tilladelse

Bornholms Regionskommune har vedtaget Lokalplan nr. 151 og Kommuneplantillæg nr. 19 for 'Nye oplagsarealer samt ny kaj. Planerne blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. november 2023.

Kommunalbestyrelsen gav samtidig tilladelse til projektet og fastsatte, hvilke vilkår projektet skal anlægges og drives efter. Tilladelsen er en §25-tilladelse efter miljøvurderingsloven.

Med planerne og projekttilladelsen muliggør Bornholms Regionskommune, at sydhavnen i Rønne Havn kan udvides, bebygges og anvendes som erhvervshavn.

Du kan se dokumenterne som Kommunalbestyrelsen vedtog her:


Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over vedtagelsen af disse dokumenter. For alle tre dokumenter er klagefristen fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, som er den 1. december 2023.

For at klage over lokalplan eller kommuneplantillæg skal du indsende din klage til Planklagenævnet. Se vejledning til dette her: Klagevejledning til planer.

For at klage over projektets tilladelse skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se vejledning til dette her: Klagevejledning til projekttilladelse.

Planerne giver eksempelvis mulighed for områdets generelle anvendelse, bygninger maksimale størrelse og opfyldning af havnebassinet. Projektets tilladelse sætter blandt andet vilkårene for, hvor meget og hvordan Rønne Havn må støje og støve , både under anlæggelsen og under drift. Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet er statslige klagenævn, som håndhæver hver deres lovgivningsområder. Det er derfor ikke muligt at sende en samlet klage.

Myndigheder og formelle afgørelser

Bornholms Regionskommune er myndighed for både kommuneplantillæg, lokalplan og landsiden af projektet. Det vil sige de anlægsaktiviteter, der foregår på land, for eksempel nedrivning af eksisterende bygninger og forberedende arbejde på land i forbindelse med udvidelsen. Det gælder også den anlægstrafik på land som arbejdet medfører og alle aktiviteter på land under driften. Det gælder også driften af de nye områder, som vil blive etableret med projektet.

Trafikstyrelsen er myndighed for vandsiden af projektet. Det vil sige den del, der foregår indenfor havnens moler i form af etablering af nye kajvægge og opfyldning af havnebassinet.

Bornholms Regionskommune og Trafikstyrelsen har valgt at lave en samlet miljøvurdering af kommuneplantillægget, lokalplanen, tilladelsen til landsiden af projektet og tilladelsen til vandsiden af projektet.

Trafikstyrelsens afgørelse om tilladelse er også meddelt den 1. december 2023 og kan ses på dette link​.  Afgørelsen kan ikke påklages.

Forudgående høring

Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende forslag til Lokalplan nr. 151 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 for 'Nye oplagsarealer samt ny kaj' den 29. juni 2023. Planforslagene var sammen med den tilhørende miljørapport og et udkast til projekttilladelsen i høring fra den 7. juli 2023 til den 18. september 2023.

Baggrundsdokumenter til miljøvurderingsprocessen

Projekttilladelsen er udarbejdet efter en miljøvurderingsproces. I denne blev der udarbejdet miljøvurdering af både plan og projekt.

Du kan se miljøkonsekvensrapporten her.

Til vedtagelsen af Lokalplan nr. 151, Kommuneplantillæg nr. 19 og projekttilladelse er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der samlet behandler indkomne høringssvar og inddragelse af miljøvurdering i afgørelserne.

​Du kan se den sammenfattende redegørelse her. ​

Miljøvurderingen af 'Udvidelse af Rønne Havn – Etape 3' er foretaget på baggrund af to ansøgninger fra bygherren. En ansøgning til Trafikstyrelsen og en ansøgning til Bornholms Regionskommune.

Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet på baggrund af et afgrænsningsnotat, der beskriver hvilke påvirkninger på miljøet, der skal inddrages i vurderingen. Udkastet til afgrænsningsnotatet var i offentlig høring i perioden 3. februar 2023 til 17. februar 2023 og Trafikstyrelsen og Bornholms Regionskommune har behandlet og brugt indkomne høringssvar til at udarbejde det endelige afgræsningsnotat.

Ansøgningerne fra bygherren samt afgrænsningsnotatet kan ses via linket til miljøkonsekvensrapporten.

Retsvirkninger

Lokalplanen træder med denne bekendtgørelse i kraft og det betyder, at der ikke retligt eller faktisk må etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40 (Planlovens § 18).

​​