Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Nu gælder ændring af lokalplan nr. 115 for Oplagsplads og Rekreativt Område ved Galløkken

Nu gælder ændring af lokalplan nr. 115 for Oplagsplads og Rekreativt Område ved Galløkken

Bornholms Regionskommune har vedtaget en ændring af lokalplanen for Oplagsplads og Rekreativt Område ved Galløkken.

Ændringen af lokalplan nr. 115 blev endeligt vedtaget af Økonomi- og Klimaudvalget den 19. juni 2024. Ændringen af lokalplan nr. 115 offentliggøres hermed den 20. juni 2024.

Ændringen af lokalplanen præciserer de byggemuligheder som findes i det rekreative område ved Galløkken. Ændringen giver ikke nogen nye byggemuligheder, med gør det nemmere for private foreninger at opnå dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen. Alle ændringer er skrevet med rød tekst i lokalplanen som blev vedtaget i 2020.

Se den lokalplanen via dette link: Lokalplan 115​


Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse efter Planloven. Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Klage indgives gennem Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID, og klagen skrives direkte i portalen.

Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.